Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA TRANSPORTOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA TRANSPORTOWA

Wyniki wyszukiwania dla: POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Polityka transportowa państwa.

  Publikacja

  - 2005

  Material tu przedstawiony jest syntezą projektu pt. ''Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025'', opracowanego przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który został powołany przez min. Ryszarda Krystka w październiku 2004. Projekt PTP został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury w dniu 15 marca 2005 i skierowany do konsultacji środowiskowych i społecznych. Po zakończeniu konsultacji projekt będzie...

 • Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

  Publikacja

  - 2017

  Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe...

 • Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

  Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

  Publikacja

  - 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005

  Publikacja

  - 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia

  Publikacja

  - 2017

  W zakresie systemów transportu celem nowoczesnych miast jest zbudowanie takich rozwiązań, które by pozwoliły swoim mieszkańcom i innym interesariuszom oszczędzać czas i pieniądze, zwiększyć możliwości wyboru oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Służyć temu powinna polityka transportowa przyjęta i wdrażana przez samorządy miast. Powinna być ona spójna nie tylko wewnętrznie ale także spójna i komplementarna z polityką transportową...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Integration of a Multilevel Transport System Model into Sustainable Urban Mobility Planning

  When planning their transport policy, cities usually focus on developing sustainable transport systems and reducing the negative consequences of transport. One way to deliver transport policies is to use the Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), a strategic document designed to meet the demand for mobility whilst ensuring adequate quality of life for the residents. The process of Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP process)...

  Pełny tekst w portalu

 • Strategia czystego transportu miejskiego w Gdyni

  Publikacja

  - 2007

  W referacie przedstawiono diagnozę systemów transportu w Gdyni w zakresie realizacji założeń racjonalnej polityki transportowej oraz działania, które miasto podejmuje lub zamierza wdrożyć w celu zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Miejsce programu GAMBIT w III planie BRD Unii Europejskiej

  Publikacja

  - 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • GAMBIT's position within the European Union's III Road Safety Plan

  Publikacja

  - 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej.

  Charakterystyka polskiej i europejskiej polityki transportowej.Bezpieczeństwo transportu. Współczesne tendencje w działaniach prewencyjnych oraz działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wielokryterialny model decyzyjny dla kategoryzacji linii kolejowych w województwie pomorskim z uwagi wymogi użyteczności publicznej. Punktem odniesienia dla analizy był Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie pomorskim, w którym z uwagi na niezbędną elastyczność decyzyjną nie dokonano parametryzacji kryteriów decydujących o przypisaniu linii do segmentu użyteczności...

 • Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci europejskiej

  Publikacja

  Polskie drogi wodne stanowią część międzynarodowych dróg wodnych Europy. Aktualny ich stan uniemożliwia prowadzenie regularnych przewozow towarowych. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne i najwazniejsze bariery rozwoju polskich dróg wodnych. Opisano równiez możliwości przystosowania polskiej sieci do parametrów dród o znaczeniu międzynarodowym.

 • Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni

  Publikacja

  - 2008

  Wzrastający popyt na transport indywidualny jest jedną z przyczyn zatłoczenia sieci ulicznej, a co za tym idzie zwiększenia uciążliwości środowiskowych (emisja spalin i hałas) oraz pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (wzrost liczby zdarzeń drogowych). Pojawia się zatem konieczność działań, które ograniczą negatywne skutki rozwoju motoryzacji i zaczną je niwelować. W referacie przedstawiono program działań, które miasto Gdynia...