Wyniki wyszukiwania dla: OCENA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OCENA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: OCENA

 • Ocena umiejętności.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - 2004

  W opracowaniu zaprezentowano wrodzone i nabyte umiejętności człowieka i ich znaczenie dla otoczenia. Przedstawiono sugestie wzbogacania swej osobowości w nowe, pożyteczne umiejętności na podstawie rozpoznania tego co potrafię i czego mi jeszcze brak.

 • Ocena nawierzchni drogowych

  Publikacja

  - 2012

  Artykuł przedstawia sposób przeprowadzenia taniej i skutecznej oceny stanu technicznego nawierzchni na drogach lokalnych. Zamieszczono przykłady przeprowadzonych badań odcinków dróg. Opisano możliwości decyzyjne zarządców dróg, mające na celu ochronę nawierzchni przed zbyt szybkim pogorszeniem stanu technicznego. Podano przykłady prognozowanej skuteczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu ciężkim oraz wykonania wzmocnienia.

 • Ocena ważności procesów

  Publikacja

  - 2009

  omówionoelementy podejścia procesowego oraz przedstawiono dwie oryginalne metody oceny ważności procesów pozwalające na optymalizację badań procesów z punktu widzenia kosztów tych badań

 • Ocena protokołu 6rd

  W pracy przedstawiono nową propozycję dostępu do Internetu IPv6 - tunelowanie 6rd, zorientowaną na operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych. Oceniono złożoność protokołu i porównano z poprzednimi rozwiązaniami tunelowania, w szczególności 6to4. Przedyskutowano możliwości i zagrożenia szybkiego wdrażania tunelowania 6rd.

 • Ocena satysfakcji klienta

  Publikacja

  Sformułowano model jakości serwisów internetowych opierajacy się na badaniu satysfakcji klienta. Przedstwaiono przykłady ocen oraz uzasadniono uzycie wybranych atrybutów. Zaprezentowano narzędzie usprawniające ocenę jakości.

 • Ocena realizacji inwestycji

  Publikacja

  - 2006

  Przedstawiono inwestycje służace realizacji ponadlokalnych celów publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także inne przyczyniające się do istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, które zostały podjęte, prowadzone lub zakończone w latach 2000-2004. Dokonano oceny stanu realizacji tych inwestycji z punktu widzenia celów określonych...

 • Niedoskonałości Moodle - ocena subiektywna

  Publikacja

  - 2005

  W pracy dokonano specyfikacji wymagań systemu zdalnego nauczania odpowiadającego charakterowi polskich uczelni. Skonfrontowano te wymagania z możliwościami i cechami bardzo popularnego, szczególnie w Polsce, systemu Moodle.

 • Ocena niezawodności elementów półprzewodnikowych.

  Omówiono metody oceny niezawodności elementów półprzewodnikowych, w szczególności w oparciu o badania przyspieszone. Badania te powiązano ściśle z procesem technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych. Szerzej omówiono przyczyny uszkodzeń elementów półprzewodnikowych. Przedstawiono predykcję niezawodności opartą na badaniach przyspieszonych. Wskazano na coraz szersze zainteresowanie badaniami niezawodności na...

 • Ocena jakości wyrobów hutniczych.

  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych....

 • Ocena jakości wyrobów hutniczych

  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych....

 • Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych

  Publikacja
  • K. Santarek
  • A. Szerenos

  - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - 2006

  Autorzy artykułu w sposób kompleksowy opisali najbardziej popularne metody stosowane w badaniach struktur sieciowych typu klaster przemysłowy. Wśród opisanych metod znalazły się metody ilościowe (Input/Output, location quotient LQ, shift-share), jakościowe (m.in. opinie ekspertów, multi-sectoral qualitative analysis MSQA, przeglądy) oraz mieszane (m.in. analiza GEM, diagram pajęczynowy, szablon narodowy, analiza sieci współpracy).

 • Ocena przebiegu procesów produkcyjnych

  Publikacja

  W artykule poruszono zagadnienie oceny przebiegu procesów produkcyjnych. Zaprezentowano możliwość oceny procesu nie tylko pod kątem oceny technicznej, ale również przez kryteria ekonomiczne, rynkowe, społeczne oraz ekologiczne, dzięki czemu dokonuje się kompleksowej oceny procesu. Podczas realizacji badań w przedsiębiorstwie X, mających na celu ocenę przebiegu procesu dla stanowiska roboczego opracowano wielokryterialny miernik...

 • Expert assessment of arguments: a method and its experimental evaluation

  Publikacja

  Argument structures are commonly used to develop and present cases for safety, security and other properties. Such argument structures tend to grow excessively. To deal with this problem, appropriate methods of their assessment are required. Two objectives are of particular interest: (1) systematic and explicit assessment of the compelling power of an argument, and (2) communication of the result of such an assessment to relevant...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach

  Publikacja

  - 2010

  Książka poświęcona jest ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, która zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego,...

 • Ocena efektywności pracy standardu Bluetooth.

  Publikacja

  W publikacji przedstawiono charakterystykę systemu Bluetooth, standardowego rozwiązania dla systemów łączności osobistej. Zaprezntowano również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych. Dokonano oceny przydatności sieci Bluetooth dla różnych topologii i scenariuszy pracy urządzeń końcowych.

 • Ocena efektywności inwestowania w energetyce

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono metody oceny efektywności w energetyce. Określono warunki stosowania metod. Podano wady i zalety opisanych metod oceny efektywności inwestowania.

 • Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych

  Publikacja

  Do podstawowych czynników determinujących obecność i aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym należy zgromadzony przez nie majątek. W opracowaniu analizie poddano wielkość i strukturę majątku finansowego gospodarstw domowych w wybranych krajach UE w latach 1995-2006. Następnie przedstawiono źródła finansowania tego majątku, do których zaliczono dochody gospodarstw domowych, zgromadzone przez nie oszczędności oraz środki...

 • Obliczeniowa ocena zdeformowanego węzła dźwignicy

  W pracy przedstawiono wybrane problemy obliczeń wytrzymałościowych węzła ładowarki statkowej, który uległ uszkodzeniu. Przeprowadzono szereg analiz numerycznych, które miały na celu zidentyfikowanie przyczyn i warunków powstania zaobserwowanej formy deformacji. Następnie oceniono stan bezpieczeństwa węzła i zaproponowano najmniej złożone sposób jego naprawy oraz modernizacji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Całość...

 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

  Publikacja

  - 2010

  Książka stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnienia oceny energooszczędności budynków. W książce podano podstawy teoretyczne problemu wymiany ciepła w budynkach, metody oceny energooszczędności oparte na kryterium wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych. Przedstawiono wpływ charakterystyki energetycznej budynku na wielkość strat ciepła. Omówiono systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylacji oraz...

 • Ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - 2010

  Przedstawiono ilościową technologiczności konstrukcji uchwytów przedmiotowych. Analizowano cztery wersje uchwytów wiertarskich w technologii części klasy dźwignia. Do oceny wybrano metodę punktową z wykorzystaniem wskaźników ważności.

 • Ocena poziomu innowacyjności badanych przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2008

  W rozdziale dokonano oceny poziomu innowacyjności badanych przedsiębiorstw na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projektu MAYDAY.

 • Ocena skuteczności zarządzania polską marką

  Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania polską marką. są to przede wszystkim elementy wartości marki oraz jej tożsamości. problemy omówiono na przykładzie firmy wedel, która skutecznie zarządza swoją marką od ponad 150 lat.

 • Ocena charakterystyki mocy parku wiatrowego

  Publikacja

  - 2009

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia jakim jest wiatr, ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - 2006

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Ocena nakładu w projekcie informatycznym

  Publikacja

  - 2005

  W artykule dokonano przeglądu znanych metod oceny nakładu w projekcie informatycznym. Wyszczególniono wymagania stawiane tym metodom i podano zakres ich stosowalności. Zaprezentowano również proponowaną przez autora metodę oceny rozmiaru, a następnie na tej podstawie metodę szacowania nakładu i terminu realizacji projektu informatycznego.

 • Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo.

  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono oryginalne podejście do modelowania erozji kawitacyjnej materiałów.Podejście oparte jest na założeniu, że krzywą erozyjną można opisać za pomocą rozkłdu prawdopodobieństwa Weibulla. Ponadto zaproponowano sposób wyznaczania odporności materiału na plastyczne odkształcanie powierzchni pod działaniem obciążeń kawitacyjnych za pomocą analizy obrazów monochromatycznych erodowanej powierzchni, otrzymywanych na mikroskopie...

 • Ocena efektywności 4-węzłowych elementów powłokowych.

  Publikacja

  - 2004

  W ramach nieliniowej sześcioparametrowej teorii powłok wprowadzono rodzinę 4-węzłowych elementów skończonych klasy C0. W pracy analizuje się wrażliwość tychże elementów na zjawisko blokady/zakleszczenia (ang. locking effect). Rozważania ograniczone są do liniowej statyki. Formułuje się zasadę prac wirtualnych i zasadę wariacyjną Hu-Washizu, z których wynikają postaci macierzy elementowych. Następnie w przykładach analizuje się...

 • Ocena ryzyka i wieloatrybutowe modele decyzyjne.

  Publikacja

  rzedstawiono zagadnienia związane z uwzględnieniem czynników wpływun do oceny bezpieczeństwa oraz jakościowej i ilościowej ocenie ryzyka systemów technicznych. Podkreśla się znaczenie oceny czynników środowiskowych, ludzkich i organizacyjnych w procesie analizy ryzyka i podejmowania decyzji. Proponowana metodsa stosowanie HID (hierarchical influence diagrams), wspomagaj ąca analizę i szeregowanioe opcji sterowania ryzykiem (OSR),...

 • Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Przedmiotem badania rozprawy doktorskiej była metodologia oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie. Celem badawczym rozprawy było stworzenie skutecznej i bardziej jednoznacznej metody oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie, opartej o koncepcję adaptacyjną, która pozwalałaby uwzględniać szczególne warunki panujące...

 • OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH POLSKICH WIN GRONOWYCH

  Publikacja

  - 2017

  Celem głównym badań było opracowanie i zastosowanie sześciokanałowego potencjometrycznego sensora smaku z elektrodami typu All Solid State Electrode (ASSE) do oceny jakości czerwonych wytrawnych win ze szczepu pinot noir, pod względem wybranych wyróżników jakościowych: rocznik, region uprawy, skład oraz zmiany zachodzące pod wpływem dostępu powietrza. Rozprawa doktorska składała się z dwóch części: teoretycznej (rozdz. 1, 2 i 3)...

 • Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych wyznaczanego w komputerowym systemie pomiarowym. Tą wielkość scharakteryzowano rozszerzoną niepewnością pomiarową uwzględniając występowania dwóch podstawowych składników determinujących niedokładności pomiarów.Przeprowadzono rozważania o niepewnościach standardowych z uwzględnieniem składowej systematycznej i losowej błędów pomiarowych...

 • Ocena jakości wielopętlowych szybkich sieci komputerowych

  Omówiono protokół RPR (Resilient Packet Ring), przedstawiono najważniejsze cechy i mechanizmy protokołów RPR. Zaproponowano nową metodę przeciwdziałania przeciążeniom sieci wielopętlowych. Dokonano jej analizy matematycznej dla równomiernego rozkładu ruchu w przypadku awarii sieci i stosowaniu mechanizmu wrapping. Przeprowadzono również analizę numeryczną wydajności sieci zarówno dla rozkładu równomiernego jak i losowego ruchu....

 • Ocena ryzyka przy realizacji inwestycji energetycznych

  Publikacja

  - 2007

  Przedstawiono problemy oceny ryzyka przy realizacji inwestycji energetycznych w warunkach rynkowych. Pokazano uwarunkowania problematyki podejmowania decyzji przy realizacji przyłączeń odbiorców.

 • Kontrola i ocena szkół nauki jazdy

  Publikacja

  - 2010

  W rozdziale 8.4 przedstawiono system kontroli i oceny szkół nauki jazdy w województwie kujawsko-pomorskim

 • Ocena przyczyn uszkodzenia korpusu turbiny parowej

  W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych korpusu turbiny parowej ze staliwa L20HM po długotrwałej eksploatacji.

 • Ilościowa ocena technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych.

  Przedstawiono propozycje oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych specjalnych. Przyjęto ilościowe kryteria oceny cech użytkowych i technologicznych, głównie w aspekcie montażu oprzyrządowania. Podano przykład oceny w przypadku uchwytów wiertarskich. Zaproponowana metoda może być szczególnie przydatna podczas projektowania obiektów technicznych przez mniej doświadczonych konstruktorów lub w procesie kształcenia inżynierskiego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena konstrukcji dławnicy przewodu elektrycznego gazomierza

  Publikacja

  - 2009

  W ekspertyzie przeprowadzono analizę konstrukcji dławnicy przewodów elektrycznych gazomierza. Wskazano przyczyny nieszczelności połączenia. Przeprowadzono analizę wpływy napięcia śruby montażowej na szczelność połączenia. Sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące poprawy szczelności połączenia.

 • Ocena degradacji cieplnej powłok metodami termoanalitycznymi

  Publikacja

  - 2009

  w rozdziale przedstawiono ocenę degradacji powłok emalii, stanowiącej izolację przewodu nawojowego, wskutek starzenia cieplnego. przedstawiono również wyniki badań termoanalitycznych emalii w różnych stadiach degradacji. badania wykonywano przy zastosowaniu skomputeryzowanego analizatora aga/dsc1.

 • Ocena degradacji cieplnej powłok metodami termoanalitycznymi

  Publikacja

  - 2009

  w rozdziale przedstawiono ocenę degradacji powłok emalii, stanowiącej izolację przewodu nawojowego, wskutek starzenia cieplnego.

 • Ocena przyczyn awarii robota BT-1000

  Publikacja

  Przeprowadzono analizy kinematyki ruchu elementów głowicy robota oraz obliczenia symulacyjne stanu obciążeń połączeń ruchowych w celu oceny rzeczywistego stanu pracy tych elementów. Oceniono modyfikacje konstrukcyjne i sformułowano wnioski odnośnie możliwości zwiększenia trwałości najbardziej obciążonych elementów.

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

  Publikacja

  - 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Ocena mikrostruktury powierzchni poliuretanowych powłok antyporostowych

  Publikacja

  w pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące mikroskopowej oceny powierzchni powłok poliuretanowych antyporostowych. Powłoki otrzymano metodą prepolimerową a jako czynnik antyporostowy zastosowano pirytion cynku oraz tlenek miedzi (I)

 • Problemy stochastycznej mechaniki gruntów : ocena niezawodności

  Publikacja

  W książce omówiono szereg zagadnień, zmierzających zarówno do uwzględnienia czynników losowych, w tym przestrzennej zmienności właściwości mechanicznych ośrodka gruntowego w analizie wybranych problemów, jak i udoskonalenia metod takiej analizy. Oprócz rozważań dotyczących losowości i opisu różnych parametrów uwzględnianych w metodach teorii niezawodności czy probabilistycznych, są to problemy oceny stanu naprężenia i przemieszczenia...

 • Ocena sczepności między warstwami asfaltowymi nawierzchni

  Publikacja

  Artykuł przedstawia krótki przegląd metod określania sczepności międzywarstwowej oraz ocenę sczpności między warstwami asfaltowymi z zastosowaniem dwóch emulsji asfaltowych przy użyciu metody Leutnera.

 • Ocena jakości nowego rozwiązania systemu TETRA

  W pracy przedstawiono nowe rozwiązania modulacji i kodowania kanałowego przewidziane dla systemu TETRA i sprecyzowane w najnowszej specyfikacji technicznej. Następnie przedstawiono wyniki badań jakości transmisji dla modulacji pi/8 DQPSK, przy założeniu stosowania schematów kodowania i przeplotu obowiązujących w pierwotnej wersji systemu, Uzyskane wyniki ukazują wyraźną poprawę jakości transmisji i potrzebę uzupełnienia specyfikacji...

 • Innowacje we współczesnej bankowości - ich ocena

  w opracowaniu przedstawiono innowacje występujące we współczesnej bankowości. Autorzy dokonali klasyfikacji innowacji, które zostały poparte przykładami. Przeanalizowano badania przeprowadzone przez European Financial Management& Marketing Association w zakresie innowacyjności banków detalicznych.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publikacja

  - 2013

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Estimation of cavitation erosion resistance of materials

  W pracy przedstawiono ocenę odporności kawitacyjnej 17 materiałów. Do opisu odporności kawitacyjnej zaproponowano nowy wskaźnik liczbowy uwzględniający długość okresu inkubacji, maksymalną prędkość niszczenia oraz czas po którym wystąpi maksymalna prędkość niszczenia materiału. Zaproponowany wskaźnik porównano ze wskaźnikiem δcav, który reprezentuje całą krzywą erozji kawitacyjnej materiału.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym