Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA OPISOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA OPISOWA

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA OPISOWA

 • Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2008

  W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. description logic) jest formalizem reprezentacji wiedzy, który w ostatnich latach uzyskał dużą popularność pomiędzy inżynierami wiedzy. Po krótkim wprowadzeniu do formalizmu logiki opisowej artykuł prezentuje system wnioskowania opracowany na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu PIPS 6 Programu Ramowego UE. System wnioskujący jest oparty na nowatorskiej metodzie kartograficznej, której podstawy również...

 • Processing and querying description logic ontologies using cartographic approach

  Logika opisowa jest formalizmem reprezentowania wiedzy, który ostatnio zyskuje na znaczeniu wśród inżynierów. Niniejszy rozdział, po krótkim wprowadzeniu do logiki opisowej, prezentuje silnik wnioskujący opracowany na Politechnice Gdańskiej. Silnik ten, o nazwie KaSeA, opiera się na oryginalnej idei kartografii wiedzy. Niniejszy rozdział pokazuje podstawy kartografii wiedzy, jej ograniczenia i potencjał rozwoju, a także porównuje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The cartographer algorithm for processing and querying description logics ontologies

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa jest jednym z najbardziej popularnych formalizmów opisu wiedzy. Jej popularność jeszcze wzrosła kiedy pojawił się standard języka OWL. W artykule zaprezentowano nowy algorytm wnioskowania - algorytm kartograficzny - umożliwiający wnioskowanie niejawnie podanej wiedzy z terminologii (TBox) i opisu świata (ABox). Opisano sposób przetwarzania ontologii w terminach sygnatur binarnych i efektywny sposób odpytywania ontologii...

 • Metody opisu ontologii: Wnioskowanie w ontologiach opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Logika opisowa jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany prze W3C jako język do reprezentacji ontologii Semantycznego Internetu, oparty jest właśnie na logice opisowej. W tym artukule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano definicję bazy wiedzy...

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Tworzenie map konceptów dla ontologii opartych na logice opisowej

  Publikacja

  W poprzednich pracach przedstawiono nową metodę reprezentacji wiedzy nazwaną metodą kartograficzną. Metoda ta pozwala na uchwycenie zależności pomiędzy pojęciami wyznaczonymi w ramach terminologii, jak również na stopniowe (w miarę zwiększania się naszej wiedzy) przyporządkowywanie indywidualnych obiektów tym pojęciom. Zależności te reprezentowane są w postaci tzw. mapy konceptów. Efektywność budowy mapy konceptów stanowi zagadnienie...

 • Zależności między ontologiami i ich wpływ na problem integracji ontologii

  Publikacja

  Zarządzanie wiedzą w środowisku rozproszonym wymaga opracowania efektywnej metody integracji ontologii. W tym celu w ramach różnych prac zaproponowano wykorzystanie różnorodnych algorytmów. Między innymi zaproponowano pewne algorytmy wspomagające proces integracji ontologii oparty na metodzie kartograficznej, której główną cechą jest wykorzystanie sygnaturowej reprezentacji terminów zdefiniowanych w ontologii. Dobór odpowiednich...

 • Ontologie w Sieci Semantycznej

  Wraz z nastaniem ery Internetu i jego gwałtownym rozwojem, zasadniczym problemem dla współczesnej informatyki stała się automatyzacja pozyskiwania olbrzymich zasobów wiedzy ludzkiej w nim zgromadzonych. Wiedza ta ma bardzo zróżnicowany charakter z uwagi na wielość formatów zapisu danych, a przede wszystkim z uwagi na różny stopień jej ustrukturalizowania. Jedną z najbardziej popularnych idei dążących do systematycznego podejścia...

 • Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer

  Publikacja

  W procesie integrowania danych przy użyciu ontologii, ważne jest aby zarządzać danymi przechowywanymi w zewnętrznych źródłach, analogicznie jak tymi przechowywanymi w Bazie Wiedzy. Zaprezentowana w poprzednich pracach metoda kartograficznej reprezentacji wiedzy pozwala na wnioskowanie z danych przechowywanych w Bazie wiedzy. Rozwiązanie zaprezentowane w tej pracy umożliwia wykorzystanie metody kartograficznej do wnioskowania z...

 • Analiza problemu zaufania do ontologii dla różnych modeli wnioskowania

  Publikacja

  W rzeczywistych systemach zarządzania wiedzą, a przede wszystkim w systemach rozproszonych gromadzących wiedzę z różnych źródeł, problem niepewności i zaufania do ontologii, jak również odpowiedzi udzielanych przez bazy wiedzy nabiera szczególnego znaczenia. Sformalizowanie problemu i przyjęcie właściwego modelu wnioskowaniaw różnych zastosowaniach wymaga szczegółowej analizy. Niniejsza praca podejmuje próbę usystematyzowania tej...

 • Problemy wnioskowania z ontologii Semantic Web

  Idea Semantic Web (Semantycznego Internetu) opiera się m.in. na ogłaszaniu w Internecie ontologii stanowiących opis pewnego fragmentu rzeczywistości. Aby miało to sens, ontologie te muszą być sformułowane w jednym, powszechnie akceptowanym języku. Takim językiem jest OWL-DL, promowany i standaryzowany przez konsorcjum W3C. Jest to język opary na formalizmie logicznym zwanym logiką opisową. W tym artykule, po krótkim i nieformalnym...

 • Dane, informacje i wiedza w Semantic Web

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale podjęto próbę usystematyzowania pozornie dobrze znanych pojęć informatycznych, takich jak dane, informacja i wiedza, w kontekście burzliwego rozwoju zasobów informacyjnych ludzkości spowodowanego powstaniem i gwałtownym rozwojem sieci WWW. Zaprezentowane podejście opiera się na ustabilizowanym dorobku informatyki w zakresie baz danych oraz na rozwijającym się dynamicznie dorobku w zakresie ontologii i baz wiedzy. Te...

 • Metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy w warunkach niepewności w ontologiach opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozprawie przeanalizowano różne istniejące podejścia do problemu zaufania do ontologii, a zwłaszcza te dotyczące wiarygodności źródeł i informacji w nich zawartych. Omówione rozwiązania stosują podejście numeryczne do problemu zaufania, które przysparza jednak mnóstwa problemów związanych z modelowaniem procesu przetwarzania zapytań, jak również z samą interpretacją uzyskanych wyników.W pracy zaprezentowano model systemu zarządzania...

 • S-Modules - An Approach to Capture Semantics fo Modularized DL Knowledge Bases

  Publikacja

  Modularity of ontologies has been recently recognized as a key requirement for collaborative ontology engineering and distributed ontology reuse. Partitioning of an ontology into modules naturally gives rise to development of module processing methods. In this paper we describe an algebra of ontology modules developed during our work on a Knowledge Base Management System called RKaSeA. The idea differs from other algebras in the...

 • A Semantic Algebra for Modularized Description Logics Knowledge Bases

  Publikacja

  Publikacja wprowadza pojęcia modularyzacji ontologii opartej na tzw. modułach semantycznych (s-modułach) oraz algebry s-modułów. W pracy zawarto szereg twierdzeń opisujących właściwości algebry, jej związku z klasą algebr cylindrycznych oraz przedyskutowano możliwości zastosowania prezentowanych idei.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ontologia PIPSDrugs: praktyczne zastosowanie metody SIM

  Metoda SIM zmniejsza złożoność ontologii oraz upraszcza proces modelowania, jednak może też wywołać niekorzystne zjawiska, np. konieczność uproszczenia modelu lub utrudnienie wnioskowania. Na pytanie, jak duży jest zasięg szkodliwych zjawisk, może odpowiedzieć tylko praktyczne zastosowanie. Ontologia POPSDrugs jest pierwszą praktyczną realizacją opisu wiedzy na podstawie reguły metody SIM.

 • International Representation of S-Modular Knowledge Base in RKaSeA System

  Niniejszy artykuł przedstawia nową metodę reprezentacji wiedzy ontologicznej wyrażonej w logice opisowej. Metoda ta, nazwana G-Cart została zaimplementowana w nowo utworzonym systemie zarządzania wiedzą RKaSeA. Artykuł opisuje podstawowe założenia metody oraz praktyczne zagadnienia związane z jej implementacją.

 • Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA

  Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję wewnętrznej reprezentacji wiedzy ontologicznej zastosowaną w nowo opracowanym systemie zarządzania wiedzą ontologiczno-regułową RKaSeA. Reprezentacja ta stanowi praktyczne wdrożenie opublikowanej wcześniej koncepcji modularyzacji bazy wiedzy polegającej na jej podziale na semantyczne jednostki - konglomeraty. Opracowana metoda reprezentacji stanowi zarazem rozwinięcie wprowadzonej wcześniej...

 • Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA

  Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję zarządzania wiedzą asercjonalną zastosowaną w systemie zarządzania wiedzą RKaSeA. Koncepcja ta traktuje opis świata jako zbiór osobników. Dzięki temu udało się objąć nią również mechanizmy obsługi reguł oraz mechanizm pozyskiwania wiedzy z zewnętrznych źródeł danych. Mechanizmy te sa traktowane jako dodatkowe typy źródeł osobników.

 • Odwzorowania międzyontologiczne w algebrze konglomeratów

  Modularyzacja i integracja ontologii to dziedziny, które w ostatnim okresie są obiektem intensywnego rozwoju. Rozwój nowych idei spowodował konieczność wprowadzenia ich systematyzacji i klasyfikacji. W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość wyrażenia odwzorowań i złączeń za pomocą algebry konglomeratów oraz przedyskutowano możliwość wykorzystania roli algebry jako ujednoliconego medium opisu metod integracji i modularyzacji.

 • Measures for Evaluation of Structure and Semantics of Ontologies

  Artykuł przedstawia zagadnienie miar jakości ontologii ze szczególnym uwzględnieniem ich podziału na syntaktyczne (strukturalne) i semantyczne. Na tym tle przedstawione jest nowe podejście do pomiaru właściwości semantycznych ontologii bazujące na kartografii wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hierarchiczny podział przestrzeni ontologii na konteksty

  Publikacja

  Semantyka języka OWL wprowadza pojęcie przestrzeni ontologicznej, w której współistnieje wiele ontologii w różnym stopniu ze sobą powiązanych. Wielkość i jednolitość tej przestrzeni jest przyczyną trudności w interpretacji i wnioskowaniu. Zaproponowana w wielu pracach kontekstualizacja przestrzeni ontologii wniosła pewien porządek do opisu zależności między ontologiami i wprowadziła pojęcie interpretacji lokalnych. W tym rozdziale...

 • Wnioskowanie z dziedzin konkretnych w podejściu kartograficznym

  Publikacja

  Wiele zjawisk w świecie rzeczywistym opisujemy, korzystając z liczb i symboli. W logice opisowej służą do tego tzw. dziedziny konkretne, w których możemy wyróżniać zakresy wartości, posługując się predykatami wykorzystującymi predefiniowane funkcje i relacje. W ramach naszej pracy jako punkt wyjścia traktujemy podejście kartograficzne opracowane na potrzeby wnioskowania z ontologii opartych na logice opisowej i pozwalające na efektywne...

 • Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozprawie przedstawiono opracowaną przez autora metodę wewnętrznej reprezentacji ontologii opartych na logice opisowej: kartografię wiedzy. Metoda ta służy przede wszystkim zwiększeniu efektywności wnioskowania dla baz wiedzy zawierających dużą liczbę asercji. W pracy przedstawiono formalizm opracowanej metody oraz towarzyszące jej algorytmy. Kartografię wiedzy wykorzystano w ramach projektu PIPS (6. Program Ramowy UE), a testy...

 • Creating and application of maps of concepts for dl ontologies

  W poprzednich pracach wprowadzono metodę reprezentacji wiedzy, zwaną Kartografią Wiedzy. Metoda ta pozwala na zapisanie, w formie tzw. map konceptów, zależności pomiędzy konceptami wyróżnionymi w terminologii, a następnie stopniowe (wraz ze wzrostem naszej wiedzy) przypisywanie indywidualnym obiektom tych konceptów. Efektywność budowy map konceptów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na możliwość użycia metody. Niniejsza praca...

 • Contextualizing a Knowledge Base by Approximation – A Case Study

  Modular knowledge bases give their users opportunity to store and access knowledge at different levels of generality. In this paper we present how to organize a modular knowledge bases organized into contexts in which a user can express their knowledge in much simplified way, yet without losing its precision. The work is centered around the notion of approximation - i.e. reducing the arity of predicates used. The presentation is...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W tym artykule przedstawiono jak przy udziale standardowych mechanizmów nowoczesnych języków obiektowych, osiągnięć z zakresu formalnej reprezentacji wiedzy oraz lingwistyki komputerowej wytworzyć zbiór narzędzi wzbogacających warsztat programisty o narzędzia semantyczne. Przedstawione tu Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych jest częścią rozwijanej przez autora referatu metodologii wytwarzania oprogramowania...

 • Ontologies vs. Rules — Comparison of Methods of Knowledge Representation Based on the Example of IT Services Management

  Publikacja

  - Rok 2013

  This text provides a brief overview of selected structures aimed at knowledge representation in the form of ontologies based on description logic and aims at comparing them with their counterparts based on the rule-based approach. Due to the limitations on the length of the article, only elements associated with the representation of concepts could be shown, without including roles. The formalisms of the OWL language were used...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie relacyjnych baz danych i logiki opisowej w systemach integracji danych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia najbardziej popularne rozwiązania problemu integracji danych: podejście standardowe, podejście rozszerzone o wiedzę dziedzinową oraz podejście hybrydowe. Opisane zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań oraz istniejące na rynku systemy integracji danych, wraz z analizą ich użyteczności w rzeczywistych warunkach biznesowych. Celem artykułu jest analiza tych rozwiązań pod kątem ich wykorzystania do zapisu...

 • Problematyka zarządzania wiedzą w systemach typu e-health.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W rozdziale przedstawiono koncepcję systemu zarządzania wiedzą w ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym systemie ukierunkowanym na różnorodne zastosowania związane z ochroną zdrowia. Koncepcja ta jest realizowana w zintegrowanym projekcie objętym 6. Programem Ramowym Unii Europejskiej. Zaprezentowano: miejsce zarządzania wiedzą w stosunku do innych części systemu, architekturę podsystemu zarządzania wiedzą oraz szczegółowo omówiono funkcje...

 • Problemy odwzorowywania ontologii opartych na logice opisowej w schemat relacyjnej bazy danych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artkuł prezentuje ogólną koncepcję odwzorowywania ontologii opartych na logice opisowej na schemat relacyjnej bazy danych i dane zapisane zgodnie z tym schematem. przedstawia również istniejące podejścia wykorzystujące metody powiązań słabych i powiązań silnych. Prezentuje zalety i wady opisywanych metod, jak również pojawiające się w nich problemy i ograniczenia.

 • Wykorzystanie ontologii wzbogaconych o reguły logiczne w systemach integracji danych.

  Publikacja
  • T. M. Grabowska

  - Rok 2004

  Celem systemów integracji danych jest dostarczenie jednolitego interfejsu do wielu, dostępnych w sieci heterogenicznychźródeł informacji. Wraz z rozwojem Internetu opracowanie metodologii zarządzania wiedzą poprzez systemy integracji danych stało się jednym z fundamentalnych problemów zarządzania informacją. W ramach inicjatywy semantic Web powstał język OWL (Web Ontology Language) umożliwiający opisywanie semantyki różnych danych....

 • Designing world closures for knowledge-based system engineering

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wraz z rozwojem komponentów opartych na wiedzy przed inżynierami oprogramowania postawione zostały nowe zadania. Jednym z nich jest zintegrowanie tych komponentów z innymi standarodowymi komponentami. Zrealizowanie tego zadania wymagało zdefiniowania języka komunikacji pomiędzy różnymi komponentami w celu wymiany informacji. W artykule omówiono problem wymiany informacji pomiędzy komponentami opartymi na wiedzy i komponentami opartymi...

 • Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano badania i ich wyniki osiągnięte w trakcie prac na systemem zarządzania wiedzą dla systemu typu e-health PIPS (ang. Personalised Information Platform for Life and Health Services)Opisano warstwę semantyczną systemu zarządzania wiedzą, a w szczególności skoncentrowano się na silniku wnioskującym.Poddano dyskusji następujące zagadnienia: analizę dostępnych narzędzi wnioskujący i ich zgodności ze standardem...