Wyniki wyszukiwania dla: METODY OPARTE NA FAKTORYZACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: METODY OPARTE NA FAKTORYZACJI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: METODY OPARTE NA FAKTORYZACJI

 • Metody Admission Control oparte na pomiarach.

  Publikacja

  Sterowanie przyjęciem zgłoszenia jest kluczowym elementem sterowania domeną DiffServ warunkującym świadczenie przez operatora usług z IP QoS. Zasadniczym celem pracy jest dokonanie analizy związanej z metodami AC opartymi na pomiarach określanych skrótem MBAC. Scharakteryzowane zostało sześć metod realizacji MBAC o różnej złożoności obliczeniowej i pomiarowej. Przedstawiona została także realizacja procesu pomiaro-wego wielkości...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stanisław Szczepański prof. dr hab. inż.

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Wojciech Jędruch dr hab. inż.

 • Measurement methods for assessing insulation condition of underground pipelines

  Publikacja

  The paper discusses the most frequently applied measurement methods for assessing the quality of external insulation along pipelines and detecting defect locations in the protective coating. The quality of coating along a given pipeline section under investigation is assessed by determining unitary resistance of the coating, which is calculated on the basis of measurement results obtained along a pipeline subjected to cathodic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Konieczka prof. dr hab. inż.

 • Variacionnye metody

  Publikacja
  • J. Glazunov

  - Rok 2006

  Monografia zawiera metody wariacyjne dla rozwiązywania zadań fizyki matematycznej. Rozwiązane zastałe odwrotne zagadnienie rachunku wariacyjnego dla nieliniowych równań różniczkowych. Zbudowana jedyną teorię takich zadań dla liniowych i nieliniowych równań różniczkowych.

 • Wybrane metody diagnostyki łożysk silników indukcyjnych oparte o pomiar prądu

  W artykule zawarto przegląd wybranych metod diagnostyki łożysk silnika indukcyjnego, bazujących na pomiarach prądu zasilającego. Jedno z nowych rozwiązań przetwarzania sygnałów zostało zaadaptowane przez autorów do stosowanego przez nich systemu diagnostycznego. Wyniki wstępnych badań symulacyjnych zweryfikowanych badaniami na rzeczywistym obiekcie wskazują, że rozwiązanie to ułatwia diagnozowanie. Autorzy zamierzają prowadzić...

 • Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

  Czasopisma

  ISSN: 2082-792X , eISSN: 2543-8565

 • Metody bezsiatkowe - nowe perspektywy zastosowania w geoinżynierii.Część II. Rozwiązanie zagadnienia Flamanta z zastosowaniem metody MLPG

  W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody MLPG do klasycznego zagadnienia mechaniki gruntów. Rozważanym zagadnieniem jest fundament pasmowy na podłożu sprężystym (uogólnione zagadnienie Flamanta). Dla rozważanego problemu dobrano optymalne parametry funkcji multikwadratowych z bazą radialną, na których oparta jest interpolacja. Zbadano również dokładność obliczeniową w zależności od parametrów definiujących...

 • Widzenie komputerowe oparte na mnogości widoków

  Artykuł poświęcony jest tematowi tworzenia map głębokości na podstawie obrazów z wielu kamer. Zwykle mapy głębokości oparte na widzeniu stereoskopowym wyznaczane są na podstawie obrazów z dwóch kamer. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania większej liczby kamer w celu zwiększenia dokładności map głębokości. Badania przedstawione w artykule ukierunkowane są na zastosowanie w autonomicznych robotach, będących w stanie samodzielnie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody Informatyki Stosowanej

  Czasopisma

  ISSN: 1898-5297

 • Fault diagnosing system of wheeled tractors

  Publikacja

  - Rok 2015

  A defect of complex wheeled tractor assembles most frequently negative influence on exploitation efficiency, safety and exhaust gases emission. Structure complexity of wheeled tractors requires more and more advanced diagnostic methods for identification of their serviceable possibilities as well in manufacturing step as in exploitation. In classical diagnosing methods of wheeled tractor defects states mapping by measured diagnostic...

 • Optymalne obserwatory detekcyjne oparte na strukturze własnej.

  Publikacja

  Praca dotyczy analitycznych metod syntezy algorytmów detekcji uszkodzeń. Definiując wektor resztowy jako ważony błąd uzyskanej oceny wyjścia danego obiektu, poszukuje się takich obserwatorów stanu, dostarczających owych oszacowań, dla których wektor resztowy jest w możliwie wysokim stopniu niezależny od niemierzalnych zakłóceń oddziałujących na obiekt oraz od niemierzalnych szumów w torach pomiarowych. Rozważa się algorytmy...

 • Mikroprocesorowe mierniki impedancji pętli zwaciowej oparte na wektorach mierzonych napięć

  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia oraz omówiono wpływ czynników zakłócających występujących w sieci na wartości błędów pomiaru. Przedstawiono dwie metody i układy mierników do pomiaru modułu impedancji pętli zwarciowej i jej składowych ortogonalnych, oparte na zastosowaniu rezystancyjnego obciążenia pomiarowego. Pierwszy sposób opiera się na wyznaczeniu w miejscu...

 • Sterowanie zapasami oparte na koncepcji ''push''

  Publikacja

  - Rok 2012

  W niniejszej publikacji autor dokonał charakterystyki podstawowych założeń sterowania zapasami opartych na koncepcji typu push. Zaprezentowano podstawowe cechy oraz kroki postępowania przy tworzeniu systemu sterowania zapasami według tej koncepcji

 • Sieci neuronowe oparte na prawach fizyki

  Wiele fizycznie nieuzasadnionych sieci neuronowych, mimo zadowalają- cej wydajności, generuje sprzeczności z logiką i prowadzi do rozbieżno- ści wyników z rzeczywistością. Jedną z metod poprawy funkcjonowania typowego modelu typu “black-box” na etapie uczenia, jest rozszerzenie jego funkcji kosztu o zależność bezpośrednio inspirowaną wzorem fizycz- nym. Niniejszy rozdział wyjaśnia koncepcję budowy sieci neuronowych opartych na...

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

  Publikacja

  - Rok 2013

  Aby osiągać założone cele w organizacji i wdrażać opracowane strategie, niezbędni są odpowiednio przygotowani pracownicy. To oni są największą siłą każdej organizacji, w których widzi się czynnik przewagi konkurencyjnej i aby ją zdobywać, należy jasno zdiagnozować niezbędne kompetencje zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji. Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo cechuje się poprawnie zbudowaną strukturą...

 • Ewolucyjne planowanie bezpiecznych trajektorii statków oparte na zmodyfikowanym diagramie Cockcrofta.

  Publikacja

  Artykuł przedstawia kontynuację badań autora nad planowaniem bezpiecznych trajektorii statków za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Prezentowana metoda poszukuje optymalnego zbioru bezpiecznych trajektorii wszystkich statków biorących udział w spotkaniu. Bieżąca wersja metody zakłada ograniczoną widoczność i obowiązywanie Prawidła 19 Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) zamiast Prawideł 11 – 18. Artykuł...

 • Chłodzenie budynku oparte na odnawialnym źródle energii

  Analiza zagadnień chłodzenia budynków. Możliwe rozwiązania, energochłonność. Koncepcja oparta na odnawialnym źródle energii. Rekomendacje

 • Systemy oparte na wiedzy w organizacjach pozarządowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono modelowanie systemowe w zastosowaniu do zarządzania procesami wiedzy w organizacjach pozarządowych.

 • PLANOWANIE I WIZUALIZACJA BEZPIECZNYCH MANEWRÓW STATKÓW OPARTE NA ZMODYFIKOWANYM DIAGRAMIE COCKCROFTA

  Artykuł przedstawia kontynuację badań autora nad planowaniem bezpiecznych trajektorii statków za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Prezentowana metoda poszukuje optymalnego zbioru bezpiecznych trajektorii wszystkich statków biorących udział w spotkaniu. Bieżąca wersja metody zakłada ograniczoną widzialność i obowiązywanie Prawidła 19 Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) zamiast Prawideł 11 – 18. Uzupełnieniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele projektowania usug oparte na koncepcji design-thinking

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty planowania usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking. Autorzy omówili kluczowe modele w odniesieniu do których przedstawiono także po jednej interpretacji. Rozważania na temat przytoczonych modeli umozliwiły przeprowadzenie ich analizy porównawczej z uwzglednieiem podstawowych faz projektowania, róznic i podobieństw, jak też specyfiki wykorzystania w okreslonych...

 • Nagrody jakości oparte na europejskim modelu doskonałości EFQM.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe aspekty związane z nagrodami jakości opartymi na Europejskim Modelu Doskonałości EFQM. Omówione zostały kryteria oraz podział punktów przyznawanych poszczególnym kryteriom. Przedstawiono również zasady przyznawania zarówno Europejskiej Nagrody Jakości jak i Polskiej Nagrody Jakości.

 • Modelowanie zarządzania przedsięwzięciem informatycznym oparte na zbiorach rozmytych.

  Publikacja

  Pracy opisuje się koncepcję systemu podejmowania decyzji zarządczych opartą na dynamicznym i rozmytym modelu zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, dostosowanego w swojej specyfice do wspomagania procesów wytwarzania systemów komputerowych opartych na wiedzy. Proponowany model służy w szczególności do zarządzania zmianami finansowania i czasu realizacji projektów informatycznych. Struktura tego modelu opiera się również...

 • Knowledge-based models of the organization transformation

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule omówiono zastosowanie modeli opartych na wiedzy do wspomagania transformacji organizacji. Organizacje wytwarzające systemy informatyczne mogą wykorzystywać modele oparte na wiedzy (do gromadzenia danych o procesach transformacji i wspomagać te procesy) w procesach zmian zgodnych ze standardami CMMI. W artykule omówiono metody modelowania i wytwarzania takich baz jak również wskazano na ich przydatność dla zróżnicowanych...

 • Metody interdyscyplinarne

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale przedstawiono metody interdyscyplinarne jako złożenie metod ilościowych i jakościowych w zarządzaniu humanistycznym na przykładzie badań nad polskimi instytucjami akademickimi.

 • Information- and Knowledge-Based Approaches to Improve Performance in Organizations : special issue editorial

  Omówiono podejścia oparte na bazie informacji i bazie wiedzy w zagadnieniach związanych z usprawnianiem funkcjonowania organizacji. Szczególny nacisk położono na mozliwości usprawnień w aspekcie ekonomicznym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przemysłowych

  Artykuł opisuje dwie metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przesyłowych. Stanowią one niezbędny element przy budowie efektywnych systemów symulacji rozległych i złożonych instalacji rurociągów stosowanych w przemyśle. Pierwsza z proponowanych metod (globalna metoda sprzęgania - GMS) wykorzystuje 'globalne' (w skali modelu) zależności (oraz fizyczne przybliżone zależności) pomiędzy ciśnieniem i przepływem masowym medium w...

 • Metody analizy zapachu

  Zmysł węchu to jeden z dwóch, oprócz smaku, zmysłów chemicznych. Istota tego zmysłu polega na umiejętności rozpoznawania i występowania zapachu określonych związków chemicznych lub ich mieszanin w otoczeniu. W artykule przedstawione zostały metody analizy zapachu m.in. metody klasycznej analizy sensorycznej, chromatografii gazowej połączonej z detekcją olfaktometryczną oraz elektroniczny nos.

 • ASYNCHRONICZNE METODY RADIOLOKALIZACYJNE

  Publikacja

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono wybrane problemy lokalizowania obiektów w asynchronicznych sieciach radiowych. W pierwszej kolejności zostały zdefiniowane kryteria jakościowe do oceny efektywności pracy opracowanych metod oraz przedstawiono model symulacyjny, który został użyty do badań. W kolejnych trzech rozdziałach szczegółowo opisano trzy oryginalne asynchroniczne metody radiolokalizacyjne w różnych wariantach. Przeprowadzono analizę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stanowisko laboratoryjne do badania transmisji DMA oparte na procesorze SHARC.

  Publikacja

  Referat przedstawia stanowisko w Laboratorium ''Integracja Sprzętu i Oprogramowania'', zapoznające studentów z cechami transmisji DMA w wersji zbliżonejdo tej z komputera IBM XT. Stanowisko oparto na zestawie uruchomieniowym''EZ-KIT Lite'' z procesorem sygnałowym ADSP-21061 z rodziny SHARC firmy Analog Devices. Zastosowane algorytmy i rozwiązania mają charakter ogólny i mogą być realizowane w zbliżonej formie również na...

 • Nonlinear control of induction motor in field weakning region with consideration of stator flux

  Publikacja

  - Rok 2006

  Metody nieliniowgo sterowania mogą poprawić właściwości silnika indukcyjnego w stanach przejściowych wektora strumienia. Badano sterowanie oparte na modelu multiskalarnym silnika indukcyjnego w zakresie osłabiania pola. Dwie nowe zmienne wejściowe pojawiające się w modelu multiskalarnym są równe czynnej i biernej mocy silnika. Pokazano, że te wielkości mogą byc kompensowane, jeżeli rozważane są jako mierzone zakłócenia. Maksymalny...

 • Metody badania struktury triacylogliceroli.

  Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową...

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Metody pomiaru rezystancji uziemienia

  Publikacja

  - Rok 2007

  W referacie przestawiono stosowane w praktyce metody pomiaru rezystancji uziemienia. Omówiono klasyczne metody pomiarowe oraz metody, które nie wymagają rozłączania zacisków kontrolnych, a nawet rozmieszczania sond pomiarowych na czas pomiaru. Zaprezentowano zasady pomiaru rezystancji uziemienia złożonych systemów uziemiających w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Przedstawiono możliwości pomiaru rezystancji uziemienia,...

 • Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych

  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych „niszczonych” w skutek zmian temperaturowych i wykorzystywanych środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesne metody odmrażania oparte o zastosowanie systemów podgrzewania elektrycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody pomiaru parametrów uziemień.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono metody pomiarów parametrów uziemień odgromowych metodami statycznymi, częstotliwościowymi i udarowymi.

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • Zaawansowane metody diagnostyki dynamicznej budowli w rewitalizacji historycznych centrów Gdańska i Wilna.

  Publikacja

  Przedstwiono trzy metody diagnostyki oparte na pomiarach drgań budowli od wymuszeń środowiskowych:1) identyfikacja parametrów modelu,2) lokalizacja uszkodzeń konstrukcji, przy zastosowaniu modeli deterministycznych,3) lokalizacja uszkodzeń konstrukcji, przy użyciu modeli stochastycznych.Podano przykłady zastosowań tych metod do historycznych budowli Gdańska i Wilna.

 • Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia oparte na systemie Android

  Publikacja

  W artykule przedstawiono procesor efektów dźwiękowych do gitary, składający się z układu elektronicznego i aplikacji pracującej w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W pierwszej części referatu przedstawiono proces przetwarzania dźwięku w aplikacji oraz interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika napisany został w języku Java, wspartym językiem znaczników XML, zaś przetwarzanie dźwięku, ze względu...

 • Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W napędach szybkoobrotowych położenie kątowe wirnika może znacząco się zmieniać w trakcie pojedynczego cyklu modulacji napięcia wyjściowego falownika. W konsekwencji zastosowanie typowych, prostych modeli matematycznych aproksymujących przebiegi prądów silnika odcinkami liniowymi prowadzi do znaczących błędów. Rozwiązanie dokładnego modelu silnika, opartego na równaniach różniczkowych, wymaga znajomości wielkości wejściowych zmieniających...

 • Wykrywanie i różnicowanie manewrów oparte na modelach analitycznych i filtracji Kalmana.

  Publikacja

  W rozdziale przedstawia się model radarowego procesu pomiarowego oraz omawia problem modelowania trajektorii ruchu obiektów latających. Przyjęto klasę obiektów cywilnych, których tor ruchu można opisać jak złożenie ruchu prostoliniowego jednostajnego oraz ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego lub ruchu po okręgu ze stałą prędkością (manewru). zastosowano również metodę estymacji nieznanej wartości wielkości sterującej,...

 • METODY OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH

  Rozjazdy kolejowe są elementem dróg kolejowych o krytycznym znaczeniu dla zachowania bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych w warunkach zimowych. W pracy przedstawiono współczesne metody ogrzewania rozjadów kolejowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono metody i układy przyspieszające pomiary widma impedancji i identyfikację elementów układów zastępczych obiektów technicznych. Zostały one ukierunkowane na implementację w tanich przyrządach diagnostycznych nadających się do pracy w różnych warunkach, m. in. w terenie. Aby skrócić czas pomiaru impedancji zastosowano różne sygnały pobudzenia: harmoniczne, wieloharmoniczne, impuls prostokątny. Do identyfikacji...

 • Metody formułowania ontologicznych zapytań

  Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody cyfrowego przetwarzania obrazów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W celu efektywnego wykorzystania obrazu jako źródła informacji należy przetworzyć go na postać cyfrową. Obraz cyfrowy stanowi punkt wyjścia dla komputerowego przetwarzania obrazów.Niniejsza książka prezentuje wybrane metody i problemy cyfrowego przetwarzania obrazów. Składa się z ośmiu rozdziałów i załączników, w których omawia się operacje na pikselach obrazu, histogramy, progowanie obrazów, filtry liniowe i nieliniowe, wykrywanie...

 • Wybrane metody wytwarzania nanoproszków

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawione zostały trzy metody wytwarzania nanoproszków, które są jednymi z najczęściej wykorzystywanych technik: mielenie, zol-żel i piroliza. Cechuje je przede wszystkim prostota oraz możliwość wykorzystania tych technik na szerszą skalę.