Wyniki wyszukiwania dla: METODY NEWTONA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: METODY NEWTONA

Wyniki wyszukiwania dla: METODY NEWTONA

 • Method to solve the non-linear systems of equations for steady gradually varied flow in open channel network.

  Publikacja

  W artykule omówiono rozwiązanie systemu równań nieliniowych opisujacych przepływ ustalony wolnozmienny w sieci kanałów otwartych. Niewiadomymi są glębokości w poszczególnych przekrojach oraz natężenia przepływów w poszczególnych gałęziach systemu. Układ musi być rozwiązywany iteracyjnie. Klasyczne metody Picarda i Newtona mogą okazać się nieskuteczne ze względu na oscylacje rozwiązania w kolejnych iteracjach i związany z tym brak...

 • Wstęp do metod numerycznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Metody numeryczne to bez wątpienia jedno z najważniejszych narzędzi w rękach inżyniera czy fizyka. W skrypcie przedstawione zostały najistotniejsze własności wybranych metod numerycznych, działanie każdej z nich przystępnie zaprezentowano na przykładach. Rozdział 1 zawiera podstawowe informacje dotyczące błędów obliczeń wykonywanych na maszynie cyfrowej. W rozdziale 2 omówiono metody służące do rozwiązywania równań nieliniowych...

 • On the Chaplyghin method for generalized solutions of partial differential functional equations

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy tej rozważa się zagadnienia początkowo-brzegowe dla semiliniowych równań różniczkowo-funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu. Przy naturalnych założeniach o funkcjach danych, istnieje ciąg Czapłygina i jest on zbieżny do rozwiązania w sensie Caratheodory'ego wyjściowego zagadnienia. Podane jest oszacowanie błędu rozwiązania przybliżonego. Wykazuje się, iż metoda Czapłygina dla powyższego zagadnienia jest równoważna metodzie...

 • An approximative scheme of finding almost homoclinic solutions for a class of Newtonian systems

  W niniejszej pracy badamy istnienie rozwiązań prawie homoklinicznych (ang. almost homoclinic solutions) dla pewnej klasy układów Newtona. Rozwiązanie prawie homokliniczne otrzymujemy jako granicę ciągu rozwiązań okresowych dla pewnego ciągu równań różniczkowych.

 • Sposób prognozowania kąta ścinania w strefie skrawania przy przecinaniu drewna

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono nowe podejście do określania kąta ścinania w strefie skrawania z zastosowaniem współczesnej mechaniki pękania. Do rozwiązania nieliniowego równania opisującego wspomniany kąt zastosowano metodę numeryczną (iteracyjną) Newtona-Raphsona. Przedstawiono wyniki obliczeń dla drewna miękkiego (sosna) i twardego (dąb).

 • Modeling of unsaturated water flow in highly heterogeneous soils.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tematem pracy jest modelowanie przepływu wody w gruntach nienasyconych o podwójnej porowatości, które charakteryzują się obecnością dwóch podobszarów porowatych o skontrastowanych parametrach hydraulicznych. Jako punkt wyjścia przyjęto, że w skali lokalnej przepływ w obu podobszarach jest opisany równaniem Richardsa. Przedstawiono wyprowadzenie dwóch modeli przepływu w skali makroskopowej przy użyciu metody homogenizacji asymptotycznej....

 • Simple adaptive cubic spline interpolation of fluorescence decay functions

  Zaproponowano prostą metodę interpolacji funkcji zaniku fluorescencji. W pierwszym kroku interpolowany zanik jest całkowany za pomocą adaptacyjnego algorytmu wykorzystującego kwadratury Newtona-Cotesa. Uzyskiwana w ten spoób siatka wartości czasu jest używana w drugim kroku polegającym na typowej interpolacji za pomocą funkcji sklejanych trzeciego stopnia.

 • Almost homoclinic solutions for the second order Hamiltonian systems

  W niniejszej pracy badam istnienie rozwiązań prawie homoklinicznych (almost homoclinic) dla układu Hamiltona rzędu drugiego (układu Newtona): ü(t) + V_{u}(t,u) = f(t), gdzie t є R, u є R^{n}, V(t,u) = -K(t,u) + W(t,u), K,W: R x R^{n} → R są klasy C^{1}, K spełnia warunek ''pinching'', W_{u}(t,u)=o(|u|), gdy |u| → 0 jednostajnie względem t, f: R → R^{n} jest funkcją ciągłą, niezerową i odpowiednio małą w L^{2}(R,R^{n}). Przy tych...

 • Mixed algorithm in searches of mechanical system steady-state conditions for low precision of the state estimation

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy zaprezentowano algorytm poszukiwania rozwiązania układu równań nieliniowych. Nieliniowe funkcje lewych stron znane są z ograniczoną dokładnością, a wzory określające ich pochodne względem czasu nie są znane. Wartości pochodnych wyznaczane są numerycznie za pomocą różnic skończonych. Z uwagi na niską precyzje wyznaczania wartości funkcji, wartości pochodnych znane są jedynie z ograniczoną dokładnością., pochodne zawierają...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numerical determination of heat exchanger response

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono metodę przybliżonego obliczania temperatury płynu w ustalonym punkcie wymiennika ciepła i w ustalonej chwili. Wykorzystując nieklasyczny rachunek operatorów można wyznaczyć wzór na odpowiedź wymiennika ciepła, w którym występuje m.in. całka funkcji jednej zmiennej. Do obliczenia wartości całki dla ustalonych parametrów zastosowano wzory Newtona - Cotesa. Podano również oszacowanie błędu przybliżonego obliczania wartości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An EIT reconstruction algorithm based on noisy data.

  Praca przedstawia algorytm rekonstrukcji oparty o zmodyfikowany algorytm Gaussa - Newtona. Algorytm uwzględnia istnienie elektrod pomiarowych w tomografii elektroimpedancyjnej. Elektrody charakteryzują się rozmiarem i impedancją. Dodatkowo algorytm zakłada istnienie szumu w sygnale mierzonym. Zostało pokazane, że dobór optymalnego wzorca pobudzenia znacząco poprawia odporność algorytmu rekonstrukcyjnego na szum w danych. Dwie...

 • Thermodynamically consistent gradient theory of damage coupled with gradient plasticity

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono termodynamicznie zgodną teorię plastycznego zniszczenia w zakresie mechaniki Newtona-Eshelbego. Poza klasycznymi równaniami ruchu w przestrzeni fizycznej sformułowano dynamiczne równania równowagi sił powiązanych z defektami w przestrzeni materialnej oraz pierwsze i drugie prawo termodynamiki w przestrzeni fizycznej i materialnej. Ogólne równania konstytutywne przyjęto jako funkcję gradientu deformacji, jego składników...

 • Metody Numeryczne

  Kursy Online

  Metody Numeryczne: dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji, studia magisterskie, semestr 1 Prowadzący: Michał Rewieński, Barbara Stawarz-Graczyk, Martyna Czarniewska Opis przedmiotu: Wykład ten przedstawia techniki obliczeniowe stosowane w modelowaniu i symulacji szerokiej gamy systemów inżynierskich. Dyskutowane metody i pojęcia są bogato ilustrowane przykładami różnorodnych zastosowań, takich jak modelowanie zintegrowanych...

 • A method for evaluating the performance of a marine piston internal combustion engine used as the main engine on a ship during its voyage in different sailing conditions

  Publikacja

  Przedstawiono metodę oceny działania tłokowych silników spalinowych napędu głównego staków morskich, nazywanych silnikami głównymi, działających w typowych warunkach ich eksploatacji. Warunki te zostały opisane z uwzględnieniem pola osiągów tego rodzaju silników. Metoda ta umożliwia obliczenie wartości działania w wyniku zastosowania rachunku całkowego. Znamienne jest to, że działanie wspomnianych silników spalinowych zostało przyrównane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt systemu sterowania dwukołowym robotem balansującym

  W niniejszym artykule rozważony został problem sterowania dwukołowym robotem balansującym. Celem zaprezentowanych prac było zaprojektowanie systemu sterowania tego typu obiektem z wykorzystaniem metod nowoczesnej teorii sterowania. W ramach syntezy, bazując na wyprowadzonym w oparciu o zasady dynamiki Newtona modelu, dobrana została struktura systemu sterowania w postaci regulatora wykorzystującego sprzężenie zwrotne od stanu oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Układy równań liniowych

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania równań, układów równań i nierówności oraz ich zastosowań w  życiu codziennym.   Opis kursu: Równania opisują świat językiem matematyki. Stanową podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy...

 • ZzP 2019/20 - Nie daj się wkręcić!

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami opisującymi ruch obrotowy, analizą tego ruchu oraz jego przyczyn i skutków, w tym także wpływu na organizm człowieka. Uczniowie poznają zasady zachowania momentu pędu oraz energii w ruchu obrotowym, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań ruchu wirowego w życiu codziennym, nauce i przemyśle.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ruchem obrotowym odgrywają w naszym...