Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGENCJA CEN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGENCJA CEN

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERGENCJA CEN

 • Konwergencja cen w Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących

  Artykuł dotyczy kwestii zróżnicowania poziomu cen na terenie krajów Unii Europejskiej. Bada konwergencje cen w okresie 1992-2001 na podstawie indeksu poziomu cen obliczanego za pomocą parytetu siły nabywczej. Na tym tle ukazany został problem poziomu cen w krajach kandydujących w tym także w Polsce.

 • Kilka uwag na temat zróżnicownia cen w krajach Unii Europejskiej

  Publikacja

  Autor odpowiada na pytanie czy konwergencja cen może być miernikiem stopnia integracji, jakie mogą być potencjalne korzyści dla poszczególnych państw z procesów konwergencji cen oraz przedstawia ogólne spojrzenie na zróżnicowanie cen w UE na podstawie porównawczego indeksu cen dla PKB ogółem i poszczególnych jego kategorii.

 • Ocena wpływu wprowadzenia wspólnej waluty euro na dyspersję cen w UE - metoda różnica w różnicy

  Publikacja

  Artykuł dotyczy skutków wprowadzenia wspólnej waluty euro na zróznicowanie cen w UE. W analizie zastosowano metodę róznica w różnicy dla cen detalicznych 156 produktów. Konwergencja cen w krajach strefy euro w okresie 1995-2002 została porównana z dyspersją cen krajów pozostających poza obszarem jednowalutowym.

 • Wybrane aspekty wprowadzenia euro w Polsce

  Publikacja
  • M. O. Bielenia

  - Rok 2010

  Artkuł stanowi przegląd możliwych rozważań nad skutkami przystąoienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Na początku moje dywagacje dotyczą dokumentów określających cele uczestnictwa w Unii Europejskiej, takich jak Raport Wernera, Raport Delorsa oraz Traktat z Maastricht. Jednakże utworzenie wspólnego obszaru monetarnego wiąże się z utratą suwerenności w prowadzeniu polityki monetarnej. W dalszej cześci mojego artykułu przedstawię...

 • One Europe, one product, two prices - the price disparity in the EU

  Publikacja

  The price dispersion in the European Union in the last fifteen years (1990-2005) is analysed. The analysis of price convergence is examined on aggregate and disaggregate levels. The macro approach is based on Comparative Price Level index calculated as the ratio between PPPs and exchange rate. The disaggregate analysis utilizesactual prices of 148 individual products sold in the 15 capital cities of the EU. The calculations comprise...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji

  Publikacja

  Oczywiście lepiej być, pięknym, młodym i zdrowym, ale jeżeli mamy alternatywę być krajem drogim i bogatym czy tanim i biednym to dla mnie odpowiedź jest jasna. Wspólna Europa, różne ceny - to książka w której obalam pewne mity a w szczególności wyłuszczam:- dlaczego nie powinniśmy się bać wzrostu cen, a wręcz traktować jako błogosławieństwo- definicję i rodzaje konwergencji - ostatnio bardzo modnej, ale nie zawsze stosowanej poprawnie-...

 • Price convergence in the EU-an aggregate and disaggregate approach

  Publikacja

  This article examines the price dispersion in the European Union (EU) over 15 years (1990-2005). An extensive overview of the literature offers inconclusive results with the half-lives of price shocks from 2.8 to 282 months. Until now, most of the empirical research has been either micro or macro based. In contrast, we conducted a complex analysis utilizing both aggregate and disaggregate price data. The macro approach is based...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Does one currency mean one price?

  Publikacja

  European Monetary Union was expected to have many consequences for the economies of participant countries. Theory suggested that through a higher volume of trade and stronger competition in the Eurozone, a single currency would lead to a reduction in price dispersion. As far as prices are concerned, two effects were expected: an immediate effect due to the technical characteristics of the changeover process, and a long-term one...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Procesy konwergencji cen w Unii Europejskiej w latach 1990-2002

  Publikacja

  Celem pracy było kompleksowe badanie cen w kontekście zgodności ich kształtowania się z prawem jednej ceny w krajach Unii Europejskiej. Badania te objęły zarówno poziom makro, który odnosił się do danych o wysokim stopniu agregacji, jak i poziom mikro obejmujący 148 indywidualnych produktów. Struktury cenowe krajów Unii wykazują dużą różnorodność. Hipoteza konwergencji typu sigma nie została potwierdzona, potwierdzono zaś hipotezę...

 • Determinanty zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

  Publikacja

  Artykuł dotyczy przestrzennego zróżnicowania cen w krajach Unii Europejskiej. Bada relacje między reltywnym poziomem cen, a PKB per capita, kosztami transportu i kosztami pracy.

 • The impact of European Monetary Union on Price Convergence.

  Publikacja

  Artykuł dotyczy skutków wprowadzenia wspólnej waluty euro. Bada zarówno skutki krótkookresowe tj. odczucia co do podwyżek cen przez konsumentów i inflację w okresie przejścia na jedna walutę, jak i skutki długookresowe związane z redukcją kosztów tranzakcyjnych, eliminacją ryzyka kursowego i większą przejrzystością cen.