Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIASTA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIASTA

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIASTA

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

 • Dorota Dominika Kamrowska-Załuska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Kierownik Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”; odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym Massachusetts Institute of Technology (2013). Urbanista z 16 letnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze...

 • Pomiędzy ideą i materią - architektura w kontekście zmiennych koncepcji przestrzeni.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Ciągła odnowa i przedefiniowywanie architektury są efektem nieustannie zmieniających się koncepcji przestrzeni. Współczesne koncepcje opierając się zarówno na teoriach nauk przyrodniczych jak i estetyki, nauk społecznych, pozwalają na kształtowanie obiektu architektury jako odpowiedzi na swoisty układ zależności wynikający z szeroko pojmowanego kontekstu. Dynamika kontekstu znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze budynku coraz...

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Potencjał lokalnych sieci współpracy w procesie rewitalizacji

  W związku ze zmianami, jakie niesie urbanizacja XXI wieku pojawiają się zarówno wizje dystopijne jak i nowe idee odrodzenia miast. Impulsem, wokół którego koncentruje się współczesne życie miejskie, skłaniając ludzi do powrotu do miast, innych zaś powstrzymując przed ich opuszczeniem, staje się dzisiaj poszukiwanie nowych wspólnot odniesień raz nowych miejsc identyfikacji i tożsamości. W dyskursie na temat przyszłości miast swoje...

 • Forum morskie i strefa rozwoju centrum miasta - nowa morska brama Gdyni?

  Publikacja

  Rolą tego artykułu jest pokazanie związków funkcjonalno-przestrzennych Gdyni z morzem. Przedstawiono w nim możliwości przekształcenia terenów poportowych i poprzemysłowych przylegających do historycznego centrum. Tereny te odgrywają ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich prowadzących do odnowy krajobrazu miasta. W Gdyni stwarzają one szansę na rozwój nowoczesnego śródmieścia, którego miastu brakuje, a także otwarcia...

 • Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wymiar społeczny procesu rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich. Pokazuje problem na tle przykładów procesów rewitalizacyjnych w krajach rozwiniętej demokracji oraz na przykładzie terenów pofortecznych (Kwartał Grodzisko w Gdańsku) objętych programem odnowy.

 • Polskie miasta wielkich osiedli

  Publikacja

  - Rok 2006

  Powojenna forma miasta poslkiego w dużym uproszczeniu to odbudowana starówka i liczne luźno z nia powiazane osiedla mieszkaniowe. Problem kondycji zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w modernistycznych monostrukturalnych osiedlach mieszkaniowych jest obecnie jednym z najważniejszych kwestii stabilności społecznej polskich miast. Kluczem do wielu kwestii będzie w przyszłości kwestia losów wielkich spółdzielni mieszkaniowych....

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • Most, wiadukt, ulica nośnikami jakości życia w mieście

  Publikacja

  - Rok 2006

  Most, widukt, ulica sa ważnymi elementami tworzącymi krajobraz miejski. Są składnikiem przestrzeni publicznej. Ich forma jest współczesnie wykorzystywana dla tworzenia wizerunku miasta nowoczesnego - przychylnego pieszemu, szanującego tradycję, aktywnie budującego przyszłość. Podnoszenie jakości zamieszkania w mieście ma za zadanie zatrzymanie procesu ''ucieczki z miasta'' do strefy podmiejskiej. dobrze zaprojektowane przestrzenie...