Wyniki wyszukiwania dla: METODY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: METODY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: METODY

 • Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

  Czasopisma

  ISSN: 2082-792X , eISSN: 2543-8565

 • Metody Informatyki Stosowanej

  Czasopisma

  ISSN: 1898-5297

 • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

  Czasopisma

  ISSN: 1231-868X

 • Variacionnye metody

  Publikacja
  • J. Glazunov

  - Rok 2006

  Monografia zawiera metody wariacyjne dla rozwiązywania zadań fizyki matematycznej. Rozwiązane zastałe odwrotne zagadnienie rachunku wariacyjnego dla nieliniowych równań różniczkowych. Zbudowana jedyną teorię takich zadań dla liniowych i nieliniowych równań różniczkowych.

 • Metody interdyscyplinarne

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale przedstawiono metody interdyscyplinarne jako złożenie metod ilościowych i jakościowych w zarządzaniu humanistycznym na przykładzie badań nad polskimi instytucjami akademickimi.

 • Ekonomika i Matematiceskie Metody-Economics and Mathematical Methods

  Czasopisma

  ISSN: 0424-7388

 • Metody analizy zapachu

  Zmysł węchu to jeden z dwóch, oprócz smaku, zmysłów chemicznych. Istota tego zmysłu polega na umiejętności rozpoznawania i występowania zapachu określonych związków chemicznych lub ich mieszanin w otoczeniu. W artykule przedstawione zostały metody analizy zapachu m.in. metody klasycznej analizy sensorycznej, chromatografii gazowej połączonej z detekcją olfaktometryczną oraz elektroniczny nos.

 • ASYNCHRONICZNE METODY RADIOLOKALIZACYJNE

  Publikacja

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono wybrane problemy lokalizowania obiektów w asynchronicznych sieciach radiowych. W pierwszej kolejności zostały zdefiniowane kryteria jakościowe do oceny efektywności pracy opracowanych metod oraz przedstawiono model symulacyjny, który został użyty do badań. W kolejnych trzech rozdziałach szczegółowo opisano trzy oryginalne asynchroniczne metody radiolokalizacyjne w różnych wariantach. Przeprowadzono analizę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kalibracja i walidacja metody Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

  Metoda pomiaru naprężeń powierzchniowych przy pomocy rozet tensometrycznych i kontrolowanych odwiertów (metoda otworkowa) jest stosowana powszechnie w odniesieniu do stali izotropowych oraz silnie anizotropowych laminatów, natomiast nie została rozpoznana jej stosowalność do umiarkowanie anizotropowych stopów metali. W artykule opisane jest odniesienie wyników pomiarów wykonanych na płytach ze stali duplex do modelu numerycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody badania struktury triacylogliceroli.

  Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową...

 • Metody pomiaru rezystancji uziemienia

  Publikacja

  - Rok 2007

  W referacie przestawiono stosowane w praktyce metody pomiaru rezystancji uziemienia. Omówiono klasyczne metody pomiarowe oraz metody, które nie wymagają rozłączania zacisków kontrolnych, a nawet rozmieszczania sond pomiarowych na czas pomiaru. Zaprezentowano zasady pomiaru rezystancji uziemienia złożonych systemów uziemiających w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Przedstawiono możliwości pomiaru rezystancji uziemienia,...

 • Metody pomiaru parametrów uziemień.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono metody pomiarów parametrów uziemień odgromowych metodami statycznymi, częstotliwościowymi i udarowymi.

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • METODY OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH

  Rozjazdy kolejowe są elementem dróg kolejowych o krytycznym znaczeniu dla zachowania bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych w warunkach zimowych. W pracy przedstawiono współczesne metody ogrzewania rozjadów kolejowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody formułowania ontologicznych zapytań

  Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych....

 • Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono metody i układy przyspieszające pomiary widma impedancji i identyfikację elementów układów zastępczych obiektów technicznych. Zostały one ukierunkowane na implementację w tanich przyrządach diagnostycznych nadających się do pracy w różnych warunkach, m. in. w terenie. Aby skrócić czas pomiaru impedancji zastosowano różne sygnały pobudzenia: harmoniczne, wieloharmoniczne, impuls prostokątny. Do identyfikacji...

 • Metody cyfrowego przetwarzania obrazów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W celu efektywnego wykorzystania obrazu jako źródła informacji należy przetworzyć go na postać cyfrową. Obraz cyfrowy stanowi punkt wyjścia dla komputerowego przetwarzania obrazów.Niniejsza książka prezentuje wybrane metody i problemy cyfrowego przetwarzania obrazów. Składa się z ośmiu rozdziałów i załączników, w których omawia się operacje na pikselach obrazu, histogramy, progowanie obrazów, filtry liniowe i nieliniowe, wykrywanie...

 • Wybrane metody wytwarzania nanoproszków

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawione zostały trzy metody wytwarzania nanoproszków, które są jednymi z najczęściej wykorzystywanych technik: mielenie, zol-żel i piroliza. Cechuje je przede wszystkim prostota oraz możliwość wykorzystania tych technik na szerszą skalę.

 • Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne

  Publikacja

  Niniejszy podręcznik jest pomocą w nauczaniu przedmiotu ''Metody numeryczne''. Poszczególne rozdziały wiążą się z tematami wykładów i ćwiczeń z tego przed-miotu, a ich treść służy lepszemu opanowaniu i pogłębieniu wiedzy. Treśćpodręcznika ustalono tak, aby wiązała się z tematami zadań obliczeniowych izadań z dziedziny modelowania, z którymi zapoznawani są studenci uczelnitechnicznych. Tematyka podręcznika obejmuje też swoim zakresem...

 • Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne

  Publikacja

  podręcznik jest pomocą w nauczaniu przedmiotów ''metody numeryczne'' i ''technika obliczeniowa i symulacyjna''. poszczególne rozdziały powiazane są z tematami wykładów i ćwiczeń z tych przedmiotów, a ich treść służy pogłębieniu i rozszerzeiu wiedzy z tej dziedziny. treśc podręcznika uzgodniono tak, aby wiązała się z tematami zadań obliczeniowych i zadań z dziedziny modelowania z którymi zapoznawani sa studenci uczelni technicznych....

 • Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne.

  Publikacja

  Niniejszy podręcznik jest pomocą w nauczaniu przedmiotu ''Metody numeryczne''. Poszczególne rozdziały wiążą się z tematami wykładów i ćwiczeń z tego przedmiotu, a ich treść służy lepszemu opanowaniu i pogłębieniu wiedzy. Treść podręcznika ustalono tak, aby wiązała się z tematami zadań obliczeniowych i zadań z dziedziny modelowania, z którymi zapoznawani są studenci uczelni technicznych. Tematyka podręcznika obejmuje...

 • Genetyczne metody różnicowania mikroorganizmów

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono przegląd i porównanie kilku najczęściej stosowanych technik różnicowania genetycznego mikroorganizmów, uwzględniając molekularne podstawy metod, ich powtarzalność, siłę dyskryminacji, łatwość i koszt użycia, aby dać czytelnikowi pogląd na możliwości klinicznego zastosowania dostępnych aktualnie narzędzi molekularnego różnicowania mikroorganizmów.

 • Metody montażu - kryteria wyboru

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono 8 przykładów montażu różnych konstrukcji stalowych. Wskazano, że w każdym przypadku występuje kryterium decydujące o metodzie montażu.

 • Metody oceny zagrożeń pieszych

  Publikacja

  Zarządzanie bezpieczeństwem pieszych uczestników ruchu drogowego. Identyfikacja najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych na podstawie analizy wypadków. Identyfikacja źródeł zagrożeń w miejscach najbardziej niebezpiecznych na podstawie wyników badań pośrednich miar brd.

 • Metody syntezy 2,2'-bipirolidyny

  Publikacja

  Diaminy wicynalne należą do obszernej grupy związków posiadających dwie grupy aminowe przyłączone do sąsiednich atomów węgla. Są to substancje bardzo zróżnicowane pod względem budowy jak i właściwości chemicznych. Ugrupowanie 1,2-diaminowe obecne jest w wielu związkach wykazujących aktywność biologiczną. W syntezie organicznej 1,2- diaminy, głównie pochodne 1,2-diaminocykloheksanu, stanowią substraty w reakcjach prowadzących do...

 • Nowoczesne metody rekrutacji pracowników

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy procesu rekrutacji i selekcji, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Zaprezentowano wszystkie elementy procesu, począwszy od przygotowania do rekrutacji, poprzez zastosowanie metod oceny i doboru kandydatów do pracy (z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań IT) , aż po ostateczną ocenę i wybór najlepszego kandydata. Zwrócono uwagę na błędy popełniane w procesie rekrutacji oraz podkreślono...

 • Wybrane metody sterowania statkiem

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono dwa główne nurty badań w zakresie sterowania stat-kiem na morzu: dynamiczne pozycjonowanie (DP) statku i wspomaganie decyzji w sytuacji kolizyjnej na morzu. Dla systemu DP określono strukturę sterowania i podstawowe wymagania. Omówiono wybrane problemy sterowania automatycz-nego statkiem dynamicznie pozycjonowanym. Dokonano przeglądu zaawanso-wanych metod sterowania statkiem DP z uwzględnieniem zadań poszczególnych...

 • Metody testowania platformy KASKADA

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wykonywania i śledzenia testów oprogramowania platformy KASKADA. Zaprezentowano model V i przykłady testów jednostkowych, systemowych, wydajnościowych i wiarygodnościowych. Przedstawiono wybrane wyniki testów oraz ich wpływ na konstrukcję platformy.

 • Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział monografii jest próbą przybliżenia metod i problematyki prognozowania groźby bankructwa przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w ocenie ekonomiczno-finansowej firm. Przedstawiono w nim również autorską klasyfikację modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej oraz perceptronu wielowarstwowego. Ponadto omówiono zalety i wady stosowania poszczególnych metod...

 • Rodzaje wartości i metody ich pomiaru, w: Wartość przedsiębiorstwa i metody jej wyznaczania

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono rodzaje wartości przedsiębiorstwa oraz dokonano ich interpretacji .

 • Analiza metody szyfrowania ''ZT-UNITAKOD''

  W pracy dokonano analizy protokołu kryptograficznego nazwanego ''metoda szyfrowania ZT-UNITAKOD'' i zaproponowanego przez Zygmunta Topolewskiego. Autor metody twierdzi, że zaproponował metodę szyfrowania nie wymagającą klucza. W pierwszej części pracy przedstawiono opis metody i wariantów niektórych proponowanych algorytmów szyfrowania. W drugiej części przeprowadzono analizę protokołu kryptograficznego zaproponowanego w opisie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody numeryczne w inżynierii wodnej.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy opisano podstawowe metody numeryczne stosowane do rozwiązywania zagadnień inżynierii wodnej. Omówiono takie kwestie jak rozwiązanie układów równań liniowych, algebraicznych równań nieliniowych i ich układów, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.Opisane metody zilustrowano licznymi przykładami zastosowań.

 • Optoelektroniczne metody ochrony infrastruktury teleinformatycznej.

  Publikacja

  Kluczowe znaczenie infrastruktury teleinformatycznej w funkcjonowaniu współczesnego państwa wymaga zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. W referacie omówiono metody kontroli dostępu do obiektów infractruktury teleinformatycznej wykorzystujące optyczne techniki wykrywa-nia i zobrazowania oraz interferometryczne rozłożone sensory światłowodowe i sieci sensorowe. Przedstawiono zastosowanie technik biometrycznych w identyfikacji...

 • Metody wizualizacji trójwymiarowego zobrazowania radarowego

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2012

  W artykule przedstawiono metody tmiarowej rójwywizualizacji ech radarowych.

 • Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych

  Publikacja

  W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach gdzie dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody Ilościowe w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty zarządzania operacyjnego. Przedstawiono podział systemu zarządzania operacyjnego uwzględniający elementy wejścia, wyjścia i obszary działań operacyjnych wraz ze zdefiniowaniem składowych dla poszczególnych obszarów. Następnie zaprezentowano podstawowe metody badań możliwe do zastosowania w zarządzaniu operacyjnym, a mianowicie metody badań jakościowych oraz metody badań ilościowych....

 • Metody modyfikacji warstw wierzchnich nanomateriałami

  Przedstawiono aktualnie stosowane metody nakładania warstw wierzchnich z materiałów nanokrystalicznych; PVD, CVD, elektrochemiczne, zol-żel (sol-gel) i metodę sonochemiczną.

 • Nowoczesne metody diagnostyki zakażeń dermatofitowych

  Grzyby należące do rodzajów Microsporum, Trichophyton i Epidermophyton są główną przyczyną powierzchownych zakażeń grzybiczych. Klasyczna identyfikacja gatunkowa czynnika etiologicznego tych grzybic oparta na obserwacjach mikro- i makroskopowych możliwa jest dopiero po uzyskaniu czystej hodowli dermatofitów. W związku z powolnym tempem wzrostu jest ona możliwa po dwóch, trzech tygodniach po pobrania próbki. Molekularne metody diagnostyczne...

 • Metody analizy energochłonności w przemyśle

  Publikacja

  - Rok 2015

  Badania przeprowadzone w rozprawie doktorskiej pokazują nową ideę analitycznych metod analizy energochłonności w zastosowaniu do dużych odbiorców przemysłowych. Jej skuteczności dowodzono na przykładzie wybranego obiektu przemysłu spożywczego. Metoda ta jest rozwinięciem dotychczasowych metod wskaźnikowych. Autorską nowością jest wykorzystanie charakterystyk energetycznych procesów technologicznych do wyznaczania referencyjnych...

 • Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych

  W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dla prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki odpadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, tj. instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów...

 • Metody oceny jakości kondensatorów foliowych

  Publikacja
  • K. Jóźwiak

  - Rok 2011

  Zasadniczym cel pracy to opracowanie nowych metod oceny jakości kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej, pozwalających na ich wdrożenie u producenta. Proponowane metody powinny stanowić rozszerzenie istniejących już metod, opracowanych i wymaganych w odpowiednich normach przemysłowych. Bardziej szczegółowo, jako główne cele pracy należy wymienić:1. Pomiary parametrów sygnałów emisji akustycznej indukowanych zjawiskami wyładowań...

 • Metody analizy energochłonności w przemyśle

  Artykuł zawiera przegląd stosowanych metod do oceny energochłonności przemysłu.

 • Niestandardowe Metody Opracowania Danych Pomiarowych

  Publikacja

  Zastosowanie drzew decyzyjnych w interpretacji wyników sontowania statycznego CPTU.

 • Skuteczne metody prognozowania upadłości firm

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. W artykule tym porównano dwanaście różnych metod prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza zarówno metod statystycznych, jak i metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej...

 • Metody montażu - kryteria wyboru II

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono różne czynniki determinujące sposób montażu budowalnych konstrukcji styalowych. Podano przykłady wpływu tych czynników na montaż hal przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, zbiornik ow stalowych, obiektów sportowych

 • Glukozynolany: znaczenie i metody oznaczania

  Warzywa krzyżowe wzbudzają zainteresowanie badaczy jako potencjalne źródło substancji mogących znaleźć zastosowanie w profilaktyce chorób nowotworowych. Przeciwrakotwórcze właściwości tych roślin wiązane są z obecnością glukozynolanów i produktów ich rozkładu, tj. izotiocyjanianów i indoli, które wykazują wiele aktywności biologicznych istotnych z punktu widzenia chemoprewencji nowotworów. Wspomniane związki mają również aktywność...

 • Metody pomiaru izolacji kondensatorów niskonapięciowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy podano analizę skuteczności wykrywania wad w izolacji kondensatorów niskonapięciowych na podstawie wyników pomiarów rezystancji izolacji, pojemności, współczynnika stratności dielektrycznej oraz wyładowań niezupełnych.

 • Podstawowe metody integracji aplikacji trójwarstwowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W niniejszym rozdziale przedstawiono klasyfikację metod integracji aplikacji trójwarstwowych. Opisano modele i sposoby rozwiązań dla każdej z typowych warstw: bazy danych, pośredniej i GUI oraz przykłady konkretnego ich wykorzystania wraz z diagramami sekwencji. Przeprowadzono analizę jakościową dla każdego z opisanych modeli, zaproponowano metryki dla parametrów jakościowych: modyfikowalności, spójności danych i wydajności wraz...

 • Źródła i metody badań marketingowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Metody lutowania diamentów w narzędziach

  Publikacja

  Lutowanie jest jedną z technik wytwarzania narzędzi zawierających kryształy, ziarna ścierne i polikrystaliczne spieki jako elementy robocze. W artykule omówiono różne sposoby lutowania diamentów oraz przedstawiono obszary ich zastosowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym