Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJA PRACY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJA PRACY

Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJA PRACY

 • ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • P. Tojza

 • ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA I PODSTAWY NORMALIZACJI [2021/22]

  Kursy Online
  • P. Tojza

 • ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA I PODSTAWY NORMALIZACJI [2020/21]

  Kursy Online
  • P. Tojza

 • ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA I PODSTAWY NORMALIZACJI [2020/21]

  Kursy Online
  • P. Tojza

 • ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA I PODSTAWY NORMALIZACJI [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • P. Tojza

 • Organizacja procesów pracy

  Kursy Online
  • J. Grabosz

 • Organizacja procesów pracy (SD) - lato 2020/2021

  Kursy Online
  • J. Grabosz

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja...

 • Telepraca a organizacja wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2002

  Telepraca staje się w dzisiejszych czasach jednym z bardziej racjonalnychrozwiązań wykonywania pracy dla takich grup pracowniczych jak osoby niepeł-nosprawne, matki wychowujące dzieci, czy ludzi, którzy wybrali życie z dala od dużych aglomeracji miejskich. telepraca stwarza z jednej strony określone korzyści, a z drugiej strony zagrożenia, i to zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799

  Publikacja

  - Rok 2006

  Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Wykorzystanie Trust Case do analizy i uzasadniania zaufania do systemów IT jest przedmiotem aktywnych badań. Podejście to znalazło zastosowanie w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety critical), a ostatnio...

 • Standarycja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych, cz II

  Rozkład tworzyw sztucznych w środowisku jest złożonym procesem, którego przebieg w dużym stopniu zależy od rodzaju tworzywa sztucznego, jak również od warunków, na które tworzywo jest narażone. W niniejszej pracy przedstawiono usystematyzowany, aktualny stan szybko rosnących zasobów normatywnych w zakresie biodegradacji. Opracowanie to powstało na podstawie analizy danych różnych organów normalizacyjnych takich jak: Amerykańskie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0

  Druga dekada XXI w. jest początkiem nowej rewolucji przemysłowej, określanej jako przemysł 4.0. Coraz powszechniejsze systemy cyberfizyczne, internet rzeczy, obliczenia i procesy sterowane w chmurze wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników, uzbrojonych w ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, wykazujących się przedsiębiorczością i inicjatywą. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Warunki rozwoju telekooperacji w organizacji pracy

  W artukule omówiono zagadnienie doskonalenia organizacji pracy z zastosowaniem telekooperacji. Przedstawiono klasyfikację form koordynacji pracy z uwzględnieniem współczesnych wymogów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Zaprezentowano uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju telekoopracji.

 • Jerzy Proficz dr inż.

  Jerzy Proficz – wicedyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora (2012 r.) w specjalności Informatyka na temat przetwarzania strumieni danych w środowisku superkomputera (HPC, Big Data). Autor i współautor ponad 40 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach...

 • Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości w czasach Gospodarki Opartej na Wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2020

  Celem autorki jest analiza wpływu aspektu zarządzania wiedzą u uczestników XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości na wynik oraz uzyskanie wyróżnienia. Konkurs składa się z kilku etapów, m.in. samooceny oraz weryfikacji w siedzibie uczestnika przeprowadzonej przez ekspertów Polskiego Rejestru Statków. Po udziale w konkursie organizacja biorąca w nim udział, poza aspektami marketingowymi uzyskuje informacje zwrotną w postaci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych

  Degradujące w środowisku naturalnym produkty z tworzyw sztucznych są grupą materiałów polimerowych, których ilość znacznie wzrosła w ostatnich latach. Ustanowiono wiele testów degradacji środowiskowej przez różne jednostki normalizacyjne. Testy te są również wykorzystywane, przy ustalaniu podstawowych systemów certyfikacji. Standardowe testy określają na przykład, jak pomiary biodegradacji danego materiału muszą być wykonane lub...

 • Wybór strategii rozwoju Portu Gdańsk opartej na analizie TOWS/SWOT

  Publikacja

  - Rok 2016

  Morski port w Gdańsku, będący podmiotem o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki narodowej, odgrywa również znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z południowo-wschodnią Europą. Aktualnie podmiot ten utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera wśród polskich portów pod względem obsłużonej masy ładunkowej. Aby tę pozycję zachować, spotęgować dalszy dynamiczny...

 • Zastosowania ontologii: Organizacja ontologii bazy treści i zajęć dydaktycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono koncepcję organizacji ontologii nauczania wiedzy informatycznej, według aktualnie obowiązujacego raportu CC 2005 i jego części dziedzinowych. Wyodrębniono struktury hierarchiczne porządkujące bazę treści dydaktycznych oraz organizację toku studiów. Wskazano na zalety rozwiązań zawartych w raporcie oraz zaproponowano modyfikacje struktur organizacyjnych ontologii w celu ich większej elastyczności. Opisano strategię...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Outsourcing w przedsiębiorstawach polskich - model podziału pracy

  Artykuł ukazuje możliwości zastosowania modelu optymalizacji pracy w zakresie korzystania z usług obcych. Dotyczy badań przypadku zlecania na zewnątrz zadań związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń technicznych przez polskie przedsiębiorstwa. Potwierdza zasadność stosowania modelu optymalizacyjnego podziału oraz jego elastyczność w obliczu wymagań przedsiębiorcy.

 • Ograniczanie zakażeń szpitalnych z wykorzystaniem środków architektonicznych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Statystyki zakażeń szpitalnych w Polsce skłaniają do wniosku, że należy poszukiwać optymalnych form minimalizacji ryzyka przenoszenia zakażeń, w tym drobnoustrojami lekoopornymi. Wśród elementów istotnych dla systemu kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Polsce wymienia się m.in.: audyty, kontrole wewnętrzne, edukację personelu oraz działania mające wpływ na jego zachowanie, planowanie pracy zespołu, ocenę efektów działania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The impact of mega sports events on the stock markets

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę może być rozpatrywany na różnych płaszczyznach. Najczęściej przywołuje się zmiany w zakresie PKB kraju lub regionu goszczącego, zmiany na rynku pracy, rozbudowę bądź modernizację infrastruktury oraz tendencje w zakresie przepływu turystycznego. Kanały oddziaływania tak dużych wydarzeń są jednak dużo szersze i obejmują ponadto: życie publiczne, polityczne i kulturalne, informację,...

 • Ze świata Lean: Małe zmiany w świecie wielkich gabarytów

  Wydarzenia

  24-03-2022 15:00 - 24-03-2022 16:30

  Zapraszamy na spotkanie Ze Świata Lean, Małe zmiany w świecie wielkich gabarytów, czyli Lean w produkcji jednostkowej pociągów.

 • MODELOWANIE WYBRANYCH MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DŁUGICH ODCINKACH DRÓG

  Publikacja

  - Rok 2016

  Każdego roku w wypadkach drogowych na świecie życie traci prawie 1,3 mln osób, co oznacza prawie niemal 3 tys. ofiar dziennie,. Tyle samo zabitych w ruchu drogowym odnotowujemy rocznie w Polsce. Ekonomiczne straty w wyniku tych wypadków wynoszą ok. 2% światowego PKB. W roku 2010 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję pt. „Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020” rozpoczynającą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej

  Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy względną ceną pracy a aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw i poziomem zatrudnienia w wybranych branżach polskiej gospodarki w latach 1998-2009. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej.Z przeprowadzonych badań wynika, że za istotny statystycznie można uznać związek względnej ceny pracy z aktywnością inwestycyjną realizowaną w branżach: budownictwo...

 • Jerzy Grabosz mgr inż.

  Osoby

  Dyplom ukończenia studiów mgr inż. Elektronik – automatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki (1970), Dyplom ukończenia ukończenia studium podyplomowego „Organizacji i Zarządzania” Uniwersytet Gdański (1981), Licencja treningu menedżerskiego w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem udzielona przez Cal Duisberg Gesellschaft Kln (1990), Certyfikat trenera nt “ Zarządzania technologią i Total Quality...

 • Wytworzenie laboratoryjnego materiału odniesienia (zanieczyszczona gleba)

  Publikacja

  - Rok 2010

  W Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od wielu lat prowadzone są badania nad wytworzeniem nowych materiałów odniesienia. Obecnie badania były ukierunkowane na wyprodukowanie nowego laboratoryjnego materiału odniesienia (LRM) -"Gleba zanieczyszczona przez metale i trwałe związki organiczne" - LRM gleba 1.W pracy przedstawiono etapy produkcji wytwarzanego laboratoryjnego materiału odniesienia:Uzyskanie...

 • Rola osobowości pracownika w radzeniu sobie ze stresem w pracy na stanowisku komputerowym

  W artykule dokonano analizy wpływu osobowości pracownika na radzenie sobie ze stresem w pracy na stanowisku komputerowym. Wskazano możliwości modyfikacji wymagań, tak aby praca była dostosowana do szerokiej grupy zatrudnionych i wymagała minimalnego udziału szczególnych predyspozycji indywidualnych.

 • Wykorzystywanie infrastruktury kolejowej w obsłudze ruchu regionalnego

  W artykule poruszono kwestię wykorzystania istniejacych obiektów i infrastruktury kolejowej dla aktywizacji regionalnego ruchu kolejowego. Istniejącym elementem jest odpowiednia organizacja ruchu

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Struktura zespołu projektowego dla wdrożenia dobrej praktyki pod nazwą "Sąd jako organizacja samoucząca się"

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale opisano strukturę projektową do wprowadzenia praktyki zarządczej Sąd jako organizacja samoucząca się. Wskazano na zadania i role poszczególnych członków zespołu.

 • JAKOŚ(Ć) ? : Dwa lata Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  Artykuł, na przykładzie Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii, opisuje w jaki sposób biblioteka jako organizacja radzi sobie w obliczu ciągłych zmian. Przedstawienie RBN oraz umieszczenie jej w otoczeniu zewnętrznym (bliższym i dalszym) i wewnętrznym pokazuje, że dzisiejsze biblioteki muszą wciąż dostosowywać się do zmian. Artykuł stawia również pytanie - jak społeczeństwo wiedzy (jako nowy typ społeczeństwa) ma tą wiedzą zarządzać?...

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001:2004 na przykładzie stoczni jachtowej w Gdańsku

  W artykule opisano model zarządzania bezpieczeństwem pracy w stoczni jachtowej, który został opracowany na potrzeby skuteczniejszego zarządzania bezpieczeństwem pracy w stoczni na podstawie Polskiej Normy PN-N-18001: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System zarzązania bezpieczeństwem i higieną pracy wg. PN-N-18001:2004 na przykładzie stoczni jachtowej w Gdańsku

  Opisano model zarządzania bezpieczeństwem pracy w stoczni jachtowej w Gdańsku.

 • Koncepcja dobrej praktyki "Poprawa wizerunku sądu"

  Publikacja

  - Rok 2017

  W dokumencie pt. „Koncepcja wdrożenia dobrej praktyki – poprawa wizerunku sądu” przedstawiony został opis, wspomnianej powyżej dobrej praktyki. Warto również zwrócić uwagę na powiązanie tej praktyki z innymi proponowanymi praktykami: a) sąd w otoczeniu społecznym oraz b) organizacja i funkcjonowanie BOI.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie MSP

  Publikacja

  - Rok 2010

  W niniejszym rozdziale przeanalizowano świadomość przedsiębiorców odnośnie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą organizacja EURO 2012. Została ona przebadana na próbie 300 firm z 3 branż: hotelarskiej, gastronomicznej i transportowej. Ponadto, przeprowadzono 3 wywiady pogłębionewśród firm z branży turystycznej.

 • Koncepcja dobrej praktyki "Sąd jako organizacja samoucząca się"

  Publikacja

  - Rok 2017

  W dokumencie pt. „Koncepcja wdrożenia dobrej praktyki – Sąd jako organizacja samoucząca się” przedstawiony został opis, wspomnianej powyżej dobrej praktyki. Warto również zwrócić uwagę na powiązanie tej praktyki z innymi proponowanymi praktykami: a) partycypacyjny model zarządzania sądem oraz b) zarządzanie zmianą w Sądzie.

 • Etap edukacji we wdrażaniu strategicznej karty wyników w Wirtualnej Polsce S.A.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przybliżono ulokowanie Balanced Scorecard w zarządzaniu strategicznym w Wirtualnej Polsce SA. Omówiono w szczególności etap edukacji BSC, na którym organizacja ta się obecnie znajduje. Autor opisał pokrótce obieg informacji strategicznej w firmie oraz wpływ BSC na rozwój organizacji.

 • Mathematical Modelling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przegląd systemów osadu czynnego. Rozwój modeli procesu osadu czynnego. Podstawowe definicje z zakresu modelowania matematycznego i symulacji komputerowej. Proces budowy modelu (model biokinetyczny, hydrodynamiczny, transferu tlenu, temperatury). Modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w systemach osadu czynnego. Organizacja badań symulacyjnych. Praktyczne zastosowania modeli osadu czynnego.

 • Zagadnienia związane z eksploatacją sieci

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zagadnienia eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Procesu starzeniowe systemów - brak jednoznacznych ocen. Wpływ elementu lokalnego na stan techniczny sieci. Organizacja eksploatacji jej wpływ na ostateczna cenę usług. Sprzęt eksploatacyjny. Szczególne wymagania. Dywersyfikacja wysokości taryf w Polsce jako konsekwencja lekceważenia elementu kosztu eksploatacji oraz odpisu amortyzacyjnego

 • International Career Day

  Wydarzenia

  18-01-2018 10:00 - 18-01-2018 15:00

  Biuro Karier PG oraz Organizacja Studentów Zagranicznych PG zapraszają na Targi Pracy – International Career Day. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.

 • Problemy inwestycji liniowej w trudnych warunkach

  Publikacja

  Problemy związane z realizacją inwestycji liniowej w szczególnie trudnych warunkach. Organizacja procesu w przypadku nowych nieznanych technologii/rozwiązań materiałowych. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem - braki w zakresie informacji o istniejącej infrastrukturze. Kolizje z innymi inwestycjami - potrzeba szczególnej koordynacji w warunkach kolizji. Przykład awarii. Znaczenie informacji historycznej

 • Organizacja wirtualna - szansa dla małych firm.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Organizacja wirtualna wydaje się być bardzo kuszącą propozycją dla małych przedsiębiorstw, które, dysponując z zasady mniejszymi zasobami, nie są wstanie sprostać konkurencji. Połączenie zasobów w ramach organizacji wirtualnej może tą sytuację zmienić. Jednak nie wszystkie małe firmy są przygotowane do nawiązania tej nowej formy współpracy.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Autorka analizuje problem organizacji uczącej się. Przedstawia jej cechy i elementy porównując ją z typową organizacją biurokratyczną. Ważną częścią opracowania jest ukazanie pięciu dyscyplin wpływających na jej zmianę. Na generowanie nowych rozwiązań ogromne znaczenie ma jednak wiedza. Autorka pokazuje jak organizacja ucząca się będzie modelowym ukierunkowaniem rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem organizacji '' uczącej się''.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł ukazuje kapitał ludzki jako strategiczny wyznacznik przyszłych nowoczesnych modeli przedsiębiorstwa. Przyszle teorie zarządzania wskazują na takie typy zarządzania, ktore stymulują kapitał intelektualny i określają nowestruktury przedsiębiorstw. Jedną z tych koncepcji jest organizacja ''ucząca się''. Autorka pokazuje jej funkcje i ukierunkowanie na wiedzę i ludzi jako kapitał intelektualny.

 • Organizacja Systemów Komputerowych wykład - Nowy

  Kursy Online
  • P. Raczyński
  • M. Niedźwiecki

  Realizacja wykładu z przedmiotu Organizacja Systemów Komputerowych 1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura 2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi 3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania 4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy 5. Przegląd listy rozkazów 6. Rozkazy i...

 • Skatepark szansą na aktywizację i integrację mieszkańców Trójmiasta

  Publikacja

  - Rok 2008

  Promocja miasta może być prowadzona wieloma sposobami. Jedną z nich, jest działalność na polu promocji aktywności fizycznej. Organizacja imprez na skalę międzynarodową, na pewno jest najbardziej spektakularna, lecz wydarzenia o mniejszej randze, służące mieszkancom i gościom na codzień są miarą przyjazności miasta. Skatepark jest szczególnym miejscem, gdzie młodzież może działać swobodnie, czuć się ''u siebie''.

 • Rola kształtowania się postaw kadry kierowniczej średniego szczebla w doskonaleniu systemu zarządzania jakością na przykładzie organizacji branży hotelarskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  W opracowaniu zaprezentowano praktyczne doświadczenia związane z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością w średniej wielkości hotelu. Proces wdrażania zaprojektowano w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb i oczekiwań średniej kadry kierowniczej. W podobny sposób wprowadzono zmiany po roku do-świadczeń z funkcjonowania tego systemu. W podsumowaniu, przedstawiono konkretne korzyści, jakie osiągnęła organizacja dzięki zastosowaniu...