Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii.

  Publikacja

  Paliwa jako nośnik energii mają istotny wpływ nie tylko na wszystkie dziedziny działalności człowieka, lecz generalnie na dalszą jego egzystencję na Ziemi. Zależność od paliw i energii jest wprost proporcjonalna do rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, regionu lub wspólnoty. Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych, zwłaszcza żyjący w dużych aglomeracjach miejskich, są niewolnikami energii. Jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja...

 • Odnawialne źródła energii : elektrownie wiatrowe

  Publikacja

  - 2009

  Recenzja referatów podsekcji IV.1. Źródła generacji rozproszonej, w tym elektrownie wiatrowe.

 • Odnawialne źródła energii, a opinia społeczna

  Celem artykułu jest przedstawienie opinii społecznej na temat stosunku do odnawialnych źródeł energii. Artykuł przedstawia także stan wiedzy społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. Uzyskane danej pozwalają stwierdzić, że ponad połowa ankietowanych pozytywnie odnosi się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale już tylko 19% z nich chciałoby zamieszkać w jej sąsiedztwie. Osoby niemające zdania co do elektrowni jądrowej stanowią...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

  W książce omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania proekologicznych źródeł energii, odnosząc sie jednocześnie do źródeł konwencjonalnych. Tematem nadrzędnym książki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska niszczonego głównie przez przemysł, którego siłą napędową, podobnie jak i całej naszej cywilizacji, jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach naturalnych: węglu, ropie i gazie. Produkty spalania...

 • Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku.

  Omówiono przebieg i referaty sesji geotermalnej Międzynarodowej Konferencji "Odnawialne źródła energii u progu XXI w'', odbytej w Warszawie w grudniu 2001roku.

 • Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce

  W referacie przedstawiono aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówiono aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazano perspektywy rozwojowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

 • Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy

  W publikacji dokonano charakterystyki i klasyfikacji podstawowych rodzajów biopaliw. Streszczono szereg aktów prawnych regulujących polski rynek biopaliw. W rozdziale scharakteryzowano również aktualną produkcję biopaliw oraz oszacowano możliwości rozwoju krajowego rynku biopaliw. Istotna część publikacji została poświęcona koncepcji indywidualnej produkcji biopaliw na pokrycie własnego zapotrzebowania energetycznego producenta.

 • Modelowanie elektrowni wiatrowych. Elektrownie i sieci- zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii,urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono typy komercyjnych elektrowni wiatrowych oraz sposoby ich modelowania pod kątem analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model matematyczny elektrowni wiatrowej. przedstawiono wyniki symulacji stanów pracy wybranego typu elektrowni wiatrowej.

 • Układy regulacji grupowej w węzłach wytwórczych. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane,

  Publikacja

  - 2003

  W węzłach wytwórczych i przesyłowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu regulacji napięć i sterowania rozpływem mocy biernej w systemie należy dążyć do zastosowania układów regulacji grupowej napięcia i mocy biernej. Układy regulacji grupowej powinny swoim sterowaniem (nadrzędnym) obejmować wszystkie układy regulacji biorące udział w procesie regulacji U i Q w danym węźle. W referacie przedstawiono wymagania dla układów...

 • Wpływ wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego na elektroenergetyczną sieć zasilającą. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego wykonanych w programie PSPICE. Zaprezentowano przykładowe przebiegi napięć i prądów w stanach ustalonych i przejściowych w elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych wybranych zakłóceń w układzie prostownika oraz stanów pracy bezawaryjnej w celu oceny ich wpływu na kształt napięć...

 • Odnawialne Źródła Energii - Efektywność i Eksploatacja

  Kursy Online

 • Odnawialne źródła enegi cy energetyka jądrowa- pinia społeczna

  W artykule zaprezentowano obecny stan i możliwości energii produkowanej z odnawianlych źródel energii (OŹE). W pracy przedstawiono uzasadnienie ekonomiczne oraz uwarunkowania środowiskowe dla wykorzystania konkretnych źródeł energii odnawialnej. Opinia wykreowana na podstawie przesłanek ekonomicznych i technicznych przeciwstawiona zostala opinii społecznej uzyskanej na podstawie ankiety. W artykule poruzsony został także temat...

 • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  * Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego * Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne * Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej * Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania * Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów * Redukcja zużycia energii...

 • Katedra Elektroenergetyki

  Zespoły Badawcze

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Witold Lewandowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Michał Ryms dr inż.

  dr inż. Michał Ryms, fizyk, absolwent Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił na Wydziale Chemicznym. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku adiunkta. Działalność naukowa obejmuje: zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej oraz możliwości nowego zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) głównie w budownictwie energooszczędnym...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Proekologiczne źródła energii odnawialnej.

  Publikacja

  Podano charakterystykę obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono odnawialne źródła energii:energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, otrzymywaną z biomasy i inne. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych, metod przetwarzania energii na pracę i ciepło. Opisano również aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej, niskotemperaturowej konwersji energii mórz i oceanów,...

 • Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne żródła energii

  Publikacja

  - 2005

  Przestawiono współczesne technologie i układy wytwarzania energii wykorzystujące odpady komunalne i przemysłowe oraz odnawialne źródła energii. opisano podstawowe układy energetyczne wytwarzania na lokalnym rynku energii.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono klasyfikację zasobów energii, dzieląc je na konwencjonalne i niekonwencjonalne, zaś w kolei w niekonwencjonalnych wydzielono zasoby odnawialne i nieodnawialne. Omówiono różnicę między źródłami energii, a jej zasobami. Wskazano na ustawowe zapisy o energii odnawialnej, zwracając uwagę, że z ustawy Prawo energetyczne znikło pojęcie źródła energii niekonwencjonalnej.

 • Domy pasywne

  Idea domu pasywnego sprowadza się do maksymalnego zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz uciążliwości dla środowiska. Zasadniczym celem jest jak najmniejsze zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (węgiel, gaz, czy inne paliwo), przy jednoczesnym utrzymaniu prognozowanego poziomu komfortu cieplno-wilgotnościowego w poszczególnych pomieszczeniach domu. W domu pasywnym najważniejszym źródłem energii są odnawialne źródła...

 • Postępy fotowoltaiki - aktualne technologie produkcji ogniw

  Po energetyce wodnej i wiatrowej, fotowoltaika jest trzecią pod względem mocy zainstalowanej technologią, wykorzystującą odnawialne źródła energii. Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Za ogniwa I generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacji - to ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację stanowią ogniwa, które...

 • Application of renewable energy sources to drive organic Rankine cycle micro CHP

  Publikacja

  - 2006

  Odnawialne źródła energii rzadko znajdują zastosowanie przy stawianych obecnie wymaganiach przez nowoczesne ciepłownie. Pojawiła się unikalna okazja pomocy przy wprowadzeniu na rynek elektrowni zoptymalizowanej dla tych nieużywanych i pomijanych źródeł ciepła. Organiczny obieg Rankine'a jest podobny do konwencjonalnych turbin parowych, wyjątkiem jest płyn napędzający turbinę, którym jest płyn roboczy o dużej masie cząsteczkowej....

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych

  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych „niszczonych” w skutek zmian temperaturowych i wykorzystywanych środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesne metody odmrażania oparte o zastosowanie systemów podgrzewania elektrycznego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publikacja

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Vikoristanne energi pidzemnih vod u teplotehnici [cz.2]

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania wód podziemnych, charakteryzując zastosowany układ technologiczny źródła ciepła. Cechą wspólną przedstawianych rozwiązań jest poziom temperatury wody wymuszający zastosowanie pomp grzejnych w celu wykorzystania jej energii. Ponadto wybrane przykłady charakteryzują się różnymi wartościami temperatury zagospodarowywanych energetycznie wód, jak i dysponowaną mocą grzejną źródła...

 • Vikoristanne energi pidzemnih vod u teplotehnici [cz.1]

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania wód podziemnych, charakteryzując zastosowany układ technologiczny źródła ciepła. Cechą wspólną przedstawianych rozwiązań jest poziom temperatury wody wymuszający zastosowanie pomp grzejnych w celu wykorzystania jej energii. Ponadto wybrane przykłady charakteryzują się różnymi wartościami temperatury zagospodarowywanych energetycznie wód, jak i dysponowaną mocą grzejną źródła...

 • Oszczędne źródła światła

  Publikacja

  - 2007

  Dokonano analizy wydajności świetlnej używanych źródeł światła oraz omówiono najbardziej wydajne źródła światła. Wskazano, że istnieje możliwość znacznej poprawy wydajności świetlnej źródeł światła poprzez użycie nieorganicznych oraz organicznych diod elektroluminescencyjnych.

 • Wymiana źródła ciepła

  Publikacja

  Przedstawiono, zrealizowaną w ramach termomodernizacji obiektu, koncepcję modernizacji systemu grzewczego w obiekcie szkolno-hotelarskim. Poprzedzona termorenowacja przegród budowlanych obiektu, modernizacja źródła ciepła polegała na zastosowaniu kolektorów słonecznych, sprężarkowych pomp grzejnych oraz nowoczesnego kotła wodnego.

 • Źródła energii XXI wieku

  Wyczerpywanie się paliw kopalnianych powoduje konieczność rozwoju innych źródeł energii. Jako potencjalnie przyszłościowe źródła energii zostały omówione źródła oparte o rozszczepienie jąder atomowych i syntezę termonuklearną oraz wykorzystujące antymaterię. Problemy wydajnego przesyłu energii także są przedmiotem rozważań.

 • Lizostafyna - źródła otrzymywania i zastosowanie

  Publikacja

  W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę liostafyny: budowę, właściwości biochemiczne, źródła otrzymywania enzymu. Przedstawiono także możliwości wykorzystania tego białka w medycynie i weterynarii jako alternatywny chemioterapeutyk przeciw infekcjom wywoływanym przez gronkowce oraz w przemyśle żywnościowym do poprawy mikrobiologicznej jakości produktów.

 • Synthesized light source for optical coherence tomography

  W artykule omówiono wpływ parametrów źródła promieniowania optycznego na właściwości systemu OCT. Szczególną uwagę zwrócono na źródła syntezowane. Omówiono charakterystykę źródła zbudowanego z dwóch różnych diod SLD. Przedstawiono wyniki pomiarów, które wskazują na możliwości znacznego polepszenia czułości i rozdzielczości systemu OCT wykorzystującego takie źródło.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł "pozasystemowych" (ang. non-utility genera-tion - NUG) jest wynikiem głębokich przemian w sferach techno-logii, organizacji i finansowania, zarządzania i nowego spojrzenia na ochronę...

 • Źródła idei twórczych Ralpha Erskine'a

  Publikacja

  - 2016

  Publikacja przybliża biografię i projekty Ralpha Erskine'a, analizując źródła jego idei twórczych. Ralph Erskine (1914-2005) to angielski architekt, który przez większość swojego życia mieszkał i pracował w Szwecji. Zasłynął ze swego prospołecznego i proekologicznego podejścia do architektury. Źródeł jego idei twórczych trzeba poszukiwać w domu rodzinnym i szkole. Rodzice Erskine’a byli socjalistami i zwolennikami Towarzystwa Fabiańskiego....

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji

  Publikacja

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

 • Wpływ doboru parametrów źródła na rozdzielczość pomiaru w interferometrii niskokoherencyjnej.

  Jednym z podstawowych elementów niskokoherencyjnego, interferometrycznego systemu pomiarowego jest szerokopasmowe źródło światła. Wybór źródła jest bardzo ważny, gdyż jego parametry mają bezpośredni wpływ na końcową jakość pomiaru. Z tego też względu wydaje się niezbędnym poznanie charakterystyk źródeł szerokopasmowych wykorzystywanych w interferometrii niskokoherencyjnej i zależności, pomiędzy parametrami źródła, a jakością pomiaru.

 • MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI JĄDROWEJ JAKO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

  W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pracy elektrowni jądrowej (EJ) również w charakterze źródła ciepła, a więc w warunkach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Rozpatrzono dwa poziomy mocy cieplnych oddawanych do systemów ciepłowniczych. Przeprowadzone wstępnie badania techniczne i ekonomiczne dla lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim potwierdziły potencjalną...

 • Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2005

  Celem artykułu była identyfikacja warunków pracy właścicieli małych przedsiębiorstw, będących dla nich źródłem stresu. Do oceny natężenia stresu zastosowano Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy Dudka, Waszkowskiej i Hanke (1999). Skutki stresu zidentyfikowano za pomocą pytań dotyczących wpływu na zdrowie psychiczne, fizyczne, chroniczne zmęczenie i niechęć do pracy. W badaniu uczestniczyło 78 osób: (średnia wieku 43,9) prowadzący...

 • Źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych

  W artykule przedstawiono źródła błędów oraz miary jakości estymacji położenia obiektów w systemach radionawigacyjnych.

 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

  W książce omówiono zagadnienia, związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, zarys technologii ich wytwarzania, parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono wybrane alternatywne źródła energii i zasady działania urządzeń do przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną z uwzględnieniem sprawności konwersji, zużycia materiałowego...

 • Źródła i metody badań marketingowych

  Publikacja

  - 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Źródła skojarzone zasilane paliwem gazowym

  Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Wskazano, że umożliwia ona stosowanie sprężarkowych pomp grzejnych do efektywnego zagospodarowania lokalnych niaskotemperaturowych zasobów energii odpadowej i ze źródeł odnawialnych. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny...