Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ WYKONANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ WYKONANIA

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ WYKONANIA

 • Opinia dotycząca wykonania łożysk ślizgowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wykonano ekspertyzę sądową związaną z wadliwym wykonaniem łożysk ślizgowych. W pracy przedstawiono wymagania stawiane łożyskom ślizgowym turbin parowych oraz dokonano oględzin materiału dowodowego. Przeprowadzono analizę dokumentacji oraz oceniono jakość wykonanych łożysk na podstawie specjalistycznych norm branżowych EU. Wskazano przyczyny wadliwego wykonania.

 • Ewolucja technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  W artykule opisano wpływ współpracy ugrupowań pozarządowych z władzami miasta Gdańska na jakość infrastruktury rowerowej. Opisano ewolucję technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych oraz różne przykłady organizacji ruchu rowerowego dotycząc segregacji ciągów pieszych i rowerowych.

 • Ekspertyza techniczna posadzki budynku Wydziału Chemii Uniwersytety Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku

  Przedmiotem opracowania jest posadzka z jastrychu wykonana w częściach komunikacyjnych – hole i korytarze, budynku nowej siedziby Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspertyza ma na celu określenie stanu technicznego posadzki, zarówno warstwy wykończeniowej jak i podbudowy, ocenę powstałych uszkodzeń oraz określenie przyczyny ich powstania. Ocenie podlegają założenia projektowe, technologia wykonania, jakość wykorzystanych...

 • Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych...

 • Wykorzystanie sieci neuronowych do diagnostyki poprawności wykonania płytek drukowanych

  Artykuł opisuje stanowisko badawcze do diagnostyki optycznej poprawności wykonania płytek drukowanych przesuwających się po taśmie produkcyjnej. Diagnostyka optyczna dokonywana jest poprzez kamerę. Obraz z kamery przekazywany jest do komputera PC, gdzie trafia do zaprojektowanego systemu diagnostycznego, zaimplementowanego w środowisku Matlab. Po odpowiednim przetworzeniu obrazy kierowane są do właściwego systemu diagnostycznego...

 • Quality control in flexible manufacturing cell.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Publikacja dotyczy procesu produkcyjnego w środowisku komputerowo zintegrowanego wytwarzania. Ukazuje ona aspekty kontroli jakości wykonania części na różnych etapach procesu wytwórczego. W celu dokonania szczegółowej analizy problemu zebrano dane o jakości wykonania części na poszczególnych poziomach wytwarzania. Analizy dowiodły, że jakość wykonania części zależy od jakości użytych narzędzi a sterowanie nią wymaga optymalizacj...

 • Quality inspection system in flexible manufacturing cell.

  Publikacja

  Publikacja dotyczy struktury procesu produkcyjnego w środowisku komputerowo zintegrowanego wytwarzania (computer integrated manufacturing - CIM). Ukazuje ona aspekty kontroli jakości wykonania części na różnych etapach procesu wytwórczego, podkreślając jego istotność. W celu dokonania szczegółowej analizy problemu zebrano dane o jakości wykonania części na poszczególnych poziomach wytwarzania. Analizy dowiodły, że jakość wykonania...

 • Analiza błędów odwzorowania szczegółów konstrukcyjnych modeli wykonanych metodą SLA

  Publikacja

  - Rok 2009

  W niniejszej pracy przedstawiono analizę dokładności odwzorowania elementów konstrukcyjnych modelu CAD podczas jego wytwarzania metodą SLA. W procesie wykonywania modelu wiele czynników wpływa na dokładność jego wykonania jak i na jakość odwzorowania szczegółów. Omówiono proces przebiegu deformacji jak i przedstawiono wyniki badań.

 • Algorytm kontroli jakości z elementami sterowania rozmytego dla elastycznie zautomatyzowanego wytwarzania.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Publikacja dotyczy struktury procesu produkcyjnego w środowisku komputerowo zintegrowanego wytwarzania (computer integrated manufacturing - CIM). Ukazuje ona aspekty kontroli jakości wykonania części na różnych etapach procesu wytwórczego, podkreślając jego istotność. W celu dokonania szczegółowej analizy problemu zebrano dane o jakości wykonania części na poszczególnych poziomach wytwarzania. Analizy dowiodły, że jakość wykonania...

 • Ocena jakości superkondensatorów wybranymi metodami, wykorzystując zjawiska losowe i badania rozkładu temperatury

  W artykule przedstawiono metody analizy jakości wykonania próbek superkondensatorów na podstawie pomiarów szumów generowanych w ich strukturach oraz rozkładów temperatury na ich powierzchni. Prezentowane metody zostały porównane z obecnie stosowanymi parametrami oceny jakości tych elementów. Wyniki uzasadniają wprowadzenie dodatkowych parametrów, pozwalających oceniać jakość superkondensatorów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kontrola jakości surowca diamentowego do produkcji ziarnistych narzędzi wiertniczych.

  Przedstawiono sposób kontroli surowxa diamentowego do produkcji krajowych koronek i świdrów wiertniczych, tzw. ziarnistych. Część operacji wykonuje się ręcznie, a jakość ich wykonania ocenia się wzrokowo.W artykule przedstawiono również wyniki prac przy zmechanizowaniu niektórych czynności kontrolnych,które zrealizowano w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Geologicznej w Warszawie we współpracy z Katedrą Technologii Maszyn i...

 • Zastosowanie uchwytów magnetycznych w procesie budowy jednostek offshore stoczni X

  Publikacja

  W tekście przedstawiono nowe rozwiązania rozwiązania procesu montażu elementów konstrukcyjnych w jednostkach offshore stoczni X. Nowa proponowana metoda, polegająca na zastosowaniu uchwytów magnetycznych i pozwala na skrócenie czasu montażu z trzech godzin do półtorej godziny, tj. o 50%. Ponadto w metodzie tej obniżone zostaną koszty materiałów oraz energii elektrycznej. Czas wykonania jednostki offshore ulegnie również skróceniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • WPŁYW TRANSFORMACJI DANYCH NA JAKOŚĆ OPRACOWANYCH METOD TOŻSAMOŚCIOWYCH W SPEKTROSKOPII BLISKIEJ PODCZERWIENI

  Publikacja

  - Rok 2010

  Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) wykorzystuje absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 12000-4000 cm-1, (780¬-2500 nm). Absorpcja NIR pochodzi od nadtonów i drgań kombinacyjnych wiązań C-H, N-H, O-H. Widmo uzyskane techniką NIR jest unikatowym "odciskiem palca" badanej substancji gdyż zależy zarówno od właściwości fizyko-chemicznych próbki jak i od stanu fazowego oraz postaci krystalicznej jej składników.Zaletami...

 • Dynamic Analysis of Enterprise Business Scenarios

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono system wspomagający projektowanie i poprawęscenariuszy procesów biznesowych. Scenariusze są wykonywane oraz monitorowane w środowisku SOA. Zaproponowany system oferuje dynamiczne gromadzenie i ocenianie metryk scenariuszy. Na podstawie wyników analizy wydajność, jakość oraz użyteczność scenariuszy są ulepszane. Dzięki elastycznemu API, system obsługuje dowolną rozszerzalną technologię wykonania scenariuszy...

 • Równoległe algorytmy wydobywania wiedzy w bazach danych obiektów graficz-nych.**2003 s. ...maszyn. Rozprawa doktorska (25.11.2003) PG, Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zdefiniowano i opracowano algorytmy wydobywania wiedzy wykorzystujące danegraficzne. W odniesieniu do bieżących osiągnięć nauki zaproponowano metodęwłączenia obrazów (w szczególności medycznych) do reguł wiedzy. Algorytmysekwencyjne budowy reguł wiedzy i klasyfikacji zastąpiono ich odpowiednikamirównoległymi. Omówiono cechy środowiska które pozwala takie algorytmy efek-tywnie wykonywać. Przeprowadzono teoretyczne oszacowanie...

 • Kalibrator otworowy i jego wpływ na jakość zacementowania otworów wiertniczych

  Uszczelnianie poziomów skał zbiornikowych w orurowanych otworach wiertniczych jest najistotniejszą operacją w procesie wydobycia węglowodorów. Jej niepowodzenie grozi skażeniem środowiska, przeprowadzeniem kosztownych akcji ratunkowych i naprawczych czy w końcu koniecznością wypłaty odszkodowań. Z tego powodu rozwiązanie problemów technologicznych z uwzględnieniem szeregu czynników obejmujących fazę projektowania i wykonania zabiegu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki modelowania podziału zadań przewozowych w procesie modelowania podróży. Wykonane analizy wykazały zasadność zastosowania dodatkowych czynników w modelowaniu wyboru środka transportu z uwagi na ich istotny wpływ na jakość modelu dla wybranych motywacji podróży. W pracy zawarto przykładowe modele uwzględniające każdy z analizowanych czynników. Z wykorzystaniem badań heurystycznych...

 • Dokumentacja projektowa obiektów o konstrukcji stalowej. Poznaj aktualne wytyczne

  Publikacja

  Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych. Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkową dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonaniem, scaleniem i montażem konstrukcji stalowych, wynikające z niekompletnej lub niedopracowanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obrona prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym

  Wydarzenia

  29-06-2020 13:00 - 01-07-2020 13:00

  Obrona prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym

 • Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych

  Publikacja

  Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkową dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonaniem, scaleniem i montażem konstrukcji stalowych, wynikające z niekompletnej lub niedopracowanej dokumentacji projektowej. W książce są...

 • Kontrola ostrzy narzędzi metodami wizyjnymi.

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano problemy występujące podczas kontroli małogabarytowych i skomplikowanych brył przestrzennych jakimi są ostrza skrawające pił. Przedstawiono właściwości opracowanego wizyjnego kontrolera ostrzy pił tarczowych WKOPTar, który może być wykorzystywany do kontroli ostrzy na każdym etapie procesu technologicznego.

 • Wizyjna kontrola ostrzy pił tarczowych.

  Publikacja

  Dokładność geometrii ostrzy oraz ich położenie w korpusie piły są istotnymi elementami jakości pił tarczowych. Automatyczną i kompleksową kontrolę geometrii ostrzy pił tarczowych prowadzić można przy zastosowaniu wizyjnego kontrolera geometrii ostrzy pił tarczowych WKOPTar. W artykule opisano możliwości kontrolera, a także pokazano szereg przykładowych wyników badań geometrii ostrzy wraz z ich interpretacją.

 • Komputerowe stanowisko pomiarowe do analizy dokładności wykonania krawędzi ostrzy narzędzi z wykorzystaniem obrazów z kamer.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono zaprojektowane, wykonane i wdrożone komputerowe stanowisko pomiarowe do analizy dokładności wykonania krawędzi ostrzy narzędzi. Analiza dokładności zrealizowana została na podstawie zarejestrowanych obrazów z kamer. Przedstawiono opisy konstrukcji części mechanicznej stanowiska, układu sterowania, a także ogólną charakterystykę algorytmów sterowania.

 • Determination of geometry and positions of circular saw teeth with pinpoint accuracy.

  Publikacja

  Efekty ekonomiczne procesu przecinania sa współzależne z dokładnością użytego narzędzia szczególnie gdy ma sie do czynienia z cięciem piłą tarczową posiadajacą małe wartości rzazu. W tym przypadku wszelkie niedokładności geometrii ostrza w płaszczyznach natarcia i przyłożenia powinny być określone już na etapie wytwarzania pił. Dotyczy to również położenia ostrzy w kierunkach osiowym i promieniowym piły. Te wszystkie wspomiane...

 • Inspection of circular saw teeth quality

  Publikacja

  Dokładność geometryczna ostrzy piły tarczowej znacząco wpływa na efekty przecinania i odgrywa znaczacą rolę w ekonomice każdego zakładu przerobu drewna. Ocena jakości piły jest możliwa na bazie monitorowania dokładności geometrycznej każdego ostrza piły. Opracowany do tego celu wizyjny kontroler ostrzy pił tarczowych został przedstawiony w artykule.