Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ

Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ

 • Berliński krajobraz pamięci

  Publikacja

  Zjednoczenie Niemiec, w 1989 roku, stało się impulsem do dyskusji na temat form upamiętniania wydarzeń drugiej wojny światowej w Niemczech. Od tego czasu w Berlinie powstało kilka miejsc pamięci tworząc specyficzny krajobraz pamięci.

 • Wiejski krajobraz po turystyce

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zwiększanie się ilości czasu wolnego można uważać za uboczny efekt rozwoju gospodarek krajów cywilizacji zachodniej. Turystyka wiejska, korzystająca z zasobów wiejskiej kultury, umożliwia zagospodarowanie tego czasu. Wnosi w krajobrazy obszarów wiejskich zmiany, które wymuszają przedefiniowanie wielu tradycyjnie związanych z krajobrazem zagadnień. Ujawnia istnienie ukrytych problemów. Rozwój turystyki włącza wiejską kulturę w nurt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji,...

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  Publikacja

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

  Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

 • Nowe trasy drogowe a krajobraz warowny Gdańska.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł przedstawia zagrożenia krajobrazu historycznego Gdańska przy budowie nowych przedsięwzięć drogowych oraz skuteczne narządzie do jego ochrony i kształtowania, jakim jest procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Krajobraz zachowanych fortyfikacji nowożytnych Gdańska, zagrożonych planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi - drogami i węzłami, służy jako tło do rozważań na temat możliwości wykorzystania procedury...

 • Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki, wskazuje na efekty kształcenia oraz podaje przykładowe zadania...

 • Orłowo: Dzieje, krajobraz, architektura : Perła międzywojennej Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2014

  Książka przedstawia bogato ilustrowaną historię trzech obecnych dzielnic Gdyni: Orłowa, Kolibek i Małego Kacka. Ukazuje dzieje tych miejscowości od czasów najdawniejszych (archeologia), poprzez średniowiecze, nowożytność, aż do 1 połowy XX wieku. Ważnym aspektem monografii jest całościowe przedstawienie architektury i urbanistyki tego terenu, jak również jego unikalnych walorów krajobrazowych.

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

 • Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz - wybrane problemy

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest przegląd typowych sytuacji problemowych - zwłaszcza o charakterze konfliktów - związanych z zagospodarowaniem turystycznym obszarów o ponadprzeciętnych walorach krajobrazu, jakimi są obszary górskie. Analizowane są przyczyny niekorzystnych zjawisk w rozpatrywanej kwestii i poszukiwane sposoby przeciwdziałania im. Zwracana jest uwaga na niedostatek skutecznych instrumentów ochrony walorów krajobrazu. Autor...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Doświadczenie turysty : krajobraz wiejski w warunkach zmiany

  Publikacja

  Przemysł turystyczny staje się ważnym źródłem dochodów mieszkańców wsi. Nowe sposoby organizowania i uprawiania turystyki wiejskiej prowadzą do zmian krajobrazu kulturowego wsi. Zwiększenie liczby turystów łączy się z racjonalizacją i instytucjonalizacją sposobów użytkowania przestrzeni. Rezultatem prywatnej kontroli nad krajobrazem jest zanikanie przestrzeni publicznych i ich komercjalizacja. Turystyczne przygotowanie krajobrazu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. II.

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule, który ma charakter polemiczny, zaprezentowane zostały szczegółowe zagadnienia związane z doborem kryteriów do oceny porównawczej wariantów pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, oraz z oceną znaczenia skutków w krajobrazie. Przedstawiono aspekty teoretyczne związane z oceną znaczenia skutków w krajobrazie, w tym omówiono etapy prac oraz ogólne kryteria nadawania znaczeń. Następnie zaprezentowano szczegółowe kryteria...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz elektrowni węglowej pod Pelpinem

  Publikacja

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. Ocenie podlegał jeden wariant elektrowni na tle innych wariantów. Dla celów oceny adaptowano metodę badań, opracowaną i zastosowaną przez A. Sas-Bojarską dla oceny oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa. W jej ramach przeprowadzono szereg kroków:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne dotyczące...

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówienie przekształceń w krajobrazie kulturowym regionu Pomorza skutkującym zanikiem wyróżniających region cech i właściwości. Zwrócenie uwagi na ekonimiczny skutek zaniku regionalnej specyfiki krajobrazowej.

 • Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe ( dom podcieniowy w krajobrazie Żuław) – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe – dom podcieniowy w krajobrazie Żuław). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki,...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa [analiza planu zagospodarowania przestrzennego -

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana obwodnica Augustowa przecinająca Dolinę Rospudy. Ocenie podlegały cztery warianty trasy, wraz z podwariantami. Studia różnego rodzaju objęły:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne z różnych urzędów i instytucji, opracowania branżowe udostępnione w ramach projektu, studia literaturowe, materiały własne)2. określenie uwarunkowań planistycznych dotyczących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krajobraz wiejski i turystyka. Poszukiwanie równowagi pomiędzy widzeniem i wizerunkiem wsi

  Publikacja

  - Rok 2013

  Najważniejszym składnikiem marki wsi jest krajobraz. Wizerunek wsi kreowany w turystyce i dostępny widok różnią się jednak coraz bardziej: przekaz reklamowy identyfikuje wieś z przyrodą oraz ciszą i spokojem; wieś realna stanowi, najczęściej dysharmonijną, mozaikę wiejsko-miejskiego zagospodarowania. Konfrontacja dostarczonego przez turystykę komunikatu z oglądanym krajobrazem podważa wiarygodność marki wsi, co stanowi zagrożenie...

 • Ocena oddziaływania na dobra kultury i krajobraz przekopu przez Mierzeję Wiślaną [analiza zagospodarowania przestrzennego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Niniejsze opracowanie stanowi część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie oddziaływania na dobra kultury i krajobraz zaprezentowano zasoby i walory dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, opis inwestycji pod kątem oddziaływania na dobra kultury i krajobraz oraz związane z planowaną inwestycją potencjalne ich zagrożenia, jak też zalecane środki i działania łagodzące. Rozpatrując...

 • Autorska opinia dotycząca oddziaływania na krajobraz fragmentu obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Województwo Pomorskie, gmina Żukowo i Kolbudy - obszar pomiędzy węzłami "Lublewo" a "Żukowo" (ew. "Lniska"), rejon miejscowości Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie)

  Publikacja

  Poniższa opinia dotyczy niewielkiego obszaru pomiędzy miejscowościami Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie, przez który ma przebiegać obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, planowana przez GDDKiA. Obszar ten znajduje się na pograniczu dwóch gmin: Żukowo i Kolbudy. Przedmiotem opinii jest oddziaływanie na krajobraz czterech wariantów Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, zaproponowanych przez GDDKiA: IA, IIA, IIB, i III. Zakres...

 • Edukacja krajobrazowa dla ruralistyki

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł zwraca uwagę na negatywne konsekwencje utraty pospolitych i nieobjętych ochroną, wiejskich krajobrazów. Stawia tezę, że za regres specyfiki krajobrazu odpowiada także dysfunkcyjna wiedza zbiorowa. Celem badań było wskazanie sposobów i środków, które na etapie edukacji akademickiej pomogą przełamać ograniczenia społecznej świadomości krajobrazowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zamieszkiwanie w gdańskich krajobrazach

  Publikacja

  - Rok 2021

  Wystawa oparta jest o wybrane prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu ‘Landscape Architecture’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska) oraz ‘Interior Design’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska, Kacper Ludwiczak). Tematycznie projekty urbanistyczne obejmują trzy wnętrza kulturowe (przestrzeń podróży – przystanek SKM z wiaduktem, przestrzeń zamieszkiwania – między blokami przy Pilotów 11, zieloną przestrzeń dla wszystkiego co...

 • Lider krajobrazu miasta

  Kursy Online
  • A. Niemand-Niedziela
  • J. Szechlicka-Kisłowska
  • H. Obracht-Prondzyńska
  • A. Górka
  • M. Helenowska-Peschke
  • M. Rembeza
  • M. Zaworska

 • Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

  Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji...

 • Współczesne krajobrazy pamięci

  Założenia pomnikowe są przestrzennymi nośnikami pamięci zbiorowej, wnoszącymi w naturalny krajobraz kompozycje będące wynikiem integracji różnych sztuk plastycznych. Ta wielkoprzestrzenna formuła miejsca pamięci rozwinęła się w polskiej sztuce pomnikowej w latach 60-tych XX wieku. Artyści zainspirowani nowatorskimi koncepcjami projektowymi (min. Formą Otwartą Oskara Hansena) zaczęli kreować przestrzenne wizualizacje pamięci w miejscach...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Domy - wewnętrzne krajobrazy.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przestrzenna redefinicja domu stanowi dziś jeden z wątków dyskusji ze zdeterminowanym wyrazem formalnym architektury i hermetycznością miejsca. Coraz częściej akcentowana jest potrzeba elastyczności domu i jego otwarcia na świat zewnętrzny. Jego przestrzeń wewnętrzna kształtowana jest coraz częściej jako ewoluujący ciągu sekwencji kompozycyjnych, formowany na wzór krajobrazu i poszukujący do niego odniesień. Domy stają się...

 • Projektowanie Krajobrazu GP 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Górka
  • K. Szarejko
  • M. E. Szarejko

  Projektowanie Krajobrazu/I stopień/ Gospodarka Przestrzenna sem. II  (15 w, 30 p) Treści wykładów: Zasady postrzegania (percepcji) formy krajobrazowej środowiska zbudowanego. Omówienie technik i narzędzi stosowanych w architekturze krajobrazu wskazanych w gospodarowaniu przestrzenią.  Umiejętność rozpoznawania zasad kompozycji urbanistycznej w historycznych zespołach urbanistycznych.  Konieczność rozpoznawania różnic...

 • KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tytuł Krajobrazowy wymiar ruralistyki w pełni oddaje treść pracy. Najogólniej mówiąc, rozprawa relacjonuje poszukiwania sposobów udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Książka, wbrew swojemu układowi, nie powstawała według zwyczajowej ścieżki: od tezy, mieszczącej się w dziedzinie architektury i urbanistyki, do argumentów, które wywiedzione z tej dyscypliny, przemówiłyby za nią. Analiza stanu badań wskazywała...

 • Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Neowioski-krajobrazy z przeszłości

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł stanowi propozycję refleksji nad zależnością pomiędzy sposobami przedstawiania krajobrazu wsi a krajobrazem jako przedstawieniem - zależnością, w której zapamiętany obraz jest istotnym pośrednikiem.

 • Miasto w kontekście uchwał krajobrazowych

  Publikacja

  Krajobraz miejski jest zjawiskiem wizualnym, które oddaje charakter przestrzeni, a także określa jej tożsamość. Niestety, zagraża mu jednak powszechny chaos, przekładający się na negatywny wizerunek miasta. Za jedną z jego najistotniejszych przyczyn uznaje się ogromną liczbę reklam umieszczanych dowolnie w przestrzeni publicznej. Mimo że informacja wizualna stanowi nieodłączny element współczesnego miasta, istnieje głęboka potrzeba...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Transformacje krajobrazów wiejskich i zasad ich kształtowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Na skutek zmian relacji pomiędzy wsią i rolnictwem dochodzi dziś do transformacji krajobrazu wiejskiego, który jest agresywnie penetrowany przez nowe funkcje. W przyspieszonym tempie znika specyfika krajobrazu kulturowego wsi. Powinniśmy zatem zastanawiać się, w jaki sposób chronić i rozwijać kulturowe dziedzictwo i różnorodność regionalną krajobrazów.

 • KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku

  Publikacja

  Kaszuby to region w północnej Polsce o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Od linii wybrzeża, przez pojezierza, pasy wzniesień, dolin rzecznych, po rozległe obszary borów i pół uprawnych, z położonymi wśród nich malowniczo ludzkimi osadami. Nasza opowieść dotyczyć będzie Szymbarka, kaszubskiej wsi położonej wśród otaczających ją wzgórz szymbarskich. Doświadczenie topograficznego zróżnicowania tego obszaru Kaszub towarzyszy poznawaniu...

 • KPŚ - Architektura krajobrazu - ćwiczenia (sem 6 inż.)

  Kursy Online
  • R. Idem
  • M. Zaworska

  Kurs dotyczy zajęć z przedmiotu Architektura Krajobrazu, prowadzonych dla sem. 6 stopnia inżynierskiego. Tematyka zajęć podejmuje zagadnienia z projektowania w architekturze krajobrazu wybrane dla architektów.

 • Topiarius. Studia Krajobrazowe

  Czasopisma

  ISSN: 2449-9595 , eISSN: 2543-926X

 • Muzeum w krajobrazie współczesnego miasta.

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest analiza tego, jak współcześnie postrzegana jest prezentacja muzealna i jakim przeobrażeniom została ona poddana na przestrzeni wieków. Znaczenie słowa muzeum przeszło ewolucję od pojedynczego obiektu i oferowanej w nim ekspozycji do dostrzeżenia w obiektach, zespołach obiektów oraz całych miejskich strukturach przedmiotów ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługują budynki muzealne, które w sposób znaczący...

 • Zabytki architektury w krajobrazie kulturowym

  Publikacja

  - Rok 2013

  Tekst przedstawia podstawowe problemy obecności zabytków architektury w krajobrazie kulturowym, tj. definiowanie zabytku, możliwe kryteria kwalifikacji obiektów jako zabytków architektury, metodę wartościowania zabytków architektury oraz problem autentyzmu zabytków.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy Ekologii Krajobrazu

  Czasopisma

  ISSN: 1899-3850

 • Rysunki Parku Krajobrazowego Mata de Busaco w Portugalii

  Publikacja

  - Rok 2014

 • Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie

  Publikacja

  autorka podejmuje próbę prześledzenia oddziaływania rozmaitych ideologii na sposób postrzegania przyrody, ogrodów i krajobrazu. dociekania rozpoczyna od xvii wieku, od związku ogrodów geometrycznych z francuskim absolutyzmem (wersal), następnie omawia wpływ brytyjskiej myśli liberalnej na ideę ogrodu swobodnego (j. addison i partia wigów), rozważa zależność pomiędzy ideałem wolności a sposobem rozumienia roli przyrody w czasie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazów małych ojczyzn - ochrona specyfiki przestrzeni regionalnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówienie zagadnienia specyfiki i różnorodności krajobrazu obszarów wiejskich w zależności od historii regionu i stosowanych na przestrzeni wieków lokalnych form architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

 • Opinia do Studium Konserwatorskiego ochrony historycznego krajobrazu kulkturowego dawnego zespołu kuracyjno-ruralistycznego Orłowa w zakresie analizy powiązań krajobrazowych oraz analizy rodzaju i charakteru stosowania materiału roślinnego

  Publikacja

  - Rok 2016

  W ekspertyzie zamieszczono szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony istotnych powiązań widokowych zewnętrznych i wewnętrznych w rejonie wioski rybackiej i Domku Żeromskiego w Orłowie oraz stosowania na tym obszarze gatunków i odmian zieleni zgodnych z tradycją miejsca.

 • Przestrzeń turystczna w krajobrazie kulturowym wsi

  Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy wiejskim krajobrazem kulturowym a wzrastającą w jego obrębie przestrzenią turystyczną oraz określenie możliwości i konsekwencji ich integracji.

 • Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej....

 • Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - przyczynek do ich poznania.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu przedstawiono wyniki wieloletnich badań różnorodności grzybów wielkoowocnikowych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wymieniono 51 gatunków woreczniaków i 324 gatunków podstawczaków. Stwierdzono występowanie 19 gatunków pod ścisłą ochroną, 1 pod ochroną częściową oraz 70 gatunków umieszczonych na polskiej czerwonej liście. Zamieszczono opisy biologii, ekologii oraz stanowisk wybranych cennych gatunków....

 • Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły

  Publikacja

  - Rok 2010

  Tekst, na podstawie kalendarium wydarzeń historycznych, prezentuje kolejne fazy kształtowania krajobrazu Delty Wisły czyli Żuław Wiślanych. Opisano unikatowe cechy i właściwości ekspozycyjne i percepcyjne dzisiejszego krajobrazu Żuław. Omówiono przyczyny pozornej monotonności krajobrazu żuławskiego spowodowane niedostateczną popularnoością tego regionu i brakiem szczegółowego rozpoznania dla funkcji krajoznawczej.

 • Dynamiczne kształtowanie krajobrazu strefy podmiejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przesłaniem koncepcji dynamicznego podejścia w kształtowaniu strefy podmiejskiej jest poszukiwanie działań zapewnijących ciągłość tradycji i harmonię w przestrzeni zagrożonej utratą tożsamości i dezintegracją. Idea ognisk społecznej aktywności w krajobrazie strefy podmiejskiej stanowi odpowiedź na tak postawiony problem. Skupia się na niedostatecznie realizowanej potrzebie odczytywania i kreowania treści w przestrzeniach publicznych...

 • Jak wykorzystać potencjał „ustawy krajobrazowej”? : Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego

  Publikacja

  - Rok 2016

  11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie ustawą krajobrazową. Regulacja wyczekiwana była przez samorządowców, architektów i wszystkich tych, którym wygląd naszych miast nie pozostawał obojętny. Powstała z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP ustawa jest odpowiedzią na bezsilność samorządów, niewyposażonych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych - cz. 1.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omówiono problem niepewności związanej z prognozowaniem zmian krajobrazowych i wizualnych, powstających w przestrzeni jako efekt relizacji różnorodnych przedsięwzięć. Zaprezentowano prognozowanie wielkości i znaczenia skutków krajobrazowych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Rozważania w części I dotyczą dwóch podstawowych narzędzi mających związek z krajobrazem: systemu planowania przestrzennego...