Wyniki wyszukiwania dla: LOJALNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LOJALNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: LOJALNOŚĆ

 • Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y

  Publikacja

  Artykuł porusza aktualny temat pokolenia Y. Tym razem, reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku, który jest rozpatrywany ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium"

  Publikacja

  W artykule podjęto rozważania dotyczące zagadnienia lojalności w obecnym społeczeństwie informacyjnym. Powszechnie panująca konsumpcja oraz „zalew informacyjny”, wynikający z wykorzystywania nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji sprawiły, że postanowiono sprawdzić, czy wciąż możemy mówić o lojalności klientów. Pokoleniem, które stanowi ważny segment rynku i jednocześnie podmiot analizy, jest pokolenie Y, tzw. „Millenium...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW – wyniki badania eksploracyjnego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego określenia związków pomiędzy cechami użytkowymi serwisu WWW wydziału "X" szkoły wyższej a zaufaniem, satysfakcją i lojalnością studentów wobec tego serwisu. Zaproponowany model teoretyczny został zweryfikowany za pomocą badania empirycznego, w którym zastosowano podejście PLS-SEM. Rezultaty badania wskazują, że takie cechy wydziałowego serwisu WWW jak interaktywność, zawartość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postrzegana użyteczność serwisu www, zaufanie i satysfakcja użytkowników a ich lojalność – model teoretyczny i wyniki badania

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano wyniki badania, w którym weryfikowano oddziaływanie postrzeganej użyteczności serwisu www na lojalność użytkowników przez dwie zmienne pełniące funkcję mediatorów, to znaczy zaufanie i satysfakcję użytkowników. Badanie przeprowadzono wśród 136 studentów w odniesieniu do serwisu www określonego wydziału jednej z krajowych uczelni za pomocą ankiety internetowej. Wyniki badania wskazują, że postrzegana użyteczność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

  W artykule ujęto zagadnienia związane z badaniem satysfakcji gości hotelowych i ich lojalności na przykładzie największej grupy hotelowej w Polsce. Podjęty problem badawczy omówiono na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych hotelach Grupy Hotelowej Orbis. W wyniku realizacji procesu badawczego opracowano narzędzie badawcze, przy pomocy którego zbadano satysfakcję i lojalność usługobiorców. Wyniki badania pozwoliły stwierdzić,...

 • Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services

  Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników kształcących jakość postrzeganą wybranych usług on-line udostępnianych przez Internet oraz ocena wpływu czynników kształtujących lojalność ich użytkowników. Badania wykazały, że czynnikami najbardziej istotnymi są: ''atrakcyjna cena'', następnie ''poczucie bezpieczeństwa'' oraz ''wyczerpująca informacja'', a w dalszej kolejności ''wygoda'' korzystania z...

 • Standardy Profesjonalnego Public Relations

  Publikacja
  • J. Barlik
  • E. Hope
  • J. Olędzki
  • K. Wojcik

  - Rok 2020

  " Standardy przedstawiają wartości i pryncypia uzasadniające konieczność dokonywania odpowiednich wyborów. Public relations ma godzić interesy zleceniodawców, przedstawicieli mediów i różnych grup społeczeństwa, a przy tym pozostawać w zgodzie z normami etycznymi i odwoływać się do takich wartości jak szacunek, godność, rzetelność, uczciwość, prawda, wiarygodność, niezależność, lojalność i zaufanie. Opracowanie "Standardów profesjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiar lojalności klientów - wybrane wskaźniki

  Sytuacja na rynkach sprawia, że konieczne jest konkurowanie poprzez dbałość o satysfakcję i lojalność klientów. Wymaga to od przedsiębiorstw podejmowania wielu działań, ale także monitorowania ich rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod mierzenia lojalności klientów. Skoncentrowano się na wskaźnikach satysfakcji takich jak CSI, ACSI, EPSI, a także wskaźnikach lojalności, ujmujących różne aspekty tego zjawiska...

 • Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter

  Publikacja

  Obszary terytorialne, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, walczą o miejsce na rynku. Poprzez promocję dążą do osiągnięcie uprzywilejowanych miejsc w świadomości interesariuszy, będących dla danego regionu inwestorami, bądź turystami, którzy chcą miło spędzić czas na wakacjach. Miasta kreują swój wizerunek i dbają o niego, budując więzi emocjonalne i lojalność wobec swoich klientów. W tym celu wykorzystane są różne rodzaje instrumentów...

 • From user satisfaction to customer loyalty: addressing economic values in user-centered design of on-line services

  Publikacja

  - Rok 2009

  artykuł omawia czynniki ekonomiczne wpływające na satysfakcję użytkownika w usługach on-line, a zwłaszcza te, które wpłacają w dłuższej perspektywie na kształtowanie lojalności klienta w stosunku do dostawcy określonych usług on-line. Przeprowadzono oceny eksperckie oraz badania z udziałem użytkowników, które pozwoliły na wskazanie preferencji użytkowników odnośnie czynników ekonomicznych. wykazano, że czynnikiem krytycznych dla...

 • Antecedents and Consequences of Brand Loyalty

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The objective of this paper is to review, systematize, and summarize empirical research on the antecedents and consequences of brand loyalty. The literature review has identified five categories of antecedents to brand loyalty associated with consumer, brand, social, corporate and relational factors. The type of loyalty formed varies according to the combination of various antecedents, with premium loyalty being considered the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Public relations w społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2020

  W artykule stawiam tezę – powtarzając za „„Standardami profesjonalnych public relations”- o konieczności wysuwania na plan pierwszy - we wszelkich działaniach w obszarze public relations - ich zgodności z wartościami i normami etycznymi, ponieważ wszelkie działania public relations są nie tylko realizowane w przestrzeni społecznej, ale mają istotny wpływ na kształt, kondycję społeczeństwa, również na budowę demokracji i społeczeństwa...

 • Ład rynkowy a etyka biznesu

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zwróciłem uwagę najpierw na istnienie związku działalności gospodarczej z działaniem etycznym. Podkreśliłem, że głównym celem działalności gospodarczej jest zachowanie rodzaju ludzkiego. Wskazałem, że rozumienie ekonomii nie jest możliwe bez uwzględnienia udziału w nim samego człowieka zarówno z jego skłonnościami, potrzebami, jak i wiedzą zdroworozsądkową, naukową, etc. Następnie próbowałem pokazać,...

 • Satysfakcja i zaufanie jako mediatory pomiędzy oceną cech serwisów WWW a lojalnością

  Praca ma charakter badawczy i jej celem jest poszukiwanie efektów mediacyjnych w sytuacji, gdy między cechami serwisów WWW a lojalnością występują satysfakcja i zaufanie jako mediatory. Do analizy tych efektów użyto metody PLS-SEM, która pozwoliła na wykrycie czterech efektów pośrednich, trzech prostych i jednego szeregowego.

 • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury

  Publikacja

  Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu