Wyniki wyszukiwania dla: PODEJMOWANIE DECYZJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PODEJMOWANIE DECYZJI

Wyniki wyszukiwania dla: PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Technologie informacyjne a grupowe podejmowanie decyzji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  artykuł prezentuje specyfikę i efektywność zespołów wirtualnych, czyli grup zadaniowych realizujących przedsięwzięcia w oparciu o technologię informacyjną. Przedstawione są główne zalety współpracy z wykorzystaniem internetu (wzrost innowacyjności, koncentracja na zadaniu, łatwośc archiwizowania pracy grupowej) oraz jej postawowe zagrożenia (nasilenie mechanizmów myślenia grupowego, spadek wewnątrzgrupowego zaufania i wydłużenie...

 • Wpływ władzy na podejmowanie decyzji i postrzeganie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia, w jaki sposób posiadanie władzy wpływa na podejmowanie decyzji oraz postrzeganie rzeczywistości społecznej. Zaprezentowane są w nim odmienne podejścia teoretyczne, które wskazują zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty posiadania władzy. Należą do nich: silniejsza stereotypizacja, silniejsza tendencja do podejmowania działań bez względu na potencjalne skutki, ale także bardziej abstrakcyjne myslenie i...

 • Paradoks decyzyjny – racjonalne i intuicyjne podejmowanie decyzji

  Publikacja

  - Rok 2021

  W pracy scharakteryzowano poszczególne etapy działań prowadzące do znajdowania najlepszych rozwiązań dla rozpatrywanego problemu. Zwrócono uwagę na paradoks decyzyjny który wskazuje, że mądre rozwiązanie problemu wymaga zarówno racjonalnego, jak i intuicyjnego podejścia. Na przykładzie sortowania obrazów zaprezentowano niezależnie oba podejścia podkreślając potrzebę ich wzajemnego uzupełniania się. Podkreślono trudność budowy algorytmów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie wiedzą-podejmowanie decyzji w systemie klasy 'workflow'

  Publikacja

  Omowiono propblemy zarzadzania wiedza oraz zaproponowano model wspomagania tym zarzadzaniem w systemach opratych na przeplywach 'workflow'.

 • Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedstawiono klasyfikację problemów od precyzyjnie zdefiniowanych do intuicyjnie zrozumiałych. Dla tych drugich zaproponowano nowy model wyboru rozwiązań uwzględniający ocenę ich zalet i wad. Rozpatrzono zarówno indywidualne jak i zespołowe procedury podejmowania takich decyzji. Zasygnalizowano możliwości występowania nierozstrzygalnych sytuacji, które wymagają mądrych ludzkich działań. Sprowadzają się one do wyboru właściwej...

 • Wpływ czynników eksploatacyjnych na podejmowanie decyzji przy utrzymaniu nawierzchni

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono problem podejmowania decyzji utrzymaniowych przy określonych czynnikach eksploatacyjnych na liniach kolejowych. Zaprezentowano czynniki mające wpływ na aspekt ekonomiczny i handlowy kolei (powiązanie między prędkością rozkładową a ograniczeniami prędkości, oddziaływanie na środowisko). Zaprezentowano możliwe kryteria lokalizacji robót.

 • Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlane

  Publikacja

  w opracowaniu poruszono zagadnienia związane z procesami adaptacyjnego podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym. Podjęto próbę zweryfikowania istnieją-cego w przedsiębiorstwie rozwiązania w oparciu model "pętli OODA". Model ten, który zyskuje sobie popularność w świecie naukowym i w działalności gospodarczej, tym różni się od innych, że ma dwa ośrodki decyzyjne. Zwrócono uwagę na takie jego atrybuty jak: zdolność dostosowywania...

 • Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych wspierane systemami opartymi na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy podjęto próbę określenia możliwości zastosowania systemów z bazami wiedzy do wspomagania podejmowania decyzji w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Każde wdrożenie inwestycji z zakresu IT w organizacji wymaga szeregu decyzji wymagających od decydenta wiedzy zarówno technicznej, jak i ekonomicznej. Nierzadko wiedza taka jest niepełna, bądź obarczona dużym stopniem niepewności. Autorzy zakładają, że istnieje możliwość...

 • Otwarta architektura dokumentu wspierającego podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy związane jest z koniecznością współpracy specjalistów w warunkach niepełnej wiedzy iniekompletnej informacji bądź w sytuacjach konfliktowych. Otwarta architektura dokumentu zapewniająca zautomatyzowany obieg dokumentów między pracownikami wiedzy ułatwia i usprawnia dostęp do potrzebnych informacji. Ich interakcja z systemem przetwarzania rozproszonego zapewniającym sprawny...

 • Podejmowanie decyzji eksploatacyjnych dotyczących siłowni okrętowych w oparciu o logikę rozmytą

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie przedstawiono propozycję zastosowania logiki rozmyte, jako narzędzia przydatnego do podejmowania decyzji eksploatacyjnych. Przedmiotem zainteresowania jest tutaj podjęcie decyzji o dokonaniu obsługi profilaktycznej urządzenia lub systemu siłownianego przed wyjściem statku w morze lub przesunięciu obsługi na termin późniejszy. Propozycja zastosowania logiki rozmytej odnosi się do takich urządzeń i systemów, dla których...

 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności przy użyciu sieci Bayesa - przykład zastosowania

  Publikacja

  Podjęty w referacie temat odnosi się do zagadnienia podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej informacji. Jako przykład przedsięwzięcia odznaczającego się wysokim poziomem złożoności oraz kompleksowości wykorzystano projekty rewitalizacji. Zaprezentowany w referacie przykład zastosowania sieci Bayes’a stanowi uproszczony problem decyzyjny, mający zobrazować mechanizm działania narzędzia, którego niekwestionowana zaletą jest...

 • Przykłady zastosowania wnioskowania z bazy przypadków w informatycznych systemach wspomagających podejmowanie decyzji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano wnioskowanie z bazy przypadków jako metodologię budowania systemów informatycznych. Scharakteryzowano pięć systemów informatycznych zbudowanych według tej metodologii: internetową wyszukiwarkę wycieczek, komputerowy system prognozowania popytu, komputerowy system wspomagania pracy audytora, system wspomagający diagnozowanie silników samolotowych, system wspomagający konsultantów w punkcie obsługi klientów. W podsumowaniu...

 • Internetowy portal wspomagający symulacje i analizę sytuacji krytycznych w regionie oraz zespołowe podejmowanie decyzji

  Omówiono internetowy portal dostepowy zintegrowanego systemu służącego do analizy sytuacji wyjatkowych, wizualizacji przestrzennej kluczowych obiektów infrastruktury wraz z numerycznymi ocenami różnego typu zagrożeń terrorystycznych lub katastrof naturalnych. Portal zapewnia interakcję pomiędzy rozproszonymi grupami terenowymi oraz centrami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, również decydentami, współdzieloną wizualizację wyników...

 • Koncepcja zastosowania procedur wspomagających podejmowanie decyzji w systemie z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków.

  Publikacja

  Omówiono strukturę wielofunkcyjnego systemu informatycznego do wspomagania projektowania układów automatyki statków. Przedstawiono funkcje bazy danych w systemie oraz aplikację systemu ekspertowego umożliwiającą prowadzenie badań symulacyjnych. Zaproponowano rozszerzenie systemu informatycznego o moduł wspomagający podejmowanie decyzji projektowych.

 • Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencyjnych 2022

  Kursy Online
  • J. Konorski

  Automatyka i Robotyka, studia II stopnia

 • DESTINATE „Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji we wdrażaniu efektywnych kosztowo środków ograniczania hałasu kolejowego”

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Bartosz Firlik

  Projekt realizowany w Politechnika Poznańska zgodnie z porozumieniem 730829 z dnia 2016-11-01

 • Jerzy Balicki dr hab. inż.

  Osoby

 • Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji w zakładach opieki zdrowotnej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Koszty działalności zakładów opieki zdrowpotnej są pokrywane w większości ze środków finansowych o charakterze publicznym.Opracowanie zawiera elementy decyzyjnego modelu rachunku kosztów, który w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia może służyć podejmowaniu racjonalnych decyzji. W artykule ujęto opis ewolucji rachunku kosztów, klasyfikację kosztów umożliwiających podejmowanie decyzji zarządczych, zastosowanie kosztów w podejmowaniu...

 • Conception of selecting reliability models for taking operating decisionsrelated to sea-going ship´s systems

  Przedstawiono możliwości podejmowania decyzji dotyczących sytuacji, gdy decydent dysponuje informacją aprioryczną o stanie technicznym urządzeń, na przykład uzyskaną z badań niezawodności urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, wyrażoną w formie prawdopodobieństwa. Do opracowania modelu umożliwiającego podejmowanie takich decyzji eksploatacyjnych wykorzystano elementy bayesowskiej statystycznej teorii decyzji.

 • Inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w środowisku obliczeniowym typu grid

  Publikacja

  - Rok 2012

  Podejmowanie decyzji jest uważane za jedno z najbardziej krytycznych działań w organizacji. W celu wsparcia tego złożonego procesu dla osób odpowiedzialnych różne niezależne, samodzielne systemy wspomagania decyzji zostały opracowane głównie w ostatnich dwóch dekadach. Patrząc w sposób komplementarny na te systemy, wiążemy je z rolą i funkcją, którą musi spełniać z punktu widzenia użytkownika. W rozdziale opisano systemy wspomagania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Applications of soft modelling and intelligent techniques

  Publikacja

  W edytorialu omówiono szeroko obecne praktyczne zastosowania modelowania miękkiego oraz technik inteligentnych, rozumianych jako takie techniki, które potrafią wspomagać podejmowanie decyzji w zmiennych warunkach otoczenia.

 • Conception of taking decisions with regard to reliability and safety of combustion engines

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono jedną z najprostszych sytuacji decyzyjnych, która może pojawić sie w czasie eksploatacji silników spalinowych. Zaproponowano możliwość podejmowania decyzji w takiej sytuacji. Wynika z niej, że nawet w złożonej sytuacji decyzyjnej rozpatrywanie oczekiwanych konsekwencji umożliwia bardzo łatwe przyporządkowanie każdemu rodzajowi decyzji, pojedynczej liczby oznaczającej wartość oczekiwaną konsekwencji. Umożliwia...

 • Content-based retrieval system as a telemedicine tool.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono bazujący na treści system wyszukiwania jako narzędzie w telemedycynie. System taki umożliwia przeszukiwanie bazy wiedzy w celu uzyskania podobnych przypadków medycznych, wspomagając w ten sposób podejmowanie decyzji medycznych.

 • Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?

  Kompetencje przedsiębiorcze mają wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej a następnie na powodzenie takiego przedsięwzięcia. To jakie kompetencje uważane są w tym zakresie za kluczowe może wynikać m.in. z podejścia do procesu przedsiębiorczości. Podejście efektuacyjne opisuje przedsiębiorczość jako spontaniczny akt tworzenia, podczas gdy tradycyjne podejście kauzalne (przyczynowe) bardziej jako planowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model pojawiania się sytuacji odmiennych od normalnej podczas pobytu statku na morzu

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono model zmian sytuacji, które mogą pojawiać sie w czasie ruchu statku. Model ten został opracowany w formie procesu semimarkowskiego. W modelu tym wyróżniono takie sytuacje, jak normalną, skomplikowaną, niebezpieczną, awaryjną i katastroficzną. Przedstawiono wzory określające prawdopodobieństwa pojawienia się wymienionych sytuacji. Zasygnalizowano, że w sytuacjach tych, jest możliwe podejmowanie racjonalnych...

 • Koncepcja systemu ekspertowego jako narzędzia ochrony przed hałasem.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono koncepcję systemu ekspertowego wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie map hałasu, programy ochrony...

 • Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej

  Intuicję definiuje się jako szybkie, nieświadome i holistyczne przeczucie, które jest dynamicznym procesem poznawczym opartym na doświadczeniu i wiedzy przedsiębiorcy. Intuicja pozwala rozpoznawać okazje biznesowe i uzupełnia racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych. Korzystanie z intuicji jest wskazane szczególnie ze względu na permanentnie zmieniające się otoczenie prowadzenia firmy oraz duży poziom niepewności, towarzyszący...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem

  Publikacja

  W referacie przedstawiono opis systemu ekspertowego, zintegrowanego z SIP, wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie...

 • Wspomaganie wyboru prezentu wiedzą z bazy przypadków

  Publikacja

  Przestawiono koncepcję internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji wyboru prezentów okolicznościowych. Scharakteryzowano podstawowe założenia funkcjonalne oraz wyspecyfikowano główne wymagania techniczne dla tego typu systemu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania bazy przypadków dla lepszego dopasowania efektywności wyboru. Zaprezentowano podstawy teoretyczne wykorzystania bazy przypadków, opracowano projekt zakładanego...

 • Formalna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym na podstawie analizy przyczyn i skutków wypadków

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono elementy formalnej analizy bezpieczeństwa statków w oparciu o analizę przyczyn i skutków wypadków. Do analizy bezpieczeństwa zastosowano metodykę Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Zgodnie z metodyką FSA analize bezpieczeństwa przeprowadzono w następującym zakresie: identyfikacja zagrożeń, ocena zagrożeń, identyfikacja scenariuszy wypadków, ocenaę ryzyka i kontrola ryzyka. Metoda umożliwia podejmowanie decyzji...

 • Zarządzanie ryzykiem w służbie przedsiębiorczości

  Publikacja

  - Rok 2013

  Proaktywność, innowacje i podejmowanie ryzyka wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również dokonywanie systematycznej i wnikliwej oceny sytuacji rynkowych. Orientacja przedsiębiorcza, w której podejmowanie ryzyka jest czynnikiem nieodzownym, wymaga zatem wykorzystywania metod zarządzania ryzykiem w celu wzmacniania potencjału innowacyjnego i wzrostowego. Odchodzenie od...

 • Wpływ obciążeń podatkowych na dochody gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe prowadzą gospodarkę finansową, której towarzyszy podejmowanie zróżnicowanych decyzji finansowych związanych z pozyskiwaniem, wydatkowaniem i lokowaniem środków pieniężnych. Procesy te zdeterminowane są systemem podatkowym, w którym dane gospodarstwo domowe funkcjonuje. Ponadto każde działanie ustawodawcy implikuje reakcję tych podmiotów i dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania. Wraz z rozwojem systemu...

 • Techniki śródoperacyjnego monitorowania EKG

  Publikacja

  - Rok 2008

  Z badania EKG lekarze uzyskują szereg cennych informacji niezbędnych do prawidłowego podejmowanie ważnych decyzji terapeutycznych. EKG stało się pierwszym parametrem monitorowanym standardowo i w sposób ciągły podczas znieczulenia. Współczesna technika umożliwia nie tylko ciągłe monitorowanie zapisu EKG, a także transmisję danych on-line do dowolnego miejsca w szpitalu, i ich cyfrową rejestrację. Najistotniejszym kryterium przydatności...

 • Metoda szacowania kosztu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przykład jej zastosowania w zakładzie opieki zdrowotnej

  Każdego roku rośnie liczba ataków komputerowych na jednostki administracji publicznej. Aby się przed nimi chronić instytucje powinny inwestować w skuteczne środki ochrony. W artykule przedstawiono metodę wspomagającą podejmowanie decyzji dotyczących tych inwestycji poprzez wskazanie kosztu jaki dana organizacja będzie musiała ponieść na działania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W artykule opisano również studium...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie narzędzi współpracy on-line w środowisku akademickim

  Publikacja

  - Rok 2018

  Współpraca on-line to temat coraz częściej poruszany w środowisku naukowym i biznesowym. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych wspomaga komunikację i planowanie eksperymentów, a także podejmowanie decyzji i konsultacje na odległość zarówno przed, jak i na poszczególnych etapach realizacji danego projektu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powinno mieć miejsce także w środowisku akademickim, a studenci...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw

  Publikacja

  Zmieniające sie warunki funkcjonowania firm powodują, iż tylko ekspansywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa są w stanie sprostać rosnącym wymogom otoczenia. Podstawowym warunkiem zapewnienia ekspansji rynkowej firm jest podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ich rozwoju. Rozwój ten dokonuje sie głównie poprzez realizację efektywnych przedsiewzięć inwestycyjnych. W związku z powyższym ważne wydaje sie zbadanie,...

 • Chemia, a ludzki mózg

  Publikacja

  - Rok 2020

  Wiele substancji chemicznych ma udowodniony wpływ na funkcjonowanie mózgu. Część z nich, jak np. hormony, produkowane są przez sam mózg. Mogą one decydować o wielu naszych zachowaniach oraz, do pewnego stopnia, wpływać na podejmowanie decyzji. Istnieją również substancje wpływające na funkcjonowanie mózgu, które mogą być dostarczane z zewnątrz. Mogą mieć one zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. Należy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa

  Głównymi fundamentami decydującymi o rozwoju przedsiębiorczości są regulacje prawne oraz instytucje odpowiedzialne za ich respektowanie i egzekwowanie. O ile, przeważnie duże i średnie przedsiębiorstwa dobrze radzą sobie nawet w skomplikowanym otoczeniu prawnym, o tyle mikro i mali przedsiębiorcy mają z tym wiele problemów.Zmienność, niejasność i interpretowalność prawa związanego z zakładaniem, prowadzeniem i zarazem opodatkowaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników głównych z zastosowaniem diagnostyki technicznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie przedstawiono podstawowe uwarunkowania dotyczące możliwości zastosowania w praktyce eksploatacyjnej okrętowych układów energetycznych elementów strategii eksploatacji wg stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). W tym aspekcie omówiono rolę diagnostyki jako narzędzia umożlwiającego podejmowanie racjonalnych, wynikających z aktualnego (lub prognozowanego) stanu technicznego, decyzji eksploatacyjnych oraz...

 • Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne

  Publikacja

  - Rok 2015

  Jedne z pierwszych określeń strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) stworzył L.E.O. Svensson kładąc w nim nacisk na prognozę inflacji pełniącą funkcję celu pośredniego. W przedstawieniu tego reżimu z 1996 r. uwzględnił on trzy główne elementy [L.E.O. Svensson 1996, s. 1-3 ]: o ilościowy cel inflacyjny, o procedurę operacyjną uwzględniającą celowanie w prognozę inflacji, którego wewnętrznym warunkiem jest...

 • PROBABILISTYCZNE ASPEKTY ZUŻYCIA SKOJARZEŃ CIERNYCH UKŁADÓW KORBOWO-TŁOKOWYCH NA PRZYKŁADZIE OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH DWUSUWOWYCH NAPĘDU GŁÓWNEGO

  Publikacja

  W artykule przestawiono propozycję rozpatrywania zarówno obciążenia jak i zużywania ślizgowych skojarzeń ciernych (łożysk głównych i korbowych) układów korbowo-tłokowych silników spalinowych, zwłaszcza głównych, a także skojarzeń „tłok-tuleja” tych silników, jako procesów stochastycznych. Propozycję tę uzasadniono tym, że deterministyczne podejście do badania zarówno obciążenia jak i zużycia wspomnianych skojarzeń uniemożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

  Publikacja

  W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu...

 • Zasady przedsiębiorczości i zarządzania

  Kursy Online
  • M. Gnyba
  • P. Jakóbczyk
  • M. J. Głowacki

  1. Warunki opłacalności prowadzenia biznesu.2. Definicja specyfikacji funkcjonalnej i technicznej3. Klasyfikacja rodzajów przedsiębiorczości4. Schemat funkcjonalny firmy hi-tec5. Marketing6. Konflikty pomiędzy działem Marketingu i R&D7. Pozyskiwanie kapitału od venture-capital8. Organizacja Działu Sprzedaży9. Priorytetyzacja10. Podejmowanie decyzji z użyciem algorytmu Markowa

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Zasady przedsiębiorczości i zarządzania - lato 2022

  Kursy Online
  • M. Gnyba
  • P. Jakóbczyk
  • M. Ficek

  1. Warunki opłacalności prowadzenia biznesu.2. Definicja specyfikacji funkcjonalnej i technicznej3. Klasyfikacja rodzajów przedsiębiorczości4. Schemat funkcjonalny firmy hi-tec5. Marketing6. Konflikty pomiędzy działem Marketingu i R&D7. Pozyskiwanie kapitału od venture-capital8. Organizacja Działu Sprzedaży9. Priorytetyzacja10. Podejmowanie decyzji z użyciem algorytmu Markowa

 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Książkę poświęcono zasadom projektowania rurociągów podmorskich dalekiego zasięgu, transportujących ropę naftową lub gaz ziemny z podmorskich złóż do baz lądowych. W książce znajdują się rozdziały dotyczące: - podstawowych cech fizykochemicznych ropy naftowej i gazu ziemnego, - sposobów określania średnicy wewnętrznej i grubości ścianki rurociągu, - metod obliczania strat ciśnienia i zmian temperatury przesyłanego medium...

 • Model rozmyty zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono budowę samonastrajalnego modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, który będzie wykorzystywany do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model bazuje on na rozwiązaniach opartych na wiedzy oraz teorii systemów dynamicznych i zbiorów rozmytych. W szczegółowej konstrukcji wykorzystano wiedzę dotyczącą zarządzania rzeczywistymi przedsięwzięciami informatycznymi (PATRIC i...

 • Konkurencyjność operacyjna i strategiczna współczesnego przedsiębiorstwa - organizacji procesowej

  W publikacji zawarto artykuły prezentujące zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne w pięciu obszarach tematycznych: podejście procesowe w różnych koncepcjach i metodach zarządzania, metody doskonalenia procesów - założenia ideowe a praktyka zastosowania, technologie informatyczne w zarządzaniu procesami, zarządzanie procesami w łańcuchach i sieciach logistycznych, organizacja procesowa - problemy projektowania...

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2021/2022

  Kursy Online
  • G. Zieliński
  • J. Czerska

  Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy. Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł. Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować...

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Zieliński
  • M. Muchlado
  • J. Czerska
  • E. Marjańska

  Kurs Zarządzanie produkcją obejmuje swoim zakresem materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy. Zarządzanie produkcją przypomina trochę grę w szachy. Trzeba przewidywać ruchy przeciwnika, którym są konsekwencje podejmowanych decyzji, a dodatkowo możesz się poruszać po planszy tylko według określonych reguł. Z drugiej strony nie masz wiele czasu na podejmowanie decyzji. TIK-TAK. Czas goni, klienci czekają, a Ty masz za zadanie zorganizować...