Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA

 • Cywilizacja i Polityka

  Czasopisma

  ISSN: 1732-5641

 • Polityka transportowa państwa.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Material tu przedstawiony jest syntezą projektu pt. ''Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025'', opracowanego przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który został powołany przez min. Ryszarda Krystka w październiku 2004. Projekt PTP został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury w dniu 15 marca 2005 i skierowany do konsultacji środowiskowych i społecznych. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie...

 • Polityka europejska Polski

  Publikacja

  - Rok 2010

  Integracja europejska i akcesja w UE zdeterminowały znaczące zmiany w polityce Polski, która od 2004 r. w istotnym stopniu realizuje interesy narodowe w ramach polityk wspólnotowych. Analiza polityki europejskiej Polski, zwłaszcza w zakresie stosunku do problemów rozszerzonej UE, kwestii politycznych, gospodarczych,społecznych i bezpieczeństwa, dowodzi, że z każdym rokiem członkostwa w UE Polska coraz skuteczniej osiąga swoje cele...

 • Polityka podatkowa Gdańska

  Artykuł poświęcony jest analizie polityki podatkowej. Początkowo umiejscowiono politykę podatkową w strukturze polityki społeczno-gospodarczej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. następnie zdefiniowano samo pojęcie oraz wytypowano podatki samorządowe speł-niające warunek prowadzenia względem nich polityki podatkowej. Zna-czenie fiskalne wpływów z tego tytułu zostało przedstawione na przykła-dzie budżetu Gdańska.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka energetyczna Finlandii.

  Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono,...

 • Polityka Zdrowotna

  Czasopisma

  ISSN: 1734-221X

 • Polityka Gospodarcza

  Czasopisma

  ISSN: 1508-6453

 • ''Polityka'' Arystotelesa i myśli pochodne

  Publikacja

  - Rok 2007

  Ukazano podobieństwa w polityce starożytnych Greków i tej współczesnej.

 • Polityka rozwoju regionalnego w Polsce

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2002

  Przełom w zainteresowaniu problematyką polityki regionalnej nastąpił w wyniku przeprowadzenia w Polsce reformy ustrojowej w styczniu 1999 roku, kiedy w miejsce 49 województw powstało 16 dużych regionów- województw, odpowiadających europejskim jednostkom terytorialnym typu NUTS2. W poniższym opracowaniu została opisana przede wszystkim rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju regionalnego i prowadzeniu polityki regionalnej....

 • Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości

  W artykule przedstawiono wpływ strategii personalnej na zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Zanalizowano następujące rodzaje strategii personalnych: rekrutacji, awansowania, szkolenia, oceniania, wynagradzania i motywowania.

 • Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  ...

 • Wolność przemieszczania a polityka imigracyjna Holandii

  Publikacja

  - Rok 2016

  Od 2015 r. Holandia zaproponowała wprowadzenia zmian w prawie imigracyjnym; polegają one na m. in. na karaniu imigrantów za nieprzestrzeganie holenderskich wartości, ograniczeniu dofinansowania muzułmańskich imigrantów, obowiązku nauki języka niderlandzkiego. Od 2016 r. wprowadzono zakaz noszenia burek w miejscach publicznych. Programy dla nowo przybyłych obejmują przede wszystkim aktywizację zawodową. Od 2015 r. wprowadzono restrykcyjną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia równoiważenia polityki rozwoju przestrzennego miast. Zawarto w nim odniesienia do problematyki rewitalizacji miast oraz p[romocji ''miasta kompaktowego''.

 • Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia równoiważenia polityki rozwoju przestrzennego miast. Zawarto w nim odniesienia do problematyki rewitalizacji miast oraz p[romocji ''miasta kompaktowego''.

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - ENERGY POLICY - Rok 2006

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krajowa Polityka Miejska jako wyraz miastopoglądu?

  Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd RP, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno...

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Unia Europejska jako wyjątkowy podmiot pełni w stosunkach międzynarodowych różne role, a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtwa stanowi ważny instrument realizacji celów UE w środowisko zewnętrznym. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w świetle zapisów traktatowych i podejmowanych działań o charakterze globalnym i regionalnym w wielu dziedzinach świadczy o woli państw członkowskich umacniania współpracy w dążeniu...

 • Leksykon Szkocji : historia, polityka, nauka, kultura

  Publikacja

  - Rok 2008

  Leksykon zawiera 1043 hasła obejmujące różne dziedziny: historia, polityka, nauka, kultura i inne. Jest to pierwszy w języku polskim tak obszerny zasób informacji o Szkocji, jej dziejach i dniu dzisiejszym. Oprócz haseł zawiera też: ''Od autora'', mapy, tablicę chronologiczną, drzewa genealogiczne, liczne aneksy (w tym: ''Szkocja - wybrane dane statystyczne'') oraz 34 kolorowe ilustracje. Obok bibliografii tradycyjnej podano również...

 • Interwencjonizm czy liberalizm - jaka polityka podatkowa

  W makroekonomii stale powraca spór między zwolennikami interwencjonizmu i zwolennikami polityki liberalnej, który w istocie dotyczy tego samego problemu – roli państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze. Historycznie ukształtowaną rolą każdego rządu jest ochrona indywidualnych wolności i promowania dobrobytu społeczeństwa. Aby pokryć wydatki związane z takimi zadaniami rząd potrzebuje dochodów, które w decydującej części pochodzą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

  Publikacja

  - Rok 2017

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe...

 • Polityka ekologiczna Armenii, Azerbejdzanu i Gruzji

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł charakteryzuje politykę ekologiczną rządów Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji

 • CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIAT, POLITYKA

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9038 , eISSN: 2719-8405

 • Historia i Polityka

  Czasopisma

  ISSN: 1899-5160 , eISSN: 2391-7652

 • Polityka i Bezpieczeństwo

  Czasopisma

  ISSN: 2082-9159

 • Energetyka – Społeczeństwo – Polityka

  Czasopisma

  ISSN: 2450-0704 , eISSN: 2450-2545

 • Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

  Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

 • Polityka podatkowa przedsiębiorców po zmianach prawa podatkowego

  Po zmianach prawa finansowego wprowadzonych w Polsce po 01 stycznia 2001 r. prawo podatkowe stwarza dobre warunki do uprawiania polityki podatkowej przez przedsiębiorców.

 • Polityka wyznaniowa w Armenii , Azerbejdżanie i Gruzji

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł ukazuje politykę wyznaniową podejmowana przez rządy Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w okresie do 1992-do 2017

 • Polityka refundacji wyrobów leczniczych w krajach europejskich

  Cel – Charakterystyka polityki refundacji leków oraz wysokości wydatków na produkty farmaceutyczne w krajach europejskich. Metodologia badania – Analiza literatury dotyczącej polityki refundacji produktów farmaceutycznych. Analiza informacji statystycznych dotyczących publicznych i prywatnych wydatków na zakup produktów farmaceutycznych. Wynik – W państwach Europy Zachodniej zakupy produktów farmaceutycznych w znacznej części są...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka regionalna w Polsce po roku 1999.

  Publikacja

  W artykule zdefiniowano pojęcie i koncepcje polityki regionalnej oraz zaprezentowano instrumentarium polityki intraregionalnej i interregionalnej. Ponadto, scharakteryzowano istniejący model polityki regionalnej w Polsce, odwołując się do podstawowych w tym zakresie aktów prawnych. Podjęto także wątek polityki regionalnej w Polsce w aspekcie ogólnych zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej.

 • Polityka przestrzenna miasta. Cele, strategie, instrumenty, projekty.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omowiono zagadnienie określania celów rozwoju miasta oraz możliwych strategii działania, służących ich realizacji. Główną cześcią artykułu jest omówienie możliwego do zastosowania w polskich warunkach instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta. Uzupełnieniem tych rozważań jest analiza mozliwości wykorzystania konceptu projektów wielkoskalarnych w planowaniu rozwoju miast w Polsce.

 • Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przybliża zagadnienia polityki finansowej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Odnosi się także do terminów polityka i strategia, które w praktyce samorządu wzajemnie się nakładają. Autor precyzuje poszczególne elementy polityki finansowej oraz uściśla podmioty tej polityki na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Artykuł kończą wnioski autora wskazujące, że jednostki samorządu terytorialnego nie są zwolnione...

 • Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy

  Publikacja

  - Rok 2010

  Za obszary peryferyjne uznano przestrzeń kraju poza obszarami lepiej rozwiniętymi, głównie metropolitalnymi oraz obszarami aktywizowanymi przez Białystok, Kielce i Rzeszów. Niedostatek popytu wewnętrznego uznano za główne ograniczenie rozwoju sektora endogenicznego. Obszary o braku czynników rozwoju sektora egzogenicznego uznano za problemowe, wymagające aktywizującej interwencji w ramach polityki interregionalnej. Autor analizuje...

 • Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna

  Publikacja

  Aktualna miejska polityka historyczna Gdańska skupia się wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U jej podstaw leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach xx wieku, która wydaje się jednak nie uwzględniać dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego...

 • Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce

  Publikacja

  Tematyka starzenia się ludności stanowi jedno z kluczowych zagadnień w debacie publicznej i dyspucie naukowej prowadzonych w ostatnich latach. Na różnych poziomach (ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w ramach różnych szczegółowych polityk publicznych, podejmowane są działania ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia się ludności, ograniczenie jego negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, zapewnienie społeczeństwu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Publikacja obejmuje problematykę przemian systemowych w sektorze oświaty związanych z realizacją podstawowych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Poruszane w niej zagadnienia odnoszą się głównie do: obowiązującej w krajach UE koncepcji uczenia się przez całe życie,realizacji europejskich programów edukacyjnych oraz podstawowych regulacji prawnych związanych z powszechną edukacją

 • Polityka ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi pomorskiej

  Publikacja

  Artykuł opisuje politykę regionu w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zróżnicowanego terytorialnie zasobu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) wsi pomorskiej.

 • Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów i województw

  W Polsce po wprowadzeniu reformy samorządu terytorialnego zaistniały warunki do decentralizacji zadań publicznych. Zadania te scedowano na jednostki samorządu terytorialnego bez jednoczesnego przekazania adekwatnych, a więc wystarczających środków finansowych. Spowodowało to stale zmniejszające się zadłużenie gmin, powiatów i województw. Możliwość wybrnięcia z trudnej sytuacji w jakiej znalazły się jednostki samorządu terytorialnego...

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny

  podatki odgrywają kluczową rolę w dochodach gmin. umiejętnie prowadzona samorządowa polityka podatkowa może przyczynić się do zwiększenia rozwoju lokalnego.

 • Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł omawia zagadnienia związane z możliwościami zastosowania polityki podatkowej na szczeblu przedsiębiorstwa, wynikającymi z polskiego prawodawstwa. Polityka podatkowa, będąca częścią składową polityki finansowej przedsiębiorców w dobie stowarzyszenia z Unią Europejską nabiera coraz większego znaczenia.

 • Polityka finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na wynik finansowy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla efektywnej działalności każdego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma posiadanie wystarczających funduszy przeznaczonych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich niedostatek powoduje bowiem zagrożenie dla wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Występowanie takiego zjawiska oznacza brak płynności finansowej i może w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Jak dowiedziono to w treści...

 • Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja

  Skutkiem wejścia Polski w struktury UE w 2004r jest dążenie do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Wymaga to spełnienia określonych norm konwergencji, w tym monetarnej i walutowej. W opracowaniu podjęto się określenia skuteczności polityki pieniężnej NBP w zakresie wypełniania badanych norm.

 • Polityka, prestiż i odreagowanie. Dom jednorodzinny w okresie transformacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Polskie mieszkalnictwo stanowiło jeden z obszarów odzwierciedlających polityczno-gospodarcze zmiany po 1989 roku. Niespotykana wcześniej wolność wyboru oraz szybki wzrost zamożności przedefiniowały aspiracje mieszkaniowe Polaków. Zanim zniknęła żelazna kurtyna, Polacy żyli w opierającym się na medialnym przekazie przeświadczeniu, że na „mitycznym” Zachodzie każdy posiada dom i samochód. Te wzorce, w zestawieniu z błyskawicznym...

 • Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, „starzejąca się polityka”

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zmiany demograficzne we współczesnym świecie są nieuniknione, starzenie się społeczeństwa sprawia, że z jednej strony przybywa osób, które oczekują godziwie zapracowanej emerytury, z drugiej strony systemy emerytalne wielu krajów przestają być wydolne, coraz więcej emerytów jest finansowanych ze składek coraz mniejszej liczby pracowników w wieku produkcyjnym. Jest jeszcze jednak jeden aspekt tych zmian – niektóre osoby w wieku...

 • Polityka Społeczna

  Czasopisma

  ISSN: 0137-4729

 • Forum "Polityka Energetyczna Polski"

  Wydarzenia

  16-11-2017 11:15 - 16-11-2017 13:00

  Minister Piotr Naimski wygłosi wykład nt. założeń polityki energetycznej Polski.

 • Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1429-6675

 • Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań polityki regionu na rzecz rozwoju miast, wynikających z tego rozwiązań oraz osiągniętych do tej pory efektów podjętych decyzji. Rola miast, jako ośrodków koncentracji licznych potencjałów i problemów oraz konieczność lepszej koordynacji działań na rzecz ich rozwoju, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej. Podnoszona potrzeba stworzenia - zarówno na szczeblu krajowym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2010