Wyniki wyszukiwania dla: MIERNIKI OCENY DOKONAŃ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MIERNIKI OCENY DOKONAŃ

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: MIERNIKI OCENY DOKONAŃ

 • Metody i mierniki oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych

  Publikacja

  W artykule ukazano metody i mierniki oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych. Zaprezentowano ich wady oraz zalety oraz zaprponowano najlepsze rozwiązania.

 • Kryteria i mierniki systemu oceny zmian procesu planowania i sterowania

  Publikacja

  W rozdziale scharakteryzowano kryteria i metody oceny organizacji i całego łańcucha dostaw. Zidentyfikowano również wymagania stawiane systemowi oceny zmian procesu planowania i sterowania oraz podstawowe zasady jego funkcjonowania uwzględniając regułę kształtowania procesów w łańcuchu dostaw ukierunkowanego na zintegrowane zarządzanie. Dla każdego z przyjętych obszarów systemu oceny zmiany procesu planowania i sterowania (procesowego,...

 • KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA

  Rosnące potrzeby zdrowotne związane z wydłużaniem się życia oraz coraz większa świadomość społeczeństwa odnośnie nowoczesnych metod leczenia napotykają na twardą granicę jaką jest niewystarczającą ilość środków w budżecie ochrony zdrowia. Konieczne jest racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów i pomiar efektywności ich wykorzystania. Szpitale w Polsce otrzymują przychody przede wszystkim z kontraktów z NFZ, ważne więc jest,...

 • Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

  Przedstawiono wybrane aspekty oceny jakości produk tów żywnościo- wych: pojęcie jakości, wybrane metody oceny jakości ze szczególnym uwzględ- nieniem sztucznych potencjometrycznych sensorów sma ku składających się z szeregu elektrod typu ISE (Ion Selective Electrodes ) oraz ASSE (All Solid State Electrodes). Omówiono działanie sztucznych sensorów smaku. Przedstawiono 10 potencjometryczny sensor wprowadzony do obrotu hand lowego....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Usługa - geneza, pojęcie, istota produkcji i jej mierniki

  Publikacja

  - 2005

  W treści przedstawiono genezę wiedzy ekonomicznej o usługach, istote usług, w polskiej literaturze przedmiotu oraz poglądy autorów zachodnich na istotę usług. Ponadto omówiono istotę produkcji usług oraz jej mierniki (naturalne, wartościowe i umowne).

 • Niskokosztowe mierniki pyłu PM10

  Publikacja

  Ochrona środowiska to jedna z dziedzin, w których ocena jakości powietrza atmosferycznego ma istotne znaczenie. Jakość powietrza zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Ocena jakości powietrza nie jest jednak zadaniem łatwym. Powietrze jest bowiem złożonym układem, podlegającym zmianom nawet w krótkim czasie Jedną z głównych przyczyn występowania przekroczeń...

 • Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

  Publikacja

  - 2016

  Rosnące wymagania klientów związane z dostarczaniem produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb wymuszają rozwój procesów niepotokowych. Wykonano analizę literatury przedmiotu zapewniającą podłoże teoretyczne oraz przeprowadzono studium przypadków, podczas którego dokonano analizy przedsiębiorstwa produkcyjnego pod kątem sposobów pomiaru procesów produkcyjnych oraz możliwości stosowania oceny wielokryterialnej w praktyce....

 • Waldemar Wardencki prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Mikroprocesorowe mierniki impedancji pętli zwaciowej oparte na wektorach mierzonych napięć

  Publikacja

  - 2009

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia oraz omówiono wpływ czynników zakłócających występujących w sieci na wartości błędów pomiaru. Przedstawiono dwie metody i układy mierników do pomiaru modułu impedancji pętli zwarciowej i jej składowych ortogonalnych, oparte na zastosowaniu rezystancyjnego obciążenia pomiarowego. Pierwszy sposób opiera się na wyznaczeniu w miejscu...

 • Mierniki statystyczne w LSEIP - logistycznym systemie elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni

  W niniejszym artykule skupiono się na analizie procesu obsługi pacjenta w przychodni z wykorzystaniem logistycznego systemu elektronicznej identyifikacji pacjenta (LSEIP). Przedstawiona została propozycja zestawu mierników statystycznych dedykowanych temu systemowi. W dalszej części pracy wskazano pożądane kierunki tendencji tych mierników w kontekście działałności podmiotu leczniczego zorientowanego na doskonalenie.Autorka podjęła...

 • PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czym jest jakość ontologii, jak zmierzyć jakość istniejących ontologii i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metryk ontologii, które mogą posłużyć do oceny jakości ontologii. Przedstawiono problem zapewniania i oceny jakości ontologii modularnych jako ważny problem badawczy w obliczu pojawiania się skom¬plikowanych, trudnych do użycia i modyfikacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analiza metod oceny ryzyka zawodowego

  Analiza metod oceny ryzyka zawodowego, porównanie metod pod kontem spełnienie przyjętych kryteriów oceny.

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Opinia techniczna do oceny rozwiązań projektowych dotyczących ściany szczytowej zachodniej facjaty ratusza w Lubsku

  Publikacja

  Opracowanie dotyczy analizy stateczności murowanej ściany szczytowej zabytkowego ratusza w Lubsku wraz z propozycją jej kotwienia.

 • Pakiet oceny bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

  Publikacja

  Opracowano koncepcję oceny bezpieczeństwa w skali 6-cio poziomowej, umożliwiającej lokalizację mechanizmów zabezpieczeń w różnych warstwach architektury systemu, a także różnych procedur reagowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Przedstawiono założenia logiki rozmytej oraz diagram przejść stanów, przydatne do badania reakcji systemu na tzw. testy penetracyjne. Podano architekturę symulatora środowiskowego do oceny różnych...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Metody i oceny efektywności inwestowania.

  Publikacja

  Przedstawiono syntezę zagadnienia oceny efektywności, która stanowi istotne uzupełnienie dotychczasowego przeglądu metod w zakresie inwestowania w energetyce.

 • Internetowy system oceny jakości oprogramowania

  Przedstawiono nową wersję systemu oceny jakości oprogramowania QES), zrealizowaną w technologii WWW. QES charakteryzuje się bardziej elastycznym modelem jakości oraz zawiera znacznie większą funkcjonalność niż jego poprzednik (SOJO). Pozostawia użytkownikowi dużą swobodę oceny konkretnego procesu wytwarzania lub produktu wynikającego z tego procesu. Zapewnia możliwość porównania jakości różnych metodologii lub szczegółowych rozwiązań....

 • Kryteria oceny zrównoważonego projektowania architektonicznego

  Publikacja

  - 2005

  Praca opiera się na koncepcji projektowania zrównoważonego w architekturze, opisanej przez A. Baranowskiego, uwzględniającej w swym założeniu zasady zrównoważonego rozwoju. Tematem rozprawy są kryteria oceny tego projektowania w praktyce, a zwłaszcza próba wypracowania nowych, dotychczas słabo określonych kryteriów społeczno-kulturowych. Opisywane kryteria odnoszą się do procesu projektowania i jego efektu końcowego, sama zaś ocena...

 • Problemy oceny efektywności inwestowania w energetyce

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono problemy modelowania procesów oceny efektywności inwestowania w energetyce. Opisano główne założenia i warunki stosowalności w zakresie oceny efektywności inwestowania w energetyce.

 • Studium oceny cyklu życia statku.

  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono pierwszą próbę zastosowania techniki oceny cyklu życia do oszacowania strat środowiskowych związanych z budową statku. Przedstawiono dane dotyczące trzech typów statków: trawlera rybackiego, promu pasażerskiego oraz konternerowca.

 • Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce.

  Publikacja

  - 2004

  Monografia jest poświęcona zagadnieniom oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce. Inwestowanie w elektroenergetyce w warunkach rynkowych zasadniczo powoduje potrzebę stosowania w analizach decyzyjnych nowych narzędzi, procedur i metod oceny, uwzględniających ryzyko i niepewność działalności inwestycyjnej. W pracy omówiono zatem rolę, pojęcie i istotę inwestowania, dokonano systematyki elementów procesu inwestycyjnego...

 • Podejście do oceny bezpieczeństwa IT infrastruktur krytycznych

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł przedstawia podejście do oceny bezpieczeństwa systemów informacyjnych stosowanych w infrastrukturach krytycznych. Prezentowany sposób oceny polega na dokładnej rekonstrukcji ocenianego systemu informacyjnego w laboratorium bezpieczeństwa IT, a następ-nie symulowaniu potencjalnych zagrożeń w systemie. Podejście zostało zastosowane przy weryfikacji bezpieczeństwa elektrowni. W rozdziale został opisany jeden z eksperymentów...

 • Algorytm oceny ryzyka budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

  Publikacja

  - 2007

  W referacie omawia się propozycję metody pomiaru i oceny ryzyka związanego z budowlanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

 • Przegląd miar oceny oprogramowania

  Publikacja

  Problem oceny oprogramowania istnieje od momentu pojawienia się pierwszego programu komputerowego. Historycznie miary jakości oprogramowania miały zupełnie inne przeznaczenie, gdyż skupiały się na częstotliwości defektów lub błędów oprogramowania. Błędnie bazowało to na założeniu, że jakość oprogramowania to brak błędów. Stąd też używano prostej statystyki typu liczby błędów, wykrytych w określonym przedziale czasu (np. rocznym)...

 • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

  Czasopisma

  ISSN: 1231-868X

 • Problematyka oceny efektywności szkolnictwa wyższego

  Artykuł przybliża problematykę efektywności szkolnictwa wyższego. Prezentuje czynniki wpływające na funkcjonowanie uczelni wyższych, takie jak sytuacja demograficzna oraz limitowane środki publiczne. Dokonywanie oceny efektywności w tym kontekście jest konieczne, a roli takiej nie spełniają rankingi i kategoryzacja, gdyż nie przynoszą one rekomendacji, co należy zrobić, aby poprawić pozycję słabszych uczelni. Autor proponuje kierunki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metoda TrustCritic oceny wiarygodności sklepów internetowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę oceny wiarygodności sklepów internetowych TrustCritic. Powszechnie występujące nadużycia w handlu elektronicznym sprawiają, że zaufanie do przedsiębiorcy staje się kluczowym czynnikiem decyzji konsumentów. Przedsiębiorca narażony jest na niezgodność z prawem, utratę wizerunku i klientów. Artykuł omawia problematykę nadużyć w sferze e-biznesu oraz proponuje wielokryterialny model oceny sklepu internetowego,...

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast

  Publikacja

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Metody oceny jakości kondensatorów foliowych

  Publikacja
  • K. Jóźwiak

  - 2011

  Zasadniczym cel pracy to opracowanie nowych metod oceny jakości kondensatorów wykonanych z folii metalizowanej, pozwalających na ich wdrożenie u producenta. Proponowane metody powinny stanowić rozszerzenie istniejących już metod, opracowanych i wymaganych w odpowiednich normach przemysłowych. Bardziej szczegółowo, jako główne cele pracy należy wymienić:1. Pomiary parametrów sygnałów emisji akustycznej indukowanych zjawiskami wyładowań...

 • Kryteria oceny trwałości (przydatności) eksploatacyjnej szyn kolejowych

  Ocena stanu technicznego szyn kolejowych ma zasadniczy wpływ na ocenę stanu technicznego nawierzchni kolejowej. W artykule omówiono kryteria oceny trwałości (przydatności) eksploatacyjnej szyn obowiązujące w Polsce. Wskazano kryteria umożliwiające ocenę szyn z wadami kontaktowo-zmęczeniowymi. Dokonano takiej oceny dla wybranego fragmentu linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew

 • KONCEPCJA SYSTEMU OCENY STANU TECHNICZNEGO PRZEJAZDÓW TRAMWAJOWYCH

  Przejazdy tramwajowe stanowią kluczowy element infrastruktury transportu miejskiego. Ich stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowników linii tramwajowych jak i dróg kołowych. W artykule przedstawiono koncepcję oceny stanu technicznego przejazdów bazującą na doświadczeniach z gdańskiej sieci tramwajowej. Podano jej kryteria, zestawiono występujące wady i uszkodzenia oraz dokonano takiej oceny wraz z analizą przyczynowo...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metodyka oceny skuteczności cyfrowego korektora mowy

  Publikacja

  - 2003

  W pracy zawarto podstawowe informacje na temat jąkania i zasad działania korektora. Skupiono się na zagadnieniu oceny postępów w terapii z wykorzystaniem ankiet i tzw. próby sylabowej. Zawarto również wyniki wstępnych analiz materiałów przesyłanych z poradni. Ponadto opisano krótko algorytmy które posłużą do automatycznej detekcji zaburzeń mowy.

 • Koncepcja wskaźnika syntetycznej oceny rozjazdów kolejowych

  W artykule przedstawiono metodę quasi-ciągłego pomiaru szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych za pomocą toromierzy ręcznych. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów wyznaczono wskaźnik charakteryzujący stan utrzymania rozjazdu oraz przedstawiono koncepcję budowy wskaźnika syntetycznego. Do konstrukcji wskaźnika syntetycznej oceny stanu geometrii rozjazdów kolejowych wykorzystano statystyczną...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem

  Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania,...

 • Inwestycje modernizacyjne na kolejach polskich - próba oceny

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - 2002

  Omówiono program inwestycji infrastrukturalnych na liniach kolejowych w Polsce od roku 1989. Przeanalizowano standardy techniczne linii kolejowych. Przedstawiono sposoby oceny efektywności inwestycji i dostępne fundusze europejskie.

 • Nieniszcząca magnetyczna metoda oceny mikrostruktury stali 10H2M.

  Przedstawiono badania właściwości magnetycznych i magnetosprężystych w zakresie pomiarów parametrów pętli histerezy i pomiarów natężenia emisji magnetoakustycznej, do nieniszczącej oceny zmian mikrostruktury stali 10H2M obrobionej cieplnie

 • Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Rozdział podejmuje próbę weryfikacji agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu po to aby w dalszej części dokonać weryfikacji zbudowanego prototypu. Artykuł poza samą weryfikacją pokazuje jednocześnie kierunki dalszego rozwoju przyjętej struktury systemu agentowego do oceny technologii IT.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu.

  Publikacja

  Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko do ochrony i kształtowania krajobrazu miasta. Przedstawiono zagrożenia krajobrazów miast we współczesnym świecie, istotę ocen środowiskowych, jak i możliwości wykorzystania tej procedury z punktu widzenia uwarunkowań formalno-prawnych, czyli działań organów administracji publicznej oraz innych zainteresowanych instytucji i organizacji. Usystematyzowano...

 • Porównanie metod algorytmicznych i eksperymentalnych oceny systemów rekomendacji.

  Na przykładzie systemu rekomendacji badań endoskopowych (ERS) przedstawiono problematykę oceny jakości systemów rekomendacji. Zaproponowane zostały dwa podejścia oceny jakości: algorytmiczne wynikające ze zdefiniowanych miar i sposobu ich pomiaru za pomocą algorytmów testowych oraz eksperymentalne opierające się na ocenie rzeczywistej pracy systemu. Przedstawiono szereg miar służących do pomiarów algorytmicznych. Pokazano...

 • Definicja zadań inteligentnych agentów do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Celem pracy jest prezentacja definicji zadań agentów dla potrzeb systemu agentowego do oceny technologii informatycznych.

 • Metodyka oceny bioolejów

  Publikacja

  W artykule przedstawiono procedurę kontroli olejów do smarowania układów tnących pilarek i harwesterów. Potrzeba kontroli wynika z rozporządzenia Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 28.09.2015r., które dotyczy stosowania biodegradowalnych olejów do smarowania układów tnących. Procedura obejmuje wykonanie wstępnego testu kroplowego z zastosowaniem lampy UV oraz badań laboratoryjnych technikami: cienkowarstwowej chromatografii cieczowej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Model zarządzania zasobami wiedzy w środowisku oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Celem pracy jest prezentacja modelu zasobów wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. Na wstępie zaprezentowano koncepcje systemu agentowego do oceny technologii informatycznych opracowanego w Zespole Zarządzania Technologiami Informatycznymi. Następnie scharakteryzowano model proponowanych dla potrzeb systemu baz wiedzy. Opracowany model został następnie poddany weryfikacji w środowisku oceny technologii...

 • Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali

  Praca dotyczy oceny spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości w aspekcie eksperymentalnego określania skłonności do tworzenia pęknięć zimnych. W artykule opisano metodykę określania wrażliwości na pękanie próbą implant. Przedstawiono również proponowane w literaturze i autorskie sposoby opracowywania i przedstawiania wyników badań rozpatrywaną metodą i ich interpretacji.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena bezpieczeństwa statku uszkodzonego na podstawie oceny ryzyka

  Publikacja

  - 2007

  W pracy przedstawiono metodologię oceny bezpieczeństwa statków w oparciu o ocenę ryzyka. Opisano model ryzyka i jego podmodele. Przedstawiono kierunki dalszych badań.

 • Koncepcja modelu oceny ryzyka rewitalizacji obszarów miejskich

  Publikacja

  - 2013

  Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie założeń leżących u podstaw budowy Modelu Oceny Ryzyka (MORA), który ma być wykorzystywany do kontrolowania poziomu i sterowania ryzykiem technicznym projektów inwestycyjnych w ramach zarządzania ryzykiem rewitalizacji urbanistycznej. Jak wskazują dotychczasowe badania, kompleksowy i społeczny charakter rewitalizacji determinuje bowiem powstanie szeregu zagrożeń, mało charakterystycznych...

 • Koncepcja zastosowania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych. Praca zawiera opis koncepcji oraz przedstawia możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych mogących znaleźć zastosowanie do implementacji i weryfikacji proponowanego rozwiązania. Praca jest częścią wspólnych badań nad tworzeniem rozwiązań do oceny technologii informatycznych, które obejmują wykorzystanie ocen eksperckich...

 • Nowe metody instrumentalne oceny jakości olejów jadalnych

  W publikacji przedstawiono nowe podejście do oceny jakości olejów jadalnych. W ostatnich latach prowadzi się szereg badań w celu opracowania szybkiej, taniej i łatwej do wykonania metody oznaczania jakości produktów spożywczych. W przypadku oceny roślinnych olejów jadalnych obiecująca wydaje się technika analizy lotnych składników badanych próbek z wykorzystaniem chromatografii gazowej i nosów elektronicznych. Substancje lotne...

 • Możliwości zastosowania ontologii do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania ontologii w wieloagentowym systemie przeznaczonym do oceny technologii informatycznych. Jest to fragment nowej koncepcji powstałej w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pokazano, czym są ontologie oraz technologie stosowane w ich projektowaniu i implementacji oraz zaproponowano wstępnie dziedziny, które powinny...