Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2006

  Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej....

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie matematyki a perspektywy rozwoju uczelni technicznych

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem XII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji byli dr Anita Dąbrowicz-Tlałka oraz prof. Jerzy Topp. W Konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Przewodniczący PKA prof. Zbigniew Marciniak oraz Wiceprzewodniczący...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie miernictwa elektrycznego na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono historię Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono pracowników katedr nauczających miernictwa elektrycznego. Opisano laboratoria w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych PG.

 • Nauczanie architektury w końcu XIX wieku

  Publikacja

  Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w szkole politechnicznej we lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (II)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestawiono uczelnie, na których prowadzone są przedmioty związane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestwiono uczelnie, na których prowadzone sa przedmioty zwiazane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. Przedstawiono również listę książek, podręczników i skryptów opracowanych...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (III)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie metrologii elektrycznej na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię Politechniki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Omówiono przedmioty wykładane przez pracowników katedry oraz perspektywy i obawy związane z procesem bolońskim.

 • Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych

  Publikacja

  Uczelnie techniczne są miejsce, gdzie wysokiej jakości edukacja matematyczna jest szczególnie istotna. Wprowadzane reformy zmieniają stopniowo strukturę szkolnictwa co nie pozostaje bez wpływu na wyższe stopnie edukacji. Kształcenie z matematyki musi być nakierowane na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że zbliżający się niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie ewangelicko-luterańskie na temat ludzkiej pracy

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Od idei do formy. Nauczanie projektowania architektonicznego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Zagadnienie projektowania architektonicznego to złożone wyzwanie dydaktyczne, ponieważ proces kreacji twórczej musi zostać uzupełniony niezbędną wiedzą i warsztatem. Aby dobrze przyswoić niezbędne zagadnienia oraz zdobyć umiejętność prawidłowego stosowania dostępnych narzędzi plastycznych i technologicznych trzeba przyjąć pewien system pracy. Dlatego zaproponowana została studentam metoda pracy twórczej nad projektem architektonicznym...

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 3

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 4

  Publikacja

  - Rok 2010

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie geotechniki za pomocą rzeczywistego projektowania geotechnicznego

  W artykule przedstawiono szczegółowy program nauczania geotechniki na przykładzie zastosowanym w Państwowej Wyższej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Podano prowadzenie zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, kryteriów wytrzymałościowych, badań laboratoryjnych i terenowych oraz proponowanych tematów projektowych zgłaszanych przez jednostki projektowe i wykonawcze. Przedstawiono wnioski końcowe.

 • Ocena realizacji programów symulacyjnych wspierających nauczanie teleinformatyki

  Publikacja

  Metody symulacyjne są od wielu lat uznawane jako znakomity środek do wspomagania zarówno badań jak i dydaktyki w dziedzinie sieci komputerowych. Zastosowanie oprogramowania symulacyjnego w procesie nauczania, jest w chwili obecnej, często spotykane, zaskakuje więc fakt niewielkiej liczby rozwiązań dedykowanych temu zagadnieniu. Taki stan rzeczy wymusza wykorzystanie zaawansowanych modeli badawczych (zwykle po ich uprzedniej adaptacji)...

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

  Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej – trendy, wyzwania

  Znaczenie edukacji, szkoleń i podnoszenia świadomości zagadnień cyberbezpieczeństwa jest dziś, w erze społeczeństwa informacyjnego powszechnie uznane. W ostatnich latach w Unii Europejskiej pojawiło się wiele nowych inicjatyw związanych między innymi z rozwijaniem programów uniwersyteckich, przygotowywaniem specjalistycznych i profilowanych szkoleń, uruchamianiem masowych otwartych kursów online, a także badaniami opinii publicznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań

  Publikacja

  Jednym ze sposobów efektywnego nauczania polityki pieniężnej na studiach wyższych jest wykorzystanie studium przypadku. W artykule zaproponowano kilka przykładowych, możliwych do realizacji na ćwiczeniach, zadań opartych na tej metodzie. Te ćwiczenia nastawione są na pracę zespołową. Uczą samodzielnego wyciągania wniosków oraz obrazują związki przyczynowo-skutkowe niezbędne do pełnego zrozumienia materiału. Dodatkowo nabyte przez...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Anglojęzyczne nauczanie matematyki - problemy oraz ich e-learningowe rozwiązania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawię krótką charakterystykę anglojęzycznych kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz listę problemów wynikających z anglojęzycznego nauczania matematyki. Następnie przedstawię najważniejsze opcje anglojęzycznego portalu matematycznego www.pg.gda.pl/math. Zaprezentuję także wyniki sprawdzianów kompetencyjnych wiedzy z zakresu podstaw matematyki ze szkoły średniej oraz zdawalności egzaminów z matematyki na poszczególnych...

 • Nauczanie matematyki w uczelniach technicznych w kontekście standardów kształcenia

  W dniach 22−24 września 2008 r. we Wrocławiu odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, zorganizowana przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Politechnikę Gdańską na tej konferencji reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Barbara Wikieł, dr Anita Dąbrowicz−Tlałka i mgr Mariusz Kaszubowski. W swoim referacie dr Barbara...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

  Publikacja

  - Rok 2005

  W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie...

 • Nauczanie geodezji w środowisku dyscyplin geoinżynieryjnych poprzez analizę trendów.Teaching of land surveying in the environment of geo-engineering sciences through trend analysis.

  Publikacja

  Zdaniem autorów interesującym może być pokazanie dwóch biegunów myślenia o nauczaniu geodezji z wykorzystaniem trendów istniejących w technologii konfrontowanych z rozwiązaniami komercyjnymi. W artykule przedstawione zostają punkty widzenia geodetów, absolwentów tej samej uczelni:- wykładowcy wydziału geodezyjnego, który zmieniając środowisko pracy naukowej, porównuje swoje doświadczenia dydaktyczne z zastanym stanem na uczelni...

 • Nauczanie bioinżynierii z zastosowaniem narzędzi informatycznych i metod stosowanych w elektrotechnice oraz grafach wiązań

  Przedstawiono sposoby badań zjawisk zachodzących w krwiobiegu za pomocą obwodów elektrycznych oraz grafów wiązań. Symulacje zjawisk stanowią jeden z elementów nauczania bioinżynierii dla studentów uczelni technicznych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zdalne nauczanie ETI

  Kursy Online
  • J. Miler
  • T. Zawadzka
  • A. Landowska
  • J. Rumiński

 • Szkolenie CNE: Kultura a uczenie się i nauczanie

  Wydarzenia

  23-04-2021 13:00 - 23-04-2021 14:30

  „Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Kultura a uczenie się i nauczanie, czyli wykład dla grup wielokulturowych”

 • Nauczanie zdalne na WA PG

  Kursy Online
  • R. Juchnevič
  • J. Badach
  • J. Jaworowski
  • A. Wancław
  • M. Kwasek
  • J. Kabrońska

  Celem strony jest gromadzenie materiałów pomocniczych i wymiana doświadczeń Pracowników Wydziału Architektury związanych ze zdalnym nauczaniem. 

 • CEN PG - projekty Phare oraz Leonardo da Vinci. W: [CD-ROM]. Sympozjum Na-rzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość. Gdynia, 27-28 listopada 2003. Gdynia: Akad. Mor.**2003, 10 s.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagająceopracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odleg-łość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnie-niem dostępnych w chwili obecnej produktów. Na zakończenie...

 • Implementacja elementów SCORM w systemie zarządzającym nauczaniem Moodle.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie dokonano analizy możliwoci takiej rozbudowy systemu Moodle, aby uzyskać zgodnoć z modelami danych okrelonymi w specyfikacji SCORM. Zaprezentowano idee podstawowych mechanizmów zdolnych do obsługi dodatkowych formatów kursów on-line, w tym metody dostarczania odpowiednich zasobów wiedzy do użytkownika. Przedstawiono problemy zwišzane z rozszerzeniem systemu Moodle o obsługę API zgodnego z SCORM oraz opis zaimplementowanych...

 • Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem opartych na licencji open source.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat zawiera przegląd najbardziej znanych systemów LMS opartych na licencji Open Source. Systemy przeanalizowano pod względem jakości interfejsu użytkownika, wsparcia dla standardów zdalnego nauczania oraz dostępności w języku polskim. Określono również technologie wykorzystywane do budowy analizowanych systemów.

 • Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem opartych na licencji Open Source

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat zawiera przegląd najbardziej znanych systemów LMS opartych na licencji Open Source. Systemy przeanalizowano pod względem jakości interfejsu użytkownika, wsparcia dla standardów zdalnego nauczania oraz dostępności w języku polskim. Określono również technologie wykorzystywane do budowy analizowanych systemów.

 • Analiza możliwości rozszerzenia systemu zarządzającego nauczaniem, opartego na licencji Open Source o implementację SCORM

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dokonano oceny możliwości rozszerzenia platformy zarządzającej nauczeniem, zrealizowanej w środowisku Open Source o obsługę standardowych formatów kursów zalecanych przez specyfikację SCORM. Opisano Model Agregacji Treści SCORM. Zaproponowano mechanizmy umożliwiające obsługę dodatkowych formatów kursów on-line, zgodnych ze SCORM. Przeanalizowano możliwości zastosowania tych mechanizmów w systemie zarządzania nauczaniem Moodle.

 • Nina Rizun dr

  Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W  październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda...

 • Telenauczanie w szkołach wyższych jako możliwość zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  W tele-pracy mieści się pojęcie nauki na odległość (tele-nauczanie) przezInternet, który swoimi możliwościami ogarnia coraz to now obszary działal- ności ludzkiej. Tele-nauczanie staje się wyzwaniem dla społeczeństw współ-czesneo świata.

 • Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury

  Nauczanie projektowania architektonicznego, a szczególnie jego nauczanie początkowe, najbliższe wydaje się być wychowaniu za pomocą estetyki w jedności ducha. Przedmiotem wychowania estetycznego jest po pierwsze kształcenie zmysłu estetycznego i estetycznego doznania, po drugie wychowanie ucznia do twórczości. Jednak najistotniejszym warunkiem nauczania projektowania jest zniesienie dwoistości nauczyciela i ucznia.

 • współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zdalne nauczanie jest dziedziną starszą niż Internet i komputery. Pojęcie zdalnej edukacji oznacza nauczanie prowadzone w warunkach, gdy nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni w przestrzeni. W czasach, gdy podróżowanie było bardzo kosztowne, posługiwano się kursami korespondencyjnymi, które można uznać za pierwszą formę zdalnego nauczania. W miarę spadku kosztów podróży coraz częstsze stawały się wyjazdy do szkół, jednak nauczanie...

 • Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego jako pomocy naukowej w procesie nauczania teleinformatyki

  Nauczanie teleinformatyki stawia specyficzne wymagania dotyczące zarówno samych metod dydaktycznych, jak i dostępu do koniecznych urządzeń i pomocy naukowych. Umiejętne zastosowanie w procesie dydaktycznym odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a w szczególności programów symulacyjnych, może okazać się wyjątkowo efektywne. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania edukacyjnego oraz warianty ich zastosowania w nauczaniu teleinformatyki,...

 • Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania

  Artykuł porusza tematykę zdalnego nauczania i przedstawia obszary zastosowań tej szerokiej dziedziny wiedzy. Wskazuje na różnorodność form zdalnego kształcenia. Wyróżnia nauczanie w modelu całkowicie przeniesionym do Internetu oraz nauczanie w modelu hybrydowym. Dla tych obszarów wymagania, jakie są stawiane stosowanym systemom informatycznym, są odmienne. Przedstawiono systematykę narzędzi wspomagających dla zdalnego nauczania....

 • Symulator nowoczesnych układów przekształtnikowych TCad 7.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono niektóre charakterystyczne cechy nowej wersji symulatora TCad, szczególnie podwyższające jego przydatność jako narzędzia badawczego wspomagającego projektowanie oraz nauczanie w energoelektronice i elektrotechnice.

 • Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu Ipv6 QoS

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • M. B. Jordi
  • W. Szymak
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych
  • K. Gierłowski
  • M. Natkaniec
  • J. Gozdecki

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia propozycje architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech równoległych Internatów w systemie IIp tworzonym w ramach projektu Inzynieria Internetu Przyszłości (IIP). Artykuł zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwiają działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie, bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. M. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych... i 2 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Otwarte zasoby edukacyjne - przegląd inicjatyw w Polsce i na świecie

  Publikacja

  Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) to materiały szkoleniowe oraz narzędzia wspierające zarówno uczenie, jak i nauczanie. Zjawisko to nierozerwalnie łączy się z szerszym pojęciem otwartej edukacji (OE), które postuluje zniesienie barier w nauczaniu tak, aby uczący się mogli zdobywać wiedzę zgodnie ze swoimi potrzebami edukacyjno-szkoleniowymi. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z zagadnieniem otwartych zasobów edukacyjnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • R/EXAMS JAKO WSPARCIE W WERYFIKACJI WIEDZY STUDENTÓW

  Przydatność zasobów e-learningowych, takich jak testy i quizy online, można dostrzec w wielu sytuacjach: duża liczba studentów uczęszczających na dane zajęcia, utrwalanie, podsumowanie i weryfikacja wiedzy czy nauczanie na odległość. Celem artykułu jest zaprezentowanie pakietu R/exams dostępnego w programie statystycznym R jako wsparcia do tworzenia losowych i dynamicznych pytań oraz ich wykorzystania na platformie Moodle. Omówione...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miejsce i znaczenie nauczania praktycznego w planie studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  Referat dotyczy znaczenia nauczania praktycznego w kształceniu inżynierów mechaników na przykładzie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono w nim strukturę studiów, sylwetkę i kwalifikacje absolwentów oraz metody nauczania inżynierów. Omówiono proces dostosowania planów studiów i programów nauczania do wymogów Deklaracji Bolońskiej.Dużą uwagę skupiono na takich formach nauczania inżynierów, jak nauczanie grupowe...

 • Funkcje dydaktyczne naukowych kół marketingu

  Publikacja

  Skuteczne nauczanie marketingu w polskich uczelniach jest niezwykle trudnym i złożonym procesem. Marketing w swej naturze jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Absolwent szkoły wyższej powinien - oprócz kompleksowej wiedzy teoretycznej - być przygotowany do rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych. Pozyskanie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w toku studiów oraz rozwinięcie umiejętności organizacyjnych...

 • Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono studia podyplomowe ''Internet i multimedia'', których słuchaczami są nauczyciele informatyki szkół średnich i gimnazjów. Opisano program kształcenia tych studiów, wyróżniając w nim dwa zasadnicze nurty:zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi trendami rozwoju technologii informacyjnej oraz nauczenie słuchaczy opracowywania komputerowych pomocy dydaktycznych wykorzystujących zasoby multimedialne...