Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING RELACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING RELACJI

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING RELACJI

 • Marketing relacji : zastosowanie marketingu relacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale opisano warunki implementacji marketingu relacji w przedsiębiorstwie. Zwrócono między innymi uwagę na strukturę organizacyjną, system dostarczania klientom wartości oraz branżę, w której działa firma. Wskazano również na korzyści wynikające z zastosowania działań marketingu relacji w firmie.

 • Marketing relacji : Specyficzne cechy marketingu relacji

  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W drugim podrozdziale prezentowane są specyficzne cechy marketingu relacji. Ukazywane są one poprzez porównanie marketingu relacji z marketingiem transakcji. Wykazywana jest także specyfika wymiany między klientem a przedsiębiorcą w ramach omawianej koncepcji marketingu.

 • Marketing relacji we współczesnym świecie

  Publikacja

  - Rok 2020

  Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

  Publikacja

  Prezentowana jest koncepcja marketingu relacji i sposób jej implikacji w polskiej firmie usługowej PBP ''Orbis''. W pierwszej części przedstawiana jest istota marketingu relacji (sposób definiowania tego pojęcia, specyfika koncepcji, proces kształtowania lojalnego klienta). W drugiej części ukazano tworzenie relacji z klientem instytucjonalnym w PBP ''Orbis''. Trzecia część dotyczy kształtowania wcześniej nawiązanych relacji z...

 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele

  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Marketing relacji - istota i czynniki wpływające na sukces

  Publikacja

  Marketing relacji (relationship marketing) jest przedmiotem zainteresowania badaczy od lat 80-tych. Początkowo był wiązany z sektorem usług, a także działalnością marketingową na rynkach B-2-B. Jednak z czasem stwierdzono, że ma zastosowanie we wszystkich typach organizacji. Obecnie budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku. W artykule przedstawiono istotę marketingu relacji, jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami

  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

 • Marketing relacji AGN I - lato 2023

  Kursy Online
  • N. Przybylska
  • E. Gołąb-Andrzejak
  • A. Drapińska
  • A. Kozłowska

 • Marketing relacji AG I - lato 2023

  Kursy Online
  • E. Gołąb-Andrzejak
  • A. Drapińska
  • A. Kozłowska

 • Marketing relacji ZII MSU - zima 2022

  Kursy Online
  • E. Gołąb-Andrzejak
  • A. Drapińska
  • A. Firgolska

 • Marketing relacji ZII MSU - zima 2023/24

  Kursy Online
  • E. Gołąb-Andrzejak
  • J. Świątek

 • Innowacje jako źródło ekspansji marketingu relacji

  Publikacja

  Omówiono istotę innowacji, proces ich tworzenia i rozwoju. Przedstawiono relacje innowacje - marketing. Wymieniono układy, w których przebiegają procesy rozwoju innowacji oraz wykorzystanie marketingu relacji w rozwoju innowacji.

 • Kierunki rozwoju marketingu usług.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy przedstawiono wpływ megatrendów na rozwój marketingu usług w latach 70-tych pojawił się branżowy marketing usług (np. bankowy, turystyczny, medyczny), w roku 1975 - marketing usług profesjonalistycznych, w latach 80 tych- sektoralny marketing usług, zaś w 1985 - marketing relacji. Przedmiotem rozważań jest charakterystyka w/w rodzajów marketingu usług.

 • Istota marketingu i jego znaczenie

  Publikacja

  - Rok 2005

  W treści rozdziału przedstawiono różne koncepcje marketingu. Najwięcej uwagi poświęcono ujęciu systemowemu. Według tej koncepcji marketing to system składajacy się z: otoczenia (dalszego i bliższego) oraz marketingu wewnętrznego, zewnętrznego i relacji. Wszystkie te elementy zostały wyczerpująco omówione w kolejnych rozdziałach książki.

 • Anna Drapińska dr hab.

  dr hab. Anna Drapińska, prof. PG  wykształcenie - magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)  stopień / tytuł naukowy  doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (2012)  doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1998)  zatrudnienie  Politechnika Gdańska,...

 • WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - THE EFFECT OF MARKETING COMMUNICATION ON SHAPING THE ARCHITECTURE OF HEALTHCARE FACILITIES

  Publikacja

  - Rok 2015

  XX wiek wraz z rozwojem kultury masowej przyniósł gwałtowny wzrost znaczenia komunikacji marketingowej, która początkowo pełniła rolę głównie informacyjną, związaną z działaniami reklamowymi. Współcześnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie specjalistów z dziedziny marketingu oddziaływaniem na człowieka poprzez przestrzeń, w której on przebywa. Podejmowanie działań marketingowych w ramach usług świadczonych przez jednostki...

 • Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta

  Publikacja

  Marketing relacji zakłada wynegocjowaną obietnicę obsługi, która na rynku transportu miej-skiego oznacza pewność zrealizowania usługi przewozowej dla określonego pasażera, w danej relacji, danym środkiem transportu, po określonej cenie, w oczekiwanych warunkach przewozu i w założonym przez organizatora transportu zbiorowego czasie. Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing w organizacjach niedochodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.

 • Wartość marki jako wskaźnik. Metody pomiaru

  Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia wskaźnika „wartość marki”1 dla celów optymalizacji strategii marketingowych w oparciu o przegląd metod pomiaru zarówno pod kątem zarządczym, jak i raportowania. Wartość marki stanowi najbardziej obiektywny wskaźnik oceny przyjętej strategii marketingowej oraz sprawności skonfigurowanej sieci wartości marki z powodu możliwości jednoznacznej oceny, czy przyjęty „marketing mix” zapewnił...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketingowe kształtowanie relacji rynkowych z usługobiorcami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcyjny model marketingowego kształtowania relacji rynkowych z usługobiorcami.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami

  Publikacja

  Zarządzanie relacjami szkół wyższych ze studentami w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy zajmujących się marketingiem, jak i osób odpowiedzialnych za zarządzanie uczelniami. Podkreśla się, że budowanie relacji pomiędzy partnerami związane jest ściśle z korzyściami, jakie może przynieść dana relacja i kosztami, które trzeba ponieść w związku z jej budowaniem. W artykule przedstawione zostały...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych

  Publikacja

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

  W artykule przedstawiono proces budowania relacji z klientami hotelu. W ramach tego procesu wyodrębniono dwa etapy: pozyskiwania klienta i budowania relacji wyższego stopnia. W odniesieniu do każdego z etapów, przeanalizowano wykorzystywane instrumenty marketingowe i wskazano na konkretne działania podejmowane w ich zakresie. Podmiotem podjętego zagadnienia jest Grupa Hotelowa Orbis.

 • Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych

  W artykule przedstawiono pojęcie wartości, coraz szerzej funkcjonujące zarówno w literaturze, jak i praktyce. Pokazano różne podejścia i nurty badań zajmujące się wartością. Skupiono się jednak na wartości jako na pojęciu będącym podstawą budowania relacji rynkowych. Przedstawiono model zarządzania wartością relacji, a także zwrócono uwagę na szczególne znaczenie współtworzenia wartości.

 • Zarządzanie relacjami z klientami a przewaga konkurencyjna

  W artykule poruszono kluczowe kwestie związane z rynkową koncepcją marketingu relacji w kontekście Customer Relationship Management. Właściwe stosowanie odpowiednio dobranego systemu CRM ukazano jako metodę uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku

  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  W artykule zaprezentowano znaczenie satysfakcji – w kontekście koncepcji marketingu relacji – jako źródła sukcesu organizacji. Przedstawiono istotę pojęcia satysfakcji klienta w usługach oraz zaprezentowano modele satysfakcji usługobiorcy i sposoby jej oceny. Rozważania w obszarze przedmiotu badań dotyczą innowacyjnych usług informatycznych dedykowanych do potrzeb indywidualnych klientów biznesowych. Na podstawie studium przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę wykazania wpływu jakości usług hotelarskich na kształtowanie lojalności klientów. To, jak gość hotelowy ocenia jakość usług, z których skorzystał, przekłada się na stosunek do nawiązania związku lojalnościowego z usługodawcą. Elementem, który stanowi podstawę i punkt wyjścia w procesie budowania trwałych relacji jest satysfakcja. Tylko z usatysfakcjonowanym klientem, hotel lub sieć są w stanie budować trwałe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic

  Publikacja

  Artykuł poświęcono sieciowemu kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, w tym wartości kluczowego aktywa niematerialnego, jakim jest marka. Autorka przedstawia istotę procesu kreowania wartości we współczesnej gospodarce oraz porusza aspekty konfiguracji sprawnej sieci opartej na kapitale relacji i idei S-DLogic w kontekście gospodarki sieciowej. Zwraca szczególną uwagę na współkreację znaczeń w ramach celowo skonfigurowanej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • e-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki - ujęcie praktyczne

  Artykuł poświęcono interdyscyplinarnemu przedstawieniu istoty relacji sprzedaży, marketingu i logistyki w kontekście aktualnych problemów w e-logistyce dystrybucji. Autorzy artykułu, na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji tych procesów w kontekście zidentyfikowanego wirusa problemów dotyczącego e-logistyki dystrybucji w całej sieci wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zaproponowali rozwiązania. Artykuł...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Student - klient : czy uczelnia ma zawsze spelniać oczekiwania studentów?

  Publikacja

  Jednym z podstawowych dylematów związanych z wprowadzaniem orientacji marketingowej do uczelni, a zarazem najistotniejszą barierą, jest problem traktowania studentów jako klientów. Na pierwszy rzut oka oznacza to, że zgodnie z regułami marketingowymi uczelnia powinna zaspokajać wszelkie wymagania i oczekiwania swoich klientów.Postępowanie zgodne z hasłem "Klient nasz Pan" niepokoi jednak władze zarządzające szkołami wyższymi. Autorka...

 • Edyta Gołąb-Andrzejak dr hab.

 • Pozytywne doświadczenia zakupowe w kreowaniu lojalności nabywczej

  Publikacja

  Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego [69], będące kluczowym elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu [10]. Cel: Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tworzenie i umacnianie relacji z kluczowymi klientami jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku czasu wolnego na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

  Publikacja

  W referacie przedstawiono wykorzystanie przez wybrane podmioty rynku czasu wolnego - świadczące usługi hotelarskie - procesu budowy relacji z kluczowymi klientami jako narzędzia uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis. W odniesieniu do wspomnianego procesu, omówiono instrumenty wykorzystane na każdym z etapów, pozwalające na pozyskanie i utrzymanie klientów...

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa hotelarskiego a realizacja celów marketingu relacji

  Publikacja

  Od sposobu zorganizowania przedsiębiorstwa hotelarskiego, czego podstawę stanowi właściwie opracowana struktura organizacyjna, zależy skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Ma to również wpływ na realizację celów stawianych przed marketingiem relacji. Decyduje o możliwości stworzenia trwałych relacji z klientem - gościem hotelowym.

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich

  W artykule przedstawiono programy lojalnościowe jako główne narzędzie pozwalające na budowanie trwałych relacji z klientami. Programy te przedstawiono na przykładzie rynku usług hotelarskich. Są to programy stosowane przez Grupę Hotelową Orbis - największą grupę hotelową w Polsce. Tworzenie relacji wyższego stopnia ukazano jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Program lojalnościowy jako narzędzie budowania trwałych relacji z klientami

  Publikacja

  Przedsiębiorstwa, funkcjonując na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, stale poszukują nowych form uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Staje się to coraz trudniejsze wobec licznych działań podejmowanych przez podmioty działające w tej samej branży. W latach 90. ubiegłego stulecia zrodziła się koncepcja marketingu relacji. Obserwując działania podmiotów branży hotelarskiej, wydaje się być ona nadal aktualna. Głównym działaniem...

 • Komunikacja on-line [on-line]. lipiec 2002 [dostęp 13 grudnia 2002]. Dostę-pny wWorld wide web:<http://www.swiatmarketingu.pl/pages/i/1/5020.php>.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W wielu opracowaniach mówiących o roli Internetu w działalności organizacjigospodarczych można spotkać się ze stwierdzeniem, że Internet stwarza fir- mom ogromne możliwości rozwoju. Artykuł prezentuje podejście, w którym na- cisk jest położony na nawiązanie relacji z klientami, warunkującymi wytwo- rzenie silnych więzów pomiędzy nimi a organizacją.

 • Innowacje w zarządzaniu relacjami z klientami.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowe podejście w zakresie zarządzania relacjami z klientami. Ukazano możliwość wykorzystania w tym zakresie, wspieranej nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, strategii CRM.

 • Komunikacja w Internecie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium. Można powiedzieć, że stał się medium powszechnej komunikacji. Jego znaczenie ciągle rośnie i właściwie nie ma już chyba wśród największych światowych firm takiej, której wzrost i rozwój nie byłby wspomagany w dużym stopniu przez Internet.

 • System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami

  Publikacja

  W artykule omówiono tworzenie, utrzymywanie i umacnianie relacji z klientami w kontekście ich obsługi. Przedstawiono interpretację obsługi klienta i ukazano jej miejsce w marketingu. Wykazano, że obsługa klienta, ujmowana jako system wzajemnie na siebie oddziałujących elementów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych, może być skutecznym instrumentem wykorzystywanym w tworzeniu i kształtowaniu relacji z klientami.

 • Marketing w Internecie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opracowanie poświęcono marketingowi w Internecie. Struktura treści obejmuje genezę powstania Internetu, jego rozwój na świecie i w Polsce oraz omówienie najpopularniejszych usług internetowych wykorzystywanych w marketingu - poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne oraz World Wide Web. Szczególną uwagę zwrócono także na problem sukcesu firmowej witryny internetowej, mierzony przez pryzmat satysfakcji jej użytkownika - klienta.

 • Klaudia Ruchlewicz

  Osoby

 • Angelica Pegani, Mba mgr

  Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2018), studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla Executive Master of Business Administration (MBA, 2021) oraz Doctor of Business Administration (DBA, 2021) w Głównej Szkole Menedżerskiej oraz Apsley Business School w Londynie. Ukończyła również Program Przedsiębiorczości na Massachusetts Institute of Technology (PgC, 2021). Po dwóch latach...