Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA KONSTRUKCJI OKRETOWYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA KONSTRUKCJI OKRETOWYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA KONSTRUKCJI OKRETOWYCH

 • Mechanika konstrukcji okrętu – prow.WP

  Kursy Online
  • W. Puch

  Zajęcia laboratoryjne z Mechaniki konstrukcji okrętu dla sem. 5, kierunek Oceanotechnika, specjalność Budowa okrętów i jachtów

 • HAL 2010

  badania eksperymentalne, symulacje numeryczne oparte na MES, w dziedzienie mechanika konstrukcji i biomechanika

 • Katedra Mechaniki Budowli

  Zespoły Badawcze

  Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sn, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210n)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Ścinanie i skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia...

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sdz, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia teorii drgań...

 • Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Zespoły Badawcze

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.

 • Jacek Chróścielewski prof. dr hab. inż.

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji...

 • Adam Dąbrowski mgr inż.

  Osoby

  Adam Dąbrowski uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Politechnice Gdańskiej oraz ukończył studia II stopnia na kierunku mechatronika na Technische Universität Hamburg. Posiada doświadczenie przemysłowe (Instytut Lotnictwa w Warszawie, SICK AG w Hamburgu, Blue Dot Solutions w Gdańsku). Jako asystent na Politechnice Gdańskiej, prowadził zajęcia z mechaniki, mechanizmów kosmicznych...

 • Dariusz Kowalski dr inż.

     

 • Mechanika ogólna 2021/2022

  Kursy Online
  • Ł. Żmuda-Trzebiatowski
  • M. Oziębło
  • K. Szepietowska
  • J. Górski
  • I. Kreja
  • A. Tomaszewska
  • Ł. Smakosz
  • A. Pestka
  • A. Guzik
  • M. Skowronek

  Mechanika Ogólna jest przedmiotem obowiązkowym na 2-gim semestrze studiów I-go stopnia na kierunku Budownictwo. Program Mechaniki Ogólnej uwzględnia podstawowe elementy Mechaniki Teoretycznej, niezbędne do wprowadzenia podstawowych pojęć, które są wykorzystywane w analizie konstrukcji. Głowna część Mechaniki Ogólnej to Analiza statyczna układów statycznie wyznaczalnych.

 • Numeryczna mechanika płynów

  Publikacja

  - Rok 2021

  Numeryczna mechanika płynów

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 • Tadeusz Sendzimir. Śladami wybitnego mechanika wynalazcy

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2009

  Przedstawiono życiorys i dokonania zawodowe Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego inżyniera technologa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich

  Przedstawiono analizę technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich. Zdefiniowano wskaźniki ilościowe oceny technologiczności konstrukcji. Wskazano na istotność przyjętych kryteriów, szczególnie we wstępnym etapie projektowania pomocy warsztatowych.

 • Mechanika ogólna : Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em

  Publikacja

  - Rok 2015

  W książce zaprezentowano nową metodę studiowania mechaniki, umożliwiającą kształtowanie intuicji inżynierskiej. W tym celu wykorzystano program MATHCAD, który usprawnia żmudne obliczenia i pozwala zaoszczędzić czas na dokładną analizę rozważanych zjawisk oraz otrzymanych wyników. Książka polecana studentom na zajęcia z mechaniki ogólnej oraz jako praktyczną pomoc przy wykonywaniu prac dyplomowych, a także inżynierom szukającym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

  Czasopisma

  ISSN: 0209-2689 , eISSN: 2300-5211

 • Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Red. E. Kiliś.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono rozwiązywanie zadań z mechaniki ogólnej za pomocą programu MATHCAD. Zaprezentowano wykorzystanie możliwości tego programu zarówno w zakresie przekształceń symbolicznych i obliczeń numerycznych, jak i wizualizacji graficznych. W części pierwszej opisano program MATHCAD, kładąc akcent na te jego funkcje, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu zadań z mechaniki ogólnej. Część druga zawiera przykłady zadań...

 • Specyfika konstrukcji betonowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Beton w kanalizacji. Problemy, nowe rozwiązania. Korozja siarczanowa betonów. Bezpieczeństwo konstrukcji

 • Budynki o konstrukcji stalowej

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zastosowanie konstrukcji stalowych przy nadbudowywaniu o dodatkowekondygnacje budynków murowanych w przypadku niedostatecznej wytrzymałości fundamentów aby nadbudowę prowadzić w konstrukcji murowanej.

 • Katedra Konstrukcji Metalowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiona działalność i osiągnięcia Katedry Konstrukcji Metalowych w latach 1945-2005. Podano wykazy: - pracowników Katedry w latach 1945-2005, - doktoratów obronionych w Katedrze (tytuły prac i nazwiska doktorantów).

 • Nowa właściwość konstrukcji - krzepkość (?)

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec ostatnich spektakularnych awarii różnych konstrukcji budowlanych na świecie ukazano zapotrzebowanie na konieczność projektowania konstrukcji odpornych na efekty domina tj. na awarię postępującą. Przeprowadzono dyskusję stosownego nazewnictwa.

 • O krzepkości konstrukcji - powtórnie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Definicja krzepkości konstrukcji.

 • Biobearings: where mechanics meets biology

  Stawy człowieka z punktu widzenia mechaniki są łożyskami ślizgowymi, jednak posiadają zupełnie inne właściwości niż łożyska przemysłowe. Artykuł omawia sposoby implementacji znanych zasad zachowania łożysk ślizgowych dla biołożysk z punktu widzenia materiałowego, uwzględniając te osiągnięcia w zakresie tribologii, biologii, chemii organicznej oraz inżynierii hodowli chrząstek, które są związane z łożyskami synowialnymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza wpływu uderzenia wózka widłowego na zachowanie się elementów konstrukcji stalowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Problem zderzeń jezdniowych środków transportu z elementami konstrukcji nośnej jest tematem wielu badań, zarówno numerycznych jak i eksperymentalnych. Odsłonięte słupy na podziemnych parkingach, słupy wewnętrzne w pomieszczeniach magazynowych, zewnętrzne słupy budynków usytuowanych blisko drogi są narażone na uderzenie poruszających się pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy numerycznej zachowania się w budynku...

 • Katedra Konstrukcji Metalowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono historię Katedry Konstrukcji Metalowych Politechniki Gdańskiej w okresie 1945-2004. Podano osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz ważniejsze prace wykonane dla gospodarki naukowej. Podano wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Katedrze. Podano wykaz dyplomantów nagrodzonych i wyróżnionych przez Ministra nadzorującego budownictwo (nazwa ministerstwa zmieniała się w omawianym okresie kilkakrotnie). Zamieszczono...

 • Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współpraca fundamentu z otaczającym ośrodkiem gruntowym w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w praktyce inżynierskiej jest przypadkiem bardzo częstym. Fundamenty te są stosowane do posadowienia podpór rurociągów i napowietrznych sieci przesyłowych energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, barier przeciw hałasowych, podpór reklam i znaków drogowych, słupów oświetleniowych. Jako prototypy fundamentów konstrukcji wsporczych...

 • Analiza jakości konstrukcji uchwytów

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Stalowe panele typu SANDWICH - nowe elementy konstrukcji statku. IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania.

  Przedstawiono ideę zastosowania do konstrukcji kadłuba statku stalowego panelu typu Sandwich. Panele te mogą być użyte na konstrukcje pokładów, grodzic czy ścianek. Jednakże aby mogły być stosowane w konstrukcji kadłuba, należy posiadać informacje na temat ich własności technologiczno-wytrzymałościowych. W referacie przedstawiono badania laboratoryjne paneli SANDWICH prowadzone w Katedrze Technologii Okrętów, Systemów Jakości...

 • Zasady wykonania konstrukcji stalowych

  Publikacja

  Omówione zostały wymagania odnośnie wykonania stalowych konstrukcji budowlanych w aspekcjie ich bezpieczeństwa, jakości oraz kontroli. Wskazano na wymagania nowych norm odnośnie procesu zarządzania zakładową kontrolą produkcji i jej certyfikacji.

 • Obliczenia górnych warstw konstrukcji nawierzchni

  Publikacja

  - Rok 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych

  Sposób obliczania stanów granicznych oraz zasady projektowania wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych poddanych działaniu sił poziomych i momentu wywracającego. Metodyka wymiarowania krótkich pali prefabrykowanych, wbijanych, stosowanych jako fundamenty konstrukcji wsporczych. Propozycja oparta na rozwiązaniach zastosowanych dla fundamentów sztywnych i sprawdzona w praktyce projektowej dla fundamentów słupów trakcji kolejowej.

 • Wrażliwość probabilistyczna konstrukcji kratowych

  Publikacja

  W pracy przetestowano możliwości wykorzystania różnych metod probabilistycznej analizy wrażliwości w analizie konstrukcji prętowych. Mimo, iż prezentowane metody odniesiono wyłącznie do modeli prętowych, z uwagi na ich stosunkowo łatwe i szybkie obliczenia numeryczne, to jednak uzyskane wyniki i wnioski mają charakter ogólny.

 • Kryteria określające metody montażu konstrukcji stalowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono głowne kryteia decydujące o sposobie montażu konstrukcji stalowych. Kryteriami tymi są:1. Typ montowanej konstrukcji.2. Lokalizacja obiektu.3. Prefabrykacja konstrukcji w możliwie największym zakresie.4. Możzliwość zastoswania sprzętu montażowego.5. Ograniczenie prac na wysokości.Wskazano na kryterium dominujące w każdym z ośmiu załączonych przykładów.

 • Tolerancje w budownictwie stalowych konstrukcji prętowych.

  Publikacja

  Praca zawiera propozycję nowego systemu klasyfikacji dopuszczalnych odchyłek wymiarowych prętowych konstrukcji stalowych. Proponaowany system wychodzi na przeciw potrzebom zmechanizowanej, seryjnej produkcji budowlanych konstrukcji metalowych. Obecne metody określania tolerancji konstrukcji nie odpowiadają wymogom współczesnego wytwarzania i montażu. Opracowanie systemu wymagało dokonania klasyfikacji odchyłek wymiarowych z uwagi...

 • Hala namiotowa o konstrukcji stalowej - Statyczno - wytrzymałościowa weryfikacja nośności i bezpieczeństwa obiektu o konstrukcji stalowej

  Przedmiotem opracowania jest analiza statyczno – wytrzymałościowa konstrukcji hali namiotowej zlokalizowanej na nabrzeżu portu rybackiego, usytuowanego na brzegu Morza Bałtyckiego, na terenie administrowanym przez oddział stoczniowy spółki Szkuner. Celem niniejszego opracowania eksperckiego jest określenie: stopnia wykorzystania nośności istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu na podstawie: pierwotnego opracowania projektowego...

 • Dokumentacja rysunkowa a montaż konstrukcji stalowych

  Publikacja

  W tekście wskazano przyczyny trudności w uzyskaniu poprawnej geometrii montowanej konstrukcji stalowej oraz wskazano sposoby poprawy sytuacji poprzez właściwe wymiarowanie rysunków projektowych.

 • Ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono wariantowo opracowane konstrukcje uchwytów do obróbki otworów w części klasy dźwignia. Zaproponowano kryteria oceny punktowej technologiczności konstrukcji oraz przeprowadzono ocenę opracowanych uchwytów przedmiotowych.

 • Ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono ilościową technologiczności konstrukcji uchwytów przedmiotowych. Analizowano cztery wersje uchwytów wiertarskich w technologii części klasy dźwignia. Do oceny wybrano metodę punktową z wykorzystaniem wskaźników ważności.

 • Identyfikacja mechanizmów niszczenia materiałów konstrukcji rafineryjnych

  Publikacja
  • J. Dampc

  - Rok 2005

  Celem pracy jest identyfikacja mechanizmów niszczenia materiałów konstrukcji rafineryjnych przy użyciu technikiskaningowej mikroskopii elektronowej. Przedstawiono mechanizm niszczenia dwóch konstrukcji rafineryjnych w oparciu o badania mikroskopowe. Zidentyfikowano uszkodzenia korozyjno-erozyjne w rurociągu ze stopu niklu 825 w instalacji przepracowanych olejów napędowych oraz uszkodzenia stali 5Cr-0,5Mo w wyniku wpływu podwyższonej...

 • Mechanika Kwantowa - Kopia

  Kursy Online
  • M. Czachor

  Mechanika kwantowa, 5 semestr fizyki technicznej

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono propozycje oceny technologiczności konstrukcji specjalnych uchwytów obróbkowych. Przyjęto kryteria ilościowe oceny cech użytkowych i technologicznych, głownie w aspekcie montażu oprzyrządowania. Zaproponowana metoda może być szczególnie przydatna podczas projektowania obiektów technicznych przez mniej doświadczonych konstruktorów lub w procesie kształcenia mechaników technologów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • O możliwościach optymalizacji konstrukcji stalowych

  Publikacja

  W artykule poruszona jest kwestia błędów konstrukcyjnych i ich pochodzenie, a także ilość informacji związanych z optymalizacją konstrukcji. Jest również mowa o systemowym budowaniu hal stalowych, jako formie optymalizacji inwestycji, o ograniczeniach i ich wzajemnych zależnościach mających wpływ na funkcję optymalizacji.

 • Problemy wykorzystania elementów z rozebranych konstrukcji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono doświadczenia japońskie w zakresie ponownego użytkowania elementów z rozebranych budowlanych konstrukcji stalowych.

 • Modelowanie konstrukcji mostowych w świetle badań

  Obiekty mostowe są konstrukcjami inżynierskimi, które przed oddaniem do eksploatacji wymagają ostatecznej weryfikacji, tj. badań - próbnego obciążenia. Zadaniem tych badań jest sprawdzenie poprawności pracy konstrukcji oraz założeń przyjętych w projektach. Praca ilustruje doświadczenia Katedry Mostów Politechniki Gdańskiej dotyczące modelowania i badań zrealizowanych w ostatnich latach ciekawszych obiektów mostowych. Prezentowane...

 • Nieniszczące badania stalowych konstrukcji obiektów budowlanych

  Publikacja

  - Rok 2020

  W miarę powszechne jest wykonywanie badań nieniszczących w zakresie wytwarzania elementów i obiektów o konstrukcji stalowych. Wynika to z potrzeby właściwego kontrolowania materiału stalowego poddawanego przetwarzaniu i łączeniu za pomocą technik spawalniczych. Badania nieniszczące związane są też z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, które chronią nasz materiał przed jego przyspieszoną degradacją w warunkach jakim przychodzi...

 • Zastosowanie konstrukcji stalowych w remontach budynków murowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zastosowanie konstrukcji stalowych przy nadbudowywaniu o dodatkowekondygnacje budynków murowanych w przypadku niedostatecznej wytrzymałości fundamentów aby nadbudowę prowadzić w konstrukcji murowanej.