Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING TERYTORIALNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING TERYTORIALNY

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING TERYTORIALNY

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Na wstępie scharakteryzowano przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Następnie odniesiono się do kwestii nazewnictwa w obszarze związanym z marketingowym zarządzaniem przestrzenią. Zidentyfikowano podobieństwa...

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między...

 • Marketing terytorialny - podstawowe założenia

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł podejmuje próbę przełożenia pojęcia marketingu na sferę odnoszącą się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Przedstawia charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Prezentuje różne ujęcia definicyjne oraz cechy charakterystyczne jednostek przestrzennych modyfikujące jego interpretację. Pokrótce charakteryzuje terytorialny marketing-mix.

 • Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter

  Publikacja

  Obszary terytorialne, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, walczą o miejsce na rynku. Poprzez promocję dążą do osiągnięcie uprzywilejowanych miejsc w świadomości interesariuszy, będących dla danego regionu inwestorami, bądź turystami, którzy chcą miło spędzić czas na wakacjach. Miasta kreują swój wizerunek i dbają o niego, budując więzi emocjonalne i lojalność wobec swoich klientów. W tym celu wykorzystane są różne rodzaje instrumentów...

 • Marketing Terytorialny

  Kursy Online
  • M. Rembeza

  W ramach kursu zgłębiona zostanie wiedza na temat Marketingu terytorialnego, który  staje się coraz popularniejszą gałęzią praktyki i nauki. W Polsce od niedawna traktowany jako koncepcja zarządzania miejscem, kreowania jego wartości dla różnych grup docelowych, budowanie tzw. "brandingu miasta".  Kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz krótkich warsztatów.

 • Marketing terytorialny

  Kursy Online
  • M. Rembeza

  W ramach kursu zgłębiona zostanie wiedza na temat Marketingu terytorialnego, który  staje się coraz popularniejszą gałęzią praktyki i nauki. W Polsce od niedawna traktowany jako koncepcja zarządzania miejscem, kreowania jego wartości dla różnych grup docelowych, budowanie tzw. "brandingu miasta".  Kurs prowadzony jest w formie wykładów, w formule online.

 • GP- Marketing terytorialny

  Kursy Online
  • M. Rembeza

  Kurs przeznaczony jest dla studentów Gospodarki Przestrzennej trzeciego semestru magisterskiego. Przedmiotem wykładów są zagadnienia związane z marketingiem terytorialnym, w tym między innymi  z aspektami marketingu miasta, marki miejsca, brandingu miejskiego oraz planami i strategiami marketingu terytorialnego.

 • Alicja Sekuła dr hab. inż.

  - 2017 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - finanse; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, - 2003 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - ekonomia; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1997 r. - tytuł magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1996 r. - tytuł magister inżynier...

 • Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu jako produkt turystyczny

  Publikacja

 • Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu

  Publikacja

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wspieranie przedsiębiorczości przez władze samorządowe - wymiar marketingowy

  Publikacja

 • Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin

  Publikacja

  W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki „Lublin Miasto Inspiracji” oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek....

 • Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego

  Artykuł odnosi się do terminu marketingu terytorialnego analizowanego pod kątem specyficznych własności, które można mu przypisać. Zarysowuje przyczyny i proces wyodrębniania, a także wskazuje miejsce marketingu terytorialnego w odniesieniu do najnowszej koncepcji marketingu.