Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEBIORSTWO NA RYNKU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEBIORSTWO NA RYNKU

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEBIORSTWO NA RYNKU

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

  Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego. Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych

  W referacie przedstawiono podział ryzyka bankowego oraz precyzyjnie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego. Analizie poddano rozmiary rynku kredytów hipotecznych dla osób prywatnych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na kredyty mieszkaniowe, które stanowią najważniejszy segment omawianego rynku. Zbadano także wartość kredytów zagrożonych. Ocenie poddano wpływ wybranych czynników, na zmiany w obszarze ryzyka bankowego, związane...

 • Konkurencyjność kolei na rynku transportowym

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale zaprezentowano zarys otoczenia konkurencyjnego kolei w przewozach pasażerskich oraz przewozach ładunków

 • Inwestorzy na rynku budownictwa mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Tradycyjne rozumienie inwestora ulega zmianie wraz z rozwojem gospodarki rynkowej. Klasyczna definicja przedstawia inwestora jako podmiot lokujący swój kapitał w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w celu osiągnięcia zysku lub dochodu. Może to być osoba fizyczna lub osoba prawna. Wraz z intensyfikacją procesów globalizacji gospodarczej i dzięki wprowadzaniu na rynek coraz nowszych usług i produktów, zmieniają się formy lokowania...

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnej konkurencji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Autorka na tle ogólnie zarysowanej globalizacji odnosi się do zagadnienia ''wiedzy'' jako stymulatora rozwoju. W tym kontekście zwraca uwagę na nowe funkcje przedsiębiorstwa. W okresie dokonywanych zmian globalnych przedsiębiorstwo musi posiąść zdolność przystosowania się, umiejętność reagowania, podejmowania szybkiej decyzji i ''szybkiego uczenia się''. Przetrwają to przedsiębiorstwa, które potrafią zarządzać wiedzą.

 • Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce przy oddziaływaniu rynku wtórnego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono zmiany w wielkości oraz strukturze popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 1999-2005, wskazano przyczyny wywołujące zmiany zainteresowania klientów nowymi pojazdami oraz zaproponowano konstrukcję modelu opisującego wpływ tych czynników na popyt na samochody na rynku pierwotnym.

 • Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Gospodarstwa domowe na rynku depozytowo-kredytowym

  Gospodarstwa domowe aktywnie uczestnicząc w rynku depozytowo-kredytowym są elementem dojrzewania i rozwoju tego rynku. Pod wpływem zmian prawnych, a przede wszystkim jakościowych, zmuszone są do podejmowania coraz bardziej złożonych decyzji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja gospodarstw domowych jako podmiotów funkcjonujących na rynku depozotowo-kredytowym i analiza korelacji pomiędzy wybranymi determinantami...

 • Transakcje swapowe procentowe na rynku pieniężnym

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Szara strefa na krajowym rynku pracy

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zjawisko szarej strefy w Polsce, wskazując m.in. przyczyny jej tworzenia się oraz szacowane jej rozmiary. Zwrócono też uwagę na to, że mimo jej generalnie negatywnej oceny, niesie ona ze sobą także pewne pozytywne skutki dla gospodarki.

 • Specyfika sieci franchisingowych na rynku polskim

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • NewConnect - alternatywny system obrotu na polskim rynku

  Publikacja

  W opracowaniu dokonano charakterystyki nowego systemu obrotu ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic między rynkiem NewConnect i rynkiem regulowanym GPW. Aspekty teoretyczne zostały uzupełnione danymi faktograficznymi, dotyczącymi początkowego okresu funkcjonowania nowego systemu obrotu.

 • Struktura źródeł wytwórczych na miejskim rynku ciepła

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono strukturę i główne parametry miejskich systemów zaopatrzenia w ciepło w Polsce, kładąc nacisk na możliwe zmiany udziału różnych źródeł w pokrywaniu potrzeb cieplnych odbiorców. Zwrócono uwagę na wpływ przedsięwzięć modernizacyjnych, ograniczających emisje zanieczyszczeń oraz na wpływ procedury handlu emisjami na rozwój systemów zaopatrzenia w ciepło. Podkreślono istotną rolę systemów ciepłowniczych w pokrywaniu potrzeb...

 • Sytuacja polskiego przedsiębiorcy na rynku zamówień publicznych.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Niniejszy artykuł porusza zagadnienia związane z sytuacją polskiego przedsiębiorcy na rynku zamówień publicznych. Poruszono w niniejszym artykule rozwiązania prawne dotykające przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych. Równocześnie dokonano analizy korzyści jak i zagrożeń płynących z zamówień publicznych dla przedsiębiorcy.

 • Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

  Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Reglamentacja źródeł finansowania na rynku usług medycznych.

  Publikacja

  Artykuł obejmuje przegląd źódeł finansowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na podstawie danych empirycznych potwierdzono hipotezę o funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego w zakresie wyposażenia w kapitał, kosztów kapitału oraz efektywności jego wykorzystania w segmencie niepublicznych zakladów opieki zdrowotnej.

 • Przedsiębiorstwo na rynku, jego cele i determinanty funkcjonowania

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono cele przedsiębiorstwa w kontekście zmian, związanych z funkcjonowanie firmy w warunkach urynkowienia gospodarki. Wskazano determinanty realizacji celów, w szczególności konieczność zapewnienia finansowania dla zróźnicowanych celów przedsiębiorstwa.

 • Gospodarstwa domowe na rynku finansowym: monografia Katedry Finansów

  ..

 • Zachowania konsumentów na polskim rynku internetowych serwisów handlowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Rozprawa ma na celu zbadanie rynkowych zachowań konsumentów oraz stosowanych przez wybrane polskie internetowe serwisy handlowe czynników mających wpływ na rynkowe zachowania konsumentów.Według wiedzy autorki, kompleksowe badanie wpływu czynników stosowanych przez internetowe serwisy handlowe na zachowania konsumentów indywidualnych nie było dotychczas w Polsce przeprowadzane. Do najważniejszych przesłanek podjęcia tematu rozprawy...

 • Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych

  Publikacja

  Usługi finansowe będące coraz ważniejszą częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w krajach rozwiniętych. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Najważniejsze grupy czynników zostały ogólnie zdefiniowane...

 • Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych

  Publikacja

  Coraz trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych powodują, że uczelnie zmuszone są do podejmowania działań marketingowych skierowanych do swoich klientów. Podstawą podejmowania tych działań jest niewątpliwie znajomość zachowań klientów. Początkowym etapem relacji pomiędzy uczelnią i jej klientami, jakimi są studenci, jest wybór uczelni i kierunku studiów przez kandydatów na studia. Znajomość zachowań...

 • Gospodarstwo domowe jako podmiot funkcjonujący na rynku finansowym

  Publikacja

  W opracowaniu omówiono aspekty ekonomiczne funkcjonowania rynku finansowego oraz przedstawiono gospodarstwo domowe jako jeden z podmiotów działających na tym rynku. Gospodarstwa domowe często uważa się za dawców kapitału, czyli podstawowe podmioty oszczędzające, jednak zmiany zachodzące na rynku finansowym w coraz większym stopniu stymulują ich aktywność na rynku kredytowym. Gospodarstwa domowe coraz częściej stają się pożyczkobiorcami,...

 • Social lending - nowy produkt na polskim rynku finansowym

  Publikacja

  W artykule ukazano problematykę pożyczek społecznościowych. Przedstawiono zasadę ich działania oraz zalety i wady. Ponadto zaprezentowano aspekty prawno-podatkowe tego produktu w Polsce oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskich serwisów pożyczek społecznościowych.

 • Materiały zmiennofazowe dostępne na rynku. Właściwości i zastosowanie

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2012

  W 1990 r. tylko ok. 12 firm, głównie w USA, było zaangażowanych w produkcję materiałów magazynujących ciepło. Moduły wykorzystywanedo magazynowania ciepła wykonane były w postaci rurek z polietylenu i piłek poliolefinowych, zawierających takie materiały zmiennofazowe, jak chlorek wapnia, dekahydrat siarczanu sodu lub parafiny. Tylko moduły stworzone na bazie chlorku wapnia miały gwarantowany czas eksploatacji ok. 10 lat, dla pozostałych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty

  Rynek książki w większości państw na świecie boryka się z problemami. Trwające od kilku lat niekorzystne zmiany to efekt szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych, rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych, a także spadku poziomu czytelnictwa. Niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w obszarze tak ważnym pod względem rozwoju społeczno-kulturowego, ale i gospodarczego. Pierwszym krokiem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych

  Publikacja

  Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wykluczenia finansowego starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Dla realizacji tego celu zidentyfikowano m.in. podstawowe pojęcia dotyczące wykluczenia (w tym wykluczenia finansowego) osób starszych. Zagrożenia wynikające z wykluczenia finansowego starszych konsumentów zostały zilustrowane poprzez analizę danych statystycznych dotyczących starzenia się społeczeństwa. Podstawowy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku

  Celem artykuły jest przedstawienie franchisingu jako instrumentu wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorców oraz zwiększającego ich aktywność gospodarczą. W tym celu określono istotę funkcjonowania franchisingu w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiono liczbę systemów i placówek franczyzowych w latach 1995-2013, w tym z uwzględnieniem placówek bankowych. Stwierdzono, że zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niekiedy powodują...

 • Firmy developerskie na pierwotnym rynku nieruchomości handlowo-usługowych

  Artykuł skupia się na przedstawieniu warunków funkcjonowania i udziału firm developerskich w rozwoju pierwotnych rynków nieruchomości handlowo-usługowych. Omówione zostały trzy segmenty: rynek powierzchni biurowych, handlowych oraz dystrybucyjnych. Stwierdzono, że podstawową rolę w tworzeniu polskiego rynku nieruchomości handlowo-usługowych odgrywają zagraniczne firmy developerskie, jednak obok niech coraz częściej pojawiają się...

 • Analiza czynnikowa kursu dolara na polskim rynku walutowym.

  Celem artykułu było zweryfikowanie hipotezy w myśl której: kurs walut obcych na rynku polskim kształtował się pod wpływem czynników popytowo-podażowych na długo przed zniesieniem mechanizmu korygującego kurs walut w Polsce.

 • Możliwości finansowania polskich przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku finansowym.

  Publikacja

  Międzynarodowy rynek finansowy oferuje podmiotom na nim występującym szeroki wachlarz produktów wiążących się ze zróżnicowanym ryzykiem i kosztami finansowania. Artykuł omawia instrumenty dłużne i udziałowe, z jakich korzystają polskie przedsiębiorstwa oraz determinanty i skutki obecności na międzynarodowym rynku finansowym.

 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. A. Drapińska.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają uczelnie do poszukiwania odpowiednich działań, pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.Autorka proponuje w książce nowatorskie podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym, jakim jest zarządzanie relacjami. Jest ono propozycją nowoczesnego zarządzania,...

 • Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce

  Publikacja

  W artykule podjęto zagadnienie prognozowania cen metodami ekonometrycznymi. Jako przykład analizowanego rynku wybrano rynek paliw płynnych w Polsce. Dla wybranych paliw przedstawiono przyczynowo-skutkową analizę cen w układzie kwartalnym a następnie krótkookresową prognozę za pomocą modeli: przyczynowo-skutkowego, autoregresyjnego oraz modelu trendu. Na zakończenie dokonano porównania jakości otrzymanych prognoz i sformułowano...

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurencji na rynku globalnym

  Celem referatu jest identyfikacja barier komunikacji międzykulturowej. Praca składa się z 3 części:1. Istota i znaczenie komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurowania na rynku międzynarodowym 2. Bariery komunikacji międzykulturowej 3. Problemy komunikacji międzykulturowej werbalnej i niewerbalnej.

 • Transakcje masowymi produktami rolnymi na rynku zbóż w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy podjęto problematykę doboru rodzaju transakcji do wymogów zmieniającej się gospodarki otwartej w warunkach światowej globalizacji. Rolnictwo zawsze traktowano jako sektor gospodarki, który bez względu na czynniki makroekonomiczne powinien być najbardziej ze wszystkich sektorów wspierany przez aktywną politykę interwencyjną państwa. Zamiar utrzymywania administracyjnie dochodów przedsiębiorstw rolnych na ustalonym bądź...

 • Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce

  W referacie przedstawiono aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówiono aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazano perspektywy rozwojowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

 • Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego

  W Polsce trwa dyskusja dotycząca nowego produktu na rynku finansowym, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny . Mimo braku rozwiązań prawnych, istnieją instytucje oferujące tego typu produkt, jednak ze stosunkowo niewielkim sukcesem. W artykule podjęto tematykę dotyczącą głównie czynników wpływających na popyt na ten produkt. Celem artykułu jest analiza czynników, które mają istotne znaczenie dla rozwoju rynku produktu, jakim jest...

 • Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. Wykorzystując dostępne dane dotyczące podstawowych parametrów rynku pracy (tj. poziom przeciętnych oraz minimalnych wynagrodzeń, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) oraz uwzględniając czynniki demograficzne dokona się oceny sytuacji osób młodych w Polsce. Stworzony zostanie również obraz demograficzny Polski na tle innych krajów europejskich....

 • Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Niniejsza publikacja stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, a mianowicie czy po 1995 roku na rynku pracy w Polsce pojawiły się nowe tendencje pozwalające na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy, czy nadal kobiety znajdują się w trudniejszej sytuacji aniżeli mężczyźn, czy można mówić o dyskryminacji kobiet, jakie możliwości niesie z sobą rozpoczęcie działalności gospodarzcej na własny rachunek? Praca składa się z...

 • Instytucje zasileń rzeczowych i informacyjnych przedsiębiorstw na polskim rynku

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości

  Publikacja

  Decyzje inwestycyjne poprzedzone są szeregiem działań związanych z uzyskiwaniem i weryfikacją informacji. Poniższe badanie ma na celu zbadanie użyteczności danych pochodzących z wyszukiwarek internetowych pod względem ich przydatności w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości. Dane te mogą być dodatkowym źródłem informacji dla inwestorów, jeśli okaże się, że zawierają ślady poszukiwania informacji w okresie przed podjęciem danej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim

  Publikacja

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ procesów zachodzących na rynku finansowym na aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych

  Publikacja

  Sytuacja finansowa gospodarstw domowych powiązana jest nierozłącznie z procesami zachodzącymi w ich otoczeniu, w szczególności zaś na rynkach finansowych. Artykuł omawia procesy zachodzące na polskim rynku finansowym i ich wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 1995-2006. Wielkość i struktura aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych zdeterminowana jest procesami zachodzącymi na rynku finansowym, przede...

 • Vendor credibility in e-shops design in Poland : an empirical study

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wyniki badań dokonanych przez autora dotyczących czynników wpływających na wiarygodność detalicznych oferentów internetowych postrzeganą przez polskich klientów.Przedstawiono także model budowy wiarygodności oferenta internetowego, opracowany na podstawie wyników badań.

 • Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym na przykładzie polskiej żeglugi promowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest prezentacja sytuacji polskich przedsiębiorstw żeglugi promowej na tle rynku bałtyckiego oraz sformułowanie strategii marketingowych umożliwiających ich rozwój a także funkcjonowanie na trudnym rynku międzynarodowym.

 • Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa

  Przedstawiciele poszczególnych szkół ekonomicznych w odmienny sposób określają rolę państwa w gospodarce, co przesądza o stopniu jego ingerencji w funkcjonowanie różnych rynków. Powszechne przekonoanie o potrzebie ingerencji ze strony państwa nie budzi większych zastrzeżeń, pojawia sie natomiast kwestia sporna co do zakresu i form regulacji rynku, w tym rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób w...

 • Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce

  Obecnie do najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce zaliczyć należy starzenie się zasobów pracy. Wynika to z rosnącego odsetka osób starszych w populacji, będącego konsekwencją niskiego wskaźnika urodzeń oraz wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu zmian demogra cznych na sytuację na rynku pracy pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 50+ oraz konsekwencji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania marketingowe brytyjskiego rynku nożyc do cięcia blachy na długość

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaprezentowano rolę trzech rodzajów badań marketingowych - badań źródeł wtórnych, wywiadów oraz badań ankietowych - w pozyskiwaniu informacji odnośnie rynku dóbr inwestycyjnych. Cel ten zrealizowano na przykładzie badań brytyjskiego rynku latających nożyc do cięcia blachy na długość.