Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY

 • Efektywność zasobów pracy w gospodarce polskiej

  Publikacja

  Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dlatego też można przyjąć, iż zasoby ludzkie stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Determinują osiągane przez nie efekty gospodarowania oraz przesądzają o wzroście ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Celem niniejszego artykułu jest przekrojowo-dynamiczna analiza zróżnicowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

 • JAKOŚĆ USŁUG W ARCHITEKTURZE SIECI ASON/GMPLS A MECHANIZMY REZERWACJI ZASOBÓW

  W artykule przedstawiono mechanizmy rezerwacji zasobów w architekturze sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie siecią z gwarancją jakości usług. W artykule porównano dwa mechanizmy rezerwacji zasobów z gwarancją jakości i podejściem typu POOL. Efektywność prezentowanych mechanizmów zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ sprzężenia podłożowego na jakość pracy układów scalonych CMOS.

  Praca dotyczy badania efektów sprzężenia podłożowego w układach scalonych CMOS. W oparciu o wyniki symulacji dwóch układów scalonych uzasadniono konieczność uwzględnienia modelu sprzężenia przez podłoże w procesie projektowym oraz konieczność i sposób przeprojektowania układów w celu zapewnienia ich poprawnej pracy.

 • ZMIANY W WIELKOŚCI I STRUKTURZE WIEKU POTENCJALNYCH ZASOBÓW PRACY W KONTEKŚCIE DEMOGRAFICZNEGO STARZENIA SIĘ POPULACJI – PERSPEKTYWA REGIONALNA

  Postępujący proces demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa determinuje zmiany w wielkości i strukturze wieku zasobów pracy. Zmiany te nie następują w tym samym tempie i z taką samą intensywnością ani w perspektywie państw Unii Europejskiej, ani w perspektywie polskich regionów. W artykule przedstawiono kierunek i tempo zmian rozmiarów zasobów pracy w latach 1998-2014 w polskich regionach. Analizie poddano również...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej

  Kursy Online

  CELCelem szkolenia jest zapoznanie kadry naukowo-dydaktycznej i młodych naukowców z zasobami Open Access (OA), które są powszechnie dostępne i mogą stanowić alternatywę dla zbiorów subskrypcyjnych.Szkolenie pokaże praktyczne zastosowanie publikacji OA w pracy dydaktycznej i przybliży proces udostępniania własnych materiałów w wybranym modelu Otwartego Dostępu, z uwzględnieniem praw autorskich. Zapewni również rozwijanie kompetencji...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość

  Publikacja

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Beata Basińska dr hab.

  Psycholożka pracy i organizacji. Jej główne zainteresowania to psychologia zdrowia w pracy (dobrostan i emocje) i pozytywne zachowania organizacyjne. Jest aktywną członkinią the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), European Health Psychology Society (EHPS) i sekcji psychologii zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Ocena wpływu wirtualizacji na jakość usługi telekonferencji w systemie VoIP

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zastosowanie wirtualizacji w systemach informatycznych jest dzisiaj bardzo powszechne. Pod względem ekonomicznym wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Dodatkowo w aspekcie technicznym oddzielenie fizycznych zasobów od logicznych instancji pozwala na poprawę niezawodności i dostępności systemu. Separacja między poszczególnymi wirtualnymi maszynami pozwala na zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa. W...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Biblioteki cyfrowe umożliwiają każdemu użytkownikowi korzystanie ze zbiorów za pośrednictwem Internetu. Z dowolnego miejsca na Ziemi i w dowolnym czasie użytkownik systemu bibliotecznego, ma wręcz natychmiastowy dostęp do poszukiwanej informacji. Twórcy bibliotek cyfrowych chcąc sprostać potrzebom użytkowników, oferują im coraz doskonalsze narzędzia do tworzenia, wyszukiwania i przeglądania zasobów online. Referat rozważa zagadnienie...

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Techniki minimalizacji interferencji zewnętrznych w systemie LTE / LTE-advanced w łączu w dół

  W referacie opisano ważne aspekty badawcze dotyczące sieci komórkowej LTE / LTE-Advanced. Scharakteryzowano techniki zmniejszenia wpływu interferencji współnokanałowych, pochodzących od stacji bazowych z komórek sąsiadujących z komórką macierzystą, na jakość sygnałów odbieranych. Metody te polegają na odpowiednim sposobie przydziału zasobów radiowych w stacjach bazowych.

 • Marcin Jaskólski dr inż.

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowychw energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

 • Paweł Burdziakowski dr inż.

  dr inż. Paweł Burdziakowski jest specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji lotniczej niskiego pułapu, nawigacji morskiej i lotniczej. Jest również licencjonowanym instruktorem lotniczym oraz programistą systemów bezzałogowych. Głównymi obszarami zainteresowania naukowego są systemy bezzałogowe, w tym lotnicze, nawodne, podwodne, fotogrametria cyfrowa,  nawigacja platform bezzałogowych. Prowadzi badania  w zakresie algorytmów...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych (wykłady, referaty, szkolenia, prezentacje konferencyjne, postery konferencyjne).

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego poprzez umiejętność wykorzystaniaOtwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz innychmateriałów szkoleniowych wykorzystywanych np. w procesie dydaktycznym. OPISSzkolenie pozwoli na zapoznanie się z tematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources) i ich zastosowaniem w pracy dydaktycznej. Program szkolenia...

 • Badanie poziomu zawartości wybranych składników wody wodociągowej na terenie dużej aglomeracji miejskiej (Gdańsk).

  Dokonano oceny zasobów wodnych Gdańska oraz ewentualnych źródeł zanieczyszczeń będących zagrożeniem dla ich jakości. W części doświadczalnej przeprowadzono analizę jakości wód z wybranych ujęć głębinowych oraz skontrolowano stan wody w sieci wodociągowej. Woda pochodząca z sieci była dobrej jakości,żaden z badanych wskaźników nie został przekroczony, jedynie zawartość fluorków była poniżej zalecanej. Jakość wody w ujęciach również...

 • Rozdz. 5 Możliwości oceny produktywności szkoły wyższej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Budowanie społeczeństwa wiedzy wymaga wprowadzenia nowych metod zarządzania szkołami wyższymi. Konieczne jest monitorowanie efektywności procesów naukowo-badawczych. Jednym z mierników może być produktywność. Przedstawiono związki produktywności z wiedzą i informacją. Zwrócono uwagę na problemy z oceną produktywności w systemach usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Uczelnia, aby przetrwać musi utrzymać...

 • On Sample Rate Conversion Based on Variable Fractional Delay Filters

  The sample rate conversion algorithm based on variable fractional delay filters is often used if the resampling ratio cannot be expressed as the ratio of small integer numbers or if it is not constant. The main advantage of such solution is that it allows for arbitrary resampling ratios which can even be changed during the resampling process. In this paper a discussion on influence of different approaches to fractional filter...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean

  Złożone i dynamiczne otoczenie wymaga nieustannych zmian i doskonalenia działalności organizacji oraz rekonfiguracji procesów realizowanych w sieciach organizacji. Przed organizacjami stawiane są liczne wyzwania. Wymagania rynku powodują, że za pożądane metacechy organizacji można uznać elastyczność, jakość oraz innowacyjność. Ponadto wewnętrzne naciski na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji wymagają ograniczania kosztów...

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Kursy Online

  Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

 • Distributed state estimation using a network of asynchronous processing nodes

  Publikacja

  We consider the problem of distributed state estimation of continuous-time stochastic processes using a~network of processing nodes. Each node performs measurement and estimation using the Kalman filtering technique, communicates its results to other nodes in the network, and utilizes similar results from the other nodes in its own computations. We assume that the connection graph of the network is not complete, i.e. not all nodes...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model analityczny budżetu czasu opóźnienia w sieci IP QoS

  Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i przebadanie sposobu podziału opóźnienia end-to-end dla danego strumienia pakietów wzdłuż łączy ścieżki, tak aby wolne zasoby przydzielane były w sposób gwarantujący jakość, a jednocześnie miała miejsce na tej ścieżce maksymalizacja liczby przyjętych do obsługi strumieni pakietów. Proces ten może dotyczyć zarówno łańcucha domen jak i łańcucha łączy. Opisany model LSS oparty jest na...

 • Identification of models and signals robust to occasional outliers

  Publikacja

  In this paper estimation algorithms derived in the sense of the least sum of absolute errors are considered for the purpose of identification of models and signals. In particular, off-line and approximate on-line estimation schemes discussed in the work are aimed at both assessing the coefficients of discrete-time stationary models and tracking the evolution of time-variant characteristics of monitored signals. What is interesting,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parameter and delay estimation of linear continuous-time systems

  Publikacja

  In this paper the problem of on-line identification of non-stationary delay systems is considered. Dynamics of supervised industrial processes is described by ordinary differential equations. Discrete-time mechanization of their continuous-time representations is based on dedicated finite-horizon integrating filters. Least-squares and instrumental variable procedures implemented in recursive forms are applied for simultaneous identification...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2451-0769 , eISSN: 2451-0777

 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2019

  Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne, kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament...

 • Ujednolicony opis zasobów uczelnianych

  Artykuł opisuje możliwości ujednolicenia opisu zasobów uczelnianych oraz scalenia rozproszonych baz danych w jedną centralną bazę. Przedstawiono charakterystykę przechowywanych danych zasobów w ramach uczelni. Opisano motywację dla stworzenia wspólnego opisu zasobów oraz scalonej bazy danych na potrzeby uczelnianych systemów informatycznych. Omówiono struktury danych wraz z istniejącymi relacjami pomiędzy danymi. Komponent do zarządzania...

 • Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Szybki rozwój Internetu umożliwiający publikowanie i czytanie artykułów online w skali globalnej, uzasadnia tworzenie bibliotek cyfrowych jako repozytoriów wiedzy. Ich rozwój napotyka jednak na liczne bariery natury psychologicznej, organizacyjnej i technologicznej. W artykule przedstawimy propozycje ich przełamania z punktu widzenia doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. W szczególności skoncentrujemy się na modelu...

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metodyka racjonalnego wykorzystania zasobów czynnych w przedsiębiorstwie budowlanym

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy szczegółowo opisano problem rozdziału zasobów czynnych w przedsiębiorstwie budowlanym oraz podano sposób sprowadzenia problemu do zagadnienia przepływu w sieciach. Zaprezentowane podejście do zagadnienia, oparte na teorii przepływu w sieciach, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu. Opracowana metodyka została zastosowana do wyznaczania planu zaangażowania zasobów do realizacji zadań na 9 obiektach budowlanych.

 • Architektura bezpieczeństwa Systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów

  Publikacja

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Artykuł przedstawia koncepcje architektury bezpieczeństwa na poziomie wirtualizacji zasobów Systemu IIP. Omawiane sa trzy linie mechanizmów obronnych, w tym ochrona integralnosci informacji,wykrywanie anomalii i zasady pracy systemu budowania metryk zaufania wezłów wirtualnych.

 • Architektura bezpieczeństwa Systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia koncepcje architektury bezpieczeństwa na poziomie wirtualizacji zasobów Systemu IIP. Omawiane są trzy linie mechanizmów obronnych, w tym ochrona integralnosci informacji, wykrywanie anomalii i zasady pracy systemu budowania metryk zaufania wezłów wirtualnych.

 • Jakość naszych przeżyć.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu rozpatrzono czynniki kształtujące przeżycia człowieka. Do najważniejszych czynników zalicza się: wychowanie, kształcenie, pracę, wzbudzane uczucia i codzienne doznania. Zaproponowano korzystanie z ankiety, która pozwala ocenić jakość naszych przeżyć.

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • KOSZTY NIEWYKORZYSTANYCH ZASOBÓW NA ODDZIALE SZPITALNYM

  Zadaniem podmiotów leczniczych jest poprawa zdrowia osób zgłaszających się po pomoc medyczną. Usługi zdrowotne tym różnią się od pozostałych, że oprócz planowanych przyjęć i zabiegów istnieją przypadki wymagające nagłej i szybkiej interwencji medycznej. Zakłady opieki zdrowotnej zobligowane są do utrzymywania określonego poziomu zdolności usługowych. Konsekwencją są koszty niewykorzystanych zasobów. Celem artykułu jest zaprezentowanie...

 • Working conditions in small companies in the eyes of the employees. [Warunki pracy w małych firmach w ocenie pracowników]

  Publikacja

  - Rok 2006

  The article presents the results of the study concerning the employees' awareness of working conditions. 157 employees from small production and service companies took part in the research. The research showed differences in the employees' perception of their working conditions. The employees were more often dissatisfied with working conditions than managers. A significant number of respondents (more than 75%) believe that the...

 • Humanizacja Pracy

  Czasopisma

  ISSN: 1643-7446

 • MEDYCYNA PRACY

  Czasopisma

  ISSN: 0465-5893 , eISSN: 2353-1339

 • Metody wymiarowania zasobów sieci w architekturze IIP Internetu Przyszłości

  Niniejszy artykuł omawia założenia, strukturę oraz metody wymiarowania zasobów sieci wdrożone w architekturze Internetu Przyszłości w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP) realizowanego w latach 2010-2013. W szczególności artykuł opisuje założenia proponowanych modeli programowania liniowego wykorzystanych w celu rozdziału zasobów sieci (przepustowości łączy, mocy przetwarzania węzłów) pomiędzy Równoległymi Internetami....

 • Zagospodarowanie niekonwencjonalnych zasobów energii w oczyszczalni ścieków

  Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zasobów energetycznych do zaspokojenia potrzeb oczyszczalni komunalnych. Przykłady obiektów zagospodarowujących odnawialne zasoby energii biogazu oraz zasoby ciepła odpadowego ścieków. Małe zespoły kogeneracyjne i pompy ciepła.

 • Brygida Mielewska dr

  Brygida Mielewska urodziła się 1 grudnia 1972 r. w Gdyni. Studia wyższe ukończyła w 1997 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra fizyki. W latach 1997–2003 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską pisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Zubka,...

 • Wybrane aspekty rynku pracy

  Publikacja

  Rozdział przedstawia różne czynniki kształtujące rynek pracy w kontekście dostosowania kwalifikacji do zmieniających siępotrzeb. Istotną rolę odgrywają tu czynniki demograficzne. Istotna jest umiejętność wykorzystania dobrych wzorców wypracowanych w Europie. Właściwe wykorzystanie zasobów pracy związane jest koniecznością permanentnego aktualizowania wiedzy.

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Prodziekan...

 • Efektywność wykorzystania zasobów radiowych a względna lokalizacja stacji bazowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono metodę wpływania na efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS w łączu w dół. Metoda ta polega na umiejętnym planowaniu rozmieszczenia stacji bazowych mikro- i makrokomórek względem siebie w sposób umożliwiający lepsze, z punktu widzenia wykorzystania zasobów radiowych rozmieszczanie stacji ruchomych w odpowiednich wartswach struktury hierarchicznej w celu zmiejszenia obciążenia wywołanego...

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.