Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

 • Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

  Publikacja

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju...

 • Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju...

 • Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca miała na celu opracowanie metodyki modelowania rozwoju systemów energetycznych na skalę regionalną z uwzględnieniem bioenergii oraz mechanizmów wspierania odnawialnych i skojarzonych źródeł energii, jak również systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W wyniku rozwiązania zadania optymalizacyjnego określona została struktura produkcji i zużycia nośników energii w zadanym horyzoncie czasowym wraz z udziałem poszczególnych...

 • Modelowanie systemów energetycznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do celów planowania rozwoju - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2023

  Systemy energetyczne wymagają przemian technologicznych w kierunku neutralności klimatycznej. W Polsce, w której systemie elektroenergetycznym i systemach ciepłowniczych dominują przestarzałe elektrownie i ciepłownie węglowe, dążenie do minimalizacji wpływu na środowisko wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego należy szukać optymalnych ścieżek roz-woju energetyki, aby osiągnąć ambitne długoterminowe cele strategiczne, przy minimalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych z uwzględnieniem wymagań efektywności energetycznej

  Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie regionalnych systemów energetycznych - konkurencja źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz ziemny

  Publikacja

  W referacie omówiono wyniki modelowania regionalnego systemu zaopatrzenia w energię, w którym uwzględniono konkurencyjne rozwiązania dot. przyszłego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Model (zbudowany w systemie MARKAL) uwzględnia m.in. uregulowania prawne dotyczące promocji energetyki odnawialnej oraz gospodarki skojarzonej, co umożliwiło przebadanie konkurencji źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz...

 • Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym....

 • Wykorzystanie systemu komputerowego ALEP-PL w planowaniu rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  Zaprezentowano autorski system komputerowy ALEP-PL, który wspomaga proces planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Narzędzie zostało przygotowane z uwzględnieniem metodyki planowania zaawansowanego. System składa się z serwisu internetowego, bazy danych i modułów logiki biznesowej. Serwis internetowy został stworzony w technologii ASP.NET z użyciem środowiska Visual Studio 2010 i serwera baz danych MS SQL Server 2008...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dostosowanie modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do prowadzenia analiz w skali regionalnej

  Publikacja

  Omówiono dostosowanie uznanych modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do analiz systemów lokalnych i analiz w skali regionu, np. województwa. Samorządy lokalne, w tym urzędy marszałkowskie województw, odpowiedzialne są za kreowanie strategii rozwoju regionu. Dotyczy to także planowania rozwoju gospodarki energetycznej regionu. Istniejące i sprawdzone w skali kraju narzędzia pomagają w tworzeniu zintegrowanej z założeniami...

 • Modele i narzędzia komputerowe do wspomagania planowania zrównoważonego rozwoju regionalnych systemów energetycznych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano założenia i cele nowego projektu badawczego podjętego zespół badawczy Katedry Elektroenergetyki. W realizowanym projekcie istniejące metody i modele planowania i optymalizacji rozwoju systemów energetycznych zostaną zweryfikowane i ocenione pod kątem ich wykorzystania do planowania rozwoju regionalnych, a także lokalnych systemów energetycznych. Dostosowane istniejące i stworzone nowe metody zostaną oprogramowane...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami o magnesach trwałych (BMMT). W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model SBMT w ujęciu GW dla potrzeb modelowania...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi o magnesach trwałych. W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model silnika bezszczotkowego...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi o magnesach trwałych. W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model silnika bezszczotkowego...

 • Modelowanie systemów energetycznych

  Kursy Online
  • J. Barański

  Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności modelowania systemów energetycznych występujących w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych. Analiza i ocena procesów występujących w poszczególnych urządzeniach obiegu cieplnego.

 • Zespół Automatyki i Techniki Cyfrowej

  Zespoły Badawcze

  1. Modelowanie i badania symulacyjne elementów składowych, podsystemów i systemów energetycznych statków; 2. Opracowanie koncepcji, budowa mechatronicznego urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego.

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Marcin Jaskólski dr inż.

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowych w energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

  W pracy przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS opracowano...

 • Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS...

 • Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Opisano zarys podstaw modelowania metodą grafów wiązań. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach obwodowych wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując...

 • Kamil Brodnicki mgr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...

 • "Oprogramowanie CFD narzędziem modelowania przepływów występujących w urządzeniach energetycznych"

  Publikacja

  - Rok 2013

  Oprogramowanie CFD umożliwia między innymi modelowanie przepływów występujących w urządzeniach energetycznych. Poprawnie utworzony model numeryczny stanowi zatem narzędzie analizy pracy poszczególnych urządzeń w interesujących nas warunkach projektowych, a także narzędzie diagnostyki już istniejących obiektów. Niniejsze opracowanie stanowi opis kolejnych etapów tworzenia modelu numerycznego, na przykładzie niskotemperaturowego...

 • Modelowanie przepływów dwufazowych,C,Energetyka,sem. 02,zimowy 22/23

  Kursy Online
  • R. Andrzejczyk

  1. Modelowanie spadku ciśnienia w przepływach dwufazowych-2. Modelowanie stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych  3. Modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych: model jednorodny, rozwarstwiony, dwupłynowy  4. Modelowanie a wrzenia w kanałach oraz kanałach o małych średnicach  5. Modelowanie kondensacji w przepływie  6. Projektowanie wymienników ciepła, w których zachodzi zmiana fazy .7. Modelowanie układów energetycznych...

 • Modelowanie przepływów dwufazowych,W,Energetyka,sem. 02,zimowy 22/23

  Kursy Online
  • R. Andrzejczyk

  Wykład 1. Pojęcia podstawowe, struktury, mapy wrzenia (2) 2. Spadek ciśnienia w przepływach dwufazowych- metody modelowania i obliczanie (6) 3. Stopień zapełnienia w przepływach dwufazowych (4) 4. Modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych: model jednorodny, rozwarstwiony, dwupłynowy (6h) 5. Specyfika wrzenia w kanałach oraz kanałach o małych średnicach (2) 6. Kondensacja w przepływie (4) 7. Projektowanie wymienników...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2022/2023 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2021/2022 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

  Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego...

 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych, PG_00057258

  Kursy Online
  • T. Muszyński
  • W. Braun
  • P. Ziółkowski
  • A. T. Wiśniewska

  Przedmiot dotyczy modelowania matematycznego instalacji energetycznych w ujęciu bilansów cieplno-przepływowych z wykorzystaniem równań algebraicznych oraz w ujęciu lokalnym z podaniem wymiarów w przestrzeni obliczania równań różniczkowych. Zagadnienia przedstawiane w trakcie wykładu odnoszą się zarówno po poszczególnych urządzeń instalacji energetycznych, jak i do całych systemów, gdzie bilanse masy, pędu i energii grają decydującą...

 • Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

 • Współczesne wyzwania dla rozwoju systemów bezpieczeństwa tarnsportu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział I: Współczesne wyzwania dla rozwoju systemów bezpieczeństwa transportu.1.1 Prawo do bezpieczeństwa1.2 Kultura bezpieczeństwa1.3 Polityka bezpieczeństwa1.4 Podsumowanie

 • Nowe kierunki rozwoju systemów trankingowych w zastosowaniach transportowych.

  W referacie wskazano kierunki rozwoju systemów trankingowych do zastosowań dyspozytorskich, np. dla policji i transportu. W chwili obecnej głównym standardem jest TETRA, jednak coraz częściej są proponowane rozwiązania oparte na gotowej infrastrukturze systemów komórkowych. Przedstawiono także sposób integracji systemu TETRA z LTE z zachowaniem niezależności obu systemów oraz zaproponowano architekturę połączonego systemu.

 • Zdecentralizowane systemy energetyczne - społeczne aspekty produkcji i użytkowania energii [dot. 3 roku_Moduł obowiązkowy, Grupy A i B]

  Kursy Online
  • M. Jaskólski
  • A. Augusiak

  Głównym celem zajęć jest zapoznanie doktorantów ze społeczno-politycznymi aspektami decentralizacji systemów energetycznych. Motywacja tych zmian wynika nie tylko z rozwoju technologicznego czy kwestii ekonomicznych. Główną siłą napędową są szersze trendy społeczne i polityczne. Wiele projektów zaopatrzenia w energię, które są obecnie opracowywane i wdrażane, zakłada aktywną rolę konsumentów w produkcji energii, którzy stają...

 • Seminarium z modelowania i symulacji ruchu drogowego (PG_00045896), BUDOWNICTWO II st., 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. -Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. -Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. -Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki...

 • Organizacja i sterowanie ruchem drogowym (PG_00041515) - 2021/2022 sem. letni Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • J. Oskarbski
  • L. Michalski

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Grafowa reprezentacja sieci transportowej.  Modele procesu transportowego – elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele symulacyjne. Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki rozkładów zmiennych...

 • Modelowanie systemów samoreprodukujacych się

  Publikacja

  Abstrakt opisuje system samoreprodukujący się zrealizowany w środowisku DigiHive. Środowiskiem jest dwuwymiarowa przestrzeń, w której poruszają się, zderzają się i tworzą wiązania stosy sześciokatnych płytek. Na wyższym poziomie organizacji struktura płytek specyfikuje funkcje których realizacja zmienia struktury innych płytek w otoczeniu.

 • PROBLEMY RACJONALNEGO ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DIAGNOZUJĄCYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI W FAZIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ KWANTOWYCH

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy pojawiające się w fazie projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów diagnozujących (SDG) urządzeń energetycznych (będących systemami diagnozowanymi – SDN), w przypadku przysposabiania ich do opracowania finalnej diagnozy eksploatacyjnej. Przestawiono opisową i formalną interpretację pojęcia systemu diagnozującego (SDG). Zaproponowano modele procesu diagnozowania urządzeń...

 • Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejszy rozdział jest konsekwentnym rozwinieciem wybranych wniosków pracy [8]. W szczególności nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że projektowanie Elastycznych Systemów Sterowania Produkcją nalezy do kręgu podstawowych kierunków prac badawczych o istotnym znaczeniu w nauce o inzynierii i zarządzania produkcją. Zatem po charakteryzowaniu trendów interpretacji elastyczności systemów produkcyjnych przystąpiono do analizy jej...

 • Seminarium z nowoczesnych metod modelowania ruchu i technologii drogowych

  Kursy Online
  • J. Alenowicz
  • J. Oskarbski

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki...

 • Modeling of broadband light source to use with optical coherenttomography system

  W pracy przedstawiono modelowanie źródeł szerokopasmowych na potrzeby systemów koherentnej tomografii optycznej z punktu widzenia uzyskiwanej zdolności podłużnej i jakości otrzymywanych obrazów. Pokazano na przykładzie źródła szerokopasmowego wykorzystującego światłowód fotoniczny do generacji w wyniku zjawisk nieliniowych ''supercontinuum'' wpływ kształtowania wiązki na możliwości pomiarowe systemu OCT.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie urządzeń energetycznych [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Lenarczyk

 • Modelowanie urządzeń energetycznych [2022/23]

  Kursy Online
  • A. Augusiak
  • A. Lenarczyk

 • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SZANSĄ ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTU TROLEJBUSOWEGO NA PRZYKŁADZIE GDYNI I LUBLINA

  Publikacja

  Historia miejskiej trakcji elektrycznej sięga lat osiemdziesiątych XIX w. i jej początki związane są z transportem tramwajowym, który na przełomie wieków XIX i XX stał się elementem krajobrazu wielu miast. Początek XX w. przyniósł popularyzację komunikacji trolejbusowej. Współcześnie nowym środkiem transportu miejskiego stał się autobus elektryczny. W opracowaniu przedstawiono dwa środki zelektryfikowanego transportu miejskiego: trolejbus...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 22/23 (PG_00057154)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 23/24 (PG_00057154)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Mariusz Jaczewski dr inż.

 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Ziółkowski
  • J. Frost

 • Interpretacja niepewności pomiarowych systemów DCS przy cieplno-przepływowym diagnozowaniu bloków energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozdziale przedstawiono możliwość interpretacji niepewności wyników pomiarów parametrów charakteryzujących parametry obciążenia i otoczenia bloków energetycznych oraz wyników pomiarów parametrów czynników roboczych wewnątrz bloku. Analizą objęto zarówno wyniki pomiarów służące do wyznaczania symptomów niesprawnej pracy w cieplno-przepływowej diagnostyce off-line jak i niepewności określania symptomów. Przedyskutowano możliwość...

 • Quantitative interpretation of energy-based systems and index of their reliability

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które rozumiane jest jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny tak rozumianego działania dowolnego systemu energetycznego z uwzględnieniem jego niezawodności i bezpieczeństwa. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwił skonstruowanie...