Wyniki wyszukiwania dla: KOLOROWANIE UPORZĄDKOWANE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KOLOROWANIE UPORZĄDKOWANE

Wyniki wyszukiwania dla: KOLOROWANIE UPORZĄDKOWANE

 • Uporządkowane kolorowanie wierzchołków grafów

  W pracy przedstawiamy stosunkowo nowy model kolorowania grafów, mianowicie kolorowanie uporządkowane. Po scharakteryzowaniu potencjalnych zastosowań tego modelu przedstawiamy liniowy algorytm kolorowania grafów w sposób przybliżony. Pokazujemy klasy grafów, które ten algorytm koloruje optymalnie i klasy grafów, dla których błąd pokolorowania może być dowolnie duży. Przedstawiamy również doświadczenia komputerowe zebrane w trakcie...

 • Parallel query processing and edge ranking of graphs

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest problemowi szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym. Jednym z zastosowań jest poszukiwanie optymalnych harmonogramów w równoległym przetwarzaniu zapytań w relacyjnych bazach danych. Podajemy nowe oszacowanie funkcji dobroci przybliżonego algorytmu autorstwa Makino, Uno i Ibaraki wraz z rezultatami testów komputerowych przeprowadzonych dla grafów losowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edge ranking and searching in partial orders

  Artykuł jest poświęcony problemowi konstrukcji optymalnej (wymagającej minimalnej ilości porównań/zapytań) strategii wyszukiwania elementu w częściowym porządku. W pracy wskazano związki pomiędzy tym problemem oraz uporządkowanym kolorowaniem krawędzi grafów, co implikuje liniowy algorytm dla częściowych porządków o strukturze drzewa. Pokazano również, że znalezienie optymalnej strategii jest problemem obliczeniowo trudnym dla...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Minimalizacja krotności użycia kolorów przy uporządkowanym kolorowaniu krawędzi drzew

  Publikacja

  - Rok 2005

  Uporządkowane kolorowanie grafu polega na takim etykietowaniu jego wierzchołków liczbami naturalnymi, że każda ścieżka łącząca dwa wierzchołki o tym samym kolorze zawiera wierzchołek o kolorze wyższym. O uporządkowanym pokolorowaniu mówimy, że jest optymalne, jeśli liczba wykorzystanych kolorów jest minimalna. W referacie rozważano optymalne uporządkowane kolorowanie z dodatkowym warunkiem, aby krotność użycia koloru, który pojawił...

 • Cholesky factorization of matrices in parallel and ranking of graphs.

  Publikacja

  Uporządkowane kolorowanie znajduje zastosowanie przy równoległej faktoryzacji macierzy metodą Cholesky'ego. Praca zawiera opis tego zastosowania. Podano także algorytmy optymalnego uporządkowanego kolorowania krawędzi pewnych klas grafów: grafów pełnych dwudzielnych oraz powstałych z pełnych dwudzielnych przez usunięcie O(log n) krawędzi.

 • Parallel scheduling by graph ranking

  Publikacja

  - Rok 2006

  Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia...

 • The complexity of list ranking of trees

  Publikacja

  Uporządkowane kolorowanie grafu polega na takim etykietowaniu jego wierzchołków, aby każda ścieżka łącząca dwa wierzchołki o tym samym kolorze zawierała wierzchołek o kolorze wyższym. Jeśli każdy wierzchołek posiada dodatkowo listę dozwolonych dla niego etykiet, to mówimy wówczas o uporządkowanym listowym kolorowaniu wierzchołków. W pracy wskazano szereg klas grafów, dla których problem jest trudny: pełne drzewa binarne, drzewa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Generowanie sąsiedztwa w algorytmach lokalnych poszukiwań uporządkowanego kolorowania grafów

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawienie rozwiązań problemów kombinatorycznych w postacipermutacji daje podstawy do konstrukcji algorytmów lokalnychposzukiwań. Uporządkowane pokolorowanie grafu można zapisać w postaci permutacji wierzchołków grafu. Podstawowe operacje prowadzącedo generowania sąsiedztwa rozwiązania to zamiana dwóch elementówlub przesunięcie elementu permutacji. W artykule wskazujemy metodępozwalającą na wykonanie takich operacji w czasie...

 • Minimum vertex ranking spanning tree problem for chordal and proper interval graphs

  W pracy rozważamy problem szukania, dla danego grafu prostego, drzewa spinającego, którego uporządkowana liczba chromatyczna jest minimalna. K.~Miyata i inni dowiedli w [Np-hardness proof and an approximation algorithm for the minimum vertex ranking spanning tree problem,Discrete Appl. Math. 154 (2006) 2402-2410], że odpowiedni problem decyzyjny jest NP-trudny już w przypadku pytania o istnienie uporządkowanego 4-pokolorowania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Easy and hard instances of arc ranking in directed graphs

  Artykuł dotyczy uporządkowanego kolorowania łuków grafów skierowanych. Problem polega na takim przyporządkowaniu liczb łukom digrafu, aby każda skierowana ścieżka łącząca dwa łuki o tej samej liczbie (kolorze) zawierała łuk o kolorze wyższym. Praca podaje liniowy optymalny algorytm dla pewnego szczególnego przypadku, oraz zawiera dowód, iż problem ten jest obliczeniowo trudny dla 3-dzielnych acyklicznych digrafów i stałej liczby...

 • Przybliżone algorytmy uporządkowanego kolorowania krawędzi multidrzew.

  Publikacja

  Niniejszy referat omawia zagadnienie uporządkowanego kolorowania krawędzi multidrzew. Opisano w nim dwa przybliżone algorytmy dla tego problemu, zbadano ich własności teoretyczne oraz przedstawiono wyniki testów komputerowych, jakim zostały poddane.

 • Analiza przybliżonego algorytmu dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy rozważamy kombinatoryczny problem MERST polegający na szukaniu, dla danego grafu, drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym. Dla ogólnych grafów problem MERST jest NP-trudny. W pracy zaproponowano nową funkcję dobroci dla pewnego przybliżonego algorytmu rozwiązującego powyższy problem i przeprowadzono doświadczenia komputerowe w celu porównania nowej z wcześniej znaną funkcją dobroci.

 • Rank Coloring of Graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział jest poświęcony uporządkowanemu kolorowaniu grafów. Przedstawiono jego podstawowe własności oraz zastosowania praktyczne.

 • Efficient parallel query processing by graph ranking

  W artykule analizujemy przybliżony algorytm dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym, co znajduje zastosowanie w równoległym przetwarzaniu zapytań w relacyjnych bazach danych. Podajemy nowe oszacowanie uporządkowanego indeksu chromatycznego drzewa, które prowadzi do uzyskania lepszej funkcji dobroci wspomnianego algorytmu.