Wyniki wyszukiwania dla: OPIS MACIERZOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OPIS MACIERZOWY

Wyniki wyszukiwania dla: OPIS MACIERZOWY

 • Macierzowy opis okretowego środowiska elektromagnetycznego

  W artykule poruszono problemy zwiazane z analizowaniem stanu kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urzadzeń okretowych. Scharakteryzowano i opisano zagrożenia w postaci źródeł zaburzeń występujące w okrętowym środowisku elektromagnetycznym, mogace wpływać na bezpieczeństwo okrętu i załogi. Z punktu widzenia ograniczenia emisji e-m omówiono rolę struktur okrętowych. Na podstawie analizy źródeł emisji pola elektromagnetycznego...

 • Sensitivity performance of all pole canonical low pass GmC filters.

  W pracy badano własności częstotliwościowe kanonicznych filtrów dolnoprzepustowych GmC bez zer transmisyjnych. Przedstawiono ogólną strukturę kanonicznego filtru dolnoprzepustowego i jej opis macierzowy. Wyprowadzono ogólne wzory określające funkcje wrażliwościowe filtru. Dokonano porównania struktur do 10-go rzędu włącznie dla aproksymacji Butterwortha, Czebyshewa i Bessela.

 • Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy szeregów czasowych i ich modelowania scałkowanymi procesami autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,q). Dla dowolnych parametru modelu p i q, zaproponowano opis spektrum wykorzystując zapis macierzowy. Takie podejście pozwoliło na znaczne uproszczenia przy różnego rodzaju wyprowadzeniach, a w efekcie i obliczeniach.

 • Accelerated Monte Carlo method for computation of photon migration by matrix description of photon direction

  Publikacja

  Przedstawiono metodę obliczeń dyfuzji fotonów w materiałach silnie rozpraszających, będącą modyfikacją metody Monte Carlo. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu wektorowego opisu kierunku propagacji fotonów poprzez opis macierzowy, co pozwala na około 5% redukcję czasu obliczeń na komputerach z jednopotokowym przetwarzaniem zmiennopozycyjnym lub większą w wypadku wielopotokowego przetwarzania.

 • Ogólna struktura filtrów Gm-LC czasu ciągłego.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono ogólny model filtrów Gm-LC czasu ciągłego oraz jego opis macierzowy. Wykazano, że dowolny filtr aktywny tej klasy zarówno trybu napięciowego jak i prądowego jest szczególnym przypadkiem opracowanej struktury. Przedstawione rozważania teoretyczne zilustrowano reprezentatywnym przykładem dolnoprzepustowego układu eliptycznego filtru Gm-LC dowolnego(nieparzystego) rzędu.

 • General Description of State-Space Continuous-Time Gm-C Filters

  W pracy przedstawiono ogólne podejście do analogowych filtrów Gm-C czasuciągłego, oparte o opis macierzowy. Przedstawiono związki pomiędzy sieciąpasywną filtru a funkcją przenoszenia. Podano nową definicję filtrów zmien-nych stanu Gm-C oraz opisano dwie interesujące podklasy filtrów Gm-C jakrównież podano kanoniczne transformacje przekształcające struktury z pojem-nościami nieuziemionymi w struktury zawierające wyłącznie...

 • Analogowe filtry OTA-C czasu ciągłego - wybrane zagadnienia analizy i syntezy

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono istotne problemy dotyczące metod analizy, syntezy i projektowania analogowych filtrów OTA-C czasu ciągłego. Zaprezentowano analityczny model ogólnej struktury dla tej klasy filtrów. Podano zunifikowany macierzowy opis dla konfiguracji układowych filtrów OTA-C trybu napięciowego oraz prądowego. Omówiono podstawy analizy wrażliwości ogólnej struktury oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady syntezy i...

 • Filtry Gm-C czasu ciągłego - ogólna struktura i zastosowania w zagadnieniach analizy i projektowania

  W pracy przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C czasu ciągłego oraz jego opis macierzowy. Wykazano, że dowolny filtr aktywny tej klasy jest szczególnym przypadkiem zaprezentowanej struktury. Struktura ta jest szczególnie przydatna do analizy i projektowania filtrów Gm-C wysokiego rzędu, między innymi filtrów z wielopętlowym sprzężeniem zwrotnym takich jak Leap-Frog(LF) czy Follow-the-Leader (FLF). W pracy zaprezentowano szereg...

 • Noise Analysis and Optimization of Continuous-Time OTA-C Filters

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono efektywną procedurę wyznaczania szumów w filtrach OTA C czasu ciagłego. Procedura wyprowadzona jest w oparciu o ogólny model filtru OTA C oraz jego opis macierzowy. Podano jawne formuły pozwalające okreslić odniesione do wejścia widmo szumów dowolnego filtru rozważanej klasy. Otrzymane wyniki teoretyczne zostały zweryfikowane poprzez porównanie z wynikami otrzymywanymi za pomocą symulatora SPICE dla wybranych...

 • Analysis and Optimization of Noise in Continuous-Time OTA-C Filters

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono ogólną procedurę analizy szumów w filtrach klasy OTA-C czasu ciągłego. Procedura umożliwia analizę filtrów o dowolnej topologii i dowolnego rzędu w ramach rozważanej klasy. W oparciu o opis macierzowy ogólnej struktury filtru OTA-C wyprowadzono ogólne formuły pozwalające na wyznaczanie i optymalizację szumów dowolnego filtru OTA-C. Przedstawione wyniki są użyteczne nie tylko dla klasycznych (dyskretnych lub...

 • Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca dotyczy wybranych aspektów teorii projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego, realizowanych w strukturach układowych, wykorzystujących zlinearyzowane wzmacniacze transkonduktancyjne (Gm) i liniowe elementy pojemnościowe (C). Zaprezentowano ogólną strukturę filtrów Gm-C wraz z opisem macierzowym. Zmodyfikowany opis macierzowy podano również dla filtrów Gm-LC, wykorzystujących dodatkowo elementy indukcyjne...

 • Matematyczne Modele Ekonomii

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne....

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Matematyczny świat zespolony, macierzowy i wektorowy

  Kursy Online
  • M. Wata
  • D. Żarek
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań. Opis kursu: Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie...