Wyniki wyszukiwania dla: PRACOWNICY WIEDZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRACOWNICY WIEDZY

Wyniki wyszukiwania dla: PRACOWNICY WIEDZY

 • Pracownicy wiedzy - ich rola we współczesnej organizacji i problemy w zarządzaniu nimi

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z pracownikami wiedzy oraz zarządzaniem nimi. W pierwszej jego części zamieszczono przegląd literatury związanej z tym rodzajem pracowników, a w drugiej dokonano analizy wybranych problemów związanych z zarządzaniem pracownikami wiedzy.

 • Wyniki w nauce a postrzeganie i praktykowanie dzielenia się wiedzą wśród uczniów i studentów

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2010

  Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie to kluczowe procesy decydujące o przewadze konkurencyjnej organizacji, a posiadanie wiedzy nie gwarantuje sprawnej realizacji wspomnianych procesów. Dlaczego wobec tego pracownicy tak niechętnie wymieniają się tą wartością niematerialną, której przecież im nie ubywa? Czy są oceniani za posiadanie wiedzy, czy również za dzielenie się nią? Czy pracownicy, którzy wcześniej, w trakcie nauki,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie wiedzą pracowników operacyjnych w aspekcie wdrażania zmian zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Koncepcja Lean Manufacturing skupiona jest głównie na optymalizacji procesu wytwórczego. Podstawową rolę w procesie wytwórczym odgrywają pracownicy operacyjni, od których wiedzy i umiejętności zależy jakość realizowanego procesu. Wydobycie ukrytej w nich wiedzy, rozwijanie jej oraz prowadzenie w kierunku realizacji celów przedsiębiorstwa jest elementem kluczowym dla powodzenia transformacji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie....

 • Rola bibliotekarza w kształtowaniu relacji z użytkownikami.

  Ogromną rolę w funkcjonowaniu relacji pomiędzy biblioteką naukową, a środowiskiem akademickim ma czynnik ludzki. Biblioteka jako miejsce gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy, sytuuje bibliotekarza w pozycji niejako pośrednika i przewodnika po tychże zasobach. Pracownicy bibliotek akademickich, w tym bibliotekarze dziedzinowi, muszą sprostać wyzwaniom jakie niesie za sobą szybki rozwój wiedzy, narzędzi i technologii. Wynikające...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Katedra Mostów.

  W opracowaniu przedstawiono Katedrę Mostów Politechniki Gdańskiej, zarówno w ujęciu historycznym jak i w czasie obecnym. Na osiągnięcia i słabości w działalności Katedry miały i mają wpływ jej specyficzne cechy. Katedra specjalizuje się w wąskiej dziedzinie konstrukcji budowlanych, jakimi są mosty. Mosty przejawiają w sobie najpiękniejsze i najbardziej wyrafinowane elementy sztuki budowlanej. Specjalizację mostową kończą rok rocznie...

 • Platforma aktywnego nauczania dla zwiększenia poziomu umiejętności techników i inżynierów

  Publikacja

  Przemysł 4.0 całkowicie przekształca sektor wytwórczy w Unii Europejskiej wprowadzając zasady cyfryzacji procesów przemysłowych. W rezultacie, nowe cyber-fizyczne systemy produkcyjne wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, a zwłaszcza na techników i inżynierów. Systemy te wymagają nowych hybrydowych zespołów "człowiek – maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni umieć analizować zbiory danych Big Data, tworzyć symulacje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji

  W artykule podjęto słabo dotychczas zbadaną problematykę postaw wobec oddziaływań opartych na grywalizacji. Grupę badawczą stanowili pracujący zawodowo przedstawiciele pokoleń X oraz Y. Uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące ich stosunku do grywalizacji oraz zostali poproszeni o ocenę zastosowanych w przeszłości działań opartych na założeniach grywalizacji, opisanych w formie studium przypadku....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sustainble Court (Sąd przyszłości) a budowa kapitału społecznego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Wzrost zaufania do wymiaru sprawiedliwości może wpłynąć pozytywnie na relacje z interesariuszami zewnętrznymi. Budowa sądu przyszłości – sądu odpowiedzialnego (Responsibility Court) rozwijającego komunikację ze wszystkimi interesariuszami może nastąpić poprzez doskonalenie komunikacji zewnętrznej. Komunikacja jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania wiedzą. Komunikacja rozumiana szeroko obejmuje oprócz komunikacji zewnętrznej,...

 • Plan zarządzania danymi–jak skutecznie współpracować z naukowcami? Doświadczenia Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej

  Każdy projekt naukowy wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem danych badawczych. Zaplanowanie całego procesu zarządzaniaoraz udostępniania danych stanowi obecnie nie tylko dobryzwyczaj, ale i konieczność. Od 2019 r. wszystkie wnioski składane w konkursach o granty Narodowego Centrum Nauki (NCN) muszą zawierać plan zarzą-dzania danymi z najważniejszymi informacjami dotyczącymi miejsca przechowywania danych, jak będą one opisywane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych państwach Regionu Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2014

  Artykuł odnosi się do problematyki starzenia się społeczeństwa europejskiego i, jako konsekwencji tego, pogłębiania się deficytu zasobów ludzkich na ryku pracy. Najczęściej proponowane działania, które mogłoby przeciwdziałać temu zjawisku to zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, promowanie kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego czy legislacyjne zmiany w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego. W artykule przedstawiono...

 • Ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie - aspekt zarządzania zasobami ludzkimi

  Publikacja

  W opracowaniu przeanalizowano znaczenie istotnego zasobu przedsiębiorstwa, jakim są jego pracownicy. Podkreślono rosnącą rolę tego zasobu.

 • Webinaria Zespołu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

  Kursy Online
  • K. Tessmer
  • J. Signerska-Rynkowska
  • P. Bartłomiejczyk
  • A. Bartłomiejczyk
  • U. Goławska
  • P. Pilarczyk
  • A. Myszkowski
  • G. Graff
  • P. Wojda
  • A. Szafrańska

  pracownicy Zespołu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki 

 • Ze świata Lean: Lean w Polsce, ale po japońsku

  Wydarzenia

  12-05-2022 15:00 - 12-05-2022 16:30

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Ze świata Lean. Gościem będzie Ewelina Gierek-Czub – continuous Improvement chief specialist in Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.

 • Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

  W wielu raportach, przygotowywanych zarówno przez ośrodki polskie, jak i międzynarodowe, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest dość słabo oceniana. W kontekście tworzenia i wdrażania innowacji istotna jest świadomość przedsiębiorców w zakresie konieczności tworzenia odpowiedniej kultury i klimatu organizacyjnego sprzyjającego realizacji procesu innowacyjnego. Należy też podkreślić istotną rolę, jaką w procesie innowacyjnym...

 • Trzy perspektywy

  Publikacja

  - OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny - Rok 2007

  W artykule scharakteryzowano Model Współpracy Klient-Dostawca Oprogramowania (MWKDO) i przedstawiono i przedstawiono doświadczenia wynikające z jego zastosowania. Swoją opinię wyrazili klient, czyli Swissmed Centrum Zdrowia SA, dostawca oprogramowania e-MedSolution, firma ISH oraz współautorzy Modelu, pracownicy Politechniki Gdańskiej.

 • Koncepcja zastosowania małego okrętu dwu-zadaniowego do wspomagania akcji ratowniczej na obszarze Bałtyku Południowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcję małego wielozadaniowego okrętu do wspomagania akcji ratowniczych na akwenie Bałtyku Południowego. Koncepcję okrętu opracowano na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Mirosław K. Gerigka. Członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego są pracownicy Politechniki Gdańskiej i innych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, przy współpracy z partnerami przemysłowymi.

 • Building Employer Credibility in Corporate Intranet Portals.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja omawia rolę portalu intranetowego w kształtowaniu relacji pracodawca-pracownicy w przedsiębiorstwie. W szczególności omówiono środki budowy wizerunku i wiarygodności pracodawcy w elektronicznych kanałach komunikacji. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród polskich przedsiębiorstw wskazano typowe profile użytkowania intranetu oraz czynniki ergonomiczne i organizacyjne budujące satysfakcję użytkowników z portali...

 • VI Sympozjum Historii Elektryki

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2022

  Sympozjum Historii Elektryki jest cykliczną konferencją organizowaną z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, której celem jest upowszechnianie dorobku i historii oraz podkreślenie roli zasłużonych postaci dla rozwoju elektryki w Polsce. Pracownicy Politechniki Gdańskiej biorą udział w sympozjach od pierwszej edycji. VI Sympozjum Historii Elektryki w 2022 odbyło się w Katowicach i było głównym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Usability and socio-organizational context of on-line services in intranet portals

  Publikacja

  - Rok 2008

  Publikacja omawia problemy postrzeganej jakości usług on-line, dostępnych w intranetowych portalach pracowniczych. Zaproponowano poszerzone podejście ocenowe wykraczające poza typową ocenę jakości użytkowej. Poszerzenie to polega na uwzględnieniu w projektowaniu i w ocenie czynników organizacyjnych i ekonomicznych, związanych z budową relacji na linii pracodawca-pracownicy. Zaproponowano również metodykę projektowania portali intranetowych...

 • Prace badawcze i wdrożeniowe Zespołu Katedry Systemów Multimedialnych oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2014

  W bogatym dorobku prac naukowych oraz badawczo-wdrożeniowym z zakresu akustyki - Katedry Systemów Multimedialnych kierowanej przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej związanej z osobą prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek - obecny jest nurt związanych z pracami dedykowanymi monitoringowi akustycznemu środowiska. W latach 2009-2012 pracownicy tych Jednostek zrealizowali projekt badawczy (grant...

 • Obsługa geodezyjna na budowie budynku XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych.Cz. 1 Geodezja w budowlanym procesie inwestycyjnym.

  Od 2002/2003 roku akademickiego studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej rozpoczną naukę w nowym, przestronnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 79 w Gdańsku-Wrzeszczu. Budynek, którego inwestorem była Politechnika Gdańska został zaprojektowany przez pracowników Wydziału Architektury PG dr inż. arch. Andrzeja Prusiewicza i dr inż. arch.Elżbietę Ratajczyk-Piątkowską, a zbudowany przez Mostostal...

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych

  Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Początki i rozwój Katedry Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej

  Niniejszy artykuł obejmuje historię powstawania i rozwoju Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz związanego z tym powstawania i rozwoju na Wydziale kierunku studiów automatyka i robotyka. W kształceniu studentów tego kierunku studiów uczestniczyły także i inne katedry Wydziału. Zajęcia dydaktyczne z zastosowań automatyki prowadzili również pracownicy: Katedry Miernictwa Elektrycznego,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie AutoCAD Civil3D w nauczaniu projektowania dróg szynowych

  Publikacja

  Na Wydziale Inźynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej od kilku lat głównym programem typu CAD wykorzystywanym w procesie kształcenia jest AutoCAD Civil 3D. Wersja edukacyjna tego programu jest zainstalowana w uczelnianych laboratoriach komputerowych, a studenci i pracownicy uczelni mogą go instalować na swoich komputerach w ramach programu Autodesk Student Engineering & Design Community. Jednak sposób rozwiązywania...

 • VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

  Wydarzenia

  10-02-2020 09:00 - 11-02-2020 14:00

  Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

 • Kanał radiowy w sieciach WBAN

  Publikacja

  - Rok 2020

  Monografia poświęcona modelowaniu kanałów radiowych w sieciach WBAN, czyli sieciach radiokomunikacyjnych krótkiego zasięgu, obejmujących swoim działaniem ciało człowieka (lub zwierzęcia) i jego bezpośrednie otoczenie. Podano definicję sieci WBAN i ich klasyfikację. Opisano podstawowe zagadnienia związane z tymi sieciami z uwzględnieniem problematyki radiokomunikacyjnej, narzędzia statystyczne najczęściej stosowane do analizy wyników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marka a postrzeganie nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę związaną z marką, która odgrywa istotną rolę w procesie urynkowienia nowych produktów. Omówiono w nim pojęcie marki i jej funkcje. Przybliżono też zagadnienie budowania zaufania do produktów, występujące rodzaje ryzyka oraz korzyści dla klienta związane szczególnie z jego sferą emocjonalną.W dalszej części opracowania scharakteryzowano różne podejścia związane z opracowaniem strategii...

 • Diagnoza sfery edukacyjnej i gospodarczej województwa mazowieckiego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Publikacja opracowana w ramach projektu ''Badanie potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim''. Uczenie się przez całe życie w dobie współczesnych zmian demograficznych, gospodarczych i technologicznych jest koniecznością i powinno dotyczyć pracowników w każdym wieku i na każdym poziomie wykształcenia. Pracownicy muszą ciągle doskonalić swoją wiedzę jak również umiejętności, co zwiększa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

  Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • BADANIA POLARNE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

  Publikacja

  W pracy omówiono tematykę badań prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Mors-kiej/Akademii Morskiej w Gdyni w wysokich szerokościach półkul północnej i południowej. W latach 1975-2015 pracownicy tej uczelni opublikowali łącznie 231 artykułów, komunikatów i sprawozdań oraz 14 pozycji książkowych o charakterze monograficznym dotyczących różnych aspektów badań polarnych. Wśród tych prac 142 pozycje dotyczyły Arktyki i 103 pozycje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

  Publikacja

  - Rok 2013

  Aby osiągać założone cele w organizacji i wdrażać opracowane strategie, niezbędni są odpowiednio przygotowani pracownicy. To oni są największą siłą każdej organizacji, w których widzi się czynnik przewagi konkurencyjnej i aby ją zdobywać, należy jasno zdiagnozować niezbędne kompetencje zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji. Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo cechuje się poprawnie zbudowaną strukturą...

 • Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

  Publikacja

  - Rok 2019

  Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (USB) stanowił polską uczelnię wyższą funkcjonującą w latach 1919-1939, która kontynuowała akademickie tradycje Akademii Wileńskiej założonej w 1579 r. i zamkniętej w 1832 r. Wraz z reaktywacją uczelni rozpoczęto edukację przyszłych farmaceutów. Przez niemal cały okres jego istnienia na Oddział Farmaceutyczny składały się dwa zakłady: Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników

  Publikacja

  - Rok 2006

  Pogoń za zyskiem w firmach niejednokrotnie opłacona jest odstępstwem od właściwych warunków pracy, co przekłada się na odstępstwa od wymagań norm bezpieczeństwa pracy. Często, na takie odstępstwa, występuje zgoda pracowników. Dość nagminnym, szczególnie w budownictwie, jest wykorzystywanie samozatrudnienia dla przerzucenia kosztów BHP na pracownika, w tym przypadku firmę jednoosobową. W artykule przedstawiono wyniki badań świadomości...

 • Księgozbiór podręczny w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego - stan obecny a oczekiwania użytkowników

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono działalność czytelni biblioteki Instytutu Historycznego. Do napisania referatu została wykorzystana ankieta, która składała się z 8 pytań. Została ona przeprowadzona wśród studentów historii, którzy są najczęstszymi użytkownikami czytelni. Ankietę przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2011 r. W sumie zgromadzono 47 ankiet, jednak nie przekłada się to na liczbę czytelników, ponieważ niektórzy odmówili...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database)

  W niniejszym artykule przedstawiłyśmy analizę dotyczącą ewolucji nierówności płacowych występujących pomiędzy krajami UE27 w obrębie 13 działów przetwórstwa przemysłowego w latach 1995-2009. Pokazane zostały możliwości rozszerzenia istniejących analiz procesu zbieżności płac (konwergencji płac) o aspekty związane ze zmianami w strukturze handlu, w szczególności dotyczące wzrostu znaczenia handlu dobrami pośrednimi oraz międzynarodowej...

 • Szkoła z autorytetem

  Publikacja

  - Rok 2014

  Nieczęsto spotyka się ludzi, którzy pracują z pasją i poświęcają się swojej pracy niemal całkowicie. Opowiem historię człowieka, który będąc na stanowisku dyrektora szkoły przez blisko 30 lat, stworzył ją niemal od podstaw, a owoc jego pracy jest więcej niż imponujący. Jako dyrektor pracował z wieloma ludźmi, zdobył wiele kontaktów zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Był autorem wielu sukcesów, nie ominęły go również błędy...

 • Piekielna pustka: Patologie kształcenia w uniwersytecie neoliberalnym.

  Publikacja

  - Rok 2015

  Uniwersytety na świecie – niezależnie od ich różnych typów i odmian – reformowane są współcześnie zgodnie z neoliberalnymi założeniami modelu rynkowego. Prowadzi to do erozji misji kulturowej uczelni jako „instytucji o potencjale sprzeciwu”, czego przejawem jest korupcja podstawowej funkcji uniwersytetu jaką jest kształcenie. Korupcja w podstawowym sensie zaczerpniętym od Monteskiusza oznacza psucie, zepsucie, demoralizację i skażenie. Autorzy...

 • Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

  Publikacja

  - Rok 2005

  W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie...

 • Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami

  Publikacja

  - Rok 2016

  Organizacje nastawione na rozwój odkrywają, że kapitał psychologiczny personelu ogrywa coraz ważniejsza rolę. Kapitał psychologiczny jest karawaną zasobów: skuteczności, elastyczności, nadziei i optymizmu, które wspierając się wzajemnie skutkują efektywnym funkcjonowaniem w pracy. Wielokulturowe środowisko pracy w swej naturze jest pełne specyficznych wymagań, które wymagają dodatkowych wysiłków. Jednak pozytywne efekty tej pracy...

 • Katedra silników spalinowych i sprężarek

  Przedstawiono prace badawcze, działalność dydaktyczną i współpracę międzynarodową prowadzoną w Katedrze Silników Spalinowych i Sprężarek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ciagu ostatnich piętnastu lat (1996-2010). Katedra została utworzona w 1945 r. wraz z powstaniem Wydziału Mechanicznego. Ostatnimi jej kierownikami byli: prof. Marian Cichy (1992-1997), prof. Andrzej Balcerski (1997-2009), dr. hab. inż. Stanisław...

 • Teaching simulation methods in a university

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • GIS for planning practice

  Kursy Online
  • W. M. Mazurkiewicz
  • J. Kabrońska

  Kurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek akademickich pracujących w obszarze architektury i planowania przestrzennego i obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze środowiskiem GIS. Obejmuje treści takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi geoprocessingu, tworzenie kartogramów i kartodiagramów, wykonywanie analiz sieciowych i space syntax, zastosowanie narzędzi do geolokalizacji i georeferencji, tworzenie...

 • Instalacje budowlane - Budown, stacjon semIV 2022/23

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • J. Skibicki
  • P. Kowal
  • I. Prażuch

  Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne grzewcze, instalacje...

 • Instalacje budowlane - Budownictwo stacjon semIV - Nowy

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • J. Skibicki
  • P. Kowal
  • I. Prażuch

  Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne grzewcze, instalacje...

 • Z historii Politechniki Gdańskiej 1904-1945

  Publikacja

  Politechnika Gdańska rozpoczęła swoją działalno

 • Next Generation Digital

  The paper outlines the major objectives of the MENAID research project, eimed at novel architectures of digital documents. Such documents will enable reduction of information overflow and strain, a major threat to the growth of a digital society. They will be forward compatible, technology neutral and lightweight, allowing workers of network organizations to use personal devices of any type.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge work and knowledge workers in knowledge-based economy - theoretical considerations

  It is often claimed that an organization is as good as people working in it and that talented workers are the driving force of an organization. To cope with the growing requirements of knowledge-based economy, organizations need a special type of workers - knowledge workers. This is especially important in organizations building their competitive advantage on innovations and the application of information and communication technologies...

 • The influence of a knowledge-based economy on the functioning of contemporary organization

  Artykuł przedstawia wyzwania, jakie stwarza gospodarka oparta na wiedzy, którym muszą sprostać współczesne organizacje. Proponuje również pewne formy organizacyjne, które pozwalają organizacjom sprostać tym wyzwaniom. Ponadto, artykuł prezentuje zmiany w charakterze pracy takie, jak konieczność uczenia się nowych rzeczy czy podejmowania nierutynowych działań, praca poza organizacją, praca w niestandardowych godzinach pracy czy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Doskonalenie strumienia wartości

  Publikacja

  - Rok 2009

  Książka ta ma na celu praktyczne ujęcie problemu optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji Lean (z ang. Lean – szczupły) i jej narzędziu Mapowania Strumienia Wartości. ---- Tu pobierzesz jej pełną treść w wersji elektronicznej: https://drive.google.com/file/d/1xNrdiuOHKpyjzG5dY3ocFG8fp2hY1b9C/view?usp=sharing ---- Prezentowane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu