Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR JAKOŚCI PROCESU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR JAKOŚCI PROCESU

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: POMIAR JAKOŚCI PROCESU

 • Pomiar jakości procesu automatycznego rozpoznawania maszynopisów

  Automatyczne rozpoznawanie maszynopisów jest celem międzynarodowego projektu Memorial. Artykuł ten podejmuje temat pomiaru jakości takiego rozpoznawania. Zidentyfikowano w nim potencjalne miejsca pojawiania się błędów oraz omówiono i sklasyfikowano odpowiednie miary.

 • Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wskazano na istotność pomiaru efektywności w uczelniach wyższych będących miejscem kreowania i udostępniania wiedzy. Publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, finansowane z dotacji budżetowej, narażone na wpływ burzliwego otoczenia, są zmuszone do zwiększania efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów. Podkreślono rolę pomiaru w zarządzaniu. Przedstawiono tu możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis do oceny...

 • EFEKTYWNY POMIAR I ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  W artykule przestawiono stan prawny oraz parametry określające jakość energii elektrycznej (JEE). Przedstawiono dwa rodzaje urządzeń do pomiaru JEE – stacjonarne analizatory i urządzenia przenośne. Wskazano konieczność ciągłego monitoringu wskaźników JEE. Artykuł przedstawia cztery przypadki pomiaru parametrów energii elektrycznej, gdzie doszło do awarii systemu zasilania lub baterii kondensatorów czego przyczyną było pogorszenia...

 • Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano

  Jakość jest istotnym czynnikiem w działalności każdej organizacji, również placówek edukacyjnych. Powinna być objęta systematycznym pomiarem, mającym na celu ustalenie stopnia satysfakcji z oferowanych prduktów. Istnieje wiele metod pomiaru jakości usług. Artykuł przedstawia próbę identyfikacji cech jakości usług edukacyjnych z uwzgledneiem metody Kano. W wyniku uwzgledniono wpływ poszczególnych cech na rozmiar całkowitej satysfakcji...

 • Ocena jakości procesu toczenia na twardo jako alternatywy dla procesu szlifowania

  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych. Celem badań było sprawdzenie możliwości zastąpienia szlifowania otworów po hartowaniu, obróbką wykończeniową, jaką jest toczenie materiału w stanie utwardzonym. Oceniono jakość procesu toczenia na twardo, analizując wyniki obróbki pod względem dokładności wymiarowo kształtowej wytwarzanych wyrobów.

 • Identyfikacja postaw pracowników jako kluczowy element procesu wdrażania systemu jakości w małym przedsiębiorstwie. Studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia zastosowane w małym przedsiebiorstwie produkcyjno-usługowym podejście do wdrażania systemu zarządzania jakością oparte na identyfikacji oczekiwań i sugestii pracowników róznych szczebli.

 • The role and the place of method validation in the Quality Assurance and Quality Control (QA/QC) System

  Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane, w związku z czym stanowi wielkie wyzwanie dla analityków i wymaga zwrócenia uwagi na problem kontroli i zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników (ang. Quality Assurance/Quality Control - QA/QC).W...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Jakość Procesu Kształcenia

  Kursy Online
  • J. Kuchta
  • W. Zieniutycz

  To jest miejsce dla całej społeczności WETI do wyrażania opinii i uwag do jakości procesu kształcenia. Uwagi są analizowane przez Komisję do spraw jakości na Wydziale i przedstawiane w formie wniosków o udoskonalenie procesu kształcenia.

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Ocena jakości elementów z węglika krzemu metodą pomiaru szumów z zakresu małych częstotliwości

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zagadnienie powiązania parametrów szumowych elementów elektronicznych z jakością ich wykonania. Przedstawiono stan badań intensywności metod oceny jakości elementów elektronicznych przez pomiar ich parametrów szumowych oraz propozycję ich zastosowania do oceny jakości elementów z węglika krzemu.

 • Adam Boryczko dr hab. inż.

  Studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w latach 1967 – 1973 oraz dyplom mgr inż. mechanika – Technologia Budowy Maszyn. W latach 1973 – 1975 praca w Zakładzie Doświadczalnym Hydrauliki Okrętowej przy ZUO „HYDROSTER” PP w Gdańsku, stanowiska: technolog badania wyrobów, konstruktor badania wyrobów, konstruktor. Od 1975 r. pracuje w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,...

 • Orientacja na klienta. Fundamentalna zasada doskonalenia jakości

  W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe aspekty doskonalenia jakości w odniesieniu do kluczowej zasady doskonałości jaką jest orientacja na klienta. Autor odniósł się do takich aspektów jak przewidywanie potrzeb, identyfikacja i zrozumienie oczekiwań, dostosowanie oferty do potrzeb klienta oraz pomiar satysfakcji.

 • Nonlinear and fluctuation phenomena as reliability predictors for foil capacitors

  W trakcie procesu produkcyjnego kondensatorów przeciwzakłóceniowych wymagane jest przeprowadzenie testów jakości i trwałości. Do tego celu bardzo przydatna byłaby procedura szybkich testów nieniszczących. Rozwiązaniem problemu może być implementacja w systemie realizującym testy produkcyjne dodatkowych zadań związanych z bezpośrednimi pomiarami nieliniowości i/lub fluktuacji. Wybór wskaźnika trzeciej harmonicznej (THI), parametru...

 • Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Cel. Niniejsza praca ma na celu wskazanie zależności pomiędzy zróżnicowanym poziomem zaangażowania projektantów w wykorzystanie Design Thinking w projektowaniu usług i kształtowaniu środowiska pracy projektantów a efektami ich pracy. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników środowiskowych stymulujących efektywność pracy projektanta nowej usługi. Metoda/podejście. W środowisku akademickim w trzech grupach przyszłych projektantów...

 • Kazimierz Orłowski prof. dr hab. inż.

 • Messmethoden zur beurteilung der qualität von VoIP-verbindungen

  Praca jest poświęcona tematyce QoS (Quality of Service) w sieciach IP. Na początku pracy opisano i porównano standaryzowane metody oceny jakości połączeń telefonicznych, tzn. MOS, PAMS, PSQM, PESQ, 3SQM, E-Modell. Następnie przedstawiono nowy efektywny system pomiarowy TraceView®:VoIP. Przy jego użyciu jest możliwy objektywny pomiar jakości usługi VoIP (Voice over IP) w sieciach IP. System ten umożliwia również dokonanie w...

 • Problemy Jakości

  Czasopisma

  ISSN: 0137-8651 , eISSN: 2449-9862

 • Wybór operatora usług VOIP

  W pracy przedstawiono propozycje algorytmu wyboru operatora VoIP, zapewniającego w danym momencie realizację połączenia o najlepszej jakości. Weryfikacja jakości realizowanego połączenia została dokonana metodami subiektywnymi. Zaproponowane 2 metody wyboru najlepszego operatora wykorzystują: pomiar maksymalnego opóźnienia przechodzenia danych z/do operatora (w oparciu o usługę PING) oraz pomiar czasu trwania zestawiania połączenia...

 • Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

  Publikacja

  - Śląski Przegląd Statystyczny - Rok 2013

  W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej

  Wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej do oceny jakości powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowanie techniki olfaktometrii terenowej umożliwiło pomiar emisji odorów in-situ, wskazanie miejsc charakteryzujących się największą uciążliwością zapachową oraz określenie stężenia zapachowego w poszczególnych punktach pomiarowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The function and structure of entrance examination on faculty of architecture in Poland.

  Publikacja

  Artykuł prezentuje zastosowanie aksonometrii do oceny wyobraźni przestrzennej i pośrednio do selekcji kandydatów na Wydział Architektury. Na przykładzie kilku oryginalnych zadań wskazuje się na potrzebę prowadzenia ciągłej kontroli jakości zadań testowych. Jakościowe i ilościowe procedury służące do oceny zadań bazują na teorii pomiaru dydaktycznego i koncentrują się potwierdzeniu odpowiedniego poziomu rzetelności, trafności i...

 • Experimental verification and comparison of mode shape-based damage detection methods

  Publikacja

  - Key Engineering Materials - Rok 2009

  W pracy przedstawiono wynik badań eksperymentalnych dotyczących oceny dokładności znanych z literatury metod detekcji uszkodzeń konstrukcji wykorzystujących zmiany jej parametrów modalnych. Pomiary wykonano wykorzystując skaner laserowy firmy Polytec. Omówiono sposoby poprawy jakości uzyskiwanych wyników, oraz zaproponowano własną metodę detekcji uszkodzeń wykorzystującą pomiar postaci i częstości drgań własnych konstrukcji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Konieczka prof. dr hab. inż.

 • Q Jakości

  Czasopisma

  ISSN: 1730-1165

 • Dzień Jakości PG

  Czasopisma

  ISSN: 2353-8732

 • Temperature Measurements in Monitoring of Large Thrust Bearings

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono krytyczną ocenę popularnego systemu diagnostyki dużych łożysk wzdłużnych (np. łożysk nośnych hydrogeneratorów), w którym stosowany jest jednopunktowy pomiar temperatury w klockach łożyskowych. Stwierdzono, że taki układ pomiarowy nie pozwala na bezpieczną eksploatację łożysk, ponieważ posiada bardzo duże opóźnienie czasowe, nie daje informacji o lokalnych zagrożeniach, nie pozwala racjonalnie ustalić poziomów...

 • Conception of on-line lamella´s thickness monitoring system for resawing process on sash-gangs saw

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono układ do automatycznego pomiaru grubości lameli po cięciu na pilarkach ramowych. Pomiar odbywa się metodą bezstykową za pomocą ultra precyzyjnych laserowych sensorów przemieszczeń. Sygnały z sensorów po obrobieniu za pomocą specjalnego oprogramowania były podstawą do oceny jakości wykonania lameli. Próby cięcia wykonano na pilarce ramowej PRW15M na Politechnice Gdańskiej, a pomiary na Shimane University w Matsue (Japonia)....

 • Izabela Mironowicz dr hab. inż. arch.

 • Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru

  Publikacja

  - Rok 2012

  Celem było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. Przeprowadzono badania wstępne z zakresu zużycia ostrza w procesie obróbki wiórowej oraz doboru parametrów procsu obróbki nagniataniem. Przedstawiono stanowisko badawcze i zastosowane oprogramowanie. Został zaproponowany model-schemat opisujący funkcjonowanie...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

  Przedstawiono wybrane aspekty oceny jakości produk tów żywnościo- wych: pojęcie jakości, wybrane metody oceny jakości ze szczególnym uwzględ- nieniem sztucznych potencjometrycznych sensorów sma ku składających się z szeregu elektrod typu ISE (Ion Selective Electrodes ) oraz ASSE (All Solid State Electrodes). Omówiono działanie sztucznych sensorów smaku. Przedstawiono 10 potencjometryczny sensor wprowadzony do obrotu hand lowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Optymalizacja lokalizacji i parametrów stabilizatorów systemowych w systemie elektroenergetycznym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy było opracowanie metod optymalizacji: parametrów, lokalizacji w systemie elektroenergetycznym i struktury stabilizatorów systemowych.W rozprawie opracowano dwuetapową metodę optymalizacji parametrów stabilizatorów systemowych. Metoda może być wykorzystana przy syntezie stabilizatorów systemowych jednowejściowych opartych o pomiar mocy czynnej generatora, prędkości wirnika generatora lub dwuwejściowych wykorzystujących...

 • Algorytmy obliczania składowej czynnej prądu upływu ograniczników przepięć

  Publikacja

  Pomiar prądu upływowego ograniczników przepięć i analiza jego składowych jest podstawowym kryterium diagnostycznym stosowanym obecnie w energetyce zawodowej. W badaniu ograniczników przepięć wykorzystuje się różne algorytmy określania składowej rezystancyjnej w oparciu o zarejestrowane przebiegi prądu upływu i napięcia zasilającego lub tylko prądu upływowy. W pracy wykorzystano typowe dla rejestratorów jakości energii elektrycznej...

 • Stereoskopowy pomiar odległości

  Pomiar odległości jest jedną z podstawowych operacji spotykanych w systemach przemysłowych i militarnych. W pracy przedstawiono urządzenie do precyzyjnego pomiaru małych odległości nieprzekraczających 15 m. Urządzenie będzie zainstalowane na platformie mobilnej przewidzianej do pomiaru temperatury linii wysokiego napięcia z użyciem kamery termowizyjnej. Pomiar tą metodą wymaga określenia odległości od obiektu. Wartość odległości...

 • Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania

  Zależność pomiędzy rozmiarem wytworzonego oprogramowania a pracochłonnością jest istotną wskazówką dla skutecznego planowania procesu wytwórczego oraz konstruowania harmonogramów. W referacie skupiono się na fragmencie tego problemu dotyczącą miar oraz technik pomiaru rozmiaru i pracochłonności związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Przedstawiono główne miary rozmiaru i pracochłonności oraz zaprezentowano narzędzie...

 • Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem niniejszej rozprawy pt. '' Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową'' było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. W pierwszej części rozprawy przeprowadzono analizę literatury z zakresu badanej tematyki, sformułowano...

 • REGULACJA MOCY BIERNEJ W MIKROSIECIACH Z ŹRÓDŁAMI WYTWÓRCZYMI

  W ramach projektu badawczo-rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego został zaprojektowany i wykonany system zarzą-dzania energią oraz sterowania źródłami energii o nazwie ECV-10. System zainstalowano w zakładzie produkcyjnym firmy Infracorr SP. Z o.o. wraz z źródłami energii z fotowoltaiki, wiatru i gazu ziemnego. System umożliwia pomiar ośmiu prądów i sześciu napięć, co w połączeniu...

 • Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

  W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub...

 • Debata nt. efektywności i produktywności szkół wyższych

  Wydarzenia

  14-06-2018 13:15 - 14-06-2018 15:00

  Debata poruszająca m.in. tematy: identyfikacji i pomiarów produktów i usług dostarczanych przez szkoły wyższe, znajomości i wyboru metod pomiaru efektywności szkół wyższych.

 • Inżynieria jakości

  Kursy Online
  • P. Grudowski

  Część wykładów Inżynieria jakości- studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Pomiar położenia wrzeciona zaworów regulacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono problemy związane z pomiarem położenia wrzeciona zaworów regulacyjnych na stanowisku pomiarowo-diagnostycznym. Rozpatrzono wykorzystanie dwóch metod: pomiar enkoderem inkrementalnym z linką przenoszącą ruch liniowy na obrotowy i pomiar dalmierzem laserowym. Przedstawiono i porównano wyniki uzyskane zastosowanymi metodami.

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Niektóre zagadnienia jakości procesów

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2003

  W opracowaniu naświetlono modelowanie procesu oraz metodykę analizy jakości. Stwierdzono, że efektywność każdego procesu może być wyrażana za pomocą wskaźnika jakości rezultatu tego procesu.

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dzień Jakości

  Wydarzenia

  30-06-2017 09:15 - 30-06-2017 13:00

  Tematyka Seminarium Dzień Jakości PG dotyczyć będzie wpływu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie programów studiów oraz zagadnień umiędzynarodowienia procesu kształcenia na PG.

 • Wpływ jakości usług na wartość firmy.

  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko
  • K. Siedlikowski

  - Problemy Jakości - Rok 2004

  W opracowaniu zaprezentowano elementy badań jakości usług administracyjnych oraz jakości usług remontowych. Wylansowano nową, uniwersalną metodę badania potencjału usługowego jednostek gospodarczych.