Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW

Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW

 • Uncertainty in measuring noise parameters of a communication receiver

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób pomiarów mocy dźwięku generowanego przez silnik sytemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości. Wyprowadzono wyrażenie na niepewność wyznaczania mocy dźwięku emitowanego przez silnik, przy użyciu pomiarów poziomu dźwięku. Niepewność wyników pomiarów była szacowana w oparciu o metodę typu B. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i analizy wybranych składników niepewności dla układu napędowego z silnikiem...

 • Uchyb, błąd, niepewność - geneza określania niedokładności w miernictwie elektrycznym

  W artykule przedstawiono genezę pojęć określających niedokładność wyników pomiarów w miernictwie elektrycznym. W zależności od czasu obowiązywało pojęcie błędu lub uchybu, były okresy, gdy oba zwroty traktowano jako równoważne, ale również takie, gdy występowały oba zwroty, oznaczające co innego. Ostatecznie przyjęło się pojęcie błędu, a w latach 90-tych XX wieku wprowadzono kolejną miarę jakości wyników pomiarów – niepewność pomiaru,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metodyka wykonywania pomiarów oraz ocena niepewności i błędów pomiaru

  elem każdego ćwiczenia w laboratorium studenckim jest zmierzenie pewnych wielkości, a następnie ob- liczenie na podstawie tych wyników pomiarów wartości wielkości badanej. Rezulta- tem końcowym badań jest nie tylko otrzymany wynik liczbowy. Nie mniej ważne jest dokonanie oceny dokład- ności pomiaru oraz opraco- wanie wniosków końcowych. Warto zadać sobie pytanie: czy to, co zostało zmierzone, ma sens i co z tego wynika?...

 • ANALIZA NIEPEWNOŚCI POMIARÓW POŁOŻENIA REALIZOWANYCH METODĄ WIZYJNĄ DLA ZASTOSOWAŃ ELEKTROTRAKCYJNYCH

  Niepewność pomiarowa stanowi kluczowe zagadnienie podczas wykonywania pomiarów. Jest to zwłaszcza istotne w przypadku pomiarów realizowanych na potrzeby prac naukowych i badawczych. Wyznaczanie niepewności pomiaru podczas wykonywania badań z użyciem nowoczesnego sprzętupomiarowego jest zagadnieniem szczególnie złożonym i często ze względu na tę złożoność pomijanym. W artykule przedstawiono analizę niepewności pomiaru położenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ jakości pomiarów eksploatacyjnych bloków energetycznych na wyznaczanie symptomów niesprawnej pracy

  W pracy opisano jedną z metod zminimalizowania błędów pomiarowych pojawiających się przy funkcyjnym wyznaczaniu wzorca sprawnej pracy obiektów energetycznych dużej mocy. Zajęto się problemem oceny jakości pomiarów związaną z występującą koniecznością okresowych wymian czujników pomiarowych ze względu na ich rozkalibrowywanie eksploatacyjne. Przedstawiono obliczenia symulacyjne wpływu takich wymian na niepewność wyznaczania wzorca...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2013

  W wielu dziedzinach, nie tylko nauki, ogromna ilość decyzji jest podejmowana na podstawie wyników badań analitycznych. Jest zatem oczywiste, że przywiązuje się coraz większą uwagę do ich jakości. Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane...

 • Calibration and metrological approach.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono teraźniejsze podejście do procesu kalibracji. Różnorodność definicji dotyczących pomiarów w chemii analitycznej, nierzadko niekonsekwentnych, może wprowadzić w zakłopotanie. W pracy wyjaśniono pojęcia takie jak: kalibracja, substancje wykorzystywane do kalibracji, walidacja, niepewność materiałów odniesienia. Omówiono również pojęcie spójności pomiarowej w odniesieniu do procesu kalibracji.

 • Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem współczynnika zawartości harmonicznych (THD) w przebiegu napięcia w przypadku występowania dodatkowych zaburzeń interharmonicznych i losowych. Wskazano podstawowe czynniki determinujące niepewność pomiarową wynikające z przyjętych obecnie uwarunkowań normalizacyjnych. Zaproponowano metody podwyższenia dokładności pomiarów współczynnika zawartości harmonicznych uwzględniających występowanie...

 • Wykorzystanie przetworników A/C wbudowanych w mikrokontrolery do pomiarów parametrów sygnałów zmiennych

  Publikacja

  Przedstawiono nową metodę pomiaru parametrów przebiegów sinusoidalnych, takich jak okres, amplituda i napięcie offsetu, opracowaną dla elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Ideą metody jest utworzenie z wewnętrznych pomiarowych urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera (liczników, przetworników A/C i komparatorów analogowych) rekonfigurowanych mikrosystemów pomiarowych cechujących się dużą elastycznością...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • [Rozdział] 5. Niepewność

  Publikacja

  Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące szacowania niepewności wyników pomiarów analitycznych. Opisano sposoby szacowania niepewności oraz podano przykłady praktycznego tworzenia budżetu niepewności.

 • Problemy oszacowania trwałości i niezawodności silników o zapłonie samoczynnym z zastosowaniem teorii procesów semimarkowskich i diagnostyki

  Publikacja

  W artykule przestawiono znaczenie trwałości i niezawodności silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji systemów technicznych, w których są zastosowane. Wykazano, że do oszacowania trwałości i niezawodności wspomnianych silników bardziej przydatne są modele opracowane w formie semimarkowskiego procesu zmian stanów technicznych tego rodzaju silników w porównaniu do modeli proponowanych w klasycznej teorii niezawodności. Scharakteryzowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dokumentowanie spójności pomiarowej - potwierdzenie miarodajności

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podstawowymi i niezbędnymi parametrami, które charakteryzują wynik analityczny są spójność pomiarowa i niepewność. Spójność pomiarowa to cecha pomiaru, która pozwala na porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych miejscach, o różnym czasie i za pomocą różnych procedur. Aby jedyną przyczyną różnic w wynikach była faktyczna różnica zawartości analitu w próbkach a nie różnica spowodowana zmiennymi warunkami przeprowadzenia pomiarów,...

 • Miernictwo i systemy pomiarowe W/L, IMM, sem. 04, letni 21/22 (M:31677W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W/L/C, MiBM NST, sem. 04, letni 21/22 (M:31917W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, ZiIP, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055050)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, MiBM, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055375)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Zaawansowane metody pomiarowe (WMP,...)....

 • Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Zdolność systemu do ostrzegania użytkownika o tym, że błąd wyznaczonych współrzędnych przekroczył dozwoloną wartość, nazywa się wiarygodnością[4]. W chwili obecnej ani GPS, ani GLONASS nie zapewniają monitoringu wiarygodności, w związku z tym istnieje niepewność dotycząca rzeczywistego położenia obiektu. Sytuacja taka jest niedopuszczalna wszędzie tam, gdzie błąd gruby wyznaczeń współrzędnych może doprowadzić do poważnych konsekwencji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uncertainty in measuring the power spectrum density of a random signal

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób oszacowania niepewności wyznaczania gęstości widmowej mocy przebiegu losowego. Przeprowadzono ocenę niepewności estymacji gęstości widmowej mocy biorąc pod uwagę propagację niepewności związanej z rejestracją pojedynczej próbki sygnału w algorytmie cyfrowego przetwarzania sygnału oraz błąd obciążenia estymatora wynikający z zastosowanego modelu matematycznego wielkości wyznaczanej. Wyprowadzono zależności na...

 • Ocena niepewności pomiaru wartości skutecznej losowych przebiegów elektrycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru wartości skutecznej losowych przebiegów elektrycznych z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiarowego. Określono składową systematyczną niepewności, zależną od konfiguracji sprzętowej, wnoszoną przez źródła niepewności głównie związane z konwersją analogowo-cyfrową. Przeanalizowano wpływ na niepewność pomiaru ograniczonego zakresu liniowości systemu pomiarowego. Oszacowano...

 • Ocena efektywności monitoringu obiektów inżynierskich za pomocą sieci Bayesa

  W swojej pracy autorzy zaproponowali zastosowanie sieci Bayesa do projektowania monitoringu i podejmowania decyzji w działaniach eksploatacyjnych. Ponadto pokazano dwie metody oceny wartości informacji diagnostycznych. Pierwszą z nich jest wartość oczekiwana EVSI (ang. Expected Value of Sample Information), która stanowi podstawę do wyboru spośród alternatywnych obserwacji symptomów zmiennej diagnostycznej. Natomiast drugą metodą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wewnętrzna i rynkowa wartość płynności przedsiębiorstw w Polsce

  W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The method of measuring the energy pass-band of a communication receiver

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono metodę wyznaczania energetycznego pasma odbiornika radiokomunikacyjnego na podstawie charakterystyki gęstości widmowej mocy szumów własnych na wyjściu odbiornika. Podano numeryczny estymator tego pasma. Wyprowadzono zależności na złożoną niepewność standardową wyznaczania szerokości pasma energetycznego odbiornika.

 • Results on parametrical robustifiction of CGPC systems.

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest stochastyczno-deterministyczny algorytm iteracyjny uodparniający układ sterowania predykcyjnego CGPC na parametryczną niepewność modelu sterowanego obiektu. Niezależnie od wybranej metody projektowania regulatora CGPC, nie ma gwarancji że projektowany regulator utworzy wraz z obiektem odporny układ sterowania.

 • Validation of the HS-GC-FID method for the determination of athanol residue in tablets

  W pracy opisano proces walidacji metody oznaczania zawartości pozostałości etanolu w tabletkach. W pomiarach wykorzystano technikę HS-GC-FID. Wyznaczono następujące parametry walidacyjne:- selektywność- liniowość- poprawność- precyzję (powtarzalność i precyzję pośrednią)- granice wykrywalności i oznaczalności- zakres pomiarowy- niepewność

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The conception of uncertainty analysis of reliability assessment of the MC type diesel engine lubricating oil system

  Publikacja

  Omówiono elementy składające się na niepewność oszacowania niezawodności instalacji oleju smarowego dla silników typu MC. Przedstawiono, posługując się przykładem obliczeniowym, koncepcję analizy niepewności oceny rozpatrywanej instalacji. Ponadto zaproponowano sposób interpretacji otrzymanego wyniku, obarczonego dużą niepewnością, przy użyciu liczb rozmytych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy niepewności i integracji w przetwarzaniu danych o stanie emocjonalnym użytkownika komputera

  Publikacja

  - Rok 2023

  Istnieje wiele programów automatycznego rozpoznawania emocji z pojedynczych modalności. Wykorzystują one różnorodne modele reprezentacji emocji, a także metody przetwarzania. Obecnie wyraźnie widoczny jest trend do wykorzystania analizy wielomodalnej oraz wielokanałowej, mającej na celu poprawę skuteczności rozpoznawania emocji oraz poprawę niezawodności. W dziedzinie automatycznego rozpoznawania emocji nie określono typowego modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determination of tributylotin (TBT) in marine sediment using pressurised liquid extraction-gas chromatography-isotope dilution mass spectrometry (PLE-GC-IDMS) with a hexane-tropolone mixture

  Publikacja

  - ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY - Rok 2007

  Opracowano metodę oznaczania zawartości tributylocyny w próbkach osadu morskiego. Na etapie izolacji zastosowano technikę przyspieszonej ekstrakcji za pomocą roztworu tropolonu w heksanie.Na etapie oznaczeń końcowych wykorzystano technikę chromatografii gazowej, stosując metodę spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego. Wyznaczono parametry walidacyjne opracowanej metody: granicę wykrywalności, precyzję, poprawność i niepewność.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Possibilities of production of new reference material - preparation of gaseous standard mixtures using thermal decomposition of immobilized compounds - the effect of selected parameters on the amount of released analyte.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy opisano wyniki badań dotyczących wytwarzania nowego typu bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych. Do otrzymywania lotnych analitów wykorzystano technikę termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Badano wpływ parametrów prowadzenia reakcji modyfikacji i termicznego rozkładu otrzymanych związków powierzchniowych na ilość otrzymanego analitu. Wyznaczono powtarzalność i oszacowano niepewność...

 • Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN (część 1)

  Przedstawiono uniwersalne stanowisko pomiarowe do kompleksowego badania kanałów radiowych w sieciach WBAN, metodykę badań pomiarowych kanałów radiowych w tych sieciach oraz oszacowano standardową i rozszerzoną niepewność pomiarową zastosowanego stanowiska i metodyki badawczej. Zaprezentowano model kanału radiowego dla sieci WBAN typu off-body, pracujących w środowisku biurowym oraz przeprowadzono analizę polaryzacyjną fal radiowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of POPs in environmental matrices - proficiency tests for Polish laboratories

  Publikacja

  Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG we współpracy ze Stowarzyszeniem RefMat oraz firmą LGC Promochem Sp. z o.o. prowadzi od 2003 roku wieloletni projekt badań biegłości laboratoriów. Celem badań jest określenie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania związków organicznych (anality z grupy PCB, WWA, pestycydy) w próbkach środowiskowych. W ramach projektu przeprowadzono dotychczas trzy badania biegłości dotyczące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie systemem produkcyjnym w warunkach niepewności z możliwością zmian strukturalnych

  W pracy przedstawia się metodykę rozwiązania problemu sterowania systemami produkcyjnymi w warunkach niepewności. Do celów wyznaczania wektora steru - stosowana jest metoda wielohoryzontowa. Rozpatrywane są systemy o ciągłych i okresowo ciągłych procesach produkcyjnych. Niepewność uwzględniana jest w podproblemie wyznaczania obciążeń - liniowe styczne modele niedeterministyczne. Dla rozwiązań określa się odpowiednie miary dopuszczalności...

 • Truss models of RC corbels verified by experimental tests

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wybrane modele kartownicowe krótkich wsporników żelbetowych oraz obliczone na podstawie tych modeli nośności graniczne wsporników na tle wyników uzyskanych w badaniach eksperymentalnych. Przedstawiono także weryfikację metody ścinania-tarcia wg wytycznych normy amerykańskiej. Dokonano obliczeń częściowych współczynników bezpieczeństwa, uwzględniających niepewność rozważanych modeli. Stwierdzono, ze modele...

 • Problem tolerancji w testowaniu elektronicznych układów w pełni różnicowych

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2008

  Rozrzuty tolerancyjne silnie wpływają na proces decyzyjny, oparty na testowaniu w pełni róznicowych układów elektronicznych metodą zorientowaną na uszkodzenia. Skutkiem tolerancji są napięcia rezidualne w nieuszkodzonym układzie testowanym, oraz niepewność progu komparacji w układzie testującym. W rezultacie pojawia się ryzyko błędnej diagnozy. W artykule dokonano syntezy probabilistycznego modelu odpowiedzi układu testowanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Designing control and protection systems with regard to functional safety aspects.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaproponowano zintegrowane podejście w ocenie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów E/E/PE. Niepewność probabilistycznych miar ryzyka dla elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów jest reprezentowana za pomocą przedziałów, które są porównywane z przedziałowymi kryteriami probabilistycznymi zdefiniowanymi dla tych systemów przez normę IEC 61508, w postaci czterech poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa...

 • Globalne uwarunkowania zarządzania.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Globalizacja gospodarki i społeczeństwa prowadzi do gruntownych zmian w systemach zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach Tworzenie jednego globalnego rynku klienta i społeczeństwa oraz międzynarodowy transfer technologii zwiększa zarówno skalę jak i zakres oraz konkurencyjność aktywności przedsiębiorstw, ale także niesie za sobą niepewność co do ich przyszłości oraz niepokoje społeczne. Coraz większego znaczenia w...

 • Robust design in delta domain for SISO plants: PI and PID controllers

  W pracy przedstawiono zunifikowaną metodę numerycznie odpornej syntezy sterowników (regulatorów) działających w dyskretnym czasie w układach sterowania skalarnymi obiektami czasu ciągłego. Wykorzystano dyskretnoczasowe modele takich obiektów, oparte na tak zwanym operatorze delta, charakteryzującym się korzystnymi odpornościowymi cechami w przypadku stosowania dostatecznie małych wartości okresu próbkowania przetwarzanych sygnałów....

 • Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych wyznaczanego w komputerowym systemie pomiarowym. Tą wielkość scharakteryzowano rozszerzoną niepewnością pomiarową uwzględniając występowania dwóch podstawowych składników determinujących niedokładności pomiarów.Przeprowadzono rozważania o niepewnościach standardowych z uwzględnieniem składowej systematycznej i losowej błędów pomiarowych...

 • A comparison of three solvent-free techniques coupled with gas chromatography for determining trihalomethanes in urine samples

  Dążenie do oznaczania lotnych analitów organicznych w próbkach płynów biologicznych charakteryzujących się złożonym, a często zmiennym składem matrycy, stanowi siłę napędową do działań analityków w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych. Publikacja ta przedstawia porównanie trzech technik zastosowanych do tych celów: technikę analizy fazy nadpowierzchniowej z generacją strumienia ciekłego sorbentu...

 • Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Monografia jest poświęcona zagadnieniom oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce. Inwestowanie w elektroenergetyce w warunkach rynkowych zasadniczo powoduje potrzebę stosowania w analizach decyzyjnych nowych narzędzi, procedur i metod oceny, uwzględniających ryzyko i niepewność działalności inwestycyjnej. W pracy omówiono zatem rolę, pojęcie i istotę inwestowania, dokonano systematyki elementów procesu inwestycyjnego...

 • Total mercury in great cormorant (Phalacrocorax carbo) and fish in polish sector of Vistula Lagoon

  Publikacja

  - Rok 2008

  Analizowano tkanki miękkie 55 osobników kormorana czarnego oraz wybrane gatunki ryb stanowiące ich pokarm. Badane próbki pochodziły z ekosystemu Zalewu Wiślanego. Zawartość rtęci oznaczono w narządach wewnętrznych kormorana czarnego takich jak: wątroba, nerki, mięśnie, przełyk, żołądek, jelita, tchawica, płuca, mięsień sercowy. Przebadano następujące gatunki ryb: śledź, stynka, karaś, karaś srebrzysty, płoć, lin, jazgarz. Oznaczenia...

 • Analiza efektywności szacowania kosztów działań budowlanych realizowanych w ramach rewitalizacji - studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza i ocena efektywności szacowania kosztów działań budowlanych realizowanych w ramach rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonej analizy wskazane zostają działania budowlane obarczone największą niepewnością szacowania kosztów, ale także te, które w najwyższym stopniu zagrożone są potencjalnym wzrostem kosztów. Studium przypadku obejmuje czternaście budynków mieszkalnych oraz jeden budynek...

 • Analiza przestrzenna zgonów w Polsce w przekroju podregionów

  W Polsce w 2012 r. statystycznie na 1 000 mieszkańców zmarło 10 osób, przy czym co najmniej 7 z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej wartości te świadczą o złej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. Można przypuszczać, że odpowiedzialnymi za wyższe wskaźniki śmiertelności w Polsce są czynniki ryzyka, takie jak stres spowodowany brakiem pracy, niepewność otrzymania wynagrodzenia,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza rozprawa prezentuje możliwości zastosowania podejścia genetycznego do zagadnień wielokryterialnej optymalizacji w przestrzeniach wielowymiarowych z wykorzystaniem koncepcji optymalności w sensie Pareto. Doktorant przedstawia efektywne procedury rozwiązywania problemów projektowych definiowanych w postaci zadań wielokryterialnej syntezy układów przetwarzania sygnałów. W szczególności uwzględniono dwa przykładowe zadania...

 • Bilans energii i ślad węglowy w zrównoważonej gospodarce oczyszczalni ścieków

  Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju stawia przed oczyszczalniami ścieków (OŚ) nowe wyzwania. Oprócz dotrzymywania standardów jakościowych w odpływie, obserwuje się dążenie do samowystarczalności energetycznej. Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy (CF) określający skumulowaną emisję gazów cieplarnianych generowanych przez OŚ. Celem artykułu było określenie relacji między bilansem energii a śladem węglowym w zrównoważonej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza przestrzenna sprzedaży paliw

  Publikacja

  Ze względu na zmieniające się warunki i niepewność ekonomiczną gospodarowania, przeprowadzane badania dotyczące popytu na paliwa płynne dotyczą głównie zmian popytu w czasie, rzadziej w przestrzeni. Jednak rozwój narzędzi ekonometrycznych, który dokonał się w latach dziewięćdziesiątych, umożliwił nie tylko badania zmian popytu wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w czasie, ale również w przestrzeni oraz w...

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów

  Przeprowadzono krytyczną dyskusję stosowanych w literaturze definicji ryzyka błędnych decyzji wynikających z niepewności pomiarów. Dla znanych rozkładów prawdopodobieństwa charakteryzujących produkcję i aparaturę pomiarową dokonano analizy ryzyka na przykładzie testowania amplitudy napięcia. Pokazano, że tradycyjne definicje ryzyka producenta i ryzyka konsumenta są przypisywane prawdopodobieństwom zaniżonym. Porównano je z definicjami...

 • Analiza mocy chwilowej do celów diagnostyki łożysk.

  W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą diagnostyki łożysk przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o zaproponowaną metodę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sygnału mocy chwilowej jako symptomu diagnostycznego, przeznaczonego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena ryzyka ponoszonego przez producenta/konsumenta z powodu niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaproponowano definicje ryzyka ponoszonego przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów. Na przykładzie testowania amplitudy sygnału obliczono poziomy ryzyka według znanych z literatury i proponowanych definicji. Różnice między wynikami wskazują, że problem jest istotny. Proponowane podejście jest lepiej dostosowane do praktyki produkcyjnej.