Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU

 • Komputerowa analiza obrazu w inzynierii materiałowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca prezentuje podstawowe pojęcia i przekształcenia stosowane w komputerowej analizie obrazu oraz przedstawia mozliwości wykorzystania jej w inżynierii materiałowej.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Komputerowa analiza akustyki nowo projektowanego kościoła.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono komputerową analizę projektowanego kościoła przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod katem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia korekty własności akustycznych kościoła poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.

 • Komputerowa rejestracja oraz analiza parametrów autonomicznego pojazdu elektrycznego

  W referacie przedstawiono układ rejestrujący elektryczne oraz mechaniczne parametry auto-nomicznego pojazdu elektrycznego małej mocy, tj. wózka Melex 745. Pojazd wyposażony jest fabrycznie w przekształtnik energoelektroniczny realizujący płynny rozruch, jazdę oraz hamowanie odzyskowe. Układ rejestrujący oparty jest na przemysłowym komputerze PC wy-posażonym w kartę pomiarową. Zasilacz UPS daje możliwość rejestracji podczas jazdy...

 • Analiza komputerowa sygnałów w diagnostyce trakcyjnych odbieraków prądu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Stan zawieszenia ślizgacza trakcyjnego odbieraka prądu ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Diagnostykę można przeprowadzić w oparciu o analizę wymuszonych drgań ślizgacza i sieci. W artykule przedstawiono przyjętą metodę i opracowane algorytmy analizy sygnałów pomiarowych, eliminujące wpływ innych czynników zewnętrznych na ocenę stanu odbieraka. Przedstawiono wyniki badań i zaproponowano jednoznaczne kryteria oceny stanu...

 • Analiza obrazu twarzy na tle procesów pamięciowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Eksperyment wykonany w ramach prezentowanych w niniejszej pracy badań zakładał wykorzystanie kombinacji metod wywodzących się z fotogrametrii i teledetekcji oraz informatyki (analiza obrazów) w celu zbadania procesu empatii u człowieka. Głównym założeniem badań było wykonanie rejestracji, przy wykorzystaniu szybkiej kamery, twarzy ludzkich podczas eksperymentu, który polegał na losowym wyświetlaniu na ekranie komputera jednej z...

 • Liquid crystal thermography and true-colour digital image processing

  Publikacja

  - OPTICS AND LASER TECHNOLOGY - Rok 2006

  W ostatnich latach termografia ciekłokrystaliczna i komputerowa analiza kolorowych obrazów jest z powodzeniem stosowana w technikach nieinwazyjnych, badaniach i aplikacjach przemysłowych i medycznych. W artykule przedstawiono historię tej techniki, opisano główne metody i narzędzia oraz pokazano szereg przykładów zastosowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowa analiza węzła kompensacji luzów nowego typu silników satelitowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  opisano analizę komputerową z wykorzystaniem metody mes nowego typu silników satelitowych o małych objętościach roboczych. silniki te przeznaczone są między innymi do napędów narzędzi górniczych. celem prowadzenia tych analiz była poprawa węzła kompensacji luzów osiowych. analizy wykonane były w oparciu o metodę elementów skończonych i przygotowane przy wykorzystaniu programu ansys. dodatkowo przeprowadzono eksperymentalną weryfikację...

 • Analiza obrazu 3D do oceny zużycia nakładek ślizgowych

  Z punktu widzenia niezawodności eksploatacyjnej transportu kolejowego, istotnym czynnikiem jest stan powierzchni grafitowych nakładek ślizgowych trakcyjnych odbieraków prądu. Zaproponowane przez autorów nowatorskie stanowisko pomiarowe, oparte na systemie wizyjnym z kamerą 3D, umożliwia rejestrację powierzchni nakładek ślizgowych przejeżdżających lokomotyw. Stanowisko zamontowano i uruchomiono na torze kolejowym. W czasie eksploatacji...

 • Sprzętowo - programowa analiza obrazu otrzymanego z detektora obiektów ruchomych

  W artykule przedstawiono budowę wewnętrzną oraz zasadę działania sprzętowo - programowego bloku realizującego analizę danych z obrazowego detektora ruchu. System zrealizowano za pomocą 2 identycznych procesorów 8-bitowych pracujących synchronicznie, jednego 32-bitowego procesora typu BA12 [4] oraz zestawu tablic pamięci. Algorytm analizy obrazu jest dwuetapowy. W pierwszym etapie następuje transformacja geometryczna umoŜliwiająca...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Computer analysis of dynamic phenomena in PWK-type pumps

  Publikacja

  - Rok 2009

  Referat przedstawia wstępne wyniki analizy CFD dynamicznych zmian ciśnienia zachodzących w komorze cylindrowej pompy z rozrządem krzywkowym PWKZ-95. Analizy prowadzono dla pompy wyposażonej w elastyczną komorę kompensacyjną oraz dla pompy bez kompensacji.

 • Analiza jakościowa metod segmentacji obrazu w systemach wspierania decyzji diagnostycznych.

  Dokonano porównania metod segmentacji obrazów medycznych. W sposób szczególny rozważono metody podziałów wodnych. Przedstawiono wyniki wybranych metryk.

 • Analiza znamion skórnych przy pomocy metod przetwarzania obrazu i algorytmów inteligencji obliczeniowej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Nowotwory skóry są najczęściej spotykanymi nowotworami na świecie. Czerniaki złośliwe stanowią od około 5 do 7% wszystkich nowotworów złośliwych skóry u człowieka. Celem pracy była budowa zautomatyzowanego systemu do diagnostyki znamion skórnych pod kątem wykrycia czerniaka złośliwego. Omawiane narzędzie powinno służyć jako system wspomagania decyzji dla lekarzy pierwszego kontaktu lub jako system...

 • Komputerowa analiza odkształceń i naprężeń elementów hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu sm przy wykorzystaniu metody elementów skończonych

  Publikacja

  - Rok 2010

  opisano modelowanie i symulację komputerową nowego typu hydraulicznych silników satelitowych o małych objętościach roboczych. analizy mes ukierunkowane były na ocenę odkształceń i stanu naprężeń poszczególnych elementów silników. pozwoliły one na zwiększenie dopuszczalnego ciśnienia pracy oraz poprawę sprawności całkowitej.prace zostały wykonane w katedrze hydrauliki i pneumatyki politechniki gdańskiej w ramach projektu badawczo-rozwojowego...

 • Komputerowa Analiza Konstrukcji

  Kursy Online

  Budownictwo, rok 3, sem 6 Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami metod komputerowej analizy konstrukcji od strony teoretycznej oraz praktycznej, poprzez pracę w środowisku obliczeniowym metody elementów skończonych na przykładzie programu Autodesk Robot SAP.

 • Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

  W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...

 • Obróbka graficzna obrazu w nowoczesnych systemach diagnostyki sieci trakcyjnej jezdnej

  Publikacja

  W artykule autorzy przedstawiają założenia nowej metody bezkontaktowego pomiaru położenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej, a także pokazują jakie znaczenie w tej metodzie ma komputerowa analiza obrazu pozyskiwanego z kamery. Problemem technik wizyjnych jest zmienność parametrów obrazu wejściowego (jasność, kontrast, zakres widma, krzywa gamma i in.), które są zależne od zmieniających się warunków oświetlenia zewnętrznego związanych...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Wprowadzenie do analizy obrazu w procesie detekcji i identyfikacji twarzy

  Opisano proces analizy obrazu na podstawie biometrycznych metod rozpoznawania twarzy. Przedstawiono algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów charakterystycznych twarzy oraz opisano szczegółowo jego etapy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, analiza obrazu. Przedstawiono wybrane, istniejące systemy monitoringu wykorzystujące algorytmy wypracowane na podstawie biometrycznych...

 • Piotr Odya dr inż.

  Piotr Odya urodził się w Gdańsku w 1974. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa dotyczyła problemów poprawy jakości dźwięku w studiach emisyjnych współczesnych rozgłośni radiowych.Jego zainteresowania dotyczą montażu wideofonicznego, systemów dźwięku wielokanałowego. W ramach studiów doktoranckich...

 • Symulacja komputerowa w projektowaniu procesów i systemów wytwórczych - wybrane zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono analizę literaturową zagadnienia symulacji jako techniki używającego komputera do naśladowania działań rozmaitych rzeczywistych systemów lub procesów wytwórczych. W artykule poruszono takie zagadnienia jak: obszary zastosowania symulacji komputerowej w zakresie procesów i systemów wytwórczych, podstawowe pojęcia występujące w symulacji komputerowej procesów i systemów wytwórczych, model systemu wytwórczego, zasady...

 • Wizyjny monitoring pił tarczowych

  Publikacja

  Wizyjne techniki pomiarowe zastosowane do kontroli geometrii ostrzy pił tarczowych dają możliwość szybkich, skutecznych i zautomatyzowanych pomiarów, a komputerowa analiza wyników gwarantuje duże mozliwości diagnostyczne urządzenia. Monitorowanie dokładności geometrycznej ostrzy w procesie wytwarzania pił tarczowych umożliwia nie tylko ich bieżącą kontrolę, ale również daje podstawy do poprawy jakości geometrycznej produkowanych...

 • Piotr Tojza dr inż.

 • An attempt to identify volatile and semi-volatile organic compounds present in the Odra river waters.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy była identyfikacja związków z grup lotnych i średniolotnych związkó organicznych. W badaniach wykorzystano technikę Pt-TD-GC-MS. Komputerowa analiza widm masowych wykazała obecność wielu związków organicznych pochodxenia naturalnego i antropogenicznego. W powłokach wód pobranych w okolicy Brzegu Dolnego oznaczono stężenia związków chloroorganicznych na poziomie pojedynczych prób. Nieco wyższe spektrum związków chloroorganicznych,...

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań wymiarów mikroziaren ściernych stosowanych w operacjach docierania. Badania z wykorzystaniem analizatora laserowego poprzedziła analiza mikroskopowa rzutów mikroziaren na płaszczyznę obserwacji. Analizowano wymiary (długość i szerokość) oraz pole powierzchni jego obrazu. Pomiary przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku, wyposażonym w mikroskop stereoskopowy, kamerę CCD i oprogramowanie MultiScan...

 • Agnieszka Mikołajczyk mgr inż.

 • Jacek Rumiński dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa   2016   2002   1995   1991-1995 Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób” Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina...

 • Klasyfikacja osadów ściekowych z Dębogórza i Swarzewa.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedmiotem pracy jest analiza osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ze Swarzewa oraz Dębogórza. Analizy elementarne osadów na rożnym etapie przeróbki pozwoliły na znalezienie ich obrazu w systematyce Kempy, Van Krevelena oraz Jurkiewicza. W pracy zawarte zostały wyniki analiz osadów, które pozwoliły na zastosowanie klasyfikacji opracowanej przez prof. E. Kempę do osadów z obu oczyszczalni.

 • The application of Gabor transformation in the harmonic analysis of corrosion processes.

  Zaproponowana została nowa metoda analizy widmowej niestacjonarnych procesów korozyjnych. Analizie poddany został układ modelujący pierwszorzędową reakcję elektrodową. Wykazano, że w przypadku pobudzenia układu liniowo zmieniającym się potencjałem z nałożoną składową sinusoidalną przekształcenie Fouriera nie odzwierciedla zmian amplitudy powstających składowych harmonicznych. Jako rozwiązanie zaproponowana została analiza...

 • Analiza wymagań sprzętowych dla bezkontaktowego system pomiaru położenia przewodu jezdnego sieci trakcyjnej do celów diagnostycznych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Zwiększanie mocy pojazdów trakcyjnych oraz podnoszenie ich prędkości sprawia, że rosną wymagania techniczne jakie musi spełniać sieć trakcyjna jezdna. Można tutaj wymienić zarówno te związane z koniecznością dostarczenia odpowiedniej mocy do pojazdu, jak i wymagania związane z parametrami geometrycznymi samej sieci. Zapewnienie właściwej geometrii sieci jezdnej jest ściśle powiązane z pojęciem jej diagnostyki technicznej. Wśród...

 • Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM

  Publikacja

  Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej...

 • Shell deformation in the baltic clam Macoma balthica from southern Baltic Sea (the Gulf of Gdansk): hypotheses on environmental effects

  Publikacja
  • A. Sokołowski
  • K. Pawlikowski
  • M. Wołowicz
  • P. Garcia-Meunier
  • J. Namieśnik

  - AMBIO - Rok 2008

  Wysokorozdzielcza fotografia cyfrowa i analiza obrazu graficznego została zastosowana w celu zdefiniowania zewnętrznych cech morfologicznych deformacji muszli w czterech populacjach małży bałtyckiej Macoma balthica z Zatoki Gdańskiej. Proponowane indeksy deformacji małży (shell deformation indices - SDI), które opierały się na obliczeniu stosunku wybranych średnic przednich i tylnich części małży, ukazały przynajmniej trzy morfologiczne...

 • Sposób i system miksowania dźwięku

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i system miksowania dźwięku. Wśród znanych rozwiązań, sposobów i systemów wykorzystywanych w profesjonalnej produkcji muzycznej wyróżnić można kilka grup rozwiązań, w których wykorzystywany jest stół mikserski, kontroler lub aplikacja komputerowa. Wadą tych rozwiązań jest problem  zniekształcania obrazu dźwiękowego, utrudniający procesy miksowania....

 • Klasyfikacja osadów ściekowych na podstawie analizy elementarnej = sewage sludge classification based on elementary analysis

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedmiotem pracy jest analiza osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ze Swarzewa oraz Dębogórza. Analizy elementarne osadów na rożnym etapie przeróbki pozwoliły na znalezienie ich obrazu w systematyce Kempy, Van Krevelena oraz Jurkiewicza. Osady ściekowe charakteryzowane są prze szereg parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. E. Kempa opracował podstawy systematyki osadów w oparciu o systematykę Van Krevelena oraz...

 • Architecture of Request/Response and Publish/Subscribe System Capable of Processing Multimedia Streams

  Publikacja

  Analiza ''w locie'' (ang. on-the-fly) strumieni multimedialnych, zawierających wysokiej jakości dane obrazu i dźwięku, wciąż stanowi wyzwanie dla projektantów oprogramowania. Praca przedstawia architekturę systemu zdolnego do przetwarzania w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych przy użyciu komponentów działających w architekturze Publish/Subscribe oraz Request/Response, korzystających z możliwości Java Multimedia Framework...

 • Architecture of Request/Response and Publish/Subscribe System Capable of Processing Multimedia Streams

  Publikacja

  Abstrakt Analiza ''w locie'' (ang. on-the-fly) strumieni multimedialnych, zawierających wysokiej jakości dane obrazu i dźwięku, wciąż stanowi wyzwanie dla projektantów oprogramowania. Praca przedstawia architekturę systemu zdolnego do przetwarzania w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych przy użyciu komponentów działających w architekturze Publish/Subscribe oraz Request/Response, korzystających z możliwości Java Multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego

  Współczesna technologia naziemnego skaningu laserowego (TLS) z użyciem skanerów geodezyjnych o zasięgu większym niż 50 metrów pozwala na pomiar geometrii elementów konstrukcyjnych z dokładnością bliską 1 mm. Autorzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia własne, prezentują rozwiązanie pozwalające na wstępną ocenę belek żelbetowych jako podstawowych elementów konstrukcyjnych budowli typu mosty, wiadukty, budynki wielkopowierzchniowe. Przedmiotem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie analizy obrazu w rozpoznawaniu mowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy referat przedstawia metodę rozpoznawania mowy na podstawie analizy ruchu ust. W pracy opisano algorytm wyznaczana i śledzenia położenia ust wykorzystujący modele Active Shape Models oraz zbadano efektywność jego działania. Sztuczna sieć neuronowa została wykorzystana jako klasyfikator rozpoznający sześć wypowiadanych samogłosek w oparciu o wizualne parametry mowy. W pracy umieszczono wyniki klasyfikacji oraz wnioski.

 • Grafika Komputerowa

  Kursy Online

  Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii, dr inż. Zbigniew Usarek

 • Wizualizacja obrazu stereowizyjnego w systemie VISROBOT

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł opisuje nowe podejście do robotycznego systemu wizyjnego, którego zadaniem jest wizualizacja obrazu stereo dla operatora robota. Pomysł ten zasadza się na inteligentnym wykorzystaniu zmiennej bazy stereo, która pozwala na zwiększenie zakresu rozdzielczości głębi obrazu dla odległych obiektów. W systemie takim na podstawie obrazu stereo, przy różnych bazach, wyznaczana jest mapa dysparycji. Odpowiednia wizualizacja (zakresu)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacja obrazu stereowizyjnego w systemie VisRobot

  W pracy omawia się nowe podejście do robotycznego systemu wizyjnego, którego zadaniem jest wizualizacja obrazu stereo dla operatora robota. Pomysł ten polega na inteligentnym wykorzystaniu zmiennej bazy stereo, co pozwala na zwiększenie zakresu rozdzielczości głębi obrazu dla odległych obiektów. W systemie VisRobot na podstawie obrazu stereo, przy różnych bazach, wyznaczana jest mapa dysparycji. Odpowiednia wizualizacja (zakresu)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizyjne metody pomiarowe w diagnostyce górnej sieci trakcyjnej

  Publikacja

  - Rok 2018

  Monografia zawiera analizę wykorzystania – na potrzeby diagnostyki i monitoringu górnej sieci trakcyjnej – wizyjnych metod pomiarowych, a w szczególności metody autorskiej opartej na użyciu kamery obrazowej i analizie obrazu, pozwalających na pomiar położenia obiektu fizycznego w przestrzeni dwuwymiarowej. Opracowana metoda łączy wysoką funkcjonalność, dużą rozdzielczość pomiarową oraz bardzo niski poziom niepewności pomiaru z...

 • Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications

  Publikacja

  W artykule opisano architekturę wielordzeniowego programowalnego systemu do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Dane obrazu są przetwarzane równocześnie przez wszystkie procesory. System umożliwia niskopoziomowe przetwarzanie obrazów,np. odejmowanie tła, wykrywanie obiektów ruchomych, transformacje geometryczne, indeksowanie wykrytych obiektów, ocena ich kształtu oraz podstawowa analiza trajektorii ruchu. Ang:This paper...

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopisma

  ISSN: 2299-7466 , eISSN: 2558-1825

 • Rentgenowska tomografia komputerowa

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono podstawy rentgenowskie tomografii komputerowej oraz metodyrekonstrukcji obrazów. Pokazano współczesne techniki przetwarzania i prezen-tacji danych tomografii komputerowej.

 • implementacja algorytmu stabilizacji obrazu z kamery w układzie FPGA

  W systemach monitorujących ruch uliczny wykorzystywane są algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu takie jak: filtracji, kompresji oraz stabilizacji. Algorytmom tym stawiane są następujące wymagania: praca w czasie rzeczywistym, minimalna moc pobierana ze źródła zasilania (systemy zasilane bateryjnie), zajmowanie niewielkich zasobów sprzętowych (układy FPGA czy CPLD) oraz wykonywanie jedynie podstawowych operacji arytmetycznych...

 • Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe

  Publikacja

  W rozprawie podjęto przedstawienie dwóch głównych składowych krajobrazu kulturowego portu gdyńskiego - przestrzeni portowej jako zrealizowanej myśli planistycznej oraz zbudowanymi na terenie kompleksu obiektami architektonicznymi. Analiza zasobu w jego najistotniejszym - z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego - podejściu historycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego dowodzi znacznych, tkwiących w nim, wartości historycznych....

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...