Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS FINANSOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS FINANSOWY

Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS FINANSOWY

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związku między działaniami odpowiedzialnymi społecznie instytucji finansowych a przyszłością tych instytucji zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego.

 • Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowegow

  Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest przede wszystkim od bezpiecznego, stabilnego i nowoczesnego systemu bankowego. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Najpoważniejszą konsekwencją niestabilności finansowej jest kryzys finansowy, często utożsamiany z kryzysem...

 • Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce

  Globalny kryzys finansowy pozostawił swój ślad nie tylko na uczestnikach rynku, uniemożliwił również prawidłowe działanie całej gospodarki. Mimo, iż swój początek wiąże z amerykańskim segmentem najbardziej ryzykownych kredytów hipotecznych dotknął nie tylko Stany Zjednoczone, dotarł też do innych rozwiniętych państw, powodując spadek aktywności w narodowych gospodarkach wielu krajów.Konsekwencją tego jest koncentracja banków,...

 • Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce

  Sytuacja ekonomiczna i decyzje finansowe gospodarstw domowych funkcjonujących w gospodarce rynkowej zdeterminowane są wieloma czynnikami. Do podstawowych z nich należą dochody, koniunktura giełdowa oraz oczekiwania co przyszłych dochodów, a one zaś związane są z tym, co w danym okresie dzieje się na rynkach finansowych czy gospodarce danego kraju. Dlatego zjawiskiem, które może wywrzeć istotny wpływ na ich sytuację finansową, jest...

 • Struktura własności polskich banków w świetle nowych regulacji systemu bankowego w unii europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Kryzys finansowy ujawnił luki w regulacji i nadzorze systemu bankowego. Nadrzędnym celem propozycji ( Bazylea III oraz CRD IV) jest wzmocnienie odporności sektora bankowego w UE. Skutki tych regulacji będą niekorzystne dla polskiego systemu bankowego i gospodarki. Wynika to z faktu, że banki publiczne w Polsce sa jednostkami zależnymi w międzynarodowych grupach bankowych. W artykule rozważa się zmianę struktury własności tych banków.

 • Pojęcie ideologii. Między krytyką ekonomii politycznej a hermeneutyką podejrzeń

  Publikacja

  - Rok 2021

  Monografia stanowi systematyczne i historyczne opracowanie zagadnienia "ideologii". Pojęcie to narodziło się pierwotnie w kontekście inspirowanej filozofią Hegla krytyki klasycznej ekonomii politycznej (Smith, Ricardo, Say) jako określenie na pewną społecznie reprodukowaną iluzję poznawczą , utrwalającą nierówności władzy i dominację klasową. Uległo ono następnie semantycznym przekształceniom i w drugiej połowie XX wieku stało...

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Zagraniczni inwestorzy w chorwackim sektorze bankowym

  Cel - przedstawienie sytuacji w chorwackim sektorze bankowym odnośnie udziału kapitału zagranicznego, jego wpływu na wyniki sektora, jak i strukturę rynku. Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji. Wyniki – zmiany w prawodawstwie wprowadzone po drugim kryzysie bankowym w Chorwacji doprowadziły do istotnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule tym skupiono się na rozważaniach nad rozwinięciem metod sztucznej inteligencji tj. sztucznych sieci neuronowych poprzez wykorzystanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu kryzysu finansowego przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 180 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Zarówno w próbie uczącej, jak i testowej proporcja bankrutów...

 • Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 2006-2010

  Publikacja

  Artykuł stanowi charakterystykę sytuacji w Polsce w zakresie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez gospodarstw domowe w latach 2006-2010, w szczególności w odniesieniu do lat 2008-2009 w kontekście zmian wywołanych globalnym kryzysem finansowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weryfikacja skuteczności metod statystycznych w prognozowaniu upadłości firm na próbie niezbilansowanej

  Publikacja

  - Rok 2011

  W opracowaniu tym porównano 5 różnych metod statystycznych prognozowania zagrożenia firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza metod statystycznych prognozowania upadłości firm w Polsce na jednej, takiej samej próbie badawczej. Celem tych badań było wskazanie metody statystycznej charakteryzującej się najlepszymi właściwościami predykcyjnymi upadłości firm na rok, na dwa i na trzy...

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

  W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale...

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Procesy integracyjne i globalizacyjne wystepujące we współczesnych gospodarkach potwierdzaja wystepowanie silnych powiązań pomiedzy poszczególnymi krajami.Rok 2007 zakończył się kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jednoczesnie zdaniem wielu ekspertów, dał początek głebokiej recesji gospodarczej na świecie, której skutki są trudne do oszacowania. Jednym z negatywnych efektów kryzysu jest bez wątpienia jego silne oddziaływanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kryzysy finansowe a rynek kredytów hipotecznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechanizm powstawania kryzysu finansowego w kontekście analizy cyklu koniunkturalnego. Scharakteryzowano przebieg kryzysu finansowego, skupiając się na jego przyczynach. Nawiązano również do przyczyn kryzysu tkwiących w decyzjach decydentów. Poruszono również problem kompletności rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce.

 • Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: sztuczne sieci neuronowe oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą...

 • System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się...

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Skuteczne metody prognozowania upadłości firm

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. W artykule tym porównano dwanaście różnych metod prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza zarówno metod statystycznych, jak i metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej...

 • Kryzysy finansowe krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Meksyku - wnioski dla Polski

  Artykuł przedstawia przyczyny i mechanizm powstania i rozprzestrzeniania się kryzysów finansowych w krajach Azji oraz Meksyku. Ponadto artykuł opisuje najważniejsze aspekty prowadzenia polityki gospodarczej takiej, aby nie dopuścić do powstania kryzysu finansowego.

 • Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej

  charakterze makroekonomicznym wykazują w pewnych okresach tendencje wzrostowe, a w innych spadkowe. Do tych parametrów należy zaliczyć przykładowo dochód narodowy, wielkość produkcji, konsumpcji, oszczędności, poziom zatrudniania i realizowanych inwestycji. Tendencje obserwowane w gospodarkach światowych, przenoszone są na poszczególne kraje. Mamy do czynienia z wahaniami realnych wielkości ekonomicznych. Celem niniejszego opracowania...

 • Przyczyny upadłości firm w zależności od fazy kryzysu i rodzaju bankructwa

  Artykuł dotyczy oceny przyczyn upadłości przedsiębiorstw. Autor przeprowadził badania mające na celu prześledzenie charakterystycznych przyczyn bankructwa firm zależnych od rodzaju upadłości wraz z uwzględnieniem wymiaru czasu - rozpatrzeniem trzech faz kryzysu w przedsiębiorstwach.W artykule autor scharakteryzował podstawowe rodzaje upadłości oraz fazy kryzysu. Badania te zostały przeprowadzone na 185 spółkach akcyjnych notowanych...

 • Early warning models against bankruptcy risk for Central European and Latin American enterprises

  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting the bankruptcy risk of enterprises in Latin America and Central Europe. The author has used statistical and soft computing methods to program the prediction models. It compares the effectiveness of twelve different early warningmodels for forecasting the bankruptcy risk of companies. In the research conducted, the author used data on 185 companies listed on the Warsaw Stock Exchange...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  - Rok 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

 • Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2008

  Autor w rozdziale tym przedstawił swoje badania, które wykazały, że spadek konkurencyjności przedsiębiorstw jest procesem ciągłym, który każdy właściciel MSP z łatwością może spostrzec nawet z trzyletnim wyprzedzeniem. Nie są potrzebne do tego żadne wyrafinowane narzędzia informatyczne, czy też analityczne. Sam sygnał spadku konkurencyjności, a w efekcie końcowym zagrożenie firmy upadłością można zaobserwować na prostych wskaźnikach...

 • A fuzzy logic model for forecasting exchange rates

  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting exchange rates. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology - fuzzy logic theory - and to evaluate its effectiveness in times of prosperity and during the financial crisis. The model is based on sets of rules written by the author in the form of IF-THEN, where expert knowledge is stored. This model is the result...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sztuczne sieci neuronowe modelem wczesnego ostrzegania

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zagrożenia upadłością polskich firm produkcyjnych.Głównym celem było porównanie skuteczności przewidywania zagrożeń upadłością polskich przedsiębiorstw przy pomocy modelu sztucznych sieci neuronowych i tradycyjnego modelu analizy dyskryminacyjnej.