Wyniki wyszukiwania dla: PODATKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PODATKI

Wyniki wyszukiwania dla: PODATKI

 • Podatki państwowe i samorządowe

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Podatki w Polsce : zarys wykładu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Monografia zawiera X rozdziałów Pierwsza częśc zawiera charakterystykę i ocenę polskiego systemu podatkowego, zagadnienia rejestracji i ewidencji podatkowych, wybrane problemy wspólpracy podatkowej z krajami UE, oraz elementy kształtujące odpowiedzialność karną skarbową. Druga cześć poświęcona jest przedstawieniu zródeł prawa podatkowego w Polsce omówieniu istoty i konstrukcji zobowiązań podatkowych, zasad postepowania podatkowego...

 • OBCIĄŻENIE PODATKIEM DOCHODOWYM GOSPODARSTW DOMOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2015

  Publikacja

  Jednym z trzech rodzajów podmiotów gospodarowania, obok przedsiębiorstw i państwa jest gospodarstwo domowe. Jest ono specyficznym podmiotem gospodarującym, z jednej strony całkowicie autonomicznym, z drugiej zaś zależnym od wpływu wielu czynników. Jest podstawową komórką organizacyjną, która kreuje podstawy egzystencji każdego człowieka, jednocześnie jest filarem gospodarki państwa. Gospodarstwa istnieją i działają, aby zaspokajać...

 • Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny

  podatki odgrywają kluczową rolę w dochodach gmin. umiejętnie prowadzona samorządowa polityka podatkowa może przyczynić się do zwiększenia rozwoju lokalnego.

 • Kierunki zmian w systemach opodatkowania podatkami dochodowymi w krajach Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Podatki dochodowe są najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi podatkami w systemach europejskich.Ich rola obok podatków obrotowych jest największa.Mimo tak znaczącego udziału i funkcji,jaką spełniają te podatki w ststemach fiskalnych Europy w dziedzinie ich harmonizajcji miał niewielki postęp.Proces ewolucji systemu opodatkowania podatkami dochodowymi w ostatnich 30 latach polegał na wyszukiwaniu drogi kompromisu pomiedzy koniecznością...

 • Następstwa finansowe decyzji podatkowych gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  autor zwaraca uwagę, na to że w polsce podatki stanowią znaczne obciążenie osób fizyacznych a tym samym wpływają na ograniczenie kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych.jednak z przepisów prawa podatkowego wynikają możliwości prowadzenia wasnej polityki podatkowej, która może mieć wpływ na optymalizację tych obciążeń. możliwiości te zostały szczegółowo omówione w treści tekstu.

 • Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej

  Publikacja

  Harmonizacja podatków jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że harmonizacja na obszarze Wspólnoty jest budzącym wiele emocji, skomplikowanym procesem, który przebiega z różnym natężeniem. W głównej mierze zostały mu poddane podatki pośrednie w tym VAT i akcyza. W opracowaniu Autor przybliża najważniejsze działania podjęte dotąd w celu harmonizacji podatków.

 • Wojciech Wyrzykowski dr hab.

  Wojciech Wyrzykowski jest pracownikiem Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest autorem 70 publikacji naukowych w tym 5 monografii oraz współautorem 7 monografii. Najistotniejsze z nich oddające zainteresowania naukowe autora to m.in.: Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Podatki w Polsce – zarys wykładu, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców,...

 • Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa

  Publikacja

  Optymalizacja podatkowa jest kategorią niezbędną w działalności każdego podmiotu gospodarczego. Niestety przepisy prawa podatkowego nie wyzna-czają zakresu dopuszczalnych prawem działań optymalizujących. Działaniom takim nie sprzyjają: niejasne i niestabilne przepisy prawne, ukierunkowanie sytemu podatkowego wyłącznie na cele fiskalne, brak strategii podatkowych wobec przedsiębiorców oraz niewystarczający poziom edukacji podatkowej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka podatkowa Gdańska

  Artykuł poświęcony jest analizie polityki podatkowej. Początkowo umiejscowiono politykę podatkową w strukturze polityki społeczno-gospodarczej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. następnie zdefiniowano samo pojęcie oraz wytypowano podatki samorządowe speł-niające warunek prowadzenia względem nich polityki podatkowej. Zna-czenie fiskalne wpływów z tego tytułu zostało przedstawione na przykła-dzie budżetu Gdańska.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Environmental Taxes and Their Role in the Economics of Sustainable Development

  Publikacja

  The purpose of this article is to answer the question of the role of environmental taxes in the economics of sustainable development. The first part of the article discusses the idea of sustainable economic development and the economics of sustainable development. Then, environmental taxes are defined, their essence explained and their role in the economics of sustainable development discussed in theoretical terms, which finally...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce

  Z każdą działalnością gospodarczą związane jest rozliczanie i płacenie podatków zarówno bezpośrednich jak i pośrednich. Jak podaje serwis dla księgowych infor.pl Polscy przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi, że pomimo, iż podatki są obowiązkową daniną na rzecz państwa, można legalnie zmniejszyć ich należną kwotę poprzez wykorzystanie narzędzi dostępnych w polskim prawie podatkowym. Narzędzia te popularnie nazywa się optymalizacjami...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mechanizmy wsparcia polityki prorodzinnej w Polsce po roku 2015 na tle krajów Unii Europejskiej

  We współcześnie obowiązujących systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej istnieją różne rozwiązania związane z preferencyjnym, prorodzinnym, opodatkowaniem dochodów lub dodatkami związanymi z wychowaniem dzieci. Są one ważnym, jeśli nie podstawowym elementem prowadzonej społecznej polityki prorodzinnej. Z uwagi na to, że podatki dochodowe nie są przedmiotem pełnej harmonizacji na obszarze Unii, to w ich formy w poszczególnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anna Dobaczewska dr hab.

  Osoby

  Anna Dobaczewska – studia prawnicze odbyła w latach 1987-1991 na Uniwersytecie Gdańskim. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Straburzyńskiego dotyczyła „ Harmonizacji systemów prawnych na przykładzie prawa europejskiego”.  Z dniem 1 listopada 1991 r. pracę jako asystentka w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG. Po publicznej obronie rozprawy pt. „Instytucja nadzoru bankowego...

 • START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Marek Chodnicki   Program finansujący: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  Projekt realizowany w Katedra Mechaniki i Mechatroniki zgodnie z porozumieniem 14/SH/2018

 • Opodatkownie menedżerów. Granice prawa - granice ryzyka.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym zmiany opodatkowujace w specjalny sposób kontrakty menedżerskie i im podobne wywołują szreg watpliwości natury prawnej.Przyjete rozwiązania naruszają konstytucyjne zasady prawa do prowadzenia działalnośći oraz równości i powierzchowności opodatkowania.Stanowią również pułapkę podatkową dla osób takie kontrakty realizujących.Zdaniem autorów obowiazujące przepisy a w szczególności ich urzędowa...

 • Działalność wykonywana osobiście-aspekty.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Od dłuższego czasu występują tendencje do zatrudnienia pracowników w ramach nowych nietypowych form zatrudnienia,które zastępują dotychczasowe umowy regulowane przepisami kodeksu pracy.W 2004r. kwalifikując przychody uzyskiwane z kontraktów menedzerskich i umów o podobnym charakterze do źródeł przychodów z działalności wykonywanej osobiście,pozbawiono tę grupę zawodowa uprawnień przysługujących wszystkim innym podmiotom prowadzącym...

 • Ocena zmian dokonanych w przepisach prawa podatkowego - ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Podstawowym zadaniem,jaki sobie ustawodawca przy uchwaleniu nowej ustawy o swobodzie działalmości gospodarczej było uregulowane w sposób kompleksowy tej sfery działalności przy uwzględnieniu podstawowych zasad Unii Europejskiej.Wprowadzając przepisy w/w ustawy dokonano koniecznych,zdaniem ustawodawcy,zmian w pięciu ustawach podatkowych.Najistotniejszymi z nich były zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.Dotyczą one zagadnień:-interpretacji...

 • Ocena zmian dokonanych w przepisach prawa podatkowego - ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Podstawowym zadaniem,jaki sobie ustawodawca przy uchwaleniu nowej ustawy o swobodzie działalmości gospodarczej było uregulowane w sposób kompleksowy tej sfery działalności przy uwzględnieniu podstawowych zasad Unii Europejskiej.Wprowadzając przepisy w/w ustawy dokonano koniecznych,zdaniem ustawodawcy,zmian w pięciu ustawach podatkowych.Najistotniejszymi z nich były zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.Dotyczą one zagadnień:-interpretacji...

 • Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

  W monografii w sposób prosty i przejrzysty przedstawiono główne pojęcia w ujęciu ekonomicznym i prawnym w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł omawia zagadnienia związane z możliwościami zastosowania polityki podatkowej na szczeblu przedsiębiorstwa, wynikającymi z polskiego prawodawstwa. Polityka podatkowa, będąca częścią składową polityki finansowej przedsiębiorców w dobie stowarzyszenia z Unią Europejską nabiera coraz większego znaczenia.

 • Uprzednie uzgodnienia cenowe jako narzędzie w sprawach porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dobie nasilonych procesów globalizacji, problem unikania opodatkowania poprzez lokowanie dochodów w krajach o niskim opodatkowaniu staje się coraz bardziej istotnym. Narzędziem ograniczenia sporów z organem podatkowym w zakresie cen stosowanych przez podmioty powiązane są ''uprzednie porozumienie cenowe''. Narzędzie to zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskiego prawodastwa podatkowego od 1.01.2006 r.

 • Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule ukazano analizę porównawczą dwóch źródeł finansowania, a mianowicie pożyczki od udziałowca i podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto opisano w sposób szczegółowy uregulowania prawne tych dwóch źródeł finansowania, zwracając uwagę na tzw. cienką kapitalizację oraz przedstawiono kalkulacje pozwalające wyznaczyć dochód udziałowca z tytułu opisywanych źródeł finansowania.

 • Metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych poza granicami kraju

  Publikacja

  - Rok 2006

  Postępujące procesy globalizacyjne, rosnące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz próby lokowania zysków w krajach o najmniejszych obciążeniach podatkowych skutkują możliwością podwójnego opodatkowania tych samych dochodów lub osób, lub stwarzają zagrożenie wyłącznie dochodu spod opodatkowania. W sytuacji częstej zmiany rezydencji podatkowych, siedzib podmiotów gospodarczych, skutkiem, najistotniejszym problemem jest...

 • Optymalizacja podatkowa jako narzędzie realizacji strategii podatkowej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Najczęściej optymalizacja podatkowa definiowana jest jako zespół działań oraz czynności zmierzających do obniżenia obciążeń podatkowych, realizowanych poprzez odpowiedni dobór czynności prawnych oraz dostępnych instrumentów polityki podatkowej. Obecnie obserwuje się istotne rozszerzenie zakresu działań optymalizujących obciążenia podatkowe wśród przedsiębiorców. Istotną rolę w wykorzystaniu narzędzi optymalizacji odgrywa edukacja...

 • Problemy bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podstawowym fundamentem, na jakim można budować stategię finansową, a w szczególności stategię podatkową jest poczucie bezpieczeństwa podatkowego. Obszar bezpieczeństwa jest bardzo rozległy i stanowi pewien system konsekwentnych badań, realizowanych zarówno przez ustawodawcę, jak i przez aparat skarbowy. W Polsce przedsiębiorcy wskazują na zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa podatkowego uzasadniając to wieloma przyczynami jak np....

 • Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Prowadzone badania i obserwacje wskazują na niepełne wykorzystanie istniejącego potencjału wzrostu polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze MSP. Zdecydowany prym w hierarchii najbardziej uciążliwych barier mają bariery administracyjno-prawne, a wśród nich wynikające z obowiązującego systemu prawa podatkowego. Tę barierę uzupełniają: niestabilny system prawny i podatkowy, niedostosowanie prawa pracy, nieuczciwa konkurencja...

 • Założenia strategii podatkowej przedsiębiorcy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podstawą osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie własnej startegixcznej wizji jego rozwoju. Strategia podatkowa jest częścią ogólnej strategii finansowej przedsiębiorstwa. Metody strategii podatkowej zawsze muszę być konstruowane z uwzględnieniem szeroko rozumianej strategii finansowej podmiotu gospodarczego. Źle zaplanowane transakcje gospodarcze skutkujące określonymi zobowiązaniami podatkowymi, nieuwzględnienie...

 • Leasing i jego gospodarcze zastosowanie w warunkach zmian

  Publikacja

  Artykuł omawia prawne regulacje leasingu oraz wskazuje na zainteresowanie tą formą finansowania działalności polskich przesiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. W jego tekście zawarte są także aspekty odzwierciedlające przebieg umowy leasingowej oraz odniesienie do podatkowych skutkow z nią związanych.

 • Wpływ obciążeń podatkowych na dochody gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe prowadzą gospodarkę finansową, której towarzyszy podejmowanie zróżnicowanych decyzji finansowych związanych z pozyskiwaniem, wydatkowaniem i lokowaniem środków pieniężnych. Procesy te zdeterminowane są systemem podatkowym, w którym dane gospodarstwo domowe funkcjonuje. Ponadto każde działanie ustawodawcy implikuje reakcję tych podmiotów i dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania. Wraz z rozwojem systemu...

 • Istota i rola "klina podatkowego" w kształtowaniu racjonalnego systemu zatrudniania

  Publikacja

  - Rok 2007

  Koszty pozyskania kapitału intelektualnego w firmie stanowią istotny element strategii finansowej przedsiębiorstwa. Istotną barierę w pozyskiwaniu kwalifikowanej kadry pracowników stanowią pozapłacowe obciążenia kosztów pracy określane mianem "klina podatkowego" (tax wage) Badania już dawno udowodniły, że to nie obciążenia podatkowe, ale "klin podatkowy" jest decydującym elementem wpływającym na wielkość bezrobocia Z najnowszego...

 • Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2007

  Jednym z powodów niepełnego wykorzystania potencjału wzrostu przedsiębiorczości w Polsce jest wadliwy system podatkowy. Skutkuje on tym, ze Polska klasyfikowana jest na odległych pozycjach w klasyfikacjach wolności gospodarczej. Jest on również przyczyną rozwoju szarej strefy gospodarczej. Stanowi podstawową barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. Postulowane są jak najszybsze zmiany prawa podatkowego oraz opracowanie strategii...

 • Ocena kosztów pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

  Publikacja

  Relacja pomiędzy obciążeniami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i inne pozapłacowe składnik kosztu pracy określana jest mianem - "klina podatkowego" (tax wage). Badania już dawno udowodniły, że to nie obciążenia podatkowe, ale "klin podatkowy" jest decydującym elementem wpływającym na wielkość bezrobocia Z najnowszego raportu OECD wynika, że Polska jest w bezpośredniej czołówce krajów o wysokich obciążeniach...

 • The basic barriers to the development of entrepreneurship in Poland

  W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na aktywność przedsiębiorców w Polsce, w tym takie, jak: problem kosztów pracy, rola systemu podatkowego w kształtowaniu postaw przedsiębiorców, nadmiernie rozbudowana biurokracja. Wskazano także na niezbędne i oczekiwane kierunki zmian.

 • Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedsiębiorczość jest podstawowym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej. Jest również elementem i narzędziem gdy konkurencyjnej. W związku z tym każdy kraj stara się stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju przedsiębiorczości. Procesy te napotykają jednak na szereg barier z których najważniejszymi są bariery podatkowe.System podatkowy powinien być tak konstruowany aby z jednej strony zapewniał spełnienie funkcji fiskalnych...

 • Value addend tax (vat) on medical services and products

  Publikacja

  Osoby wykonujące usługi medyczne stają się podatnikami lub wybierają zwolnienie na takich samych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca. Ze zwolnienia z podatku VAT do końca 2010roku korzystały wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Od 2011r. wprowadzono ściśle określenie zwolnienia z podatku wyłącznie do usług ochrony zdrowia służącym ratowaniu zdrowia jego profilaktyce oraz zachowaniu zdrowia. W związku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw

  Niniejszy artykuł jest próbą oceny efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. W rozumieniu ekonomicznym efektywność aparatu skarbowego mierzymy miarą nakładu środków zużywanych na jego funkcjonowanie i spełnianie ustawowych funkcji. W tym zakresie podstawowym wskaźnikiem jest efektywność poboru podatkowych należności mierzona proporcją ich wartości do kosztów poboru. Polski system podatkowy,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ISTOTA ULGI PODATKOWEJ – STYMULACYJNA FUNKCJA PODATKU – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

  Publikacja

  - Rok 2016

  Ulgi i zwolnienia podatkowe to nieodzowny element każdego systemu podatkowego. Konieczność istnienia ulg wynikała dotychczas z obowiązującego aktualnie kierunku myśli ekonomicznej. W dobie wielu zmian o charakterze globalnym, również wprowadzone ulgi podatkowe podlegają licznym dyskusjom i analizom. Niniejsze wystąpienie stanowi opis teoretycznych aspektów ulgi podatkowej jako mechanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze....

 • Wolność gospodarcza w Polsce- istota i kierunki zmian

  Publikacja

  Celem artykulu jest przedstawienie istoty i znaczenia pojęcia''wolnośc gospodarcza'' w Polsce poprzez analizę dokonywanych zmian w prawie gospodarczym, ewolucję znaczenia tego pojęcia oraz ocenę stopnia realnej swobody gospodarczej polskich podmiotów gospodarczych na tle innych krajów

 • Business entrepreneur as a precondition for development of enterprise

  Publikacja

  - Rok 2008

  Aspekt ekonomiczny wolności gospodarczej jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej i charakteryzuje się łatwością podejmowania i prowadzenia działalnośći oraz brakiem ograniczeń jej zakresu. Mimo przedstawionych w ostatanich latach prób zmian polskiego prawodawstwa gospodarczego nie uzyskano istotnego postępu w zakresie zwiększenia swobody działalności gospodarczej.Warunkiem ekspansji i rozwoju gospodarczego...

 • ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R.

  Artykuł przedstawia główne założenia harmonizacji systemów podatkowych Unii Europejskiej oraz działań podjętych przez państwa Wspólnoty po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Autor dokonał przeglądu zmian przeprowadzonych w ramach stawek podatku VAT oraz CIT, a także przedstawił wybrane elementy prorodzinnej ulgi podatkowej w zakresie podatku PIT, która stała się formą złagodzenia obcią- żeń podatkowych dla niektórych gospodarstw...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zryczałtowane formy opodatkowania- stymulacją rozwoju przedsiębiorczości

  Artykuł przedstawia analizę prawną dokonywanych w latach 1992-2008 zmian w polskim ustawodawstwie w zakresie zryczałtowanych form opodatkowania działalności gospodarczej, charakteryzuje efekty społeczno-gospodarcze wypracowywane prze tę grupę podatników, omawia istotę i przyczyny spadku liczby tak opodatkowanych przedsiębiorców oraz wskazuje na potrzebę utrzymania i rozwoju, a nie ograniczania tych form opodatkowywania działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersje,

  Od stycznia 2016 r. do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Oczekuje się, że w I kwartale tego roku wprowadzona zostanie również kontrowersyjna zasada określana mianem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Celem opracowania jest wykazanie, w jaki sposób mogłyby obok siebie egzystować zupełnie skrajne dwa rozwiązania: zasady in dubio pro tributario, stawiające w sprawach...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stymulacyjna funkcja podatku na przykładzie ulgi technologicznej

  Publikacja

  - Rok 2017

  Ulgi i zwolnienia podatkowe to nieodzowny element każdego systemu podatkowego. Istnienie ulg wynikało dotychczas z obowiązującego kierunku myśli ekonomicznej. W dobie wielu zmian o charakterze globalnym, również stosowane ulgi podatkowe podlegają licznym dyskusjom, analizom i rekonstrukcjom. Należy zauważyć, iż istotę ulgi rozpatruje się w zakresie wykorzystania jej jako narzędzia funkcji podatków. Podstawowy bowiem podział funkcji...

 • Zasady funkcjonowania kapitału zagranicznego w Republice Białorusi

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł ukazuje sytuację kapitału zagranicznego w Republice Białorusi w latach 2002 i kolejnych. Ponadto w pracy ukazano działy i gałęzie w których zainwestował kapitał zagraniczny oraz zniżki podatków oraz firm zagranicznych.

 • Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy w działalności gospodarczej

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Założenia i rezultaty w zakresie harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LEŚNYMI

  Kursy Online
  • S. Klisz

  Tak jak w przeszłości, tak i obecnie las odgrywa dużą rolę w rozwoju ludzkości. Pierwotnie zależność człowieka od przyrody była całkowita. Las zawsze dostarczał żywności, drewna oraz stanowił przeszkodę w zdobywaniu terenów pod osadnictwo czy uprawę roli. Począwszy od XII wieku w wyniku nadań i rozgraniczeń obszarów leśnych zaczęła się tworzyć feudalna własność leśna. Pierwsze akty prawne powstające w tym okresie dotyczące terenów...