Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR CIŚNIENIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR CIŚNIENIA

Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR CIŚNIENIA

 • Obciążenie powierzchni eksponowanej w tunelu kawitacyjnym na podstawie pomiarów impulsów ciśnienia i emisji akustycznej.

  Publikacja

  - Rok 2013

  Niniejsza praca zawiera rezultaty badań rozkładu obciążeń kawitacyjnych w tunelu kawitacyjnym z szczelinowym wzbudnikiem kawitacji. Badania te stanowią wstęp do badań odporności kawitacyjnej materiałów w wybranych warunkach. Powiązanie obu części ze sobą pozwoli na wyznaczenie związku pomiędzy obciążeniem kawitacyjnym powierzchni badanego materiału a przebiegiem jego erozji kawitacyjnej. W badaniach posłużono się metodą bezpośrednią...

 • Światłowodowe czujniki interferometryczne ze stabilizacją punktu pracy za pomocą zmiany długości fali

  W artykule przedstawiono grupę światłowodowych czujników interferometrycznych, wykorzystujących stabilizację punktu pracy za pomocą długości fali, co pozwala utrzymać stałą wartość czułości i uniknąć błędu pomiarowego związanego z jej zmianami. Opisane czujniki pozwalają na pomiar małych zmian ciśnienia, siły lub wydłużenia.

 • Badania laboratoryjne nowego przyrządu terenowego: geomechametr

  Publikacja

  - Rok 2005

  Nowe urządzenie do badań gruntu o nazwie geomechametr. Siły ciśnienia spływowego generowane przez przepływ wody wokół sondy pomiarowej. Zmiana składowej pionowej naprężenia na badanym poziomie. Pomiar czterech charakterystyk mechanicznych gruntu: modułu ścinania, kąta tarcia wewnętrznego, współczynnika filtracji i współczynnika konsolidacji.

 • Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych

  Publikacja

  Środowisko dynamiczne rakiety kosmicznej jest wyjątkowo trudne dla ładunków wynoszonych w przestrzeń kosmiczną. W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wynoszenie delikatnych eksperymentów, coraz dokładniej badane są drgania w trakcie lotu takiej rakiety. Aby przeanalizować wpływ drgań rakiety na ładunek, należy utworzyć model fizyczny, a następnie matematyczny odzwierciedlający zjawiska tam zachodzące. Jednym z ważniejszych...

 • SKY PG - kolejny sukces na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2017

  Sukcesem zakończyła się misja balonu meteorologicznego z sondą pomiarową przygotowaną przez studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W lipcu 2016 roku grupa studentów z WFTiMS, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Fizyki PG, wykonała pomiary wybranych wielkości zycznych, posługując się autorskim układem pomiarowym, umieszczonym w sondzie badawczej przyczepionej do balonu meteorologicznego. Podczas około...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Non-Newtonian lubrication of human hip joint for unsteady impulsive motion

  Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kształtu szczeliny stawu, które to zmiany po pewnym określonym czasie po doznanym urazie mogą zanikać. W konsekwencji takich urazów i to w...

 • Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych

  Kursy Online
  • A. Kloskowski

  Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości...

 • Wpływ wymuszeń kinematycznych na pracę wciągarki trałowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy było stwierdzenie, czy wymuszenia kinematyczne pochodzące od ruchu statku na fali mają wpływ na prace wciągarki trałowej. W pracy omówiono zbudowany na wydziale kuter rybacki KR-10. Przedstawiono jego podstawowe parametry oraz wstępne pomiary uciągu. Wyznaczono również charakterystyki wciągarki trałowej.Następnie przedstawiono szczegółowo budowę badanej wciągarki trałowej. Pokazano również układ, który symuluje ruch...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika Płynów i Hydraulika st. niest. IŚ inż. sem. IV 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Zima

  ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie...

 • Mechanika Płynów i Hydraulika st. niest. IŚ inż. sem. IV 2021/2022

  Kursy Online

  ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie...

 • A method for analysing ram pressure characteristics of impeller pump rotor

  W pracy przedstawiono metodę wyznaczania kąta wypływu strumienia z wirnika w oparciu o określoną eksperymentalnie charakterystykę ciśnienia w funkcji natężenia przepływu. Metoda może być wykorzystana do określenia kąta napływu na palisadę łopatkową za kołem wirnikowym w sytuacji braku mozliwości jego pomiaru.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Coupledfield modelling of interferometric hydrophone with self supportedmandrel.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono nowatorską konstrukcję światłowodowego interferometrycznego przetwornika ciśnienia do zastosowań w hydrofonach. Przetwornik ten składa się z cewki światłowodowej zalanej w żywicy epoksydowej. Zaprezentowano technikę modelowania właściwości przetwornika, wykorzystującą opis przy pomocy parametrów równoważnego materiału ortotropowego i Metodę Elementów Skończonych. Przestawiono wyniki statycznego modelowania...

 • Modeling of selected transducer designs for optical pressure sensors using polarization interferometry

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą Elementów Skończonych wybranych konstrukcji membran do zastosowań w interferometrycznych czujnikach ciśnienia. Omówiono zależność prametrów membran od kształtu membrany, jej wymiarów i zastosowanego materiału. Zakres odkształcen badanych membran jest niezbyt duży, co może pogarszać dokładność pomiaru czujników ciśnienia, w których będą one stosowane Omówiono kierunki dalszych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie wybranych konstrukcji przetworników pomiarowych interferometrycznych czujników ciśnienia

  Publikacja

  - Rok 2006

  W komunikacie przedstawiono wyniki modelowania wybranych konstrukcji membrany przeprowadzonego za pomocą metody elementów skończonych. Zaprezentowano zależność uzyskiwanych charakterystyk od doboru materiału, wymiarów i kształtu membrany. Przedstawiono kierunki dalszych prac nad konstrukcją omawianego czujnika.

 • Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

  Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska umożliwia pomiar, analizę i ocenę istniejących oraz nowo opracowanych procesów technologicznych w skali ułamkowo technicznej. Ze względu na złożoność procesów chemicznych i zagadnień związanych z ochroną środowiska często występuje konieczność prowadzenia badań w miejscu powstawania odpadów lub prowadzenia procesu produkcyjnego. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano instalację...

 • Sposób do emisji substancji zapachowych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do emisji substancji zapachowych. Stymulacja zapachowa jest stosowana np. do wzmacniania efektów działania na zmysł wzroku i słuchu podczas oglądania filmów w kinach, podczas aromaterapii, do tłumienia innych, niepożądanych zapachów, w celu odstraszania owadów a nawet podczas nauki, do poprawy percepcji i zapamiętywania czy zmniejszania/zwiększania łaknienia....