Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA

Wyniki wyszukiwania dla: NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA

 • Dokumentowanie spójności pomiarowej - potwierdzenie miarodajności

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podstawowymi i niezbędnymi parametrami, które charakteryzują wynik analityczny są spójność pomiarowa i niepewność. Spójność pomiarowa to cecha pomiaru, która pozwala na porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych miejscach, o różnym czasie i za pomocą różnych procedur. Aby jedyną przyczyną różnic w wynikach była faktyczna różnica zawartości analitu w próbkach a nie różnica spowodowana zmiennymi warunkami przeprowadzenia pomiarów,...

 • Piotr Waszczur dr inż.

  Osoby

 • Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych wyznaczanego w komputerowym systemie pomiarowym. Tą wielkość scharakteryzowano rozszerzoną niepewnością pomiarową uwzględniając występowania dwóch podstawowych składników determinujących niedokładności pomiarów.Przeprowadzono rozważania o niepewnościach standardowych z uwzględnieniem składowej systematycznej i losowej błędów pomiarowych...

 • ANALIZA NIEPEWNOŚCI POMIARÓW POŁOŻENIA REALIZOWANYCH METODĄ WIZYJNĄ DLA ZASTOSOWAŃ ELEKTROTRAKCYJNYCH

  Niepewność pomiarowa stanowi kluczowe zagadnienie podczas wykonywania pomiarów. Jest to zwłaszcza istotne w przypadku pomiarów realizowanych na potrzeby prac naukowych i badawczych. Wyznaczanie niepewności pomiaru podczas wykonywania badań z użyciem nowoczesnego sprzętupomiarowego jest zagadnieniem szczególnie złożonym i często ze względu na tę złożoność pomijanym. W artykule przedstawiono analizę niepewności pomiaru położenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Eligiusz Pawłowski dr inż.

  Osoby

 • OCENA JAKOŚCI WYNIKÓW W KONTEKŚCIE BUDŻETU NIEPEWNOŚCI

  Publikacja

  - Rok 2013

  Każdy wynik jest konsekwencją przeprowadzonego pomiaru. Nadrzędnym celem wykonującego pomiar jest otrzymanie wyniku jak najbardziej zbliżonego do wartości oczekiwanej (rzeczywistej). Wynik pomiaru nie jest wartością stałą lecz ma pewną wartość nieznaną, która powinna mieścić się w przedziale nazywanym niepewnością. Konsekwencją tego jest konieczność określania wielkości tego przedziału jako wymaganej informacji niezbędnej do odpowiedniego...

 • Ekspertyza(2)

  Publikacja

  - Rok 2013

  Ekspertyza dotycząca odrzucenia odwołania złożonego przez firmę MLU Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Połomińska 16 40-585 Katowice w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym dnia 8 maja 2013r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 151218-2013, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 • Uncertainty analysis of measuring system for instantaneous power research

  The paper presents a metrological analysis of the measurement system used for diagnosis of induction motor bearings, based on the analysis of the instantaneous power. This system was implemented as a set of devices with dedicated software installed on a PC. A number of measurements for uncertainty estimation was carried out. The results of the measurements are presented in the paper. The results of the aforementioned analysis helped...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie przetworników A/C wbudowanych w mikrokontrolery do pomiarów parametrów sygnałów zmiennych

  Publikacja

  Przedstawiono nową metodę pomiaru parametrów przebiegów sinusoidalnych, takich jak okres, amplituda i napięcie offsetu, opracowaną dla elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Ideą metody jest utworzenie z wewnętrznych pomiarowych urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera (liczników, przetworników A/C i komparatorów analogowych) rekonfigurowanych mikrosystemów pomiarowych cechujących się dużą elastycznością...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów

  Publikacja

  - Rok 2013

  W wielu dziedzinach, nie tylko nauki, ogromna ilość decyzji jest podejmowana na podstawie wyników badań analitycznych. Jest zatem oczywiste, że przywiązuje się coraz większą uwagę do ich jakości. Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane...

 • Sampling Strategies: Statistics of Sampling

  Publikacja

  Each step of the analytical procedure has a significant influence on the final result of the analysis. In the majority of cases the analytical procedure encompasses sampling because the analysis of the entire object (material) is usually not possible. Thus it is necessary to include the uncertainty related to sampling procedure in the uncertainty budget calculations. In the paper: the most important properties of the analysed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie niskokosztowych czujników PM10 do monitoringu jakości powietrza atmosferycznego

  Publikacja

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono wyniki testu terenowego przeprowadzonego na terenie Gdańska w okresie od 7 do 24 lutego 2018 w celu wykazania wiarygodności uzyskiwanych wyników za pomocą komercyjnych czujników PM10 działających na zasadzie laserowego licznika cząstek w stosunku do metody odniesienia.

 • Random components influence on the values characterising periodic disturbances in low voltage supply lines.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analizowano wpływ składowych losowych na wielkości charakteryzujących zaburzenia okresowe w napięciu zasilania na przykładzie współczynnika zawartości harmonicznych (THD). Zaprezentowano sposób wyznaczania niepewności pomiaru współczynnika THD, uwzględniający występowanie korelacji pomiędzy składową podstawową i kolejnymi harmonicznymi napięcia sieci a także między poszczególnymi harmonicznymi. Przedstawiono analizę wyników z pomiarów...