Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania...

 • Planowanie przestrzenne : racjonalna gospodarka ściekami

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wpływ planowania przestrzennego na racjonalne rozwiązywanie kanalizacji. Miejsce infrastruktury kanalizacyjnej w różnych fazach planowania. Wymagania w stosunku do eksploatatora kanalizacji, współpraca w fazach planowania.

 • Ustawa o WOH a planowanie przestrzenne

  Publikacja

  - Rok 2007

  11 maja Sejm uchwalił budzącą wiele emocji Ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o WOH). Zgodnie z uchwaloną definicją wielkopowierzchniowym obiektem handlowym jest obiekt o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, prowadzący jakąkolwiek działalność handlową. Mimo iż Ustawie o WOH przyświecają szczytne cele racjonalizacji wykorzystania zasobów miejskich, jej skutki mogą w istocie negatywnie wpłynąć...

 • Planowanie przestrzenne narzędziem równoważenia rozwoju systemu transportowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje sytuacje konfliktowe wywołane funkcjonowaniem i rozwojem systemu transportowego oraz wskazuje możliwości ich ograniczenia lub eliminacji poprzez odpowiednie rozwiązania przestrzenne respektujące złożenia zrównoważonego rozwoju.

 • Planowanie Przestrzenne

  Kursy Online

  Kurs dla studentów Inżynierii Środowiska, studia magisterskie

 • Planowanie przestrzenne (Geodezja)

  Kursy Online

  Kurs z przedmiotu Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia

 • Planowanie Przestrzenne na kierunku Transport

  Kursy Online

  Przedmiot o nazwie Planowanie Przestrzenne dla IV sem. studiów stacjonarnych kierunku Transport.

 • Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

  Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie...

 • Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu

  Publikacja

  Artykuł zawiera ogólną systematykę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Autor omawia trudności zapobiegania przez planowanie przestrzenne zagrożeniom środowiska. Analizuje strukturę problemu, wskazując czynniki: społeczne, gospodarcze, prawne i polityczne, w tym rolę: motywacji, hierarchii wartości, świadomości ekologicznej, przekonań. Autor wskazuje też działania prowadzące do ograniczenia zagrożeń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Spatial planning on regional level

  Publikacja

  Polish spatial planning results from typical for countries of Central and Eastern Europe transition . They have undergone the transformation from decentralized management system based on the dominance of state to the system of representative democracy, based on self-government administration; also territorial on regional level.

 • Centra handlowo-usługowe - nowa funkcja dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wobec rosnącego zapotrzebowania społecznego na dobra konsumpcyjne centra handlowe są atrakcyjnymi miejscami w miastach. Ich oddziaływanie na miasto jest widoczne i tyczy się nie tylko wpływu na drobny handel, ale również hierarchię miejskich ośrodków usługowych oraz komunikację. Jednym z atrakcyjnych przypadków lokalizacji funkcji handlowej jest dworzec kolejowy. Ważnym elementem kontroli rozwoju współczesnego handlu jest odpowiedzialne...

 • Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Planowanie przestrzenne jest tą dziedziną, w której obecność́ elementów demokracji bezpośredniej ma szczególne uzasadnienie, ponieważ dotyczy interesów zarówno całej społeczności lokalnej, jak i poszczególnych jej członków. Opracowanie zawiera opis działań mieszkańców stolicy, którzy zainteresowani swoim otoczeniem zmieniają je według ich potrzeb. W Warszawie partycypacja obywateli staje się coraz częstszą praktyką podczas debaty...

 • Uwarunkowania logistyczne planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej

  Publikacja

  Planowanie przestrzenne stanowi pochodną kilku czynników natury przyrodniczej, ekonomicznej, rynkowej, technicznej, społecznej i politycznej. W planowaniu przestrzennym śródlądowych portów wodnych jako główne czynniki przyjmuje się konfigurację powierzchni terenu, tzn. jej kształt (rzeźbę terenu) oraz obecność i wzajemne położenie obiektów i punktów charakterystycznych portów wodnych. Dodatkowo w planowaniu przestrzennym i lokalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Krajobraz i badania nad nim stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów z różnych dziedzin naukowych. Tym samym dotyczą szerokiego spektrum pojęciowego oraz metodologicznego. W zależności od indywidualnych preferencji w badaniach nad krajobrazem mamy dostęp do okazałego wachlarza narzędzi pozwalających na opisywanie różnego rodzaju typów, struktur krajobrazów i ich poszczególnych komponentów. Dotyczy to wskaźników geograficznych,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Proces kurczenia struktur miejskich związany jest ze zmianami kulturowymi. W Niemczech po zjednoczeniu proces ten przebiega w obu częściach Federaji odmiennie. W landach wschodnich pustoszeją historycznie ukszatłtowane kwartały miejskie i wielkie osiedla, a w landach zachodnich kurczenie dotyka glównie gminy wiejskie. W obu przypadkach odpływająca z miast ludność zasila strefę podmiejską wzmagając tempo procesu suburbanizacji....

 • Oceny środowiskowe a rozwój zrównoważony miast

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje możliwości wzmocnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia mogącego służyć odnowie struktur miejskich. Instrumenty wykorzystywane w Polsce do realizacji idei rozwoju zrównoważonego uznano za nieskuteczne, co stało się punktem wyjścia do poszukiwania możliwości ich poprawy. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie potencjału procedury OOŚ, mającej wspierać planowanie przestrzenne....

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Szpital -- forma i funkcja

  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Anna Golędzinowska dr inż. arch.

 • Hanna Obracht-Prondzyńska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, architektka i urbanistka z doświadczeniem w pracy nad projektami urbanistycznymi m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, RPA, Rumunii etc. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, gdzie była projektantem planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wspólnie z zespołem, współtworzyła opracowania studialne jak,...

 • Joanna Badach mgr inż. arch.

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który ukończyła w 2014 roku, uzyskując na obronie dyplomu wynik celujący. Za swoją pracę dyplomową otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyróżnienie SARP Oddział Wybrzeże. Uczestniczyła w wymianie studenckiej ‘Erasmus’, odbywając dwa semestry studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu Alcalá de Henares w Hiszpanii.    Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012...

 • Spatial planning for education

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule opisano przemiany współczesnego systemu planowania przestrzennego w kontekście równoważenia rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono obszarowi Morza Bałtyckiego. Na tym tle zarysowano sytuacje w Polsce i opisno relacje pomiędzy planowaniem a rownowazeniem rozwoju.

 • Rola planowania przestrzennego w realizacji rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Autor wyjaśnia pojęcie planowania i niektóre jego typy. Wskazuje podane przez różnych autorów kryteria i zasady rozwoju zrównoważonego oraz cechy, którym powinny odpowiadać zgodne z nim działania. Jako role planowania przestrzennego opisane są: projektowanie przestrzeni funkcjonalnej, trwałej i pięknej, koordynacja, harmonizacja i regulacja w warunkach wielopodmiotowości oraz planowanie rozwoju, działań i narzędzi sterujących....

 • Czekając na polskie Docklands.Kwestia przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł podsumowuje pierwsze polskie doświadczenia związane z realizacją przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali (ang. large scale urban developments). Analiza polskiego wymiaru globalnego fenomenu, jakim są takie projekty,wskazuje na dwa aspekty ''neoliberalnego'' urbanizmu - rola przedsięwzięć jako narzędzia polityki przestrzennej oraz rola prywatnej samoregulacji w procesie realizacji projektu.

 • Powodzie miejskie – planowanie zagospodarowania przestrzennego

  Strategia przeciwdziałaniom powstawaniu powodzi miejskich. Działania niezbędne na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego. Aktualne zasady planowania, miejsce wód opadowych. Braki w istniejącej dokumentacji. Strategia postepowania.

 • Przekształcenie portowej struktury miejskiej (Studium przypadku: Le Havre)

  Publikacja

  Artykuł przedstawia całościowy program rewitalizacji dla dzielnicy na przykładzie miasta Le Havre, zawiera on analizę narzędzi odnowy przestrzeni miejskiej. Program inicjatyw lokalnych (Le Programme d'Initiative Communautaire URBAN) dla miasta Le Havre jest projektem ekonomiczno-społeczno-przestrzennym, grupującym całość zadań prowadzących do rewitalizacji dzielnicy portowej. Celem projektu jest stworzenie warunków wspierających...

 • Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie

  Publikacja

  Dworce kolejowe pełnią w wielu przypadkach rolę katalizatorów śródmiejskich procesów rewitalizacji urbanistycznej. Sercem wielu takich procesów we Francji są węzły integracyjne oparte na śródmiejskich dworcach kolejowych, będące miejscami konwergencji społecznej. Ta sytuacja ma miejsce przy rewitalizacji terenów w sąsiedztwie dwóch głównych dworców w Lyonie: Gare Part Dieu - projekt już zakończony i projektu położonego na południe...

 • Incjatywa URBAN II we Francji jako zintegrowany instrument wspomagający procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  Artykuł opisuje wykorzystanie inicjatywy URBAN II, jako zintegrowanego instrumentu wspomagającego procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej w warunkach francuskich Program Urban jest inicjatywą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego the European Regional Development Fund (ERDF). Celami inicjatywy są promocja, wspieranie i wdrażanie modeli odnowy społeczno-ekonomiczno-przestrzennej obszarów miejskich, jaki również rozpowszechnianie...

 • Irlandia - Planowanie po boomie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł podsumowuje efekt pęknięcia spekulacyjnej bańki na rynku nieruchomości w Irlandii w 2009 roku oraz wpływ tych procesów na reformę systemu planowania. Artykuł podsumowuje zmiany w systemie planowania wprowadzone w 2010 roku m.in. wzmocnienie planowania przestrzennego oraz rolę tzw. ''evidence based planning''.

 • Inwestor i projektant w kształtowaniu przestrzeni

  Problemy racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Plany, braki w zakresie planowania przestrzennego. Konsekwencje wieloletniej prowizorki. Wnioski wynikające z konferencji Izby Projektowania Budowlanego.

 • Influencing the city spatial order by balancing the development of a transportation system - the city of Gdansk example. = Kształtowanie ładu przestrzennego miasta poprzez równoważenie rozwoju systemu transportowego na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2011

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie przestrzenne w nowej rzeczywistości

  Publikacja

  Problemy zmian zasad planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie powtarzających się zjawisk powodziowych. Zmiany prawa wodnego, zmiana sposobu podejścia do zagadnienia. Konieczność zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym, w jego wszystkich fazach.

 • Program URBAN II w Europie jako jedno z narzędzi polityki Unii Europejskiej w planowaniu przestrzennym miast - przypadek Berlina

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Projekty przebudowy obszarów dworcowych - aspekty finansowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł jest podsumowaniem dyskusji warsztatowej dotyczącej finansowych aspektów przekształceń terenów dworcowych, przydworcowych i pokolejowych. Zawarto w nim refleksje dotyczące zmiebniającej się roli terenów kolejowych, mozliwego przyjecia przez nie nowego programu miejskiego, analizy mozliwych do wykorzystania funduszy, mechanizmów finansowania oraz konieczności myslenia projektowego.

 • Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń miast : przypadek terenów przydworcowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artkuł dotyczy zagadnienia wielkoskalarnych przedsięwzięć inwestycyjnych jako elementu polityki rozwoju współczesnych miast. Szczególny nacisk położono w nim na kwestie terenów pokolejowych i okołodworcowych jako potencjalnego miejsca lokalizacji tego typu załozeń.

 • Role of culture in urban revitalization

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artkuł dotyczy zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej. Omówiono w nim najważniwejsze cechy tego procesu, w tym - założenia i cele programów rewitalizacyjnych, a także rolę działań artystycznych i związanych z animacją kultury w procesie rewitalizacji struktur miejskich.

 • Trends and problems of contemporary urbanization processes in Poland

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artkuł obejmuje przegląd współczesnych problemów planowania przestrzennego i rozwoju urbanistycznego Polski w okresie od transformacji społeczno - ekonomicznej początku lat 1990-tych. Zawarto w nim zarówno omówienie sytuacji polskich miast po transformacji, współczesne oraz rozwijające się trendy urbanizacyjne.

 • Problemy kształtowania Śródmieścia Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł dotyczy problemów kształtowania przestrzeni Śródmieścia Gdyni jako obszaru funkcjonalnego. Zawarto w nim refleksje dotyczące uwarunkowań historycznych rozwoju obszaru oraz mozliwych nowych obszarów / stref rozwojowych. Tym samym obejmuje on propozycję plityki rozwoju analizowanego obszaru.

 • Nowa wizja dla gdańskiej Wyspy Spichrzów

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł obejmuje analize proponowanych obecnie rozwiązań w zakresie zagospodarowania obszaru gdańskiej Wyspy Spichrzów. Omówiono w nim koncepcję stworzoną przez S. Fiszera jako syntezy prac warsztatowych, prowadzonych w ciągu ostatniego roku przez firmę GRAY International.

 • Ocena realizacji inwestycji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono inwestycje służace realizacji ponadlokalnych celów publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także inne przyczyniające się do istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, które zostały podjęte, prowadzone lub zakończone w latach 2000-2004. Dokonano oceny stanu realizacji tych inwestycji z punktu widzenia celów określonych...

 • Integracja działań planistycznych w kształtującej się metropolii trójmiejskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Na tle prac prowadzonych w Unii Europejskiej nad obszarami metropolitalnymi oraz wykonanych w XX w. studiów planistycznych nad rozwojem i zagospodarowaniem przestrzennym obszarów aglomeracji gdańskiej przedstawiono zagadnienia dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego trójmiejskiego obszaru metropolitalnego. Okreslono podstawy prawne planu, jego zasięg terytorialny i przedmiot planu. Scharakteryzowano aktualny...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Miasto macierzyste

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono znaczenie metropolii w systemie miast oraz czynniki decydujące o atrakcyjności metropolii.Omówiono problemy zasięgu terytorialnego i struktury obszaru metropolitalnego oraz zagadnienia o decydującym znaczeniu dla jego rozwoju na przykladzie metropolii Trójmiasta.

 • Programowanie działań przestrzennychuwarunkowanych równoważeniem rozwoju regionu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zarys badań nad kryteriami wyboru i kolejności działań z zakresu zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej, które wpisują się w równoważenie rozwoju regionu. W wyniku przeprowadzonych badań stworzony zostanie system kryteriów oceny inwestycji, pozwalający ustalić priorytety działań przestrzennych i odpowiednie instrumenty w skali ponadlokalnej i regionalnej.

 • Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

  Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia mieszkańców jej mieszkańców zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ instrumenty organizacyjno-finansowe. Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi, które pomimo, ze nie są uznawane za tradycyjne instrumenty planistyczne mają istotny wpływ jakość na przestrzeni...

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publikacja

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Edukacja krajobrazowa dla ruralistyki

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł zwraca uwagę na negatywne konsekwencje utraty pospolitych i nieobjętych ochroną, wiejskich krajobrazów. Stawia tezę, że za regres specyfiki krajobrazu odpowiada także dysfunkcyjna wiedza zbiorowa. Celem badań było wskazanie sposobów i środków, które na etapie edukacji akademickiej pomogą przełamać ograniczenia społecznej świadomości krajobrazowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym