Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING MIEJSCA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING MIEJSCA

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING MIEJSCA

 • Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

  Publikacja

  Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy...

 • Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin

  Publikacja

  W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki „Lublin Miasto Inspiracji” oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek....

 • Identyfikacja regionalna i branżowa a rozwój inicjatywy klastrowej na przykładzie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego ''Dolina Zdrowia'' - wyniki badań

  Publikacja

  Niniejszy artykuł poświęcony został analizie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia". Autorka, w oparciu o przeprowadzone badania wśród uczestników inicjatywy klastrowej wskazała na czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce tego typu przedsięwzięć, dużo miejsca poświęcając na identyfikację branżową i regionalną członków inicjatywy oraz współpracę sieci z władzami lokalnymi i regionalnymi. Słabe zaangażowanie...

 • Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego

  Artykuł odnosi się do terminu marketingu terytorialnego analizowanego pod kątem specyficznych własności, które można mu przypisać. Zarysowuje przyczyny i proces wyodrębniania, a także wskazuje miejsce marketingu terytorialnego w odniesieniu do najnowszej koncepcji marketingu.

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Na wstępie scharakteryzowano przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Następnie odniesiono się do kwestii nazewnictwa w obszarze związanym z marketingowym zarządzaniem przestrzenią. Zidentyfikowano podobieństwa...

 • Wizualna komunikacja marketingowa w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2011

  Komunikacja marketingowa jest pojęciem z zakresu ekonomii, które coraz częściej pojawia się w związku z kształtowaniem architektury, jako przestrzeni współczesnego życia. Z punktu widzenia marketingu bardzo ważny jest produkt: architektura i przestrzeń same mogą stać się produktami, ale przede wszystkim mogą być identyfikowalnym wizualnie opakowaniem dla produktu. Siedziba przedsiębiorstwa czy salon sprzedaży musi być rozpoznawalny...

 • Marketing terytorialny - podstawowe założenia

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł podejmuje próbę przełożenia pojęcia marketingu na sferę odnoszącą się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Przedstawia charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Prezentuje różne ujęcia definicyjne oraz cechy charakterystyczne jednostek przestrzennych modyfikujące jego interpretację. Pokrótce charakteryzuje terytorialny marketing-mix.

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między...

 • Komunikacja marketingowa w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono koncepcję odziaływania założeń komunikacji marketingowej na kształtowanie architektury.