Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNE

 • Nauczanie geotechniki za pomocą rzeczywistego projektowania geotechnicznego

  W artykule przedstawiono szczegółowy program nauczania geotechniki na przykładzie zastosowanym w Państwowej Wyższej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Podano prowadzenie zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych, kryteriów wytrzymałościowych, badań laboratoryjnych i terenowych oraz proponowanych tematów projektowych zgłaszanych przez jednostki projektowe i wykonawcze. Przedstawiono wnioski końcowe.

 • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...

 • THE ARCHITECTURE OF DAYLIGHT IN THE DISCOURSE ABOUT THE AESTHETICS OF SUSTAINABILITY

  Publikacja

  The need to create ecological and energy efficient architecture is evident today. In the contemporary discourse on architecture more and more attention is dedicated to the aesthetics that expresses the idea of sustainability. The article is a voice in this debate, concentrating on the architecture that features daylight. Solar light comes from the natural environment and brings some substantial benefits for the architectural space,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings

  Publikacja

  The paper deals with the architecture of contemporary buildings in respect to their aesthetic image created by the use of natural light. Sustainability is regarded as a principle of contemporary architecture, where daylighting is an important factor as it affects energy consumption and environmental quality of the space inside a building. Environmental awareness of architecture, however, involves a much wider and more holistic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie geodezji w środowisku dyscyplin geoinżynieryjnych poprzez analizę trendów.Teaching of land surveying in the environment of geo-engineering sciences through trend analysis.

  Publikacja

  Zdaniem autorów interesującym może być pokazanie dwóch biegunów myślenia o nauczaniu geodezji z wykorzystaniem trendów istniejących w technologii konfrontowanych z rozwiązaniami komercyjnymi. W artykule przedstawione zostają punkty widzenia geodetów, absolwentów tej samej uczelni:- wykładowcy wydziału geodezyjnego, który zmieniając środowisko pracy naukowej, porównuje swoje doświadczenia dydaktyczne z zastanym stanem na uczelni...

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Symulacje architektoniczne baz pozaziemskich.

  Publikacja
  • J. Kozicka

  - Rok 2004

  Poszerzanie wiedzy na temat kosmosu oraz rozwój technologiczny pozwalaja na coraz śmielszą eksplorację przestrzeni pozaziemskiej przez ludzi. Ze względu na planowanie założenia baz planetarnych w przyszłości, opracowuje się koncepcje architektoniczne dotyczące wyglądu takich habitatów. Wykonuje się je na podstawie danych dotyczących ekstremalnych warunków panujacych na innych planetach, przeprowadzaniu badań i symulacji.

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Jarosław Przewłócki prof. dr hab. inż.

  Jarosław Przewłócki jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zastępca kierownika Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. Podstawowym kierunkiem jego działalności naukowej są badania zjawisk losowych i zastosowanie metod probabilistycznych oraz teorii niezawodności w budownictwie, a w szczególności w geotechnice. Autor i współautor około stu publikacji naukowych, w tym szeregu książek...

 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi CAD/CAM/CAE do projektowania kadłuba statku o napędzie hybrydowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  W sektorze transportu ludzi i towarów odbywa się obecnie ogromny postęp wywołany głównie za sprawą wysokich cen paliw i różnego rodzaju podatków ekologicznych. Wprowadzane sukcesywnie regulacje prawne, mające zmniejszyć emisje substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego, w znacznym stopniu zmuszają zarówno producentów, jak i odbiorców do poszukiwania rozwiązań technicznych bardziej efektywnie wykorzystujących...

 • Robert Idem dr hab. inż. arch.

 • Architektoniczne poszukiwania natury.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W publikacji zawarto interpretację nowych zjawisk i tendencji w architekturze jako efektu poszukiwania architektonicznych odniesień do natury. Wskazano na nowy sposób widzenia natury jako efektu przewartościowań w naukach przyrodniczych i sztuce. Wskazano na realizację tych inspiracji w nurtach architektury płynnej, architektury zespolonej ze środowiskiem na wzór sztuki minimalizmu, adaptacyjnej architektury inteligentnej...

 • Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy omówiono problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna, które występują w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych, a które wynikają nie tylko z obiektywnych czynników ekonomicznych lub technicznych takich jak stopień zniszczenia danego elementu przez korozję biologiczną czy jego nadmierne ugięcie. Istotne są w tym przypadku także czynniki subiektywne, co wynika stąd, że architektura jest jedną ze sztuk pięknych,...

 • Zdalne nauczanie ETI

  Kursy Online
  • J. Miler
  • T. Zawadzka
  • A. Landowska
  • J. Rumiński

 • Architektoniczne aspekty e-Uczelni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Proces informatyzacji uczelni polega na tworzeniu wirtualnych węzłów funkcjonalnych usprawniających organizację kampusu i dostęp do informacji. Węzły te budowane są w oparciu o specjalne urządzenia elektroniczne oraz odpowiednie oprogramowanie prowadząc tym samym do rozwoju e-uczelni. Z architektonicznego punktu widzenia nie jest to jednak podejście kompleksowe. Istotne jest całościowe potraktowanie struktury kampusu jako ośrodka...

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • KPŚ Projektowanie architektoniczne II

  Kursy Online
  • A. Kurkowska
  • D. Wojtowicz-Jankowska

  Projektowanie architektoniczne

 • Wrażliwość, odpowiedzialność, intuicja. O dwoistości w odbiorze i nauczaniu architektury

  Nauczanie projektowania architektonicznego, a szczególnie jego nauczanie początkowe, najbliższe wydaje się być wychowaniu za pomocą estetyki w jedności ducha. Przedmiotem wychowania estetycznego jest po pierwsze kształcenie zmysłu estetycznego i estetycznego doznania, po drugie wychowanie ucznia do twórczości. Jednak najistotniejszym warunkiem nauczania projektowania jest zniesienie dwoistości nauczyciela i ucznia.

 • Projektowanie Architektoniczne KAMiPN_sem. IV

  Kursy Online
  • K. Taraszkiewicz
  • J. Kołodziejczak

  Projektowanie architektoniczne sem. IV

 • Projektowanie Architektoniczne KAMiPN_sem. VI

  Kursy Online
  • K. Taraszkiewicz

  Projektowanie Architektoniczne KAMiPN_sem. VI

 • KPŚ Projektowanie architektoniczne V

  Kursy Online
  • A. Karaś
  • A. Kurkowska

  KPŚ Projektowanie architektoniczne V

 • Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne.

  Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne. Wystawa została wykonana przez prowadzących, w ścisłej kooperacji ze studentami (którzy byli odpowiedzialni za właściwą prezentację swojej pracy semestralnej w stworzonej przestrzeni wirtualnej Holu Głównego Politechniki Gdaskiej) przy pomocy oprogramowania SketchUp oraz ShapeSpark. Do stycznia 2021 wystawę wirtualną “zwiedziło”...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwesytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...

 • Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2006

  Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej....

 • Komponentowe podejście do projektowania obiektowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  We współczesnych metodach projektowania aplikacji pojęciekomponentu występuje w dwóch znaczeniach. Podczas projektowania architektury systemu stosuje się pojęcie komponentu w sensie samodzielnego modułu wykonywalnego (program EXE, biblioteka DLL), połączonego przez interfejs z innymi modułami [1]. Drugie znaczenie komponentu występuje w czasie projektowania szczegółowego modułów wykonywalnych i odnosi się do gotowych klas bibliotecznych,...

 • Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

  Publikacja

  - Rok 2005

  W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie...

 • Twierdza Wisłoujście Dom Komendanta. Badania architektoniczne

  Publikacja

  - Rok 2002

  Badania miały na celu określenie faz budowy i przekształceń historycznego budynku Domu Komendanta znajdującego się w kompleksie twierdzy

 • Elementy teorii projektowania układów torowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu teorii projektowania układów torowych. Wprowadzone zostało i wyjaśnione pojęcie tzw. prędkości granicznej. Uogólniono zasady projektowania łuków kołowych i krzywych przejściowych poprzez uwzględnienie taboru z wychylnymi nadwoziami. Omówiono zagadnienie oceny dynamicznej układów geometrycznych toru. W szczególnym stopniu skupiono się na problematyce gładkich krzywych przejściowych....

 • Kryteria oceny zrównoważonego projektowania architektonicznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca opiera się na koncepcji projektowania zrównoważonego w architekturze, opisanej przez A. Baranowskiego, uwzględniającej w swym założeniu zasady zrównoważonego rozwoju. Tematem rozprawy są kryteria oceny tego projektowania w praktyce, a zwłaszcza próba wypracowania nowych, dotychczas słabo określonych kryteriów społeczno-kulturowych. Opisywane kryteria odnoszą się do procesu projektowania i jego efektu końcowego, sama zaś ocena...

 • Nauczanie architektury w końcu XIX wieku

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w szkole politechnicznej we lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce (I)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2014

  W publikacji, opracowanej na podstawie ankiet, przedstawiono rolę i zadania Chemii Analitycznej oraz zakres materiału, który powinien być wykładany na uniwersytetach, politechnikach i uniwersytetach medycznych. Przedstawiono również jak te założenia są realizowane na poszczególnych uniwersytetach, a także jakie kierunki dyplomowania, ściśle związane z Chemią Analityczną,są w nich prowadzone. Zestawiono także kursy, letnie szkoły...

 • Nauczanie miernictwa elektrycznego na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono historię Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono pracowników katedr nauczających miernictwa elektrycznego. Opisano laboratoria w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych PG.

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (II)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestawiono uczelnie, na których prowadzone są przedmioty związane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. W artykule, opracowanym na podstawie ankiet, zestwiono uczelnie, na których prowadzone sa przedmioty zwiazane z Chemią Analityczną oraz kadrę dydaktyczną prowadzącą te przedmioty. Przedstawiono również listę książek, podręczników i skryptów opracowanych...

 • Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce (III)

  Publikacja

  - Orbital - Rok 2015

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie matematyki a perspektywy rozwoju uczelni technicznych

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem XII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji byli dr Anita Dąbrowicz-Tlałka oraz prof. Jerzy Topp. W Konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Przewodniczący PKA prof. Zbigniew Marciniak oraz Wiceprzewodniczący...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie metrologii elektrycznej na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię Politechniki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Omówiono przedmioty wykładane przez pracowników katedry oraz perspektywy i obawy związane z procesem bolońskim.

 • Projektowanie Architektoniczne VI, KAMiPN

  Kursy Online
  • K. Taraszkiewicz
  • K. Szakajło

  Wydział Architektury, KAMiPN, sem VI, Projektowanie Architektoniczne VI, sem, VI, Temat: Architektura Pływająca jako Czynnik Sprzyjający Rewitalizacji Nabrzeża: Problematyka Powiązań pomiędzy Lądem i Wodą w Przestrzeni Miejskiej.

 • Nauczanie zdalne na WA PG

  Kursy Online
  • R. Juchnevič
  • J. Badach
  • J. Jaworowski
  • A. Wancław
  • M. Kwasek
  • J. Kabrońska

  Celem strony jest gromadzenie materiałów pomocniczych i wymiana doświadczeń Pracowników Wydziału Architektury związanych ze zdalnym nauczaniem. 

 • Projektowanie architektoniczne Sem. III. KAMiPN 2021_2022

  Kursy Online
  • K. Taraszkiewicz
  • J. Kołodziejczak

  Projektowanie architektoniczne sem III. 

 • Szczególne problemy projektowania kanalizacji (I)

  Publikacja

  - Rok 2010

  Konieczność zmian sposobu podejścia do projektowania infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Problemy hydrauliki. Nowe zasady planowania zagospodarowania przestrzennego. Miejsce w fazach planowania. Problemy ilościowe.

 • Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Książka zawiera zasady działania i projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych, informacje na temat armatury i urządzeń oraz kryteriów ich doboru, schematy ideowe węzłów z objaśnieniami, przykłady obliczeń.

 • Zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE

  Publikacja

  W referacie opisano zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE. Omówiono procedurę projektowania oraz podano metodologię określania rzeczywistych przepływności sygnałów dla różnych wariantów transmisyjnych. Opisano zagadnienie określania parametrów bilansu łącza radiowego oraz przedyskutowano wpływ szumu i interferencji na pracę interfejsu radiowego.

 • Wykończenie architektoniczne elewacji budynków modernistycznych w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2014

  omówienie sposobów wykończenia elewacji budynków modernistycznych w Polsce, wg kryterium zastosowanych materiałów

 • ZAS!pa. Zaspiańska Aktywna Społeczność! | projekty architektoniczne.

  Publikacja

  - Rok 2021

  Wystawa zawierałą wybrane prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu ‘Architectural Project’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska, współpraca: Bahaa Bou Kalfouni). Tematycznie projekty obejmowały trzy wybrane zadania: czasowy obiekt mieszkalny dla rezydenta/ artysty, przestrzeń spotkań, rozbudowę istniejącej siedziby Plamy. Dodatkowo przygotowano szeroko dostępną wersję wystawy on-line w przestrzeni wirtualnej.

 • Architektoniczne hity XXI wieku - ankieta "ARCHITEKTURA - murator''

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współczesny dworzec obsługujący pociągi dużych prędkości to nowa jakość w kształtowaniu miasta. Jest to węzeł przesiadkowy, bardziej przypominający elitarne terminale lotnicze niż dworce kolejowe dla ubogich. Nowym węzłem na mapie szybkich kolei jest Arnhem. W 1994r. przystąpiono do prac projektowych nad przebudową istniejącego dworca. Celem projektu UN Studio Van Berkel & Bos jest osiągnięcie bezpiecznych i czytelnych przestrzeni...

 • Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych

  Publikacja

  Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowe wspomaganie projektowania uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono ideę komputerowego wspomagania projektowania uchwytów obrób-kowych. Zaprezentowano przykładowe systemy wspomagające projektowanie uchwy-tów. Opisano możliwości systemu I-DEAS Master Series w projektowaniu obróbkina obrabiarkę sterowaną numerycznie. Pokazano ominięcie przez narzędzie roz-poznawanych przez system elementów uchwytu.

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 3

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zestawiono przedmioty prowadzone na polskich uczelniach, związane z Chemią Analityczną oraz wyposażenie laboratoriow analitycznych w poszczególnych uczelniach

 • Nauczanie chemii analitycznej w Polsce. Cz. 4

  Publikacja

  - Rok 2010

  Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się...