Wyniki wyszukiwania dla: NADPRZEWODNICTWO WYSOKOTEMPERATUROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NADPRZEWODNICTWO WYSOKOTEMPERATUROWE

Wyniki wyszukiwania dla: NADPRZEWODNICTWO WYSOKOTEMPERATUROWE

 • Superconducting transition in granular Bi-Sr-Ca-Cu-O superconductors

  Publikacja

  - ACTA PHYSICA POLONICA A - Rok 2006

  W układzie(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O poprzez krystalizację w fazie stałej można wytworzyć materiały o bardzo różnych właściwościach elektrycznych i nadprzewodzących. W zależności od warunków krystalizacji, można wytworzyć nadprzewodnik o temperaturze krytycznej między 8 a 105 st. K lub materiał nie przechodzący do stanu nadprzewodzącego. Przejście do stanu nadprzewodzacego w materiałach granulastych ma charakter dwustopniowy. Zbadano wpływ...

 • Electronic structure of TbBa2Cu3O7

  W pracy wykonano obliczenia kwantowomechaniczne struktury elektronowej hipotetycznego materiału TbBa2Cu3O7 (Dy123) metodą FP-LAPW (full potential - linearized augmented plane wave) w ramach formalizmu DFT (density functional theory) stosując przybliżenie GGA (generalized gradient approximation). Ze względu na silne oddziaływania korelacyjne elektronów 4f w atomie Tb zastosowano dodatkowo poprawkę kulombowską U w ramach modelu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor

  Amorficzny materiał (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox wygrzewany w odpowiednich warunkach staje się granulastym metalem i nadprzewodnikiem. Może być uważany za silnie nieuporządkowany metal. Ma duży opór i zazwyczaj ujemny współczynnik temperaturowej zależności oporu. Nieuporządkowanie i granulasty charakter materiału ujawnia się również w jego właściwościach nadprzewodzących.

 • Superconducting properties of BiPbSrCaCuO and BiSrCaCuO glass-ceramics

  Publikacja
  • W. Miller
  • K. Borówko
  • M. Gazda
  • S. Stizza
  • R. Natali

  - ACTA PHYSICA POLONICA A - Rok 2006

  W pracy zbadano główne różnice pomiędzy właściwościami nadprzewodzącymi krystalizowanych szkieł BiPbSrCaCuO i BiSrCaCuO. Obie grupy materiałów wytwarzano w takich samych warunkach i zawierały one podobne ilości fazy nadprzewodzącej 2212. Mimo to, właściwości elektryczne w stanie normalnym oraz właściwości nadprzewodzące znacznie się różnią. Głównym źródłem różnic są różnice mikrostruktury obu grup materiałów.

 • Electronic structure of PrBa2Cu3O7 after high-pressure compressionfrom first principles

  W pracy zbadano wpływ ściskania wysokociśnieniowego (P=9GPa) na elektronową strukturę pasmową, rozkład ładunku i momenty magnetyczne w pełni utlenionego stechiometrycznego układu PrBa2Cu3O7. Zaobserwowano następujące zmiany wywołane ściskaniem: (1) zmniejszoną gęstość stanów (DOS) na poziomie Fermiego Ef, (2) zwiększona różnicę pomiędzy wartościami DOS dla stanów "spin-up" i "spin-down" w najbliższym otoczeniu Ef, (3) zmniejszone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mixed ionic polaron transport and rapid crystallization in (Bi, Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass.

  Przedstawiono rezultaty pomiarów zmiennoprądowego przewodnictwa elektrycznego w szkłach (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O. Zaobserwowano dwa mechanizmy przewodnictwa.Zaproponowano hopping małych polaronów i dyfuzję jonów Cu(I) jako mechanizmy przewodnictwa.

 • Electrical conductivity and superconductivity in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glassceramics during the first minutes of crystallisation.

  Publikacja

  - PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS - Rok 2003

  (Bi0.8Pb0.2)4Sr3Ca3Cu4Ox częściowo skrystalizowane próbki otrzymano poprzez wygrzewanie szkła w temperaturze między 700st.C i 870st.C przez krótki czas.Pomiary temperaturowej zależności oporności przeprowadzono metodą 4-punktową w temperaturze od 3K do 300K. Przeprowadzono również pomiary przewodności w czasie trwania wygrzewania. Stwierdzono, że w czasie wygrzewania następuje stopniowa zmiana mechanizmu przewodnictwa. Niektóre...

 • Effect of preparation conditions on superconducting properties of (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics

  Publikacja
  • M. Gazda
  • B. Kusz
  • J. Piętosa
  • A. Bienias
  • R. Puźniak
  • S. Stizza
  • S. Chudinov
  • R. Natali

  - Rok 2005

  Praca przedstawia wpływ warunków krystalizacji na właściwości nadprzewodzące nadprzewodników wysokotemperaturowych (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O otrzymanyh metodą krystalizacji w fazie stałej. Nadprzewodniki otrzymano poprzez wygrzewanie amorficznego materiału o składzie (Bi0.8Pb0.2)4Sr3Ca3Cu4Ox w temperaturze pomiędzy 750°C i 865°C przez czas od 1 minuty do 43 godzin. Najlepsze właściwości, w w tym dużą gęstość prądu krytycznego otrzymano...

 • Structural and electronic properties of some intriguing (rare-earth)Ba2Cu3O7 compounds.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W rozdziale przedstawiono przegląd wyników eksperymentalnych i teoretycznych dotyczących wybranych związków o wzorze (lantanowiec)Ba2Cu3O7 wykazujących całkowicie odmienne właściwości w porównaniu z całą klasą nadprzewodzących związków tlenkowych o stechiometrii 1:2:3. Szczególny nacisk położono na analizę procesu wzrostu kryształów i powstawania defektów punktowych determinujących późniejsze własności fizyczne tych materiałów....

 • Conductivity and superconductivity of (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W układzie(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O poprzez krystalizację w fazie stałej można wytworzyć materiały o bardzo różnych właściwościach elektrycznych i nadprzewodzących. W zależności od warunków krystalizacji, można wytworzyć nadprzewodnik o temperaturze krytycznej między 8 a 105 st.K lub materiał nie przechodzący do stanu nadprzewodzącego. W pracy pokazano i przedyskutowano wpływ składu fazowego, struktury i mikrostruktury na przewodnictwo...

 • The Righi-Leduc effect: on evidence of two-band electronic structure in Nd1.86Ce0.14CuO4-y.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono badania temperaturowe zależności oporu elektrycznego, efektu Halla (RH), przewodnictwa cieplnego (k) i współczynnika Righi-Leduc(SRL). Badania wykazały, że współczynnik RL> 0 w szerokim zakresie temperatur RH zmienia znak dwukrotnie w T=50 i 250K. Niezgodność znaków SRL i RH jednoznacznie wskazuje obecność w materiale nośników obu znaków tzn. n- i p- typu. W pracy pokazano, że transport ciepła zdominowany jest przez...