Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE

  • Optimization of development of district heating system

    Publikacja

    - Rok 2003

    Zaprezentowano metody optymalizacji systemów ciepłowniczych. Przedstawiono metodę oraz algorytm optymalizacji rozwoju systemu, obejmujący wszystkie jego elementy w formie oddzielnych modułów. Sformułowane zadanie optymalizacji dla wybranego regionu miejskiego rozwiązano z wykorzystaniem programowania liniowego całkowitoliczbowego. Dokonano analizy wyników oraz wskazano na użyteczność metody oraz kierunki i możliwości jej zastosowania.

  • Optymalizacja rozwoju scentralizowanych systemów zasilania w ciepło aglomeracji miejskich.

    Publikacja

    - Rok 2002

    Przygotowano metodę badawczą umożliwiającą optymalizację techniczno-ekonomiczną przedsięwzięć związanych z utrzymaniem, modernizacją oraz rozbudową scentralizowanego systemu zasilania w ciepło, funkcjonującego na obszarze dużego miasta w Polsce. Opracowano model matematyczny systemu uwzględniający wszystkie jego ogniwa w postaci oddzielnych modułów, który umożliwił rozwiązanie sformułowanego problemu optymalizacji z wykorzystaniem...

  • A Tabu Search Algorithm for Optimization of Survivable Overlay Computing Systems

    Publikacja

    - Advances in Intelligent Systems and Computing - Rok 2012

    Paradygmat obliczeń rozproszonych ostatnio zyskuje coraz większą uwagę, ponieważ zarówno instytucje przemysłowe, jak i uczelnie wymagają coraz większej mocy obliczeniowej do przetwarzania i analizy danych. Z uwagi na dużą podatność systemów obliczeń na awarie różnych typów (podobnie do systemów sieciowych), gwarancje przeżywalności niniejszych systemów są nieodzowne w celu zapewnienia nieprzerwanego działania usług. Z tego powodu,...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Simultaneous Optimization of Unicast and Anycast Flows and Replica Location in Survivable Optical Networks

    Dotychczasowe prace z zakresu ochrony sieci przed awariami dotyczyły przypadku transmisji unicast. W niniejszym artykule rozważamy problem ochrony transmisji anycast (jeden-do-jednego-z-wielu). Jako wariant ochrony stosujemy podejście pojedynczej ścieżki zabezpieczającej (ang. path protection), chroniącej przed awarią pojedynczego węzła.Wprowadzono nowe modele programowania całkowitoliczbowego optymalnego znajdowania tras oraz...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Provisioning Concepts for the Future Internet IIP Initiative

    Publikacja
    • P. Chołda
    • J. Gozdecki
    • M. Kantor
    • M. Wielgosz
    • A. Pach
    • K. Wajda
    • J. Rak

    - Rok 2011

    Artykuł prezentuje strategię wymiarowania zasobów sieci dla architektury Internetu Przyszłości zwanego Systemem IIP. Opisuje również relację zasad wymiarowania sieci w odniesieniu do metod zarządzania siecią. Opisane są dwie proponowane metody wymiarowania wraz niezbędnymi danymi wejściowymi. Pierwsze podejście stanowi problem optymalizacyjny z funkcją celu minimalizacji całkowitego poboru mocy. Drugie rozwiązanie bazuje na podejściu...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

    Publikacja

    - Rok 2009

    Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru...

  • An optimization approach to coexistence of Bluetooth and Wi-Fi networks operating in ISM environment

    Publikacja

    W artykule rozważono problem wzajemnych interferencji pomiedzy urządzeniami standardów IEEE 802.11b oraz Bluetooth (BT). Zaproponowano model optymalizacyjny bazujący na podejściu programowania liniowego. Uzyskano znaczącą porawę wykorzystania pasma ISM w przypadku koegzystencji sieci rozważanych standardów.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Region protection/restoration scheme in survivable networks

    Publikacja

    - Rok 2005

    W artykule zaproponowano nowe podejście do zabezpieczania/odtwarzania obszarowego, gdzie scieżka zabezpieczająca chroni pewien obszar ścieżki aktywnej. Wykazano, że ta metoda utrzymuje zarówno czasy odtwarzania, jak i współczynnik wykorzystania zasobów w rozsądnych granicach. Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych i ścieżek zabezpieczających jest NP-zupełne, autorzy stworzyli algorytm heurystyczny i pokazali,...