Wyniki wyszukiwania dla: OPÓR PRZESTRZENI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OPÓR PRZESTRZENI

Wyniki wyszukiwania dla: OPÓR PRZESTRZENI

 • Wpływ nawierzchni jezdni na opór toczenia opon samochodowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca stanowi wprowadzenie do problematyki wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono krótki opis celu pracy, pomiarów oraz wyników. Zaprezentowane własne spostrzeżenia i wnioski.

 • Opór toczenia opon samochodowych

  Opór toczenia opon samochodowych jest jednym z istotnych parametrów charakteryzujących współpracę opon samochodowych z nawierzchnią jezdni. jego wartość wpływa na zużycie paliwa a przez to na koszt transportu samochodowegooraz na osiągi pojazdów, takie jak prędkość maksymalna czy zdolność przyspieszania. W zależności od warunków ruchu zmniejszenie oporu toczenia o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o2-4%. Zmniejszenie zużycia...

 • Size effect in centrifuge cone penetration tests

  Określenie efektu skali w badaniu wciskania stożka w zagęszczonych piaskach kwarcowych na podstawie badań modelowych w wirówce geotechnicznej. Badania przeprowadzono na dwóch piaskach kwarcowych przy przyśpieszeniach od 30g do 100g. Analizowano efekt skali związany ze stosunkiem średnicy modelu (mini-stożka) do średniej średnicy ziaren oraz wpływem poziomu naprężenia na opór stożka. Wpływ poziomu naprężenia powoduje powstanie geometrycznego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Electrical conductivity of disordered (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O materials

  Amorficzny materiał (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox wygrzewany w odpowiednich warunkach staje się nieuporządkowanym metalem i nadprzewodnikiem. Ma duży opór i zazwyczaj ujemny współczynnik temperaturowej zależności oporu. W pracy dyskutowane są właściwości w stanie normalnym oraz przejście do stanu nadprzewodzącego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na opór toczenia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wpływ czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu, Przeanalizowano zależność współczynnioka oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśninia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napęowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszenia,zużyvia bieżnika i temperatury otoczenia.

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Wpływ nawierzchni jezdni na zużycie paliwa

  W pracy przedstawiono problematykę wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wpływu nierówności i tekstury przy oporze toczenia opon na zużycie paliwa. Zawarto krótki opis celu badań, pomiarów oraz analizy wyników. Zaprezentowano również spostrzeżenia i wnioski.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox glass-ceramics: disordered metal and superconductor

  Amorficzny materiał (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox wygrzewany w odpowiednich warunkach staje się granulastym metalem i nadprzewodnikiem. Może być uważany za silnie nieuporządkowany metal. Ma duży opór i zazwyczaj ujemny współczynnik temperaturowej zależności oporu. Nieuporządkowanie i granulasty charakter materiału ujawnia się również w jego właściwościach nadprzewodzących.

 • Organizacja sieciowa uczelni - studium wykonalności

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono uwarunkowania organizacyjne działalności uczelni w zmieniającym się otoczeniu. Wskazano bariery organizacyjne utrudniające elastyczne funkcjonowanie uczelni. Zaproponowano zmiany w uczelni w kierunku organizacji sieciowej. Sprzyja temu struktura biurokracji profesjonalnej uczelni, przeszkadza opór wobec zmian. W podsumowaniu podkreślono za Clarkiem konieczność podtrzymania i utrwalania zmian w uczelniach.

 • Wpływ nawierzchni i opon na opór toczenia

  Artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji, w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.

 • Temperature effect on the current-voltage characteristic fill factor for the silicon solar cells

  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania wpływu temperatury pracy krzemowych ogniw fotowoltaicznych na wartość współczynnika wypełnienia charakterystyki prądowo- napięciowej (FF). Efekty dyfuzyjne w obszarze złącza oraz rekombinacja nośników ładunku ograniczają wartość współczynnika wypełnienia charakterystyki. Spadek tej wartości wynika głównie ze wzrostu wartości rezystancji szeregowej rs. Na rezystancję szeregową składają się: opór emitera...

 • Analiza wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych na opór toczenia opon samochodowych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych ogumienia i obręczy kół na opór toczenia opon samochodowych. Rozpatrzono zależność wartości współczynnika oporu toczenia opony od jej wymiarów, ilości warstw kordu pod bieżnikiem, własności mieszanki gumowej bieżnika, klasy prędkości oraz bieżnikowania. Wykorzystano teorię przyczepności Kummera Meyera do wyjaśnienia zasad doboru mieszanki gumowej bieżnika opony o noskim oporze...

 • Wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon samochodowych

  W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6º do +3º wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu toczenia oraz przyrostu współczynnika oporu toczenia w funkcji kąta pochylenia badanego koła.

 • Interpretacja badań CPT w komorze kalibracyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Analiza wyników sondowań statycznych przeprowadzonych w komorze kalibracyjnej w Laboratorium Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Uwzględnienie wpływu warunków brzegowych wokół masywu gruntowego, składowej pionowej i poziomej stanu naprężenia, oraz stopnia zagęszczenia piasku modelowego. Analiza wpływu stosunku średnicy komory do średnicy modelu na opór na stożku sondy CPT. Weryfikacja istniejących korelacji dla piasków...

 • Wpływ kierowcy na opór toczenia samochodu

  W pracy omówiono wpływ zachowań kierowcy na opory toczenia pojazdu w ruchu drogowym. Można tu wyróżnić styl jazdy kierowcy oraz jego dbałość o pojazd. Przedstawiono wzrost oporu toczenia w aspekcie dynamicznego przyspieszania oraz szybkiej jazdy na zakręcie. Przeanalizowano także wpływ na opór toczenia takich czynników jak: ciśnienie w ogumieniu obciążenie promieniowe, zbieżność kół jezdnych samochodu oraz zużycie ogumienia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia

  W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu toczenia wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do kondycjonowania osadów ściekowych

  Publikacja

  Praca dotyczy możliwości wspomagania procesu odwadniania komunalnych osadów ściekowych przy pomocy promieniowanie mikrofalowego. Przedstawiono wyniki badań parametrów charakteryzujących podatność osadów na odwadnianie (opór właściwy, czas ssania kapilarnego, zawartość suchej masy po odwirowaniu) uzyskane w okresie XI 1999-II 2002 dla trzech rodzajów osadów z oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Porównano wyniki uzyskane dla...

 • Application of microwaves for sewage sludge conditioning

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy wpływu promieniowania mikrofalowego na odwadnianie osadów ściekowych. Przeprowadzono pomiary parametrów charakteryzujących podatność osadów ściekowych na odwadnianie: opór właściwy, czas ssania kapilarnego oraz zawartość suchej masy w osadzie po odwirowaniu. Stwierdzono poprawę odwadnialności osadów kondycjonowanych promieniowaniem mikrofalowym, zależną ilościowo od rodzaju preparowanych osadów. Zastosowanie podwójnego...

 • Podstawy teoretyczne zjawisk wibroakustycznych występujących na przejazdach kolejowo - drogowych

  Publikacja
  • R. Licow
  • F. Tomaszewski
  • J. Polasik
  • K. J. Waluś

  - Rok 2016

  Poziom zjawisk wibroakustycznych generowanych przez pojazdy samochodowe i kolejowe do środowiska jest zależny od wielu czynników. Są nimi np.: typ/rodzaj opon i nawierzchni, opór aerodynamiczny, konstrukcja pojazdu i jego stan techniczny. Dodatkowo impulsy dźwiękowe mogą pochodzić od uderzeń opon w znajdujące się na drodze przeszkody i infrastrukturę drogową. Do infrastruktury drogowej mającej wpływ na poziom emitowanych zjawisk...

 • Pomiary oporu toczenia opon samochodowych w warunkach drogowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy wymieniono kierunki działań zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe. Jednym z nich jest zmniejszenie oporu toczenia samochdu. Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych PG od 1984 roku prowadzi prace związane ze zmnieszeniem oporu toczenia opon samochodowych. Opisano sposób definiowania oraz parametry wpłływające na opór toczenia koła ogumionego. Podano wyniki badań drogowych oporu toczenia zestawu...

 • Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects.

  Publikacja

  - FOREST PRODUCTS JOURNAL - Rok 2009

  Opór skrawania zależy podczas przecinania nie tylko od wilgotności drewna lecz również od jego temperatury. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przecinania drewna sosnowego zmrożonego na pilarce ramowej wielopiłowej. Dla porównania wykonano również testy dla drewna o temperaturze pokojowej. Czynnikami badanymi były: moc skrawania, dokładność przecinania w postaci grubości elementów, a także chropowatość powierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Laboratoryjne badania oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oporu toczenia i temperatury opon do pojazdów specjalnych. Współczynnik oporu toczenia tych opon jest silnie uzależniony od ciśnienia pompowania. Po utracie nadciśnienia w oponie, gdy następuje styk wewnętrznej powierzchni bieżnika z wkładką Run-Flat, opór toczenia wzrasta około 7-8 razy w stosunku do sytuacji gdy ciśnienie pompowania jest wyregulowane do jazdy po drogach utwardzonych...

 • Hydrodynamical loads on a floating dock towed in sea conditions

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono i analizowano charakterystyki amplitudowe (RAO) oraz prognozy krótko i długoterminowe hydrodynamicznych reakcji doku pływającego holowanego w warunkach morskich na akwenach Bałtyku i Morza Północnego. Przedmiotem badań były: nurzania i kołysania wzdłużne, ciśnienia dynamiczne indukowane w różnych częściach dna doku, pionowy moment gnący i opór doku holowanego na falach czołowych. Charakterystyki RAO rozpatrywanych...

 • Modelowanie oporu poprzecznego w torze kolejowym przy wykorzystaniu badań doświadczalnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Opór poprzeczny w torze kolejowym jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jego stateczności w płaszczyźnie poziomej. Utrata tej stateczności, zwana wyboczeniem toru, może stanowić bezpośrednią przyczynę katastrofy kolejowej, zwłaszcza, gdy proces ten nastąpi pod jadącym pojazdem szynowym. Celem referatu jest przedstawienie przeprowadzonych badań nad oporem poprzecznym oraz omówienie sposobu modelowania toru bezstykowego...

 • The balanced scorecard method applying in small and medium enterprise management

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autorzy podejmują dyskusję z poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji, nowego spojrzenia na komunikację w dół struktury, dalekiego horyzontu planowania, sceptycyzmu...

 • Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition:impedance studies

  W pracy badano dwa typy elektrod: membranowe elektrody jonoselektywne (ISE) oraz elektrody nowego typu all-solid-state (AAS). Elektrody AAS zawierają przewodzącą warstwę polimerową na węglu szklistym lub platynie, na który nałożona jest membrana zawierająca jonofor. Do badań użyto dwa jonofory: p-tert-butylokaliks[4]aren-korona-4 (L1) selektywnie kompleksująca jony Na+ oraz kaliks[4]aren-korona-6 (L2) selektywnie kompleksująca...

 • Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono autorskie badania nad nową małą sondą statyczną wraz z metodą kalibracji. Sondę skonstruowano w ramach badań nad zmianą zagęszczenia ośrodka gruntowego wywołanego uformowaniem kolumn żwirowych. Badania kalibracyjne miały na celu ustalenie zakresu pomiarowego i efektywności skonstruowanego urządzenia pozwoliły wykazać istotny wpływ warunków brzegowych na parametry kalibracji, wpływ nieodkształcalnosci brzegów...

 • Podstawy teoretyczne zjawisk wibroakustycznych występujących na przejazdach kolejowo - drogowych

  Publikacja
  • R. Licow
  • F. Tomaszewski
  • K. J. Waluś
  • J. Polasik

  - PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT - Rok 2016

  Poziom zjawisk wibroakustycznych generowanych przez pojazdy samochodowe i kolejowe do środowiska jest zależny od wielu czynników. Są nimi np.: typ/rodzaj opon i nawierzchni, opór aerodynamiczny, konstrukcja pojazdu i jego stan techniczny. Dodatkowo impulsy dźwiękowe mogą pochodzić od uderzeń opon w znajdujące się na drodze przeszkody i infrastrukturę drogową. Do infrastruktury drogowej mającej wpływ na poziom emitowanych zjawisk...

 • Wybrane zagadnienia projektowania mikrostrugowych wymienników ciepła

  Publikacja

  - Rok 2015

  W monografii omówiono wybrane zagadnienia intensyfikacji wymiany ciepła przy zastosowaniu oryginalnej technologii mikrostrugowej. Technologia ta jest pozytywnie postrzegana w aspekcie wysokowydajnych wymienników typu rekuperator, ponieważ odpowiednio uformowana struga płynu może lokalnie rozbić warstwę przyścienną na powierzchni przegrody w wymienniku, redukując opór cieplny przejmowania ciepła między płynem a powierzchnią tej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników

  Publikacja

  Autorzy podejmują w artykule dyskusję z powszechnie wyznawanym poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Aby to uczynić, w pierwszej części poniższego tekstu, wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH

  Publikacja

  - IM Inżynieria Maszyn - Rok 2013

  Do szacowania efektów energetycznych (moc skrawania, siła skrawania), w klasycznym podejściu, przy przecinaniu drewna piłami wykorzystuje się w obliczeniach opór właciwy skrawania, który w przypadku drewna jest funkcją wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Innym podejściem jest zastosowanie modelu bazującego na mechanice pękania, w którym bierze się pod uwagę oprócz wytrzymałości drewna, warunki tarcia, a także właciwość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Physical modeling in sands in a wide range of stress level: Application to the calibration of CPTU i DMT tests.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca dotyczy badań modelowych w gruntach niespoistych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysokiego poziomu naprężenia na zachowanie się podłoża gruntowego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich opisano zachowanie się piasku w szerokim zakresie naprężeń z uwzględnieniem ściśliwości, kruszenia się ziaren, nieliniowości obwiedni zniszczenia oraz nieliniowości modułu odkształcenia związanych z poziomem naprężenia...

 • Experimental studies on specific cutting resistance while cuttingwith narrow-kerf saws

  Badania eksperymentalne właściwego oporu skrawania zostały wymuszone poprzez pojawienie się nowych technologii przecinania za pomocą cienkich pił. W przeprowadzonym eksperymencie wartościami wejściowymi były: rozwarcie całkowite ostrzy (rzaz), posuw na ostrze oraz grubość brzeszczotu piły. W ten sposób, oprócz zmian całkowitego przekroju warstwy skrawanej uwzględniano również wpływ warunków tarcia pomiędzy brzeszczotem piły, ścianami...

 • Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności

  Publikacja

  - Rok 2020

  Opór toczenia jest jednym z trudniejszych do wyznaczenia parametrów opon samochodowych. Jest to spowodowane tym, iż w przypadku nowoczesnych opon siła oporu toczenia odpowiada 0,5–1% obciążenia opony, dlatego pomiary bardzo małych sił muszą być wykonywane w silnie obciążonym układzie. Stanowi to ogromny problem, szczególnie w warunkach drogowych. Pomiary laboratoryjne są łatwiejsze do wykonania, ze względu na możliwość kontrolowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ profilu misji na możliwości operacyjne pojazdu podwodnego

  Publikacja

  Artykuł powstał na bazie doświadczeń wynikających z wieloletniej współpracy z Marynarką Wojenną RP w zakresie systemów walki przeciwminowej opartych na pojazdach podwodnych oraz projektów naukowo-badawczych dotyczących tego rodzaju pojazdów. Celem podjęcia tematu było stworzenie bazy wiedzy do określania wytycznych dla projektowania i dobierania odpowiednich pojazdów podwodnych do przewidywanych profili misji bojowych uwzględniając...

 • Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Na początku niniejszej pracy pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych” przedstawiono zagadnienia dotyczące oporów ruchu pojazdu. Omówiono metody zarówno drogowe, jak i laboratoryjne badań oporu toczenia opon samochodowych. Zaprezentowano przykładowe wartości współczynników oporu toczenia opon na różnych rodzajach nawierzchni. Kolejno omówiono metody pomiaru tekstury nawierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ sposobu suszenia na wiązkość i naprężenia tnące przy przecinaniu wybranych gatunków drewna

  Publikacja

  - Rok 2021

  W rozprawie doktorskiej przedstawiono wpływ sposobów suszenia na wiązkość i naprężenia tnące w strefie skrawania, które zgodnie ze współczesną mechaniką pękania można uznać za energetyczne wskaźniki skrawalności. Badania zostały przeprowadzone dla próbek z drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) i bukowego (Fagus silvatica L.) suszonego czterema sposobami. Trzy z nich, to najczęściej wykorzystywane w przemyśle, suszenie w sposób...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wytrzymałość na ściskanie polimerowych kompozytów warstwowych w warunkach udaru.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Porównano wytrzymałość na ściskanie i mechanizmy odpowiedzialne za poudarową wytrzymałość na ściskanie i tolerancję zniszczeń udarowych laminatów szklanych o osnowie żywicy epoksydowej lub winyloestrowej, jak również epoksydowych laminatów węglowych oraz hybrydowych: węglowo-szklanych lub aramidowo-szklanych. Dla laminatów epoksydowych o wzmocnieniu węglowym i szklanym oraz węglowo-szklanym otrzymano zbliżone wartości wytrzymałości...

 • Nośność graniczna pali Vibro obciążonych osiowo na podstawie próbnych obciążeń statycznych i wyników sondowania CPT.

  Publikacja

  - Rok 2015

  W odniesieniu od obecnych trendów optymalizacji w projektowaniu obiektów inżynierskich, dąży się do określania rzeczywistych wartości współoddziaływać podłoża gruntowego i konstrukcji. Pale Vibro, należą do grupy pali przemieszczeniowych z poszerzoną podstawą, charakteryzują się bardzo dużą nośnością, szczególnie w gruntach niespoistych. Wyniki próbnych obciążeń statycznych wskazują, że nośność pali Vibro jest znacznie większa...

 • Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podrózy na przykładzie Gdańska

  Rozkład przestrzenny jest drugim etapem w budowie czterostopniowego klasycznego modelu podróży, w którym to dokonuje się rozdzielenia podróży między rejony transportowe. Na tym etapie modelowania liczbę podróży pomiędzy rejonami wyznacza się najczęściej za pomocą modelu grawitacyjnego. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na programie VISUM. W artykule przedstawiono problemy, które...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym