Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA DOMINACJI USŁUGOWEJ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA DOMINACJI USŁUGOWEJ

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA DOMINACJI USŁUGOWEJ

 • Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

  Publikacja

  W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konsumpcja jako logika znaczeń a kształtowanie kultury komsumpcji

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule omówiono koncepcję ideologizacji konsumpcji Beudrillard'a to jest potraktowanie jej jako zjawiska w którym występują cztery porządki: - funkcjonalna logika wartości użytkowej,- ekonomiczna logika wartości wymiennej,- logika wymiany symbolicznej,- logika wartości.Omówione są problemy związane z możliwością kontynuacji etapu post modernistycznej róznorodności realizacji konsumpcjonizmu.

 • Specyfika procesów logistycznych w działalności usługowej

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty działalności usługowej, w tym główne róznice wobec działalności wytwórczej, rodzaje i typy definicji oraz czynniki mające wpływ na ich kształt i rozwój. Kluczową cześcią opracowania jest identyfikacja procesów logistycznych oraz ich adaptacja do potrzeb działalności usługowej. Autorzy zaprezentowali to podejście z wykorzystaniem obserwacji przeprowadzonych w dwóch wybranych...

 • Od dominacji do funkcjonalności – o psychologicznych koncepcjach władzy

  Publikacja

  Artykuł opisuje, w jaki sposób w psychologicznych modelach władzy przejawia się odmienne spojrzenie polegające na przyjęciu perspektywy dominacji i perspektywy funkcjonalnej. W myśl tej pierwszej władza prowadzi do chęci zwiększenia dominacji nad innymi oraz ma negatywny i deprawujący wpływ na sprawującą ją osobę. Zgodnie z drugą władza jest pomocna w osiąganiu celów przez jednostkę i kierowaną przez nią grupę, a zatem powinna...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Logistyka zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej- analiza porównawcza

  Publikacja

  W niniejszym artykule zaprezentowano zróżnicowane podejście do logistyki zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej. Autorzy na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonali identyfikacji kluczowych determinant logistyki zaopatrzenia, a następnie dokonano analizy porównawczej dla obu form działalności. W celu zapewnienia holistycznego ujęcia tematu zaprezentowane rozważania dotyczą ogółu działalności wytwórczych i usługowych...

 • Ernst Cassirer, Logika nauk o kulturze

  Publikacja

  - Rok 2011

  Książka stawia przed sobą cele systematyczno-genetyczne, próbując określić filozoficzne źródła możliwości najważniejszych problemów myśli – w tym wypadku genezy i możliwości legitymizacji innego typu refleksji niż matematyczno-przyrodnicza. Składa się z pięciu rozpraw, których głównym zadaniem jest odsłonięcie historycznych oraz teoretycznych źródeł możliwości nauk o kulturze i ukazanie naczelnej funkcji poznawczej („źródłowej...

 • Kształtowanie nowej tożsamości regionalnej w przestrzeniach dominacji wody na Żuławach Delty Wisły

  Publikacja

  - Rok 2022

  Celem naukowym rozprawy jest sformułowanie kierunku zagospodarowania przestrzennego regionu Żuław Delty Wisły. To unikatowy w skali europejskiej region, który jest fenomenem cywilizacji hydraulicznej i dominacji wody. Proces polderyzacji, który rozpoczął się już w XIII wieku doprowadził do utworzenia historycznych układów urbanistycznych. W roku 1945 nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej. Współcześnie na obszarze Żuław istnieją...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Logika opracowania regionalnych programów rozwojowych

  Publikacja
  • J. Glazunov

  - Rok 2002

  W monografii opracowano szereg metod przeznaczonych do badania układów społeczno-ekonomicznych. Metody te zostały ułożone w jedyny system, stanowiący tzw. programowanie celowe.

 • Logika

  Kursy Online
  • A. Lisak

 • Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.

 • Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2008

  W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR - 2021/22

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.

 • Logika pragmatyczna dla inżynierów stacjonarne

  Kursy Online
  • A. Lisak

 • Rola jakości i zakresu oferty usługowej oraz rozwoju produktu w przewozach promowych na Bałtyku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pierwszej części artykułu zostały zidentyfikowane czynniki składające się na jakość usług w przewozach promowych na Bałtyku. Następnie dokonano próby oceny roli jakości usług w rozwoju armatorów promowych w Polsce. Ponadto scharakteryzowano cechy charakterystyczne cyklu życia produktu i istotę rozwoju produktu w odniesieniu do usług promowych.

 • Logika pragmatyczna dla inżynierów NSTAC 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Lisak

 • Ekspertza techniczna dotycząca możliwości samodzielnego funkcjonowania wydzielonych lokali usługowych usytuowanych na poziomie piwnicy i parteru kamienicy mieszkalno - usługowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Opracowanie zawiera opis i ocenę stanu technicznego oraz sposobu funkcjonowania lokali usługowych wraz z określeniem i zestawieniem warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie lokali usługowych usytuowanych na poziomie parteru i piwnicy pod płytą tarasu przedproża.

 • Marketing usług w języku cybernetyki.

  Publikacja

  W artykule zaproponowano koncepcję systemu marketingu usług na przykładzie firmy usługowej składającej się z kierownika i personelu świadczącego usługi. W zakresie tego systemu wyróżniono marketing wewnętrzny (mix I), marketing zewnętrzny (mix II) oraz marketing interakcyjny (mix III).

 • Doskonalenie jakości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych

  W publikacji zaprezentowano zmieniające się podejście klientów do usług turystycznych. Autorzy zaprezentowali obszary składowe usługi turystycznej wraz ze zidentyfikowanym poziomem ich ważności dla klientów. Na podstawie badań własnych dokonano także identyfikacji kierunków zmian co do wymogów wobec oferty usługowej przez turystów.

 • Ruch migracyjny w Gdańsku w XIX i na początku XX wieku

  Publikacja

  W panoramie ruchów ludnościowych Gdańsk odgrywał znaczącą rolę w XIX i na początku XX w.To okres dominacji emigracji zamorskiej i wewnętrznej.Do Gdańska przybywali urzędnicy i rekruci oraz studenci do utworzonej Politechniki.Okres Wolnego Miasta to czas uchodzców politycznych do Gdańska przybywali Kaszubi "za chlebem".

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparison of backscattered sea bottom echo modelling in the acoustic pressure domain and in the intensity domain

  Przedstawiono dwie metody modelowania rozpraszania wstecznego na dnie morskim: modelowania ciśnienia akustycznego opartego na aproksymacji Kirchhoffa oraz modelowania natężenia echa przy założeniu dominacji rozpraszania niekoherentnego. Porównano i przedyskutowano wyniki w odniesieniu do problemu poszukiwania jak najwłaściwszego opisu zjawiska rozpraszania sygnału akustycznego na dnie.

 • Podziały i klasyfikacje usług

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale drugim podręcznika przedstawiono podziały i klasyfikacje usłg. Tematykę tę omówiono w czterech następujących podrozdziałach: przegląd podziałów i klasyfikacji usług, rodzaje działalności usługowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), klasyfikacja usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zastosowanie PKWiU i PKD w działalności marketingowej przedsiębiorstw usługowych.

 • Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wzrasta znaczenie rynkowego czynnika konkurencyjności miast opartej na jakości przestrzeni. Faza rozlewania się wielkich miast w wyniku nowych lokalizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej będzie wyczerpywać swoją dynamikę z rosnących kosztów infrastrukturalnych, czynnika czasu na pokonanie odległości dom-praca.Wzrasta zainteresowanie przestrzeniami porzuconymi.Zdegradowane mają szanse na lokalizację form urbanistycznych i architektonicznych.

 • Projektowanie usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking

  W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali uwarunkowania dotyczące projektowania usług z wykorzystaniem koncepcji design-thinking. W tym celu przybliżono specyficzne cechy działalności usługowej wraz z podstawami realizacji przedsiewzięć opartych na myśleniu projektowym. Wskazano także podstawowe korzyści jakie wynikają z wdrożenia metody, w szczególności aspekt kreatywnego myślenia generującego nowe usługi dla odbiorców.

 • Dorobek i perspektywy rozwoju działalności edukacyjnej, naukowej i inżynierskiej w Politechnice Gdańskiej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii środowiska

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię oraz zakres i dorobek działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, naukowo-usługowej i organizacyjnej w zakresie budownictwa wodnego i morskiego oraz inżynierii środowiska nadmorskiego. Podano przykłady zaangażowania w bieżącej realizacji inwestycjiregionalnych w województwie pomorskim. Scharakteryzowano formy i zakres oferowanej współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin głównie województwa pomorskiego...

 • Marcin Abramski dr hab. inż.

  od 1990 r. do 1996 r. - studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 30.01.1996 r. - uzyskanie stopnia naukowego mgr inż. od 09.1995 r. do 12.1995 r. i od 02.1996 r. do 09.1998 r. - praca w charakterze inżyniera budowy w Usługowej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej "Poziom" w Gdańsku od 15.09.1998 r. do 31.12.2006 r. - zatrudnienie na Politechnice...

 • Spatial planning on regional level

  Publikacja

  Polish spatial planning results from typical for countries of Central and Eastern Europe transition . They have undergone the transformation from decentralized management system based on the dominance of state to the system of representative democracy, based on self-government administration; also territorial on regional level.

 • Dynamically configurable platform for service integration

  W artykule opisano architekturę konfigurowalnego dynamicznie środowiska dla aplikacji zorientowanych na usługi, w szczególnosci na usługi webowe. Środowisko szkieletowe bazujace na specyfikacji OSGi dostarcza interfejsu, dzięki któremu zarzadzanie logika aplikacji nie wymaga jej ponownego uruchomienia. Opisano kluczowe problemy, które muszą być rozwiązane podczas wytwarzania tego typu rozwiązań. zaprezentowano sposób współpracy...

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach

  Logika opisowa jest formalizmem reprezentowania wiedzy, który ostatnio zyskuje na znaczeniu wśród inżynierów. Niniejszy rozdział, po krótkim wprowadzeniu do logiki opisowej, prezentuje silnik wnioskujący opracowany na Politechnice Gdańskiej. Silnik ten, o nazwie KaSeA, opiera się na oryginalnej idei kartografii wiedzy. Niniejszy rozdział pokazuje podstawy kartografii wiedzy, jej ograniczenia i potencjał rozwoju, a także porównuje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

  Publikacja

  Prezentowana jest koncepcja marketingu relacji i sposób jej implikacji w polskiej firmie usługowej PBP ''Orbis''. W pierwszej części przedstawiana jest istota marketingu relacji (sposób definiowania tego pojęcia, specyfika koncepcji, proces kształtowania lojalnego klienta). W drugiej części ukazano tworzenie relacji z klientem instytucjonalnym w PBP ''Orbis''. Trzecia część dotyczy kształtowania wcześniej nawiązanych relacji z...

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. description logic) jest formalizem reprezentacji wiedzy, który w ostatnich latach uzyskał dużą popularność pomiędzy inżynierami wiedzy. Po krótkim wprowadzeniu do formalizmu logiki opisowej artykuł prezentuje system wnioskowania opracowany na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu PIPS 6 Programu Ramowego UE. System wnioskujący jest oparty na nowatorskiej metodzie kartograficznej, której podstawy również...

 • The cartographer algorithm for processing and querying description logics ontologies

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa jest jednym z najbardziej popularnych formalizmów opisu wiedzy. Jej popularność jeszcze wzrosła kiedy pojawił się standard języka OWL. W artykule zaprezentowano nowy algorytm wnioskowania - algorytm kartograficzny - umożliwiający wnioskowanie niejawnie podanej wiedzy z terminologii (TBox) i opisu świata (ABox). Opisano sposób przetwarzania ontologii w terminach sygnatur binarnych i efektywny sposób odpytywania ontologii...

 • Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. - S. M. Kot.

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy proponuje się stochastyczny paradygmat ekonomii dobrobytu, bazujący na zdefiniowanej aksjomatycznie uporządkowanej trójce (X,u,W), gdzie X jest rozkładem dochodów, u-kardynalnie mierzalną funkcją użyteczności dochodów, a W jest rozkładem dobrobytu. Proponuje się efektywne metod estymacji rozkładu dobrobytu, a w szczególności średniej, czyli utylitarystycznego dobrobytu społecznego. Sformułowano też podstawy teorii stochastycznych...

 • Improving evolutionary multi-objective optimisation using genders [Usprawnienie ewolucyjnej wielokryterialnej optymalizacji poprzez zastosowanie rodzajników]

  W rozwiązywaniu wielkowymiarowych problemów wielokryterialnej optymalizacji za pomocą obliczeń ewolucyjnych (EMO) koncepcja dominacji w sensie Pareto nie jest efektywna. Dlatego w pracy rozważa się nowe podejście do rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji metodą EMO, w którym wprowadza się pojęcie rodzajników genetycznych w celu rozróżnienia rozmaitych grup kryteriów oraz związanych z nimi subkryterialnych rozwiązań...

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dokładność skal ekwiwalentności a indyferencja stochastyczna

  W pracy dowodzimy twierdzenia, które wiąże założenie dokładności skal ekwiwalentności (ESE) z symetrycznym czynnikiem dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. Dokładniej, niech X i Y będą rozkładami wydatków, odpowiednio, analizowanej grupy gospodarstw domowych i grupy gospodarstw odniesienia. Niech Z oznacza rozkład X skorygowany za pomocą pewnej skali ekwiwalentności. Jeśli spełnione jest założenie ESE, to Z jest stochastyczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Employing fuzzy logic to processing of loudness scaling test results

  Publikacja

  W procesie dopasowania współczesnych aparató słuchowych wymagana jest znajomość charakterystyki dynamiki słyszenia. Charaketrystyka dynamiki słyszenia wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Problem w tym, że wyniki testu skalowania głośności wyrażone są w skali kategorii oceny wrażenia głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają parametrów określonych na skali numerycznej. Logika rozmyta jest jedną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualny analizator stanów logicznych na bazie układu typu "System on a Chip"

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dobie dominacji układów cyfrowych, jednym z ważniejszych narzędzi uruchomieniowych jest analizator stanów logicznych (ASL). Komercyjne przyrządy nie są tanie, choć ich możliwości diagnostyczne uzasadniają cenę. W artykule przedstawiono ASL w konwencji przyrządu wirtualnego połączonego z PC poprzez interfejs USB, co obniża koszt urządzenia bez znaczącego pogorszenia jego możliwości. Wykorzystano układ typu SoC "System on a Chip"...

 • Problem niezależności rankingu dobrobytu od rozkładu odniesienia

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy analizowano problem niezależności porównań dobrobytu heterogenicznych gospodarstw domowych od typu gospodarstwa odniesienia. W takich porównaniach korzysta się ze skal ekwiwalentności, w których jednoosobowe, bezdzietne gospodarstwo domowe jest zwykle przyjmowane jako gospodarstwo odniesienia. W pracy udowodniono twierdzenie, które ustala wpływ wyboru gospodarstwa odniesienia na ranking rozkładów dochodów ekwiwalentnych,...

 • Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze

  Publikacja

  - Rok 2020

  Zaprezentowano rolę i znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie, prezentując wybrane aspekty konwergencji systemowej i usługowej, mając na względzie potrzeby i oczekiwania użytkownika indy­widualnego, instytucjonalnego oraz biznesowego. Zaprezentowano, na podstawie dostępnych danych, stan aktualny i perspektywy rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Przedstawiono wybrane inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaawansowane rozwiązania projektowe aplikacji typu Rich Internet Application

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rich Internet Application (RIA) jest modelem aplikacji internetowych zyskującym w ostatnim czasie coraz większą popularność. Jednym ze sposobów jego realizacji jest paradygmat AJAX. Stosowane w nowatorski sposób, istniejące od wielu lat technologie pozwalają osiągnąć niespotykane dotąd możliwości. Wieloletnie doświadczenia programistów powodują jednak, że w aplikacjach tego typu stosuje się często rozwiązania projektowe przeznaczone...

 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking

  Publikacja

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Osiedla mieszkaniowe byłego NRD od 10 lat są poddawane rewitalizacji. Zmieniająca się sytuacja polityczo-ekonomiczna wpływa na zmianę postrzegania przyszłości tych struktur. Powstanie akceptowanych społecznie przestrzeni publicznych jest warunkiem przebudowy ''sypialni-blokowisk'' w sprawnie funkcjonujące dzielnice miejskie. Możliwość realizacji tej wytycznej jest zależna nie tyle od możliwości technicznych ile od czynników...

 • Warstwa serwerów usług dla architektury IMS

  Artykuł przedstawia warstwę serwerów usług oraz jej rolę w technologii IP Multimedia Subsystem. Szczególnie istotnym aspektem dla tej pracy jest spojrzenie na dwie cechy architektury IMS, dzięki którym jest ona tak interesująca z punktu widzenia usługowego. Pierwszą z nich jest fakt rozdzielenia warstwy transportowej od warstwy usługowej. Ten cel przyświecał twórcom standardu od samego początku i można powiedzieć, że jest on trzonem...

 • Metody opisu ontologii: Wnioskowanie w ontologiach opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Logika opisowa jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany prze W3C jako język do reprezentacji ontologii Semantycznego Internetu, oparty jest właśnie na logice opisowej. W tym artukule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano definicję bazy wiedzy...

 • Modelling and simulation analysis of process alternatives in the cellular manufacturing of axially symmetric parts [online]

  Analizowano procesy technologiczne (PT) alternatywnego wytwarzania określonego spektrum przedmiotów (PO) w zróżnicowanych systemach gniazdowych. Rozpatrzono warianty PT z operacjami zintegrowanej obróbki wiórowej kształtującej i obróbki wykańczającej poprzez nagniatanie, oraz wariantów z różnicowaniem operacji, w których obróbka wykańczająca realizowana jest w oddzielnych operacjach szlifowania. Dla potrzeb gniazdowej dekompozycji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelling and simulation analysis of process alternatives in the cellular manufacturing of axially symmetric parts

  Analizowano procesy technologiczne (PT) alternatywnego wytwarzania określonego spektrum przedmiotów (PO) w różnych systemach gniazdowych. Rozpatrzono warianty PT z operacjami zintegrowanej obróbki wiórowej kształtującej i obróbki wykańczającej poprzez nagniatanie, oraz wariantów z różnicowaniem operacji, w których obróbka wykańczająca realizowana jest w oddzielnych operacjach szlifowania. Dla potrzeb gniazdowej dekompozycji systemów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • EkoMiasto.

  Miasto, od swoich pierwszych najbardziej prymitywnych form, odzwierciedlało aktualne wyzwania cywilizacyjne. Przy obecnej liczbie światowej populacji i związanym z nią tempem konsumpcji zasobów naturalnych, wy-zwaniem stał się rozwój pozwalający zachować podstawy naszej egzystencji dla przyszłych pokoleń. Współczesne miasto jest przestrzenią wysokiej koncentracji zjawisk dalekich od tego modelu – konsumpcja paliw, wody, przestrzeni...

 • Context sensitive privacy management in a distributed environment

  Artykuł przedstawia mechanizm zarządzania prywatnością stworzony dla systemu rozproszonego z założeniem, że węzły systemu mają ograniczone zasoby (moc procesora, pamięć). Podstawowy pomysł zakłada, że prywatne dane są filtrowane zgodnie z polityką prywatności użytkowników przed ich ujawnieniem innym użytkownikom. Te decyzje są silnie umiejscowione, co ogranicza narzut związany z zarządzaniem prywatnością na węzłach systemu. Sam...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...