Wyniki wyszukiwania dla: OCHRONA KATODOWA ZBROJONEGO BETONU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OCHRONA KATODOWA ZBROJONEGO BETONU

Wyniki wyszukiwania dla: OCHRONA KATODOWA ZBROJONEGO BETONU

 • Badania eksploatacyjne żelbetonu podczas realizacji ochrony katodowej. Investigations of cathodic protection of exposed reinforced concrete

  Przedstawiono wyniki badań realizacji ochrony katodowej stalowego zbrojenia betonu. Jako anodę zastosowano powłokę ochronną charakteryzującą się wysokim przewodnictwem elektrycznym. Podczas ekspozycji wykonywano pomiary potencjału powłok, który odzwierciedla zmiany rezystancji elektrycznej. Powłoki zawierające niskie zawartości grafitu charakteryzują się wysokimi rezystancjami rosnącymi podczas realizacji ochrony, ponadto w stosunku...

 • Ochrona katodowa nóg platformy ''Baltic Beta''.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Konstrukcje morskie wymagają skutecznej i niezawodnej ochrony przeciwkorozyjnej, bez której degradacja materiału doprowadzić może do awarii, a nawet katastrof. Obecnie stosuje się łącznie zabezpieczenia powłokowe oraz ochronę katodową. Ochrona katodowa konstrukcji morskich jest problemem złożonym. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania systemów ochronnych. Każda konstrukcja wymaga indywidualnego opracowania koncepcji realizacji...

 • Ochrona betonu przed korozją olejową przez impregnację polimerami.

  Publikacja

  Długoletnie odziaływanie oleju na beton w konstrukcjach budynkow jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Badania takiego betonu poprzez wykonanie odwiertów lub metodami nieniszczącymi wykazywały obniżenie wytrzymałości na ściskanie. Przeprowadzono badania betonu zabezpieczonego przed wnikaniem oleju poprzez impregnację kompozytami żywicznymi oraz poprzez uszczelnienie struktury przez zastosowanie mikrokrzemionki.

 • Electrochemical investigations of conductive coatings applied as anodes in cathodic protection of reinforced concrete.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono rezultaty badań elektrochemicznych polimerów przewodzących z pigmentem grafitowym. Wyznaczono parametry elektrochemiczne badanych powłok w trakcie długotrwałej polaryzacji zbrojonego betonu. W oparciu o pomiary impedancyjne wyznaczono parametry elektrochemiczne powłok przewodzących. Wykazano, że badane powłoki mogą być stosowane w ochronie katodowej żelbetu. Badania wykazały, że optymalne stężenie grafitu...

 • Krystyna Nagrodzka-Godycka prof. dr hab. inż.

 • Praktyczne efekty analizy konstrukcji żelbetowych i sprężonych z uwzględnieniem zarysowania betonu

  Publikacja

  - Rok 2018

  W artykule zawarto wybrane przykłady problemów strukturalnych związanych z modelowaniem zarysowania betonu zbrojonego. Zaprezentowano przykłady i studia przypadku. Model zarysowanego betonu pozwala przewidzieć naprężenia charakterystyczne w zbrojeniu i betonie. Pozwala również ocenić wielkość zarysowania oraz wpływ na redystrybucję sił wewnętrznych w zarysowanej konstrukcji. Taki rodzaj analizy jest dostępny w wysokiej jakości...

 • Effect of steel fibres on concrete behavior in 2D and 3D simulations using lattice model.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji betonu zbrojonego włóknami stalowymi. Beton został opisany w skali mezo jako materiał 3-fazowy przy zastosowaniu modelu sieciowego. Obliczenia wykonano dla rozciągania jednoosiowego. Porównano ze sobą wyniki dwu- i trójwymiarowe.

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Dipolowy model pola elektrycznego okrętu

  Publikacja

  Okręt o kadłubie stalowym będący w wodzie morskiej wytwarza wokół siebie pole elektryczne. Źródłem tego pola są procesy elektrochemiczne i ochrona katodowa okrętu. Analiza pola elektrycznego wokół okrętu jest istotna z punktu widzenia identyfikacji oraz ochrony przeciwminowej. W pracy przedstawiono uproszczony model dipolowy pola magnetycznego okrętu, który pozwala na obliczenie rozkładu pola elektrycznego w tzw. strefie dalekiej...

 • Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

  Publikacja

  Opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze lądowych konstrukcji metalowych. Znajomość opisanych metod jest wymagana od personelu na poziomie 1 oraz na poziomie 2 kompetencji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15257:2017-10: "Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji". Opracowanie przeznaczone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Pszczoła dr hab. inż.

 • Experimental study of corrosion in reinforced concrete by acoustic emission and electrochemical noise techniques

  Publikacja

  - Rok 2003

  Technika emisji akustycznej jest znaną metodą badań korozji zbrojenia żelbetu. Źródłem aktywności akustycznej są zawsze zjawiska o naturze mechanicznej. Przedstawiono wynik badań akustycznych zbrojonego betonu w warunkach polaryzacji anodowej, przyspieszającej procesy korozyjne. Symultanicznie prowadzona była rejestracja szumu elektrochemicznego. Dla umożliwienia korelacji wyników, uzyskanych obiema technikami, wykonana została...

 • Protection of bridges against stray current corrosion

  A case study of Siennicki Bridge stray current corrosion hazard is presented. A corrosion risk was caused by incorrectly designed tram line traction which goes over the bridge. No dielectric insulation between running rails and bridge steel construction was used. A variety of protection methods against stray currents are described. Characteristics of the endangered bridge were described. Impressed current cathodic protection system...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Domieszki przeciwmrozowe i ich stosowanie w niskich temperaturach

  Prowadzenie monolitycznych robót betonowych w okresie jesienno-zimowym wciąż stanowi istotny problem w budownictwie.Główny problem stanowi niewłaściwe wykonywanie robót betoniarskich w okresie ujemnych temperatur. Za produkty, które umożliwiają reakcje cementu z wodą w ujemnych temperaturach uważa się domieszki przeciwmrozowe. Ich stosowanie umożliwia obniżenie temperatury krzepnięcia wody poniżej 0oC, przyspiesza wiązanie i podnosi...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

  Publikacja

  Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności...

 • Kazimierz Darowicki prof.dr hab. inż.

  Osoby

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...