Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE

 • E-nauczanie - dla pracowników WOiO

  Kursy Online

  Kurs utworzony dla pracowników WOiO. 

 • Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych

  Platforma edukacyjna na uczelni wyższej stała się już standardem. Jest wyznacznikiem nowoczesno- ści danej uczelni. Wpływa na jej konkurencyjność. Mimo to, istnieje przekonanie że środowisko nauczycieli akademickich nie jest gotowe do akceptacji nowych środków nauczania. Postanowiono zbadać ten problem. Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie jaki stosunek do metod e-nauczania panuje wśród nauczycieli akademickich, nie posiadających...

  Pełny tekst w portalu

 • Techniczne aspekty implementacji nowoczesnej platformy e-learningowej

  Zaprezentowano aspekty techniczne implementacji nowoczesnej platformy nauczania zdalnego. Omówiono obszary funkcjonalne takie jak: system zarządzania nauczaniem, serwis informacyjny, dodatkowe oprogramowanie dydaktyczne oraz kolekcja zasobów multimedialnych. Przybliżono zagadnienia związane z bezpieczeństwem takiej platformy. Na końcu przedstawiono parametry techniczne wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie.

  Pełny tekst w portalu

 • Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych

  W artykule przedstawiono analizę i ilościową ocenę funkcjonowania 18 polskich uczelni technicznych uwzględniającą dwa podstawowe problemy: rezygnację ze studiów w trakcie pierwszego roku oraz wskaźniki ukończenia studiów w nominalnym czasie. Do oceny efektywności procesu dyplomowania wykorzystano prostą metodę wskaźnikową oraz nieparametryczną metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Ocenę przeprowadzono dla studiów pierwszego stopnia...

  Pełny tekst w portalu

 • Wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej w działaniach Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów

  Niniejszy artykuł stanowi opis działalności Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów, w którego działaniach wykorzystywane są nowoczesne narzędzia pracy zdalnej. Dzięki takiemu podejściu, możliwe staje się wyeliminowanie niedogodnień, z którymi borykano się stosując standardowe, starsze podejście do realizacji zadań projektowych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Podane przykłady ilustrują, w jaki sposób powszechny obecnie dostęp...

  Pełny tekst w portalu

 • Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

  Publikacja

  - 2017

  Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie...

  Pełny tekst w portalu

 • PRZYKŁAD MODELU GRY FABULARNEJ WSPIERAJĄCY PROCES ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH

  Artykuł prezentuje koncepcję budowy uniwersalnego scenariusza gry fabularnej, która pomaga zbudować zaangażowanie wśród studentów uczelni technicznych. Jednym ze sposobów na wzmożenie motywacji w procesie uczenia się jest gamifikacja. Gdy gamifikacja wspiera proces nauczania często tworzone są modele tematycznie związane z problematyką danego przedmiotu. Scenariusz proponowanej gry jest uniwersalny i można go wykorzystać w ramach...

  Pełny tekst w portalu

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Pełny tekst w portalu

 • Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym

  Publikacja

  - EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - 2017

  Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną...

  Pełny tekst w portalu

 • Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

  W artykule zaprezentowano aspekty bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego. Przedstawiono ich charakterystykę i wyzwania technologiczne. Zdefiniowano bezpieczeństwo i istniejące w tym obszarze zagrożenia. Przybliżono metody oceny poziomu bezpieczeństwa. Na bazie wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie PG omówiono sposoby zapewniania zakładanego poziomu bezpieczeństwa takich systemów.

  Pełny tekst w portalu

 • Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury

  Nauczanie projektowania architektonicznego, a szczególnie jego nauczanie początkowe, najbliższe wydaje się być wychowaniu za pomocą estetyki w jedności ducha. Przedmiotem wychowania estetycznego jest po pierwsze kształcenie zmysłu estetycznego i estetycznego doznania, po drugie wychowanie ucznia do twórczości. Jednak najistotniejszym warunkiem nauczania projektowania jest zniesienie dwoistości nauczyciela i ucznia.

 • współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania

  Publikacja

  - 2007

  Zdalne nauczanie jest dziedziną starszą niż Internet i komputery. Pojęcie zdalnej edukacji oznacza nauczanie prowadzone w warunkach, gdy nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni w przestrzeni. W czasach, gdy podróżowanie było bardzo kosztowne, posługiwano się kursami korespondencyjnymi, które można uznać za pierwszą formę zdalnego nauczania. W miarę spadku kosztów podróży coraz częstsze stawały się wyjazdy do szkół, jednak nauczanie...

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Telenauczanie w szkołach wyższych jako możliwość zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych

  Publikacja

  - 2002

  W tele-pracy mieści się pojęcie nauki na odległość (tele-nauczanie) przezInternet, który swoimi możliwościami ogarnia coraz to now obszary działal- ności ludzkiej. Tele-nauczanie staje się wyzwaniem dla społeczeństw współ-czesneo świata.

 • Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania

  Artykuł porusza tematykę zdalnego nauczania i przedstawia obszary zastosowań tej szerokiej dziedziny wiedzy. Wskazuje na różnorodność form zdalnego kształcenia. Wyróżnia nauczanie w modelu całkowicie przeniesionym do Internetu oraz nauczanie w modelu hybrydowym. Dla tych obszarów wymagania, jakie są stawiane stosowanym systemom informatycznym, są odmienne. Przedstawiono systematykę narzędzi wspomagających dla zdalnego nauczania....

 • Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

  Publikacja

  Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej....

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Orbital - 2015

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie matematyki a perspektywy rozwoju uczelni technicznych

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem XII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji byli dr Anita Dąbrowicz-Tlałka oraz prof. Jerzy Topp. W Konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Przewodniczący PKA prof. Zbigniew Marciniak oraz Wiceprzewodniczący...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (III)

  Publikacja

  - Orbital - 2015

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie miernictwa elektrycznego na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - 2009

  Omówiono historię Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono pracowników katedr nauczających miernictwa elektrycznego. Opisano laboratoria w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych PG.

 • Symulator nowoczesnych układów przekształtnikowych TCad 7.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono niektóre charakterystyczne cechy nowej wersji symulatora TCad, szczególnie podwyższające jego przydatność jako narzędzia badawczego wspomagającego projektowanie oraz nauczanie w energoelektronice i elektrotechnice.

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (II)

  Publikacja

  - Orbital - 2015

  W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestawiono uczelnie, na których prowadzone są przedmioty związane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestwiono uczelnie, na których prowadzone sa przedmioty zwiazane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. Przedstawiono również listę książek, podręczników i skryptów opracowanych...

 • Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych

  Publikacja

  Uczelnie techniczne są miejsce, gdzie wysokiej jakości edukacja matematyczna jest szczególnie istotna. Wprowadzane reformy zmieniają stopniowo strukturę szkolnictwa co nie pozostaje bez wpływu na wyższe stopnie edukacji. Kształcenie z matematyki musi być nakierowane na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że zbliżający się niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 3

  Publikacja

  - 2010

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki

  Nauczanie teleinformatyki stawia specyficzne wymagania dotyczące zarówno samych metod dydaktycznych, jak i dostępu do koniecznych urządzeń i pomocy naukowych. Umiejętne zastosowanie w procesie dydaktycznym odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a w szczególności programów symulacyjnych, może okazać się wyjątkowo efektywne. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania edukacyjnego oraz warianty ich zastosowania w nauczaniu teleinformatyki,...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 4

  Publikacja

  - 2010

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych

  Publikacja

  - 2006

  W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań

  Publikacja

  Jednym ze sposobów efektywnego nauczania polityki pieniężnej na studiach wyższych jest wykorzystanie studium przypadku. W artykule zaproponowano kilka przykładowych, możliwych do realizacji na ćwiczeniach, zadań opartych na tej metodzie. Te ćwiczenia nastawione są na pracę zespołową. Uczą samodzielnego wyciągania wniosków oraz obrazują związki przyczynowo-skutkowe niezbędne do pełnego zrozumienia materiału. Dodatkowo nabyte przez...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

  Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej – trendy, wyzwania

  Znaczenie edukacji, szkoleń i podnoszenia świadomości zagadnień cyberbezpieczeństwa jest dziś, w erze społeczeństwa informacyjnego powszechnie uznane. W ostatnich latach w Unii Europejskiej pojawiło się wiele nowych inicjatyw związanych między innymi z rozwijaniem programów uniwersyteckich, przygotowywaniem specjalistycznych i profilowanych szkoleń, uruchamianiem masowych otwartych kursów online, a także badaniami opinii publicznej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Anglojęzyczne nauczanie matematyki - problemy oraz ich e-learningowe rozwiązania

  Publikacja

  Przedstawię krótką charakterystykę anglojęzycznych kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz listę problemów wynikających z anglojęzycznego nauczania matematyki. Następnie przedstawię najważniejsze opcje anglojęzycznego portalu matematycznego www.pg.gda.pl/math. Zaprezentuję także wyniki sprawdzianów kompetencyjnych wiedzy z zakresu podstaw matematyki ze szkoły średniej oraz zdawalności egzaminów z matematyki na poszczególnych...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie architektury w końcu XIX wieku

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w szkole politechnicznej we lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.

 • Nauczanie metrologii elektrycznej na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono historię Politechniki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Omówiono przedmioty wykładane przez pracowników katedry oraz perspektywy i obawy związane z procesem bolońskim.

 • Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki

  Publikacja

  W rozdziale opisano zadania maszyn wirtualnych. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej wykazujšce przydatność rozwiązań wirtualizujących do nauczania zasad teleinformatyki. Przedstawiono szereg pomiarów wydajności protokołów/usług sieciowych realizowanych na maszynach wirtualnych, których charakterystyki wydajności są odmienne niż realizowanych w systemach rzeczywistych. Uzasadniono tezę, iż nauczanie...

 • Kierunki standaryzacji w zdalnym nauczaniu

  Dziedzina zdalnego nauczania rozwija się dzięki wielu współpracującym organizacjom i konsorcjom. Opracowały one kilkadziesiąt specyfikacji i modeli referencyjnych, z których część została zaakceptowana jako standardy takich organizacji jak ISO czy IEEE. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych instytucji zajmujących się dziedziną zdalnego nauczania oraz wskazuje ich wkład w dotychczasowe dokonania dziedziny. Wskazano także obszary,...

 • Nauczanie geotechniki za pomocą rzeczywistego projektowania geotechnicznego

  W artykule przedstawiono szczegółowy program nauczania geotechniki na przykładzie zastosowanym w Państwowej Wyższej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Podano prowadzenie zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, kryteriów wytrzymałościowych, badań laboratoryjnych i terenowych oraz proponowanych tematów projektowych zgłaszanych przez jednostki projektowe i wykonawcze. Przedstawiono wnioski końcowe.

 • Ocena realizacji programów symulacyjnych wspierających nauczanie teleinformatyki

  Publikacja

  Metody symulacyjne są od wielu lat uznawane jako znakomity środek do wspomagania zarówno badań jak i dydaktyki w dziedzinie sieci komputerowych. Zastosowanie oprogramowania symulacyjnego w procesie nauczania, jest w chwili obecnej, często spotykane, zaskakuje więc fakt niewielkiej liczby rozwiązań dedykowanych temu zagadnieniu. Taki stan rzeczy wymusza wykorzystanie zaawansowanych modeli badawczych (zwykle po ich uprzedniej adaptacji)...

 • Dlaczego warto uczyć się matematyki?

  Publikacja

  - 2015

  „Matematyka, jako wyraz myśli ludzkiej, odzwierciedla czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do doskonałości estetycznej. Jej podstawowymi elementami są: logika i intuicja, analiza i konstrukcja, uogólnianie i indywidualizowanie. Różne tradycje podkreślały różne spośród tych aspektów, jednak tylko gra tych przeciwstawnych sił, walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczności i ogromnym znaczeniu matematyki” – cytat ten...

 • Od klasycznej idei do nowoczesnej szkoły architektonicznej

  Publikacja

  potrzeba sprostania rozwojowi techniki,metodom badań nad podmiotem architektury, mniej lub bardziej anonimowym użytkownikiem, stała się przyczyną rozrastania się specjalizacji w zakresie rozszerzania programowego studiów architektonicznych.zmniejszony został kontakt bezpośredni i wymiana energii w relacji mistrz i uczeń. praca zespołowa musi być elementem oczywistym w doskonaleniu myślenia dyskursywnego, nie zaś rozmieniania...

 • Wyzwania geodezji stawiane studentom i absolwentom.Geodesy challenges for students and graduates.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano proces kształcenia studentów na wydziałach budowlanych Politechniki Gdańskiej na tle potrzeb rynku pracy widzianych z perspektywy instytucji państwowych i firm realizujących zagadnienia geodezyjne. Zwrócono szczególną uwagę na sytuacje występujacą w rejonie Trójmiasta, która nie jest odosobniona.

 • Nauczanie geodezji w środowisku dyscyplin geoinżynieryjnych poprzez analizę trendów.Teaching of land surveying in the environment of geo-engineering sciences through trend analysis.

  Publikacja

  Zdaniem autorów interesującym może być pokazanie dwóch biegunów myślenia o nauczaniu geodezji z wykorzystaniem trendów istniejących w technologii konfrontowanych z rozwiązaniami komercyjnymi. W artykule przedstawione zostają punkty widzenia geodetów, absolwentów tej samej uczelni:- wykładowcy wydziału geodezyjnego, który zmieniając środowisko pracy naukowej, porównuje swoje doświadczenia dydaktyczne z zastanym stanem na uczelni...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu Ipv6 QoS

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • M. Jordi
  • W. Szymak
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych
  • K. Gierłowski
  • M. Natkaniec
  • J. Gozdecki

  - 2012

  Artykuł przedstawia propozycje architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech równoległych Internatów w systemie IIp tworzonym w ramach projektu Inzynieria Internetu Przyszłości (IIP). Artykuł zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwiają działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie, bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych
  • M. Natkaniec
  • J. Gozdecki

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

  Publikacja

  - 2005

  W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie...

 • Informatyka

  Kursy Online

  kursu wspomagający nauczanie tradycyjne  przedmiotu Informatyka, na sem. 2 kierunek Transport

 • Propozycje form nauczania języka specjalistycznego na lektoratach dla studentów architektury

  Publikacja

  Artykuł przedstawia propozycje metod nauczania języka obcego (hiszpańskiego) specjalistycznego dla studentów architektury oparte na założeniach współczesnej andragogiki. Punktem wyjścia dla opracowania działań nazwanych przez autorkę ''projektami otwartymi'' jest humanistyczny model nauczania dorosłych opracowany przez M.S. Knowlesa.

 • Funkcje dydaktyczne naukowych kół marketingu

  Publikacja

  Skuteczne nauczanie marketingu w polskich uczelniach jest niezwykle trudnym i złożonym procesem. Marketing w swej naturze jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Absolwent szkoły wyższej powinien - oprócz kompleksowej wiedzy teoretycznej - być przygotowany do rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych. Pozyskanie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w toku studiów oraz rozwinięcie umiejętności organizacyjnych...