Wyniki wyszukiwania dla: POMIARY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POMIARY

Wyniki wyszukiwania dla: POMIARY

 • Pomiary Automatyka Robotyka

  Czasopisma

  ISSN: 1427-9126

 • Pomiary elektrowni wiatrowych

  Publikacja

  W monografii zaprezentowano metodologię pomiaru konstrukcji elektrowni wiatrowej. Zaproponowano i omówiono metodę obserwacji przemieszczeń konstrukcji elektrowni w trakcie jej pracy i przestoi.

 • MULTIMODALNE POMIARY DRGAŃ STRUNY

  W artykule zostały przedstawione badania drgań struny zrealizowane przy użyciu szybkich kamer wizyjnych, mikrofonu oraz akcelerometru. Obiektem badań były instrumenty muzyczne. Opisano zjawiska zachodzące w instrumencie podczas tworzenia się i wydobywania z niego dźwięku. Celem pracy było zbadanie różnic w wynikach otrzymanych poprzez pomiary wykonane z użyciem zróżnicowanych reprezentacji obrazowych i sygnałowych. Zaproponowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiary wychylenia budowli wysmukłych

  Publikacja

  Opisano zagadnienie dotyczące pomiaru wychylenia konstrukcji wysmukłej o złożonym przekroju poprzecznym, zlokalizowanej na terenie Politechniki Gdańskiej.

 • Pomiary przemieszczeń nabrzeży portowych

  Publikacja

  Scharakteryzowano prace geodezyjne wykonywane w ramach obsługi geodezyjnej na konkretnym nabrzeżu, które poddano modernizacji.

 • Pomiary przemieszczeń elektrowni wiatrowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedstawiono zagadnienie pomiaru przemieszczeń wież stalowych i fundamentów blokowych elektrowni wiatrowych. Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych przez autora i innych badaczy.

 • Bezkontaktowe, wielopasmowe pomiary emisyjności

  W pracy zaproponowano i opisano wielopasmową pasywną metodę do pomiaru emisyjności obiektu. Omówiono inne metody pomiaru emisyjności oraz przeprowadzono analizę systemu wielopasmowego. Wyniki modelowania umożliwiają ocenę dokładności projektowanego systemu.

 • Pomiary szumów i zakłóceń

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca zawiera uzasadnienie potrzeby doskonalenia techniki pomiarów szumów i zakłóceń, zwłaszcza sygnałów losowych - zarówno ergodycznych jak i niestacjonarnych, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Przedstawione zostały uwarunkowania aparaturowe mające zasadniczy wpływ na algorytmiczne wyznaczanie wielkości charakteryzujących szumy i zakłócenia po procesie ich digitalizacji. Podane zostały także przykładowe zastosowania wspomaganych...

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary temperatury w badaniach diagnostycznych.

  Publikacja

  Temperatura to wielkośc fizyczna, która w sposób szczególny odróżnia się od innych cech mierzalnych badanego obiektu. Do określenie jej jednostki niezbędne jest ustalenioe skali temperatur na podstawie stałych punktów termometrycznych . Pomiary< prowadzone w ramach diagnostyki weryfikacyjnej, służą do określenia zdolności danego urządzenia do wykonywania założonych zadań. Przedmiotem badań może być zarówno obiekt cieply, jak i...

 • Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2011

  W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru...

 • Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Kluczową rolę w eksploatacji sieci wodociągowej odgrywa zarówno wybór odpowiedniej metody jej czyszczenia, jak również właściwej oceny skuteczności realizacji na podstawie pomiarów terenowych. W tym celu zaleca się wieloetapowy tok postępowania, tj. najpierw opracowanie programu pomiarów na podstawie symulacji komputerowej, a następnie rozpoznanie hydrauliczno-sanitarnego stanu wybranych rurociągów po ich realizacji oraz wybór...

 • Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

  Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu...

 • Pomiary impendancji w warunkach ekstremalnych

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia pomiaru impedancji w warunkach ekstremalnych. Jako takie należy rozumieć bardzo niskie lub bardzo wysokie wartości modułu impedancji, dużą dysproporcję składowych impedancji lub złożony schemat zastępczy, w którym wpływ elementów poszukiwanych jest maskowany przez inne pasożytnicze elementy. Omówiono rozwiązania sprzętowe jak też metody i algorytmy pomiarowe.

 • Pomiary temperatury podczas gładzenia otworów

  Publikacja

  - Rok 2020

  Przedstawiono wyniki badań temperatury podczas gładzenia otworów w elementach stalowych. Analizowano obróbkę otworów o średnicach 75H7, 75H10 i 150H7 mm. W badaniach zastosowano metodę termowizyjną. Otrzymane wyniki pomiarów pozwolą właściwie zaplanować miejsce i czas kontroli.

 • Pomiary rezystancji izolacji silników elektrycznych

  W artykule podano zasady wykonywania pomiarów rezystancji izolacji maszyn elektrycznych. Przedstawiono dostępne w literaturze temperaturowe współczynniki korekcyjne konieczne do przeliczania zmierzonych wartości rezystancji na wartość występującą w temperaturze odniesienia. Obserwowane różnice współczynników temperaturowych wynikają z rodzaju zastosowanego materiału izolacji, konstrukcji silnika oraz technologii impregnowania uzwojeń.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiary temperatury podczas gładzenia długich otworów

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury podczas gładzenia otworów w elementach stalowych. Badano otwory o średnicach 75H7 i 150H7 mm. Do analiz zastosowano metodę termowizyjną. Otrzymane wyniki badań pozwolą uzyskać wysoką dokładność wymiarową otworów w częściach metalowych, a także właściwie zaplanować miejsce i czas kontroli końcowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary temperatury podczas gładzenia długich otworów

  Publikacja

  - Rok 2014

  W referacie przedstawiono wyniki badań temperatury podczas gładzenia długich otworów na obrabiarce poziomej ze sterowaniem CNC. W badaniach wykorzystano metodę termowizyjną. Analizowano wpływ rodzaju osełek oraz podstawowych parametrów technologicznych gładzenia na ubytek materiału obrabianego oraz przyrost temperatury na powierzchni przedmiotu.

 • Pomiary w procesie budowy kadłuba statku

  Publikacja

  - Rok 2015

  Statki i obiekty oceanotechniczne to największe ruchome ruchome dzieła sztuki inżynierskiej. Budowie takich kolosów towarzyszą procesy pomiarowe – nierzadko na odległości przekraczające kilkaset metrów i dokładnościach milimetrowych. Tak było kilkaset lat temu i tak jest dzisiaj. Pomimo niezmienności praw fizyki i zasad geometrii przestrzennej, w metrologii okrętowej – tak jak w innych dziedzinach życia – zachodzą zmiany. Pojawienie...

 • Pomiary fluorescencji dla światłowodowych sensorów chemicznych

  Publikacja

  w pracy opisano zrealizowany układ do pomiaru fluorescencji materiałów sensorycznych. zaproponowano układ wykorzystujący rozdzielenie widma absorpcji i emisji promieniowania oraz detekcję fazoczułą. opisano sposób przygotowania badanych próbek, a także przeprowadzono pomiary wybranych związków chemicznych. uzyskane wyniki są podstawą do dalszych prac.

 • Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

  Publikacja

  Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia.Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów.Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary...

 • Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia. Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów. Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary...

 • Pomiary współczynnika pochłaniania dźwięku ławek kościelnych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Po wykończeniu wnętrza kościoła p. w. św. Michała zmierzono czas pogłosu. Jako kroki zaradcze przeciw nadmiernej pogłosowości zastosowano specjalnie w tym celu zaprojektowane, ławki kościelne pochłaniające dźwięk. Zarejestrowano znaczące skrócenie czasu pogłosu wnętrza w szerokim zakresie częstotliwości dzięki zastosowaniu ustrojów. Oszacowano współczynnik pochłaniania dźwięku ławek w oparciu o pomiary czasu pogłosu pomieszczenia.

 • Pomiary w diagnostyce łożysk silników indukcyjnych

  Omówiono badania, dotyczące diagnostyki łożysk silników z wykorzytaniem pomiarów wibracji (akcelerometrem piezoelektrycznym i laserowym) oraz prądu silnika. Przedstawiono wyniki badań, świadczące o przydatności pomiarów wielkości elektrycznych w silniku do diagnostyki łożysk.

 • Pomiary w diagnostyce łożysk silników indukcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W silniku indukcyjnym mogą pojawić się uszkodzenia elementów mechanicznych (jak łożyska, wirnik, wał) lub uszkodzeniaelementów układu elektromagnetycznego (uzwojenia stojana, wirnika, czy obwód magnetyczny). Najczęściej uszkodzeniom ulegają łożyska. W referacie omówiono badania, dotyczące diagnostyki łożysk silników z wykorzystaniem pomiarów wibracji, prądu silnika i mocy chwilowejpobieranej przez silnik. Sa również wymienione...

 • Pomiary geodezyjne podczas budowy węzłów drogowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opisano przebieg prac geodezyjnych przewidzianych do wykonania podczas budowy węzła komunikacyjnego.

 • Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W diagnostyce silników indukcyjnych atrakcyjne są metody bezczujnikowe, oparte na pomiarach i analizie parametrów elektrycznych silnika, gdyż w tym przypadku aparatura diagnostyczna może być zlokalizowana z dala od obiekty badanego. W pracy dokonano przeglądu metod diagnostycznych silników indukcyjnych, zarówno metod klasycznych jak i nowych, opracowanych w ostatnich latach. Autor przedstawił ostatnie wyniki swoich badań nad...

 • POMIARY SATELITARNE TORÓW TRAMWAJOWYCH. - cz. II

  Stosowanie geodezji tradycyjnej do określania przebiegu trasy kolejowej lub tramwajowej wymaga jej podziału na mniejsze części, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena danego układu jest bardzo utrudniona. Alternatywą dla tego rozwiązania może być wykorzystanie precyzyjnych pomiarów satelitarnych opartych o systemy GPS i Glonass.

 • Sprzęt i pomiary oraz wymagania dokładnościowe

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedstawiono zagadnienia związane z dokładnością pomiarów, w szczególności pomiarów geodezyjnych. Przedstawiono dokładności pomiarów wybranych instrumentów geodezyjnych i niegeodezyjnych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ultraszerokopasmowe pomiary odległości w systemie lokalizacyjnym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono adaptacyjną metodę alokacji strumieni danych w radiowych sieciach ad hoc. Badania skupiono wokół dynamicznej zmiany przepływności w kanale radiowym pomiędzy węzłami wieloskokowej sieci ad hoc. Wyniki pomiarów pozwoliły określić m.in. rzeczywisty czas rekonfiguracji urządzeń, opóźnienia w transmisji danych i zysk uzyskany dzięki użyciu zaproponowanej metody alokacji strumieni danych.

 • Pomiary geodezyjne linii elektroenergetycznych i odciągów

  Publikacja

  Zaprezentowano wyniki pomiarów kształtu zwisu przewodu linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku – Wrzeszczu i odciągów masztu na molo w Sopocie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Opisano najczęściej stosowane odmiany metod pomiaru rezystancji statycznej iimpedancji udarowej uziemień odgromowych.

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2019

  Omówiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, czarnego i zielonego weglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie MultiScan.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary zakłóceń w sieciach niskiego napięcia

  Publikacja

  Dla pomiarów zakłóceń w sieciach niskiego napięcia zaproponowano procedurę rozdzielenia składowych deterministycznych i losowych sygnałów zakłóceń co pozwala na ich dokładniejszą analizę. Przedstawiono wirtualny system do pomiaru zakłóceń małoczęstotliwościowych. Podano algorytm rozdzielenia składowej okresowej i losowej napięcia sieci. Omówiono dokładność cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych.

 • Pomiary satelitarne torów tramwajowych - cz. I

  Stosowanie metod pomiarowych geodezji tradycyjnej do określania przebiegu trasy kolejowej lub tramwajowej wymaga jej podziału na mniejsze części, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena dokładności wykonania danego układu geometrycznego jest bardzo utrudniona. Alternatywą dla tego rozwiązania może być wykorzystanie precyzyjnych pomiarów satelitarnych opartych o systemy GPS i...

 • Pomiary geodezyjne pionowości budowli wysmukłych : kominów

  Publikacja

  W pracy przedstawiono charakterystykę i zakres prac wykonywanych w trakcie pomiarów budowli wysmukłych. Omówiono stosowane metody wraz ze wskazaniem możliwości ich zastosowania

 • Pomiary skuteczności hamowania w stacjach kontroli pojazdów

  Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiary głębokości szybkozmiennego, płaskiego, poziomego przepływu wody

  W artykule przedstawiono przebieg laboratoryjnych pomiarów głębokości szybkozmiennego, płaskiego przepływu wody, zachodzącego w trakcie propagacji fal wezbraniowych po przerwaniu wału przeciwpowodziowego. Opisano szczegółowo stanowisko i przyrządy pomiarowe, technikę prowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki. Uzyskane wyniki pomiarów głębokości zestawiono z rezultatami otrzymanymi w wyniku modelowania matematycznego....

 • Pomiary geodezyjne i monitoring budynków wielokondygnacyjnych - punktpwców

  Opisano problematykę określania wysokości budynków i ich rodzaje. Zawarto przykłady budynków - punktowców w Polsce i zagranicą. Opisano podstawowe zagadnienia związane z obsługą geodezyjną i monitorowaniem budynków wysokich.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary geodezyjne w trakcie odbioru robót kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale przedstawiono pomiary geodezyjne wykonywane w trakcie odbioru robót kolejowych. Omówiono pomiary inwentaryzacyjne podtorza i rozjazdów.

 • Pomiary rezystancji statycznej i udarowej uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opisano i porównano właściwości metrologiczne najczęściej stosowanych do pomiarów parametrów uziemień metod: statycznych, wysokoczęstotliwościowych i udarowych.

 • Geodezja Inżynieryjna. Obsługa geodezyjna i pomiary przemieszczeń

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedstawiono zastosowanie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych w energetyce, w czasie obsługi obiektów kubaturowych, wymagania dokładnościowe i wyniki testów dokładności tachimetru.

 • Pomiary emisji odorów na składowisku odpadów komunalnych

  Publikacja

  - Rok 2012

 • Pomiary grubości cienkich warstw metodą modulacji chromatycznej.

  Tematem artykułu jest pomiar grubości struktur cienkowarstwowych szerokostosowanych w optoelektronice, transparentnych warstw dielektrycznych. Grubość jest najistotniejszym parametrem warstwy i determinuje jej właściwościoptyczne. Metoda pomiaru grubości cienkich warstw powinna być bezkontaktowa, nieniszcząca, niekosztowna oraz odporna na zakłócenia

 • Optymalizacja wykorzystania energii hamowania - pomiary i analiza

  Publikacja

  - Rok 2003

  W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki pomiarów przeprowadzonych w Metrze Warszawskim w pojeździe Metropolis wyposażonym w falownikowy układ napędowy, pozwalający na hamowanie odzyskowe w pełnym zakresie prędkości. Charakterystyczną cechą układu zasilania metra warszawskiego jest ograniczenie sekcji zasilania dwustronnego do dwóch odcinków międzystacyjnych. Wymiana energii może zatem odbywać się jedynie pomiędzy pociągami...

 • Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

  Publikacja

  - Przegląd Komunikacyjny - Rok 2016

  W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły precyzyjne odtworzenie jej rzeczywistego kształtu geometrycznego. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jednofazowe pomiary stanu jałowego w diagnostyce transformatorów rozdzielczych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki analizy statystycznej jednofazowych pomiarów stosunków napięć transformatorów w stanie jałowym. Wskazano na możliwość zastosowania wyników do diagnostyki stanu technicznego.

 • Pomiary geodezyjne na liniach kolejowych - budowanych i modernizowanych

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono elementy linii kolejowej oraz pomiary geodezyjne związane z ich budową lub przebudową.

 • Measurements of head surfaces of endoprostheses = Pomiary powierzchni głów endoprotez

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszej pracy rozpatrywane są połowicze i całkowite endoprotezy. Rezultaty badań koncentrują się na wynikach pomiarów chropowatości powierzchni głów połowiczych i całkowitych endoprotez stawu biodrowego. Pomiary dokonane zostały dla połowiczych endoprotez z głową przyspawaną do trzpienia oraz endoprotez Frankobala z dwuczęściową głową osadzoną na sworzniu. Pomiary powierzchni dla próbek powierzchni głowy, całkowitej i połowiczej...

 • Pomiary mocy chwilowej w diagnostyce łożysk silników indukcyjnych

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny.Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.