Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania...

 • Planowanie przestrzenne : racjonalna gospodarka ściekami

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wpływ planowania przestrzennego na racjonalne rozwiązywanie kanalizacji. Miejsce infrastruktury kanalizacyjnej w różnych fazach planowania. Wymagania w stosunku do eksploatatora kanalizacji, współpraca w fazach planowania.

 • Ustawa o WOH a planowanie przestrzenne

  Publikacja

  - Rok 2007

  11 maja Sejm uchwalił budzącą wiele emocji Ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o WOH). Zgodnie z uchwaloną definicją wielkopowierzchniowym obiektem handlowym jest obiekt o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, prowadzący jakąkolwiek działalność handlową. Mimo iż Ustawie o WOH przyświecają szczytne cele racjonalizacji wykorzystania zasobów miejskich, jej skutki mogą w istocie negatywnie wpłynąć...

 • Planowanie przestrzenne narzędziem równoważenia rozwoju systemu transportowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje sytuacje konfliktowe wywołane funkcjonowaniem i rozwojem systemu transportowego oraz wskazuje możliwości ich ograniczenia lub eliminacji poprzez odpowiednie rozwiązania przestrzenne respektujące złożenia zrównoważonego rozwoju.

 • Planowanie Przestrzenne 2022-2023

  Kursy Online
  • J. Małuj

  Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z procesem przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres zajęć projektowych: etap I: koncepcja podziału nieruchomości / koncepcja urbanistyczna etap III: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: część graficzna oraz ustalenia tekstowe dotyczące wybranego terenu Zakres ćwiczeń:  poznawanie warsztatu urbanistycznego poprzez aktywne uczestnictwo...

 • Planowanie Przestrzenne ćwiczenia i projekt

  Kursy Online
  • J. Małuj
  • P. Szewczyk

 • Planowanie przestrzenne obszarów morskich i nadmorskich

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak: Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe. Wybrane portowe budowle hydrotechniczne. Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich. Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport). Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy,...

 • Planowanie przestrzenne IŚ mgr NS 2022-2023

  Kursy Online
  • D. Wróblewska

 • Planowanie Przestrzenne na kierunku Transport 2022/2023 (lato)

  Kursy Online
  • R. Okraszewska

  Przedmiot o nazwie Planowanie Przestrzenne dla IV sem. studiów stacjonarnych kierunku Transport. Planowanie Przestrzenne na kierunku Transport 2022/2023 (lato), kurs wspierający przedmiot Planowanie Przestrzenne, (PG_00044603) przeznaczony dla studentów: Kierunek studiów: Transport Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023 Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: 2 Semestr: 4 (letni)

 • Planowanie Przestrzenne Projekt i Ćwiczenia - GP semestr letni 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Małuj
  • J. Breś

  Zakres zajęć projektowych: etap I: koncepcja podziału nieruchomości i koncepcja urbanistyczna etap II: koncepcja zagospodarowania działki etap III: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: rysunek oraz ustalenia tekstowe dotyczące wybranego terenu

 • Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

  Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu

  Publikacja

  Artykuł zawiera ogólną systematykę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Autor omawia trudności zapobiegania przez planowanie przestrzenne zagrożeniom środowiska. Analizuje strukturę problemu, wskazując czynniki: społeczne, gospodarcze, prawne i polityczne, w tym rolę: motywacji, hierarchii wartości, świadomości ekologicznej, przekonań. Autor wskazuje też działania prowadzące do ograniczenia zagrożeń.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Spatial planning on regional level

  Publikacja

  Polish spatial planning results from typical for countries of Central and Eastern Europe transition . They have undergone the transformation from decentralized management system based on the dominance of state to the system of representative democracy, based on self-government administration; also territorial on regional level.

 • Dominika Wróblewska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Dominika Wróblewska, profesor uczelni uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w 2000 roku. Od 2002 roku rozpoczęła pracę na wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska na Politechnice Gdańskiej (obecnie wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) na stanowisku adiunkta. Od  2019 roku  pracuje na stanowisku profesora uczelni. Obszary zainteresowań to zmiany wprowadzanie edukacji opartej na interdyscyplinarnym...

 • Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Planowanie przestrzenne jest tą dziedziną, w której obecność́ elementów demokracji bezpośredniej ma szczególne uzasadnienie, ponieważ dotyczy interesów zarówno całej społeczności lokalnej, jak i poszczególnych jej członków. Opracowanie zawiera opis działań mieszkańców stolicy, którzy zainteresowani swoim otoczeniem zmieniają je według ich potrzeb. W Warszawie partycypacja obywateli staje się coraz częstszą praktyką podczas debaty...

 • Uwarunkowania logistyczne planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej

  Publikacja

  Planowanie przestrzenne stanowi pochodną kilku czynników natury przyrodniczej, ekonomicznej, rynkowej, technicznej, społecznej i politycznej. W planowaniu przestrzennym śródlądowych portów wodnych jako główne czynniki przyjmuje się konfigurację powierzchni terenu, tzn. jej kształt (rzeźbę terenu) oraz obecność i wzajemne położenie obiektów i punktów charakterystycznych portów wodnych. Dodatkowo w planowaniu przestrzennym i lokalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • SPRIM - edycja 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Wróblewska
  • M. Kasprzyk
  • M. Gajewska

  Kurs dla studentów studiów magisterskich, II sem. na kierunku IŚ WILIŚ Kurs realizowany dla dwóch przedmiotów: Planowanie przestrzenne oraz Zarządzanie i Monitoring Środowiska.

 • Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Krajobraz i badania nad nim stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów z różnych dziedzin naukowych. Tym samym dotyczą szerokiego spektrum pojęciowego oraz metodologicznego. W zależności od indywidualnych preferencji w badaniach nad krajobrazem mamy dostęp do okazałego wachlarza narzędzi pozwalających na opisywanie różnego rodzaju typów, struktur krajobrazów i ich poszczególnych komponentów. Dotyczy to wskaźników geograficznych,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu - paradygmaty krytyczne wobec wzrostu i ich implikacje dla planowania przestrzennego

  Publikacja

  - SAMORZĄD TERYTORIALNY - Rok 2022

  Pomimo ponad trzech dekad wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju środowisko Ziemi ulega dalszej degradacji i destabilizacji. Sytuacja ta przekłada się na ożywienie antycypowanej już w latach 70. XX w. krytyki założeń leżących u podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju – spośród których kluczowe wydaje się założenie możliwości rozłączenia (decoupling) wzrostu gospodarczego i negatywnego oddziaływania na środowisko. W niniejszym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Proces kurczenia struktur miejskich związany jest ze zmianami kulturowymi. W Niemczech po zjednoczeniu proces ten przebiega w obu częściach Federaji odmiennie. W landach wschodnich pustoszeją historycznie ukszatłtowane kwartały miejskie i wielkie osiedla, a w landach zachodnich kurczenie dotyka glównie gminy wiejskie. W obu przypadkach odpływająca z miast ludność zasila strefę podmiejską wzmagając tempo procesu suburbanizacji....

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Szpital -- forma i funkcja

  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Gabriela Rembarz dr inż. arch.

  Gabriela Rembarz inżynier-architekt, urbanista, naukowiec, dydaktyk i aktywna projektantka, jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, uzupełniając je specjalizacją w Ochronie Środowiska w ramach międzyuczelnianego CENVIG Center of Environmental Studies (Politechnika Gdańska) akredytowanego przez Roskilde...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Anna Golędzinowska dr inż. arch.

 • Joanna Badach dr inż. arch.

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który ukończyła w 2014 roku, uzyskując na obronie dyplomu wynik celujący. Za swoją pracę dyplomową otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyróżnienie SARP Oddział Wybrzeże. Uczestniczyła w wymianie studenckiej ‘Erasmus’, odbywając dwa semestry studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu Alcalá de Henares w Hiszpanii.    Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012...

 • Równoważenie rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym; plan strategiczno-operacyjny dla Aglomeracji Gdańskiej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono cele i założenia planu strategiczno-operacyjnego równoważenia struktury Aglomeracji Gdańskiej, zasięg terytorialny planu oraz zasady jego opracowania. Omówiono zagadnienie kształtowania się Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, zwracając uwagę na problemy niezrównoważenia procesów rozwojowych. Przedstawiono koncepcję porozumienia metropolitalnego.

 • Wprowadzenie - proces planowania zagospodarowania przestrzennego województwa.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono podstawy planowania zagospodarowania przestrzennego województwa oraz zakres przedmiotowy raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.

 • Rewitalizacja struktur miejskich i możliwości w kształtowaniu przestrzeni na przykładzie programów rewitalizacji miast niemieckich.

  Publikacja

  W artykule omówione zostały ogólne założenia programów rewitalizacji struktur miejskich na przykładzie miast niemieckich. Wyszczególnione zostały urbanistyczne wskaźniki rewitalizacji wedle niemieckiego prawa budowlanego oraz dokładne przestudiowane dwa założenia położone w landzie Badenia-Wirtembergia tj.: śródmieście Althengstett i dawne koszary we Fryburgu.

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jakie oczekiwania? Przes- trzeń**2002 nr 15 s. 29-30.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono doświadczenia w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,programowaniu rozwoju województwa i koordynowaniu planowania miejscowego wwojewództwie pomorskim. Określono oczekiwania wobec planu zagospodarowaniaprzestrzennego województwa jako elementu planowania regionalnego i elementuprowadzenia gospodarki przestrzennej.

 • Projektowanie przestrzenne w nowej rzeczywistości

  Publikacja

  Problemy zmian zasad planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie powtarzających się zjawisk powodziowych. Zmiany prawa wodnego, zmiana sposobu podejścia do zagadnienia. Konieczność zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym, w jego wszystkich fazach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • METHODS OF TEACHING SPATIAL AND URBAN PLANNING AT GEODESY AND CARTOGRAPHY

  Publikacja

  Spatial and town planning is a complex process caused by the interaction between natural and social systems at different temporal and spatial scales. That is the reason, why it is difficult to introduce this subject to students studying disciplines other than spatial or urban planning. The main problem is to define goals, the scope and expected educational effects. The second step is to choose the appropriate teaching and assessment...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy planowania strategii i zagospodarowania przestrzennego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych

  Celem pracy jest rozpoznanie i usystematyzowanie problemów związanych z planowaniem kompleksowej strategii zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych i sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego tych obszarów. Problemy planowania rozumiane są jako trudności, dylematy i wątpliwości związane z różnymi aspektami procesu planistycznego. Autor nawiązuje do cech obszarów metropolitalnych oraz typowych problemów rozwiązywanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edukacja krajobrazowa dla ruralistyki

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł zwraca uwagę na negatywne konsekwencje utraty pospolitych i nieobjętych ochroną, wiejskich krajobrazów. Stawia tezę, że za regres specyfiki krajobrazu odpowiada także dysfunkcyjna wiedza zbiorowa. Celem badań było wskazanie sposobów i środków, które na etapie edukacji akademickiej pomogą przełamać ograniczenia społecznej świadomości krajobrazowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Redevelopment of Russian closed towns: The Example of Zato "Zvezdniy"

  The current economic crisis is having a strong impact on socio-economic processes in the development of Russian cities. The impact of the crisis is particularly strong on city territory where the activity of core industrial enterprises, military units or similar institutions has been stopped. In such cases, the situation is directly related to the functioning of military units or one industrial enterprise responsible for the formation...

 • Rozważania nad intensywnością zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS

  Publikacja

  - Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] - Rok 2015

  Celem artykułu jest zasygnalizowanie konieczności wypracowania jednolitej definicji i sposobu obliczania intensywności zabudowy na potrzeby praktyki urbanistycznej. Punktem odniesienia jest definicja intensywności zabudowy, przyjęta w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na tle definicji zaczerpniętych z innych źródeł. Intensywność zabudowy jest parametrem o najdalej idących skutkach w przestrzeni....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

  Publikacja

  - Urbanista - Rok 2003

  Przedstawiono podstawowe treści planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego: cele i zasady zagospodarowania, model przestrzenny równoważenia, kierunki przekształceń, ustalenia dotyczące podstawowych dziedzin zagospodarowania Zaprezentowano także zasady wdrażania planu działania wspomagające, programy realizacyjne oraz opracowania służące wdrażaniu i ich powiązanie z innymi działaniami odnoszącymi się do ptrzestrzeni...

 • Kształtowanie osadnictwa i zagospodarowania turystycznego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Bory Tucholskie"

  Przedstawiono przesłanki zasady i podstawy koncepcji kształtowania osadnictwa i zagospodarowania przestrzennego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Bory Tucholskie" na tle tej problematyki w regionie projektowanego Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie" położonego w dwóch województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. W pracy wykorzystano wyniki tematu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach...

 • Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

  Publikacja

  Z analizy potrzeb stałej obserwacji zmian wynikają założenia monitoringu. Określono cele monitoringu, jego funkcje i zadania. Rozwinięto założenia kontrolingu jako formy monitoringu decyzyjnego, służącego weryfikacji poziomu realizacji celów rozwoju regionalnego i działań przestrzennych.

 • WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE Z ZAKRESU MODELOWANIA PRZEPŁYWÓW POWIETRZA, ROZKŁADU TEMPERATUR ORAZ PRZESTRZENNEGO PLANOWANIA CENTRÓW DANYCH

  W pracy opisano wybrane problemy z zakresu modelowania przepływów powietrza, rozkładu temperatur oraz przestrzennego planowania serwerowni centrów danych. Dodatkowo, omówiono szczegółowo wybrane kierunki badań związane z szeroko pojętą problematyką obniżania kosztów zużycia energii w nowoczesnych serwerowniach poprzez odpowiednie zarządzenie przepływem ciepła w tego typu obiektach. Przedstawiono także trendy rozwojowe w zakresie...

 • Spatial planning for education

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule opisano przemiany współczesnego systemu planowania przestrzennego w kontekście równoważenia rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono obszarowi Morza Bałtyckiego. Na tym tle zarysowano sytuacje w Polsce i opisno relacje pomiędzy planowaniem a rownowazeniem rozwoju.

 • Rola planowania przestrzennego w realizacji rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Autor wyjaśnia pojęcie planowania i niektóre jego typy. Wskazuje podane przez różnych autorów kryteria i zasady rozwoju zrównoważonego oraz cechy, którym powinny odpowiadać zgodne z nim działania. Jako role planowania przestrzennego opisane są: projektowanie przestrzeni funkcjonalnej, trwałej i pięknej, koordynacja, harmonizacja i regulacja w warunkach wielopodmiotowości oraz planowanie rozwoju, działań i narzędzi sterujących....

 • Czekając na polskie Docklands.Kwestia przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł podsumowuje pierwsze polskie doświadczenia związane z realizacją przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali (ang. large scale urban developments). Analiza polskiego wymiaru globalnego fenomenu, jakim są takie projekty,wskazuje na dwa aspekty ''neoliberalnego'' urbanizmu - rola przedsięwzięć jako narzędzia polityki przestrzennej oraz rola prywatnej samoregulacji w procesie realizacji projektu.

 • Powodzie miejskie – planowanie zagospodarowania przestrzennego

  Strategia przeciwdziałaniom powstawaniu powodzi miejskich. Działania niezbędne na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego. Aktualne zasady planowania, miejsce wód opadowych. Braki w istniejącej dokumentacji. Strategia postepowania.

 • Inwestor i projektant w kształtowaniu przestrzeni

  Problemy racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Plany, braki w zakresie planowania przestrzennego. Konsekwencje wieloletniej prowizorki. Wnioski wynikające z konferencji Izby Projektowania Budowlanego.

 • Influencing the city spatial order by balancing the development of a transportation system - the city of Gdansk example. = Kształtowanie ładu przestrzennego miasta poprzez równoważenie rozwoju systemu transportowego na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2011