Wyniki wyszukiwania dla: KLASY USŁUG - GWARANCJE QOS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KLASY USŁUG - GWARANCJE QOS

Wyniki wyszukiwania dla: KLASY USŁUG - GWARANCJE QOS

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • Ocena wspierania przez protokół IPv6 transmisji multimedialnych

  Publikacja

  W pracy pokazano, że protokół IPv6 będący następcą IPv4 zapewnia nieznacznie większe możliwości realizacji usług QoS. Dzięki polom nagłówka datagramu IPV6 definiuje zarówno klasę usług, do jakiej należy dany datagram, jak też priorytety przesyłania danego datagramu. Dodatkowo routery są zobowiązane do przetwarzania datagramów z określonymi klasami usług jak i priorytetami. Łącząc IPv6 z protokołem RSVP można uzyskać minimalne...

 • Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ

  Publikacja

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2009

  Artykuł przedstawia ogólną specyfikację systemu IP QoS (ang. Internet Protocol Quality of Service), który to system jest obecnie implementowany w ramach projektu krajowego "Zarządzanie ruchemw sieciach IP". System ten jest zgodny z architekturą DiffServ (ang. Differentiated Services) i architekturą NGN (Next Generation Networks). W szczególności, artykuł pokrótce omawia architekturęsystemu, oferowane klasy usług w systemie oraz...

 • Badania parametrów QoS dla usług transmisji danych w systemie RSMAD

  W referacie przedstawiono analizę wymagań jakościowych, określonych poprzez atrybuty QoS, dla usług transmisji danych obrazowych zwykorzystaniem Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Podano także wyniki pomiarów i badańprzeprowadzonych w celu określenia przydatności różnych systemów radiokomunikacyjnych do transmisji danych w tym systemie z wymaganą jakością.

 • QoS provisioning in a single-cell ad hoc WLAN via queuing and stochastic games

  Publikacja

  Pokazano, że stosowanie agresywnych strategii dostępu do medium transmisyjnego może stanowić dla stacji sieci gwarancję równej szansy uzyskania pożądanej przepływności oraz zachowania jej na cały czas transferu danych. Przeprowadzono analizę gier typu stochastycznego pod kątem istnienia równowagi strategicznej przy założeniu probabilistycznych strategii dostępu.

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. W sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakietów w sieci. Implementacja węzłów IPv6 QoS w środowisku umożliwiającym...

 • Implementacja płaszczyzny danych i płaszczyzny sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. Zgodnie z architekturą DiffServ, w sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakie¬tów w sieci. Implementacja węzłów IPv6...

 • Ruting QOS w sieciach NGN

  Publikacja

  - Rok 2010

  Znaczna różnorodność usług dostępnych w dzisiejszych sieciach pakietowych wymaga architektur wspierających różnicowanie tych usług, przy jednoczesnym gwarantowaniu jakości usług (QoS). Zapewnienie QoS osiągnąć można jedynie poprzez zastosowanie efektywnych mechanizmów zarówno na poziomie obsługi pakietów jak i strumieni. Jednym z bardzo istotnych mechanizmów na poziomie pakietów jest wyznaczanie dróg połączeniowych. Jest to proces...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)

  Artykuł przedstawia nowy sposób gwarantowania jakości w sieciach IP zaproponowany przez dział R&D France Telecom. W oparciu o istotne cechy ruchu internetowego opisane zostały problemy napotykane przez dotychczasowe architektury QoS. Przybliżono założenia FAN oraz przykład praktycznej implementacji - ruter Cross-protect. FAN realizuje gwarancje QoS poprzez sterowanie przyjęciem do obsługi oparte o przepływy i pomiary ruchu na...

 • Data Plane Performance Issues Concerning MBMS in UMTS Release 6

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono funkcjonowanie mechanizmu MBMS w wersji 6 systemu UMTS. MBMS, będący następcą mechanizmu CBS funkcjonującego w sieciach 2G i 2.5G, umożliwia efektywne rozgłaszanie danych o wysokich wymaganiach na pasmo oraz jakość usług (QoS), takich jak danych multimedialnych. W artykule przedyskutowano możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS przez MBMS oraz zaproponowano nowy, dwuetapowy scheduler w warstwie MAC-c/sh/m,...

 • New challenges for Internet IP QoS architectures supporting multimedia transfer.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano zarówno ''ograniczenia'' wprowadzone przez współczesny Internet, jak też wymagania jakościowe związane z przekazami multimedialnymi. Opisano nowe propozycje architektur QoS obejmujące modele tzw. usług zintegrowanych (IntServ) oraz zróżnicowanych (DiffServ).

 • Serwery aplikacji dla realizacji uczelnianych usług VoIP

  W pracy przedstawiono klasy usług systemu VoIP. Omówiono niebezpieczeństwa realizacji usług telefonicznych na bazie sieci komputerowej. Scharakteryzowano środowisko programistyczne dla aplikacji VoIP, w tym przedstawiono architekturę i podstawowe funkcje serwera aplikacji. Zaprezentowano przykłady usług zaimplementowanych na Politechnice Gdańskiej. Omówiono aspekty ekonomiczne i problemy realizacji usług VoIP na Uczelni.

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość...

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość (QoS...

 • Modelowanie strumienia niższego priorytetu z rzeczywistym rozkładem długości pakietów w systemie obsługi z uogólnionymi wakacjami.

  Publikacja

  W sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ) wskazanym sposobem realizacji Expedited Per Hop Behavior (EF PHB) jest przyjęcie priorytetowego systemu kolejkowego. Wyniki najnowszych pomiarów parametrów charakteryzujących sieci IP wskazują, że w przypadku rozkładu długości pakietów mamy do czynienia z występowaniem zarówno bardzo krótkich, jak i bardzo długich pakietów o znacząco odmiennych wartościach prawdopodobieństw ich...

 • Managing distributed architecture with Extendet WS-CDl

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaprezentowano problem wykorzystania języka WSCDL w warstwie zarzadzania usługami w architekturze systemu rozproszonego. Zaproponowano rozszerzenie modelu CDLExt uwzględniając istotne charakterystyki usług. Skoncentrowano się na zależności między usługami a innymi artyfaktami IT oraz określono atrybuty QoS wynikajace z tych zależności. Zaprezentowano implementację tego modelu oraz dalsze kierunki rozwoju CDLExt.

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. M. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych... i 2 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Analiza wymagań jakościowych dla usług przesyłania danych w systemie RSMAD

  W referacie przedstawiono analizę wymagań jakościowych (określonychpoprzez atrybuty QoS) dla usług transmisji danych obrazowych z wykorzystaniem Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie RSMAD). Ponadto przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w celu określenia przydatności różnych systemów radiokomunikacyjnych do transmisji danych w tym systemie z wymaganą jakością.

 • Priority-enabled optimization of resource utilization in fault-tolerant optical transport networks.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów przeżywalnych sieci rozległych, które uzależnia szybkość przywracania ciągłości połączenia od klasy usługi. Wykazano, iż proponowana metoda nie powoduje wydłużania ścieżek zabezpieczających (w przypadku usług w wymaganej wysokiej jakości obsługi) lub czyni to w sposób minimalny (dla pozostały usług). Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych...

 • Badanie jakości sieci komórkowych w przededniu technologii 5G na wybranym przykładzie

  Wraz z rosnącą popularnością i dostępnością urządzeń mobilnych, zwiększa się liczba abonentów w sieci. Fakt ten prowadzi do wzrostu świadomości użytkowników, pod kątem jakości treści, które konsumują. Wielu dostawców usług oraz operatorów skupia swoje działania na monitorowaniu parametrów jakościowych QoN (Quality of Network) i QoS (Quality of Service). Niniejsza praca przed-stawia wyniki badań przeprowadzonych na terenie kampusu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody Admission Control oparte na pomiarach.

  Publikacja

  Sterowanie przyjęciem zgłoszenia jest kluczowym elementem sterowania domeną DiffServ warunkującym świadczenie przez operatora usług z IP QoS. Zasadniczym celem pracy jest dokonanie analizy związanej z metodami AC opartymi na pomiarach określanych skrótem MBAC. Scharakteryzowane zostało sześć metod realizacji MBAC o różnej złożoności obliczeniowej i pomiarowej. Przedstawiona została także realizacja procesu pomiaro-wego wielkości...

 • Sieci z protokołem SIP a gwarancja poziomu oraz jakości usług

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem zapewnienia odpowiednio wysokich wartości parametrów GoS oraz QoS w sieciach z protokołem SIP, z uwzględnieniem szczególnych cech protokołu takich, jak np. mechanizm transakcji. Następnie zaprezentowano szereg różnorodnych prób rozwiązania tego problemu. W opisie zwrócono uwagę na takie aspekty jak: obsługa protokołu SIP w sieci DiffServ (SIP-Q), konwergencja sieci SIP i PSTN (SIP-T), wykorzystanie...

 • f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule zaproponowano klasowy algorytm doboru tras przeżywalnych, wykorzystujący autorską koncepcję f-Cykli ochronnych. Celem podejścia było zminimializowanie wartości czasu odtwarzania uszkodzonych strumieni ruchu. Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie wielkości obszaru ochrony w zależności od klasy usług. Badania symulacyjne pokazały, że wykorzystując autorką koncepcję f-Cykli ochronnych, możliwe jest również jednoczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Broker telekomunikacyjny

  Demonopolizacja rynku usług telekomunikacyjnych narzuca konieczność realizacji funkcji wyboru operatora sieci dla obsługi żądania usługi. W pracy przedstawiono koncepcję, realizację oraz wyniki testów i badań Brokera Telekomunikacyjnego BT, który realizuje tą funkcję. Algorytm podejmowania decyzji przez BT uwzględnia parametry poziomu i jakości usług oferowane przez operatorów oraz preferencje klienta dotyczące połączenia. Klient...

 • Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja
  • T. Kamiński
  • M. Niezgoda
  • S. Mirosław
  • J. Oskarbski
  • P. Świedrski
  • P. Filipek

  - PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT - Rok 2016

  W artykule opisano założenia projektu pt. "Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego". Projekt jest realizowany w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016). Celem projektu jest opracowanie narzędzi , które umożliwią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...

 • Przeglad metod skanowania w bezprzewodowych sieciach likalnych standardu IEEE 802.11

  Procedura skanowania dostępnych sieci bezprzewodowych odgrywa istotną role w trakcie podłączania stacji roboczej do punktu dostępowego sieci IEEE 802.11. Ma ona także istotny wpływ na efektywność przełączania w przypadku zmiany punktu podłączenia do sieci WIFI dla węzłów mobilnych. Prace badawcze wskazują, że procedura ta, realizowana zgodnie ze standardowymi mechanizmami, może być krytycznym czynnikiem uniemożliwiającym spełnienie...

 • Opóźnienie efektywne i jego zastosowanie do sterowania ruchem w sieciach pakietowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozprawie doktorskiej przeanalizowano problem zapewnienia gwarancji jakości usług (Quality of Service, QoS) w sieciach pakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług o ściśle określonych wymaganiach opisujących opóźnienie pakietów i jego zmienność w sieciach z agregacją strumieni, takich jak np. sieć IP QoS z Differentiated Services (DiffServ) realizująca schemat obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) lub sieć...

 • Mechanizm dostarczania usług w chmurze: roxzwiązanie NOR-STA

  Artykuł prezentuje mechanizmy udostępniania w chmurze usług rozwijanych w ramach projektu NOR-STA. Są one ukierunkowane na wspomaganie procesów dochodzenia do zgodności i oceny zgodności z normami i standardami. W projekcie NOR-STA prowadzone są obecnie eksperymentalne badania wdrożeniowe we współpracy z partnerami z sektorów ochrony zdrowia i biznesu. Usługi NOR-STA są udostępniane zgodnie z modelem Software as a Service (SaaS)....

 • Telekomunikacyjna sieć rdzeniowa dla zastosowań specjalnych

  Publikacja

  W referacie opisano propozycje architektur telekomunikacyjnych sieci rdzeniowych, które charakteryzują się cechami umożliwiającymi wykorzystanie ich w zastosowaniach specjalnych, np. Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną koncepcję sieci rdzeniowych w kontekście Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network). Przedstawione architektury sieci IP QoS/sieci rdzeniowych takie jak DiffServ, MPLS, GMPLS, ASON/GMPLS. Zaproponowano...

 • A Tabu Search Algorithm for Optimization of Survivable Overlay Computing Systems

  Publikacja

  - Advances in Intelligent Systems and Computing - Rok 2012

  Paradygmat obliczeń rozproszonych ostatnio zyskuje coraz większą uwagę, ponieważ zarówno instytucje przemysłowe, jak i uczelnie wymagają coraz większej mocy obliczeniowej do przetwarzania i analizy danych. Z uwagi na dużą podatność systemów obliczeń na awarie różnych typów (podobnie do systemów sieciowych), gwarancje przeżywalności niniejszych systemów są nieodzowne w celu zapewnienia nieprzerwanego działania usług. Z tego powodu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Programowy generator strumieni pakietów

  Publikacja

  Testowanie rzeczywistych urządzeń IP QoS wymaga źródeł ruchu o różnych charakterystykach ruchowych i informacyjnych umożliwiających przeprowadzenie badań dla skrajnych obciążeń. Równoznaczne to jest z generowaniem strumieni pakietów o dużych przepływnościach. Profesjonalne generatory sprzętowe są bardzo drogie i często dla pełnego przeprowadzenia badań konieczny jest zestaw większej liczby takich generatorów. Rozwiązaniem może...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...