Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA ENERGETYCZNA UE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA ENERGETYCZNA UE

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA ENERGETYCZNA UE

 • Polityka energetyczna Finlandii.

  Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono,...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - ENERGY POLICY - Rok 2006

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1429-6675

 • Forum "Polityka Energetyczna Polski"

  Wydarzenia

  16-11-2017 11:15 - 16-11-2017 13:00

  Minister Piotr Naimski wygłosi wykład nt. założeń polityki energetycznej Polski.

 • Polityka energetyczna

  Kursy Online

  Zakres przedmiotu: Kierunki polityki energetycznej Polski i Europy, modele stosowane do wspomagania decyzji w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych dla obszaru energetyki. Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych Studia I stopnia stacjonarne sem. 7

 • Wpływ konkurencji na rynki paliw i energii

  W referacie zaprezentowano główne oczekiwania i prognozy dot. przyszłego rozwoju rynków paliw i energii w Polsce. Specjalny nacisk położono na omówienie sektora wytwarzania energii, w przypadku którego przedstawiono potencjał rozwoju technologii energetycznych, z problematyką konkurencji pomiędzy technologiami węglowymi i gazowymi. Komentarzem opatrzono również technologie energetyki odnawialnej i jądrowej.W odniesieniu do kwestii...

 • Wpływ współspalania biomasy z węglem kamiennym na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne popiołu lotnego

  Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się, że do 2020 roku 20% energii krajowej będzie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ze względu na coraz szersze stosowanie jednoczesnego spalania paliw kopalnych i biomasy, obserwuje się wzrost zainteresowania popiołami lotnymi powstającymi w tym procesie. Praktyczne wykorzystanie nowego odpadu przemysłu energetycznego, jakim jest popiół lotny pochodzący ze spalania innych paliw...

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Publikacja

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania modelowe struktury krajowego systemu energetycznego w świetle zapisów Dyrektywy 2009/28/WE

  Publikacja

  Dyrektywa 2009/28/WE nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia do roku 2030 udziału energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych do 20% w całkowitym zużyciu energii. Realizacja tego celu wiążę się ze zmianą obecnej infrastruktury systemu energetycznego, opartego w znacznej części na krajowych surowcach energetycznych: węglu kamiennym i brunatnym. Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego i brunatnego i należy do czołówki producentów...

 • Wpływ regulacji na konkurencję w obszarze paliw i energii

  W referacie przedstawiono przykłady rozwoju konkurencji w obszarze paliw i energii, stymulowane mechanizmami regulacyjnymi, a dotyczący przede wszystkim odnawialnych i skojarzonych źródeł energii.

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Unia Europejska jako wyjątkowy podmiot pełni w stosunkach międzynarodowych różne role, a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtwa stanowi ważny instrument realizacji celów UE w środowisko zewnętrznym. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w świetle zapisów traktatowych i podejmowanych działań o charakterze globalnym i regionalnym w wielu dziedzinach świadczy o woli państw członkowskich umacniania współpracy w dążeniu...

 • Potęgi azjatyckie w polityce UE

  Publikacja

  - Rok 2012

  Polityka UE wobec najsilniejszych państw Azji ewoluowała, co pozwala na wyodrębnienie trzech jej faz: przedunijnej, wczesnounijnej i późnounijnej. Ambicje globalne UE determinują zacieśnienie współpracy z potęgami azjatyckimi, także w formie partnerstw strategicznych. Mocarstwowe atrybuty Japonii, Chin, Indii i Korei Południowej są zróżnicowane. Z jednej strony, na bazie podobieństw, stają się one realnymi i równymi partnerami...

 • Strategicieskoje partnerstwo EC- Kitaj : Satudricestwo i Sopiernicestwo = Partnerstwo strategiczne UE- Chiny : współpraca i rywalizacja

  Wyposażenie Unii Europejskiej we Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB) otworzyło nowe możliwości realizacji celów wspólnotowych w ramach tej strefy integracji europejskiej. Jednocześnie na przestrzeni ponad dwudziestu lat ujawniły się także liczne bariery w formułowaniu i realizacji WPZiB. Jej cele ewaluowały i w rozszerzonym ujęciu zostały zdefiniowane w Traktacie o UE podpisanym w 2007 r. w Lizbonie. Od lat dziewięćdziesiątych...

 • Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1998-2008

  W artykule przedstawiono wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów państw UE. Polityka ta, ustanowiona w 1988 roku i kilkukrotnie modyfikowana, jest finansowana z funduszy strukturalnych UE. Inwestując środki z tych funduszy w rozwój infrastruktury, otoczenia produkcyjnego i czynnika ludzkiego udało się ograniczyć dysproporcje w poziomie rozwoju najbiedniejszych regionów...

 • Konkurencyjność MSP w procesie internacjonalizacji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Warunkiem przetrwania i wzrostu MSP na Jednolitym Rynku Europejskim jest poprawa ich konkurencyjności. Niniejszy rozdział opisuje czynniki, które podnoszą ich konkurencyjność. Są to przede wszystkim: polityka wspierania przez UE, przyspieszona internacjonalizacja, rozwój innowacyjności, tworzenie sieci o klastrów.

 • Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych...

 • Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue

  Publikacja

  - Rok 2010

  Problematyka współpracy w strukturach klastrowych znajduje coraz większe rzesze zwolenników - z jednej strony klastry są przedmiotem rozważań teoretycznych, podejmowanych przez naukowców reprezentujących różne podejścia i nurty badawcze, z drugiej strony fenomen klastrów został doceniony przez decydentów politycznych, którzy coraz częściej decydują się na wspieranie rozwoju klastrów w ramach inicjatyw klastrowych. Polityka wspierania...

 • Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii: między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

  Publikacja

  - Rok 2018

  Artykuł ukazuje główne determinanty politycznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii wynikające ze stosunków z Unią Europejską i Federacją Rosyjską oraz ewolucji mołdawskiej sceny politycznej. Uwzględniając głównie rosnącą obecność rosyjskiego kapitału na mołdawskim rynku energetycznym od schyłku XX w., narastające zadłużenie za dostawy gazu wobec Gazpromu, rosyjskie szantaże energetyczne i handlowe, stopniowo wprowadzane...

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Regulacje prawne jako podstawowy element strategii rozwoju rynku biopaliw

  Publikacja

  Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych jest jedną z najważniejszych metod pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Biopaliwo, produkowane w naszym kraju głównie z oleju rzepakowego, wykorzystywane jest jako biokomponent dodawany do oleju napędowego. Założenia do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zostały określone w dokumencie rządowym zatytułowanym: "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" (przyjętej...

 • Fundusze UE w Gdańsku w latach 2004–2013 i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych

  Publikacja

  Trudno przecenić rolę funduszy Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych w Polsce. Dużą część tych funduszy przeznacza się na inwestycje infrastrukturalne, co spowodowane jest wieloletnimi zapóźnieniami. Jednocześnie coraz większa waga przykładana jest do znaczenia jakie polityka spójności UE powinna odgrywać w podnoszeniu konkurencyjności i jakości życia w metropoliach. Rozdział opisuje rola funduszy europejskich...

 • Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Innowacyjność przedsiębiorstw zależy nie tylko od czynników wewnętrznych, które mogą być w większym stopniu kształtowane przez samo przedsięiorstwo, ale w dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. Polityka państwa powinna zatem sprzyjać przedsiębiorczości, promować kreatywnosc, tworzyc klimat sprzyjający innowacyjności, a przy tym umoliwić pozyskiwanie środków na działalność rozwojową. Zmienia się będą wtedy także przedsiębiorstwa,...

 • Strategia wykorzystania zasobów energetycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono możliwe kierunki wykorzystania zasobów energetycznych z uwzględnieniem krajowych surowców energetycznych w postaci paliw organicznych i zasobów odnawialnych. Strategia obejmuje studium na temat racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów w nadchodzących latach wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez dostęp do taniej energii elektrycznej i cieplnej. Polska posiada...

 • Charakterystyka Energetyczna Budynków

  Publikacja

  W notatce wydawniczej omawia się zawartość książki „Charakterystyka Energetyczna Budynków” (PWNT, 2010: ISBN 978-83-926806-1-1) poświęconej ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii...

 • Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny

  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny. W artykule znajdują się uwarunkowania prawne związane z kwestiami ulg i dofinansowania "produkcji energii elektrycznej" z wykorzystaniem kogeneracji. Ponadto dokonano przeglądu konstrukcji czołowych producentów silników spalinowych wykorzystujących gaz ziemny oraz zaprezentowano przykłady...

 • Cywilizacja i Polityka

  Czasopisma

  ISSN: 1732-5641

 • Polityka europejska Polski

  Publikacja

  - Rok 2010

  Integracja europejska i akcesja w UE zdeterminowały znaczące zmiany w polityce Polski, która od 2004 r. w istotnym stopniu realizuje interesy narodowe w ramach polityk wspólnotowych. Analiza polityki europejskiej Polski, zwłaszcza w zakresie stosunku do problemów rozszerzonej UE, kwestii politycznych, gospodarczych,społecznych i bezpieczeństwa, dowodzi, że z każdym rokiem członkostwa w UE Polska coraz skuteczniej osiąga swoje cele...

 • Polityka ekonomiczna

  Kursy Online

  Kurs dla studentów realizujących ćwiczenia z przedmiotu polityka ekonomiczna

 • Polityka transportowa państwa.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Material tu przedstawiony jest syntezą projektu pt. ''Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025'', opracowanego przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który został powołany przez min. Ryszarda Krystka w październiku 2004. Projekt PTP został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury w dniu 15 marca 2005 i skierowany do konsultacji środowiskowych i społecznych. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie...

 • Swobodny przepływ pracowników w UE

  Publikacja

  W rozdziale zaanalizowano zagadnienia związane z prawem swobodnego przepływu osób w UE i związanego z nim swobodnego wyboru miejsca pracy. Poruszono także problem bezpieczeństwa obywateli UE.

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

  Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

 • Straty i sprawność energetyczna silników i układów napędowych

  Publikacja

  Straty i sprawność energetyczna każdego silnika napędowego muszą być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od występujących w silniku strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie wymagane przez napędzaną silnikiem maszynę lub urządzenie, zmieniające się w polu pracy napędu. Prędkość i obciążenie silnika decydują o chwilowej mocy użytecznej silnika oraz w zróżnicowany sposób o występujących w silniku...

 • Krajowa Polityka Miejska jako wyraz miastopoglądu?

  Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd RP, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno...

 • Leksykon Szkocji : historia, polityka, nauka, kultura

  Publikacja

  - Rok 2008

  Leksykon zawiera 1043 hasła obejmujące różne dziedziny: historia, polityka, nauka, kultura i inne. Jest to pierwszy w języku polskim tak obszerny zasób informacji o Szkocji, jej dziejach i dniu dzisiejszym. Oprócz haseł zawiera też: ''Od autora'', mapy, tablicę chronologiczną, drzewa genealogiczne, liczne aneksy (w tym: ''Szkocja - wybrane dane statystyczne'') oraz 34 kolorowe ilustracje. Obok bibliografii tradycyjnej podano również...

 • Członkostwo w UE a zmiany w poziomie inwestycji

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wysokość nakładów inwestycyjnych realizowanych w gospodarce określa nastroje panujące wśród przedsiębiorców, co do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej. Jest on uwarunkowany bieżącą sytuacją finansową przedsiębiorstw. Dostępnością środków własnych, kredytów lub ogólnie zewnętrznych źródeł pozyskiwania środków finansowych niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Wydaje się oczywistym, że członkostwo w UE nowych krajów powinno w istotny...

 • Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny

  podatki odgrywają kluczową rolę w dochodach gmin. umiejętnie prowadzona samorządowa polityka podatkowa może przyczynić się do zwiększenia rozwoju lokalnego.

 • Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE.

 • Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na rozwój gospodarczy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł omawia zagadnienia związane z możliwościami zastosowania polityki podatkowej na szczeblu przedsiębiorstwa, wynikającymi z polskiego prawodawstwa. Polityka podatkowa, będąca częścią składową polityki finansowej przedsiębiorców w dobie stowarzyszenia z Unią Europejską nabiera coraz większego znaczenia.

 • Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

 • Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych

  Założenia głównych politycznych i prawnych dokumentów Unii Europejskiej, poświęconych efektywności energetycznej i charakterystyce energetycznej budynków, dostarczają krajom członkowskim odpowiednich instrumentów wspierających poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie upowszechnienia rozwiązań redukujących zapotrzebowanie na energię oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Adaptacja regulacji prawnych UE do krajowego ustawodawstwa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł przybliża zagadnienia polityki finansowej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Odnosi się także do terminów polityka i strategia, które w praktyce samorządu wzajemnie się nakładają. Autor precyzuje poszczególne elementy polityki finansowej oraz uściśla podmioty tej polityki na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Artykuł kończą wnioski autora wskazujące, że jednostki samorządu terytorialnego nie są zwolnione...

 • Polityka podatkowa Gdańska

  Artykuł poświęcony jest analizie polityki podatkowej. Początkowo umiejscowiono politykę podatkową w strukturze polityki społeczno-gospodarczej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. następnie zdefiniowano samo pojęcie oraz wytypowano podatki samorządowe speł-niające warunek prowadzenia względem nich polityki podatkowej. Zna-czenie fiskalne wpływów z tego tytułu zostało przedstawione na przykła-dzie budżetu Gdańska.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a proces przeobrażeń w oświacie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Publikacja obejmuje problematykę przemian systemowych w sektorze oświaty związanych z realizacją podstawowych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Poruszane w niej zagadnienia odnoszą się głównie do: obowiązującej w krajach UE koncepcji uczenia się przez całe życie,realizacji europejskich programów edukacyjnych oraz podstawowych regulacji prawnych związanych z powszechną edukacją

 • Metody ewaluacji kursów internetowych - przykłady projektów UE.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Od 1997 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej bierze udział w projektach UE, które dotyczą kształcenia na odległość. Nie wszystkie z tych projektów dają w efekcie wysokiej jakości produkty. Główna przyczyna tkwi w pomijaniu procedur jakości, które bądź w ogóle nie są brane pod uwagę, albo pojawiają się zbyt późno. W artykule zaproponowano procedury określające jakość kursów na odległość na przykładzie doświadczeń...

 • Polityka finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na wynik finansowy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla efektywnej działalności każdego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma posiadanie wystarczających funduszy przeznaczonych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich niedostatek powoduje bowiem zagrożenie dla wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Występowanie takiego zjawiska oznacza brak płynności finansowej i może w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Jak dowiedziono to w treści...

 • Kryteria fiskalne w procesie konwergencji Polski do wymogów UE

  W artykule przeprowadzono analizę stopnia dostosowania finansów publicznych w Polsce do wymogów wyznaczonych w procesie konwergencji fiskalnej. Podjęto się próby oceny skuteczności kontroli norm zbieżności w kontekście kryzysu finansów publicznych w krajach UE.

 • Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy

  Publikacja

  - Rok 2010

  Za obszary peryferyjne uznano przestrzeń kraju poza obszarami lepiej rozwiniętymi, głównie metropolitalnymi oraz obszarami aktywizowanymi przez Białystok, Kielce i Rzeszów. Niedostatek popytu wewnętrznego uznano za główne ograniczenie rozwoju sektora endogenicznego. Obszary o braku czynników rozwoju sektora egzogenicznego uznano za problemowe, wymagające aktywizującej interwencji w ramach polityki interregionalnej. Autor analizuje...

 • Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja

  Skutkiem wejścia Polski w struktury UE w 2004r jest dążenie do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Wymaga to spełnienia określonych norm konwergencji, w tym monetarnej i walutowej. W opracowaniu podjęto się określenia skuteczności polityki pieniężnej NBP w zakresie wypełniania badanych norm.

 • Polityka Zdrowotna

  Czasopisma

  ISSN: 1734-221X