Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ

 • Planowanie i sterowanie produkcją

  Kursy Online
  • J. Łopatowska

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Sterowanie produkcją z wykorzystaniem koncepcji MRP

  Publikacja

  - Rok 2012

  W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawy sterowania produkcją z wykorzystaniem koncepcji MRP jako jednej z form opartej na koncepcji push. Dokonano identyfikacji danych zewnętrzych i wewnętrznych niezbędnych do realizacji harmonogramu MRP oraz strukturę tego typu harmonogramów.

 • Planowanie struktury procesu technologicznego dla potrzeb sterowania elastyczną produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W publikacji przedstawiono problematykę z zakresu planowania procesów technologicznych i sterowania produkcją w procesie wytwarzania. Porównano tradycyjne i nowe rozwiązania z zakresu procesu generowania programów sterujących dla obrabiarek NC. Rozważono zagadnienia dekompozycji procesu technologicznego w elastycznie zautomatyzowanej produkcji w aspekcie nowej standaryzacji komputerowej wymiany danych.

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia

  Celem artykułu jest przestawienie metod organizacji oraz sterowania produkcją współczesnego zakładu produkcyjnego specjalizującego się w produkcji wielogabarytowych rozdzielnic. W artykule zostało przedstawione przede wszystkim współczesne sterowanie procesem produkcyjnym rozdzielnic i związanym z nim przepływem materiałów i informacji w taki sposób, aby zamawianie materiałów, uruchamianie zleceń produkcyjnych oraz dostawa wyrobów...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • ORGANIZACJA I STEROWANIE RUCHEM LOTNICZYM (PG_00044651) TRANSPORT I st. 6 sem. - sem. letni 2021/22 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Planowanie lotów. Operacje statków powietrznych w rejonie portu lotniczego. Obsługa portu lotniczego. Sterowanie ruchem lotniczym.

 • Napędy i Sterowanie

  Czasopisma

  ISSN: 1507-7764

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT I st. (L:32498W0), 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego....

 • Uszeregowania zadań wieloprocesorowych w ogólnych systemach równoległych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Planowanie procesorów produkcyjnych czy sterowanie systemami komputerowymi wymaga skonstruowania adekwatnych modeli teoretycznych w celu uzyskania zadowalającego poziomu efektywności stosowanych rozwiązań oraz przeprowadzenia w miarę jak najpełniejszej klasyfikacji problemów ''łatwych'' oraz ''trudnych''obliczeniowo. W pracy rozważane są problemy deterministycznego szeregowania zadań wieloprocesorowych w środowisku maszyn...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne

  Publikacja

  Konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji podstawowego procesu w organizacjach jakim jest proces produkcji wyrobów i usług, wymaga odpowiedniej adaptacji procesu planowania i sterowania produkcją do dynamicznych zmian otoczenia. Dla zagwarantowania efektywnego przebiegu procesu zmiany niezbędne jest nadanie mu właściwych ram i jego systemowe ujęcie. W artykule scharakteryzowano zakres działań i obszary zmian procesu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identyfikacja czynników zmian procesu planowania i sterowania produkcją - aspekty metodyczne

  Proces planowania i sterowania produkcją pełni istotną funkcję w koordynowaniu przepływu materiałów i informacji w całym strumieniu wartości produktów. Ponadto w znaczny sposób wpływa na efektywność współzależnego procesu produkcyjnego. Wynika z tego konieczność dostosowania tego procesu do wymagań i możliwości płynących z otoczenia tego procesu i samego procesu. Wiąże się to z potrzebą identyfikowania czynników jego zmiany. Celem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modeling of production planning and control process consistent with theory of constraint

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł dotyczy problematyki zastosowania metody werbel-bufor-lina do planowania produkcji w systemach produkcyjnych z wielokrotnymi buforami. W artykule przedstawiono algorytm - jego funkcje, dane wejściowe i wyjściowe - który może mieć zastosowanie do modelowania procesu planowania i sterowania produkcją. Algorytm umożliwia określenie wielkości czasowych buforów w systemie oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań....

 • Wykorzystanie wnioskowania logicznego w planowaniu i sterowaniu produkcją

  Publikacja

  - Rok 2007

  Efektywną realizację zmain, również w procesie planowania i sterowania produkcją, wspomagają odpowiednie metody i narzędzia. W artykule przedstawiono etapy realizacji pełnej zmiany według Logicznego Wnioskowania, zgodnej z teoria Ograniczeń. Scharakteryzowano też cel i zakres stosowania poszczególnych narzędzi Logicznego Wnioskowania w realizacji zmainy procesu planowania i sterowania produkcją. Artykuł prezentuje ponadto powiązania...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Metody inteligencji obliczeniowej w zarządzaniu produkcją

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowany został przegląd metod inteligencji obliczeniowej stosowanych w zarządzaniu produkcją. Rozdział rozpoczyna się definicją problemu harmonogramowania zadań wraz z wprowadzeniem standardowej nomenklatury stosowanej w literaturze poświęconej temu zagadnieniu. We wstępie zwrócono uwagę na złożoność problemów harmonogramowania zadań i potrzebę stosowania algorytmów generujących dopuszczalne rozwiązania przybliżone....

 • Analiza porównawcza wybranych metod planowania i sterowania produkcją

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy artukuł ma charakter przeglądowy i dotyczy problematyki planowania i sterowania produkcją w dyskretnych systemach przemysłowych. Została w nim przedstawiona krótka charakterystyka wybranych metod planowania i sterowania produkcją oraz dokonana analiza porównawcza wybranych systemów, zarówno z punkt widzenia istoty funkcjonowania, jak i kryteriów o charakterze organizacyjnym i wymagań rynku.

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Rozwój metod modelowania systemów organizacji i zarządzania produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W niniejszym rozdziale określono główne czynniki które wpływają na proces modelowania systemów organizacji i zarządzania produkcją. Dla każdego z wyróżnionych czynników przedstawono również rozwój ukształtowanych w wyniku modelowania technik i metod wspomagających produkcję.

 • „Rozpocznij karierę z firmą Aptiv” – SPOTKANIE ONLINE

  Wydarzenia

  24-03-2022 12:00 - 24-03-2022 13:00

  Biuro Karier PG wraz z przedstawicielami firmy Aptiv zaprasza na spotkanie ”Rozpocznij karierę z firmą Aptiv”.

 • Buforowanie i harmonogramowanie w wybranych metodach planowania i sterowania produkcją

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono rodzaje buforów w systemach produkcyjnych oraz realizowane przez nie funkcje. Dokonano analizy porównawczej buforów dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją oraz przedstawiono lokalizację buforów w systemach produkcyjnych wykorzystujących te metody. W końcowej części artykułu porównano harmonogramowanie produkcji i kontrolę procesu produkcyjnego dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją.

 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

 • Napędy i Sterowanie 2002

  Rokrocznie w Gdańsku organizowane są targi NAPĘDY I STEROWANIE oraz ELEKTRO-INSTALACJE wraz z towarzyszącym Seminarium "Napędy i Sterowanie". W artykule przedstawiono firmy i prezentowaną ofertę wyrobów z zakresu napędu i sterowania pneumatycznego oraz zamieszczono informację o referacie wygłoszonym na seminarium z zakresu sterowania predykcyjnego w pneumatyce.

 • Planowanie napraw w warunkach ryzyka i niepewności

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono metodykę planowania napraw i remontów nawierzchni kolejowej w warunkach ryzyka, niepewności i zakłóceń. Opracowana metoda umożliwia planowanie budowy w sposób niedeterministyczny. Zasadniczym elementem jest algorytm prognozowania czasu budowy poprzez wykorzystanie własności zmiennej losowej.

 • Zmiana procesu planowania i sterowania produkcją a etapy i narzędzia logicznego wnioskowania. - (Logistyka - nauka)

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2008

  W artykule przedstawiono etapy realizacji pełnej zmiany przy zastosowaniu Teorii Ograniczeń i Logicznego Wnioskowania. Scharakteryzowano wykonywane działania na każdym etapie zmiany i powiązane z nimi narzędzia. Zaprezentowano również zależności pomiędzy rodzajami zmian procesu planowania i sterowania produkcją a wykonywanymi etapami Logicznego Wnioskowania. W końcowej części artykułu przedstawiono schematy wykorzystania Logicznego...

 • Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania...

 • Model matematyczny zespołu produkcyjnego destylacji ropy naftowej do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty

  Formułuje się model matematyczny zespołu produkcyjnego destylacji ropy naftowej do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii ropy naftowej. Model ten zawiera niezbędne relacje pozwalające wyznaczyć na poziomie operatywnego sterowania produkcją rafinerii bieżące zadania dla zespołu destylacji. Model matematyczny zespołu opracowano na podstawie badań autora, opierających się na danych pomiarowych uzyskanych dla rzeczywistego...

 • Planowanie eksperymentu

  W pracy przedstawiono schemat postępowania przy planowaniu eksperymentu naukowego

 • Wykorzystanie metody planowania i sterowania produkcją zgodnej z Teorią Ograniczeń do optymalizacji procesu produkcyjnego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Optymalizacja procesu produkcyjnego nie jest mozliwa bez zastosowania odpowiedniej metody planowania i sterowania produkcją, dostosowanej do cech systemu produkcji i wymagań rynku. W artykule scharakteryzowano metodę werbel-bufor-linia zgodną z Teorią Ograniczeń i jej wpływ na parametry systemu produkcji. Przedstawiono algorytmy, któe umożliwiaja planować i sterować produkcją zgodnie z wymogami TOC i dostarczają informacji pozwalających...

 • Wykorzystanie metody planowania i sterowania produkcją zgodnej z teorią ograniczeń do optymalizacji procesu produkcyjnego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2007

  Optymalizacja procesu produkcyjnego nie jest możliwa bez zastosowania odpowiedniej metody planowania i sterowania produkcją, dostosowanej do cech systemu produkcji i wymagań rynku. W artykule scharakteryzowano metodę werbel-bufor-lina zgodną z Teorią Ograniczeń i jej wpływ na parametry systemu produkcji. Przedstawiono algorytmy, które umożliwiają planować i sterować produkcją zgodnie z wymogami TOC i dostarczają informacji pozwalających...

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnkiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

 • Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przez planowanie zintegrowane rozumie się planowanie kompleksowe, wieloaspektowe, łączące aspekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne z aspektami przestrzennymi. Autorzy prezentują ideę rozwoju zrównoważonego, typy obszarów wiejskich i formy planowania w polskich gminach. Proponują zintegrowane planowanie rozwoju obszaru turystycznego. Formułują postulaty co do monitoringu rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych oraz sposobu...

 • Model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn do celów operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty

  Przedstawia się model matematyczny zespołu produkcyjnego reformingu katalitycznego benzyn, wchodzący w skład modelu matematycznego problemu operatywnego sterowania produkcją rafinerii nafty. Model ten pozwala wyznaczać na poziomie operatywnego sterowania produkcją rafinerii bieżące zadania produkcyjne dla zespołu reformingu katalitycznego benzyn, którego celem jest wytwarzanie z wybranych frakcji benzynowych tzw. reformatu o podwyższonej...

 • Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Niniejsza monografia dotyczy problematyki zaawansowanych systemów produkcyjnych, a w szczególności zagadnień zarządzania zmianą w obszarze procesów planistyczno-sterujących. Przez zaawansowane systemy produkcyjne w niniejszej monografii rozumiane są elastyczne systemy produkcyjne FMS (Flexible Manufacturing System) oraz dalsze systemy wynikające z ich doskonalenia i rozwoju (warunkowanego przede wszysztkim technologiami informacyjnymi...

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2021/2022

  Kursy Online
  • G. Zieliński
  • J. Czerska

  Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy. Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł. Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować...

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Zieliński
  • M. Muchlado
  • J. Czerska
  • E. Marjańska

  Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy. Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł. Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować...

 • System Kanban jako współczesna metoda sterowania produkcją w małych i średnich firmach

  Celem artykułu było przedstawienie praktycznego działania systemu Kanban jako współczesnej metody sterowania produkcją w małych i średnich firmach. Dla przedsiębiorstw kanban to praktyczna metoda likwidacji magazynów przedprodukcyjnych (cały zapas znajduje się na stanowisku roboczym), międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych. Materiały i półfabrykaty dostarczane są od dostawców z godzinową dokładnością, dzięki rezerwom zdolności produkcyjnych...

 • Sterowanie ślizgowe maszyną dwustronnie zasilaną

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano układ regulacji mocą czynną i bierną maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako generator. Do syntezy układu regulacji mocy wykorzystano model multiskalarny maszyny dwustronnie zasilanej. Sterowanie nieliniowym obiektem generatora zrealizowano z wykorzystaniem techniki sterowania ślizgowego.W publikacji przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla skokowych zmian wielkości zadanychmocy P i Q.

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym za pomocą falownika prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań symulacyjnych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem prądu, w którym zastosowano dwie metody sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia prędkościowego tj., sterowanie z orientacją względem wektora pola (FOC) oraz sterowanie oparte na modelu multiskalarnym (MMB).

 • Sterowanie napięciami na kondensatorach falownika kaskadowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie napięciami na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanej strategii sterowania.

 • Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemunaruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny co powoduje...

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe

  W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenie prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia, przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi : struktury i algorytmy. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efewktywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości...

 • Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji

 • Sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanymi z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji.