Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii.

  Publikacja

  Paliwa jako nośnik energii mają istotny wpływ nie tylko na wszystkie dziedziny działalności człowieka, lecz generalnie na dalszą jego egzystencję na Ziemi. Zależność od paliw i energii jest wprost proporcjonalna do rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, regionu lub wspólnoty. Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych, zwłaszcza żyjący w dużych aglomeracjach miejskich, są niewolnikami energii. Jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja...

 • Odnawialne źródła energii, a opinia społeczna

  Celem artykułu jest przedstawienie opinii społecznej na temat stosunku do odnawialnych źródeł energii. Artykuł przedstawia także stan wiedzy społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. Uzyskane danej pozwalają stwierdzić, że ponad połowa ankietowanych pozytywnie odnosi się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale już tylko 19% z nich chciałoby zamieszkać w jej sąsiedztwie. Osoby niemające zdania co do elektrowni jądrowej stanowią...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

  W książce omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania proekologicznych źródeł energii, odnosząc sie jednocześnie do źródeł konwencjonalnych. Tematem nadrzędnym książki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska niszczonego głównie przez przemysł, którego siłą napędową, podobnie jak i całej naszej cywilizacji, jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach naturalnych: węglu, ropie i gazie. Produkty spalania...

 • Odnawialne źródła energii : elektrownie wiatrowe

  Publikacja

  - 2009

  Recenzja referatów podsekcji IV.1. Źródła generacji rozproszonej, w tym elektrownie wiatrowe.

 • Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce

  W referacie przedstawiono aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówiono aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazano perspektywy rozwojowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

 • Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku.

  Omówiono przebieg i referaty sesji geotermalnej Międzynarodowej Konferencji "Odnawialne źródła energii u progu XXI w'', odbytej w Warszawie w grudniu 2001roku.

 • Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy

  W publikacji dokonano charakterystyki i klasyfikacji podstawowych rodzajów biopaliw. Streszczono szereg aktów prawnych regulujących polski rynek biopaliw. W rozdziale scharakteryzowano również aktualną produkcję biopaliw oraz oszacowano możliwości rozwoju krajowego rynku biopaliw. Istotna część publikacji została poświęcona koncepcji indywidualnej produkcji biopaliw na pokrycie własnego zapotrzebowania energetycznego producenta.

 • Modelowanie elektrowni wiatrowych. Elektrownie i sieci- zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii,urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono typy komercyjnych elektrowni wiatrowych oraz sposoby ich modelowania pod kątem analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model matematyczny elektrowni wiatrowej. przedstawiono wyniki symulacji stanów pracy wybranego typu elektrowni wiatrowej.

 • Układy regulacji grupowej w węzłach wytwórczych. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane,

  Publikacja

  - 2003

  W węzłach wytwórczych i przesyłowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu regulacji napięć i sterowania rozpływem mocy biernej w systemie należy dążyć do zastosowania układów regulacji grupowej napięcia i mocy biernej. Układy regulacji grupowej powinny swoim sterowaniem (nadrzędnym) obejmować wszystkie układy regulacji biorące udział w procesie regulacji U i Q w danym węźle. W referacie przedstawiono wymagania dla układów...

 • Wpływ wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego na elektroenergetyczną sieć zasilającą. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego wykonanych w programie PSPICE. Zaprezentowano przykładowe przebiegi napięć i prądów w stanach ustalonych i przejściowych w elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych wybranych zakłóceń w układzie prostownika oraz stanów pracy bezawaryjnej w celu oceny ich wpływu na kształt napięć...

 • Odnawialne Źródła Energii - Efektywność i Eksploatacja

  Kursy Online

 • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  * Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego * Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne * Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej * Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania * Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów * Redukcja zużycia energii...

 • Katedra Elektroenergetyki

  Zespoły Badawcze

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Witold Lewandowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Michał Ryms dr inż.

  dr inż. Michał Ryms, fizyk, absolwent Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił na Wydziale Chemicznym. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku adiunkta. Działalność naukowa obejmuje: zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej oraz możliwości nowego zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) głównie w budownictwie energooszczędnym...

 • Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne żródła energii

  Publikacja

  - 2005

  Przestawiono współczesne technologie i układy wytwarzania energii wykorzystujące odpady komunalne i przemysłowe oraz odnawialne źródła energii. opisano podstawowe układy energetyczne wytwarzania na lokalnym rynku energii.

 • Zagospodarowanie niekonwencjonalnych zasobów energii w oczyszczalni ścieków

  Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zasobów energetycznych do zaspokojenia potrzeb oczyszczalni komunalnych. Przykłady obiektów zagospodarowujących odnawialne zasoby energii biogazu oraz zasoby ciepła odpadowego ścieków. Małe zespoły kogeneracyjne i pompy ciepła.

 • Proekologiczne źródła energii odnawialnej.

  Publikacja

  Podano charakterystykę obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono odnawialne źródła energii:energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, otrzymywaną z biomasy i inne. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych, metod przetwarzania energii na pracę i ciepło. Opisano również aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej, niskotemperaturowej konwersji energii mórz i oceanów,...

 • Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono klasyfikację zasobów energii, dzieląc je na konwencjonalne i niekonwencjonalne, zaś w kolei w niekonwencjonalnych wydzielono zasoby odnawialne i nieodnawialne. Omówiono różnicę między źródłami energii, a jej zasobami. Wskazano na ustawowe zapisy o energii odnawialnej, zwracając uwagę, że z ustawy Prawo energetyczne znikło pojęcie źródła energii niekonwencjonalnej.

 • Rynek Energii

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1425-5960

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publikacja

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Application of renewable energy sources to drive organic Rankine cycle micro CHP

  Publikacja

  - 2006

  Odnawialne źródła energii rzadko znajdują zastosowanie przy stawianych obecnie wymaganiach przez nowoczesne ciepłownie. Pojawiła się unikalna okazja pomocy przy wprowadzeniu na rynek elektrowni zoptymalizowanej dla tych nieużywanych i pomijanych źródeł ciepła. Organiczny obieg Rankine'a jest podobny do konwencjonalnych turbin parowych, wyjątkiem jest płyn napędzający turbinę, którym jest płyn roboczy o dużej masie cząsteczkowej....

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Modelowanie polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w programie MARKAL ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

  Artykuł dotyczy problematyki emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz działań mających na celu ich redukcję, w szczególności Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Model polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej, uwzględniający mechanizmy EU ETS, został opracowany za pomocą pakietu optymalizacyjnego MARKAL. Do modelu wprowadzono dane zebrane na podstawie dostępnych projektów, rozporządzeń i danych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hydrogen generation using solar energy

  Publikacja

  Wodór jest uważany za alternatywne i odnawialne źródło energii. Bezpośrednie wykorzystanie światła słonecznego do fotokatalitycznego lub fotoelektrochemicznego rozkładu wody może zapewnić w przyszłości ekonomicznie uzasadnione, alternatywne źródło wodoru. W pierwszym etapie naszych badań został zaprojektowany i zbudowany hybrydowy, fotowoltaiczno-elektrochemiczny układ, dokonujący konwersji energii promieniowania słonecznego na...

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Domy pasywne

  Idea domu pasywnego sprowadza się do maksymalnego zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz uciążliwości dla środowiska. Zasadniczym celem jest jak najmniejsze zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (węgiel, gaz, czy inne paliwo), przy jednoczesnym utrzymaniu prognozowanego poziomu komfortu cieplno-wilgotnościowego w poszczególnych pomieszczeniach domu. W domu pasywnym najważniejszym źródłem energii są odnawialne źródła...

 • Hydrogen generation using solar energy

  Publikacja

  Wodór jest uważany za alternatywne i odnawialne źródło energii. Bezpośrednie wykorzystanie światła słonecznego do fotokatalitycznego lub fotoelektrochemicznego rozkładu wody może zapewnić w przyszłości ekonomicznie uzasadnione, alternatywne źródło wodoru. W wystąpieniu przedstawione zostały wyniki dotychczasowych prac związanych z hybrydową, fotowoltaiczno-elektrochemiczną instalacją do rozkładu wody oraz omówione zostały kierunki...

 • Przebieg i analiza produktów wolnej i szybkiej pirolizy biomasy

  graniczone zasoby paliw kopalnych zmuszają do refleksji na temat przyszłości energetyki. Wykorzystywanie do celów energetycznych jedynie, lub w znacznej większości paliw kopalnych nie daje poczucia bezpieczeństwa z powodu braku realnej alternatywy, dlatego ważnym jest poszukiwanie nowych źródeł energii - zielonej, odnawialnej, bezpiecznej. Taką alternatywą może być wykorzystanie drewna po odpowiedniej obróbce - w przypadku poniższej...

 • Postępy fotowoltaiki - aktualne technologie produkcji ogniw

  Po energetyce wodnej i wiatrowej, fotowoltaika jest trzecią pod względem mocy zainstalowanej technologią, wykorzystującą odnawialne źródła energii. Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Za ogniwa I generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacji - to ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację stanowią ogniwa, które...

 • Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie

  Publikacja

  Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 %. Powoduje to konieczność poszukiwania energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika.Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych...

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych

  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych „niszczonych” w skutek zmian temperaturowych i wykorzystywanych środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesne metody odmrażania oparte o zastosowanie systemów podgrzewania elektrycznego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Strategia wykorzystania zasobów energetycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych

  Publikacja

  Przedstawiono możliwe kierunki wykorzystania zasobów energetycznych z uwzględnieniem krajowych surowców energetycznych w postaci paliw organicznych i zasobów odnawialnych. Strategia obejmuje studium na temat racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów w nadchodzących latach wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez dostęp do taniej energii elektrycznej i cieplnej. Polska posiada...

 • Odnawialne źródła enegi cy energetyka jądrowa- pinia społeczna

  W artykule zaprezentowano obecny stan i możliwości energii produkowanej z odnawianlych źródel energii (OŹE). W pracy przedstawiono uzasadnienie ekonomiczne oraz uwarunkowania środowiskowe dla wykorzystania konkretnych źródeł energii odnawialnej. Opinia wykreowana na podstawie przesłanek ekonomicznych i technicznych przeciwstawiona zostala opinii społecznej uzyskanej na podstawie ankiety. W artykule poruzsony został także temat...

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Drgania materiałów elektrostrykcyjnych a możliwość odzyskiwania energii elektrycznej

  Publikacja

  - 2012

  Praca zawiera opis wstępnych badań dotyczących możliwości określenia poziomu energii, jaką można uzyskać z drgań płytki kompozytowej z przymocowanymi elementami aktywnymi z materiałów piezoelektrycznych. Jednym z materiałów był kryształ PMN-PT, drugim klasyczny kryształ PZT.

 • Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasady energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

 • Doświadczenia i wyzwania rynku energii.

  Publikacja
  • M. Duda
  • H. Gabryś
  • M. Kaliski
  • J. Malko
  • W. Kamrat

  - Rynek Energii - 2014

  Przedstawiono oświadczenia i wyzwania rynku energii w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat.. Pokazano trendy rozwojowe elektroenergetyki.

 • Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku energii - analiza przypadku

  Publikacja

  W artykule omówiono przypadek lokalnego rynku energii, na którym pojawił się nowy, duży odbiorca ciepła i energii elektrycznej. Znacząco zmieniło to uwarunkowania rozwojowe dla przedsiębiorstw energetycznych. Charakterystykę nowego odbiorcy przedstawiono we wcześniejszym artykule (Rynek energii nr 3/2006). Niniejsza publikacja przedstawia wyniki analiz uzupełniających opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w...

 • Wstępna analiza systemów pneumatycznych i hydraulicznych w obiektach do pozyskiwania energii fal morskich

  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono przegląd i analizę systemów hydraulicznych i pneumatycznych w elektrowniach wykorzystujących energię falowania mórz i oceanów. Zaprezentowano także uproszczone schematy przekładni hydrostatycznych do transmisji energii stosowanych w tego typu obiektach

 • ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UWARUNKOWANIA RYNKOWE W POLSCE

  Publikacja

  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się niewątpliwie dodatkowym impulsem do zintensyfikowania działań na rzecz liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wprowadzone mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. To fundamentalne prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad 8 lat, nadal budzi szereg wątpliwości....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jarosław Guziński dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2000   Stopień doktora nauk technicznych – Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia” obroniona 27 czerwca 2000 r – z wyróżnieniem. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe...

 • Przykłady wykorzystania odnawialnych i odpadowych źródeł energii w miejskich oczyszczalniach ścieków

  Publikacja

  - 2005

  Tematem pracy jest problem zaopatrzenia miejskich oczyszczalni ścieków w energię elektryczną i cieplną. Przedstawiono dwie polskie oczyszczalnie ścieków: w Grudziądzu i Żywcu jako przykłady zastosowania odnawialnych i odpadowych źródeł energii. Zamieszczone zostały informacje na temat ilości produkowanego biogazu, źródeł energii, systemów zaopatrzenia w ciepło, w tym agregatów kogeneracyjnych i pomp ciepła. Sformułowano wnioski...

 • Wykorzystanie energii wod podziemnych do celów ciepłowniczych.

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania, do celów ciepłowniczych,zasobów energii wód podziemnych, charakteryzując bliżej zastosowany układ technologiczny źródła ciepła.

 • Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane problemy obrotu energią elektryczną produkowaną w elektrociepłowniach. Przedstawiono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.