Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Konkurs na najlepszą przestrzen publiczną województwa pomorskiego 2006

  Publikacja

  Artykuł przedstawia przesłanki dla realizacji, cele oraz podsumowanie pierwszych doświadczeń regionalnego konkusu poświęconego najlepszym rozwiązaniom w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publikacja

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego

  Publikacja

  - 2010

  Przestrzeń publiczna potrzebuje ludzi. Decydują oni o jej uniwersalnej wartości jako forum kontaktów międzyludzkich i jednocześnie o jej scenograficznej aranżacji, która służy zapamiętywaniu i przekazywaniu treści kulturowych zrodzonych w obrębie społeczności.Działalność planisty i projektanta ocenia się dziś także przez pryzmat umiejętności konstruowania przestrzennych ram tożsamości społecznej.Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego,...

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna

  Publikacja

  - 2009

  Próba pokazania związku między przestrzenią publiczną i społeczną.

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja

  Jedną z głównych funkcji miasta był handel, w wielu przypadkach również stanowił on czynnik miastotwórczy. Aby dokonywać różnego rodzaju wymian handlowych zaistniała potrzeba stworzenia wydzielonej przestrzeni. I tak w zależności od położenia wykorzystywane były nabrzeża portowe, ulice czy place. Stanowiły one główne miejsce spotkań mieszkańców. Z czasem na tych obszarach zaczęły pojawiać się dodatkowe funkcje jak ośrodki władzy,...

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja
  • K. Krause

  - 2010

  Współczesna przestrzeń publiczna miast europejskich tworzona i zdominowana jest przez funkcję handlową. Jednak nowe formy handlu wraz ze swoimi placami i ulicami zaczęły przynosić się poza granice miast bądź odwróciły się od nich przyciągając użytkowników do swojego wewnętrznego systemu kontrolowanych przestrzeni. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie czy nowo powstałe zjawiska w przestrzeniach nadal można nazwać publicznymi.

 • Muzeum jako przestrzeń publiczna współczesnego miasta

  Publikacja

  Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że za równo kuratorzy muzeów, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur.Dotyczy to rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne.Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmienić wizerunek miasta. Odejście od modelu muzeum, jako przestrzni skupionej wyłącznie na własnej działalności stanowi istotny czynnik kształtujący...

 • Przestrzeń publiczna w świetle prawa planistycznego

  Publikacja

  Zasady kształtowania przestrzeni publicznej nie są w Polsce regulowane w bezpośredni sposób przepisami prawa planistycznego. Ustawa z roku 2005 wprowadza wiele zmian do przepisów, kóre nie zabezpieczają euroejskich standartów kształtowania przestrzeni miejskiej. Nie ma jednak zakazów stosowania istniejacych przepisów zgodnie z wiedzą fachową na temat wspólczesnej urabnistyki jakośc przestrzenna powstaje nie poprzez mechaniczne...

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst w portalu

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego

  Publikacja

  - 2008

  Kamienica jest jednym z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy miejskiej. Stanowi ona ten rodzaj domu mieszkalnego, który -będąc w sensie własnościowym elementem przestrzeni prywatnej - jest jednocześnie w sensie wizualnym i funkcjonalnym elementem przestrzeni publicznej. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na jej rolę w strukturze miasta - rolę elementu pozostającego na styku obu tych stref. Przedstawienie interakcji...

 • The function of the sculpture in public space and its reception occupants of the city

  Publikacja

  Sculpture has been with people for thousands of years. Its destiny, subject and scale have changed over the centuries. Public art, along with sculpture, began to appear in a new form (not only to commemorate important figures and events) only in the 1960s. This paper aims to answer what functions are currently performed by the sculptures located in a public space and how they are perceived by the inhabitants of the city.

  Pełny tekst w portalu

 • Licencjonowanie zbiorów w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne tworzenia otwartych zasobów

  Publikacja

  - 2010

  W referacie omówiono prawno-autorskie aspekty cyfrowego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Przytoczono ograniczenia związane z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opisano również różne rodzaje umów licencyjnych stosowanych przez twórców internetowych kolekcji, w tym wolne licencje Creative Commons.

  Pełny tekst w portalu

 • Participatory projects in urban area – opportunities and limitations on the example of 2013 Podwórkowa Rewolucja

  Publikacja

  - 2018

  Participatory projects implemented in urban space have a group of supporters and opponents. The aim of this article is to define the possibilities and limitations of this type of spatial activities on the example of the 2013 Podwórkowej rewolucji in the development of the Edukacja obywatelska w działaniu project in cooperation with the Social Innovation Foundation and its Neighborhood House - the Gościna Przystań, where the inhabitants...

  Pełny tekst w portalu

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

  Publikacja

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Internet a nowoczesna administracja publiczna.

  Publikacja

  - 2003

  ...

 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez wydarzenia i inicjatywy sportowe

  Artykuł opisuje powiązania pomiędzy procesami rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a wydarzeniami i inicjatywami sportowymi różnej skali i rangi. Można wyodrębnić trzy główne uwarunkowania występowania tych powiązań: 1) podczas organizacji największych wydarzeń sportowych o zasięgu globalnym, takich jak igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej; 2) podczas przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców w formie...

  Pełny tekst w portalu

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publikacja

  - 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst w portalu

 • Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia

  Głównym celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania macie‑rzy sąsiedztwa, opartej na odległości ekonomicznej, w prowadzonych przez autora analizach wiążą‑cych międzysektorową mobilność płac oraz zatrudnienia. Obliczenia odległości ekonomicznej oparto na poziomie PKB, natomiast w modelu przestrzennym wykorzystano dane dotyczące ich wybranych determinant, np. wskaźnika nierówności płacowych, przeciętnego poziomu...

  Pełny tekst w portalu

 • Płeć a perspektywa zatrudnienia po ukończeniu uczelni technicznej - lata 2012-2016

  Kwestia kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście zapotrzebowania i wymagań rynku pracy stanowi niezwykle istotny problem analiz teoretycznych, jak i empirycznych. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym. Kluczową zmienną braną pod uwagę w toku analiz porównawczych stanowi płeć. Dane empiryczne pozyskano w rezultacie badania sondażowego metodą CAWI, wśród...

  Pełny tekst w portalu

 • Pomoc publiczna w polityce przemysłowej Unii Europejskiej

  Publikacja

  Artykuł jest prezentacją sytuacji uzasadniających wykorzystanie pomocy publicznej jako instrumentu polityki przemysłowej oraz ukazaje tendencje występujące w tym zakresie zarówno w UE jako całości jak również w poszczególnych krajach członkowskich.

 • Social Convergence in Nordic NUTS-3 Regions

  Publikacja

  Geographical proximity, common historical roots and collaboration within the Nordic Council make the Nordic countries, often wrongly treated as monoliths. However, in reality, Nordic regions differ in terms of broadly defined social and economic development. Issues concerning the standard of living are one of the priorities of the Helsinki Treaty signed by Nordic countries. The main goal of this paper is to analyze the existence...

  Pełny tekst w portalu

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego

  Publikacja

  album zawiera nie tylko przegląd zrealizowanych w ostatnich latach projektów, które charakteryzują się wysoką jakością zastosowanych rozwiązań służących mieszkańcom. Jest również prezentacją zbioru dobrych praktyk, dzięki którym miasta, miasteczka i wsie województwa pomorskiego stają się wizytówką regionu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu

  Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowią jeden z filarów realizacji polityki zrównowa-żonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Ponad stuletnie doświadczenia w eksploatacji tramwajów, trolejbusów i miejskich kolei elektrycznych zdeterminowały kierunki rozwoju technologicznego tych środków transportu oraz zakres ich wykorzystania w realizacji potrzeb przewozowych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Rozwój nowoczesnych technologii...

  Pełny tekst w portalu

 • Analiza możliwości usprawnienia organizacji przewozów kurierskich o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym na przykładzie powiatu nidzickiego

  W artykule przedstawiono możliwości poprawy efektywności przewozów kurierskich na przykładzie danych pochodzących z firmy Siódemka S.A, dotyczących obsługi powiatu nidzickiego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwości osiągnięcia wymiernych efektów w postaci redukcji przebytego przez kuriera dystansu, co przekłada się na oszczędności w postaci niższego zużycia paliwa oraz oszczędności czasowych. Problemem jest możliwość praktycznego...

  Pełny tekst w portalu

 • Shaping Place Identity through Interaction on the Example of the European Solidarity Centre in Gdansk

  Publikacja

  The article presents process of shaping place identity on the example of an important for Pomerania region investment - European Solidarity Centre. The realization of the European Solidarity Centre aims to be one of the essential elements of shaping Gdańsk’s identity of space. The article is an attempt to analyse how the presence of realization gradually affects the formation of the place identity of new urban space. Analysis...

  Pełny tekst w portalu

 • Gender and Labor Market Situation among Technical University Graduates in Poland

  Publikacja

  The aim of article is to analyse the professional situation of technical university graduates in Poland, focusing on the gender as the key impact factor. The research problem was to examine the influence of gender on the employee’s professional situation among technical university graduates in Poland. Empirical data was gained as a result of six annual quantitative research projects, conducted in the years 2012‑2017 on a total...

  Pełny tekst w portalu

 • Wołanie o zdrową - wysokiej jakości przestrzeń publiczna w mieście Sopocie...

  Publikacja

  Styl i indywidualność miasta nadmorskiego kreować powinna wysokiej jakosci przestrzeń parku nadmorskiego,plaży i mola - próba diagnozy obecnego stanu nadmorskiej przestrzeni publicznej nie wypada optymistycznie.

 • Social convergence in Nordic countries at regional level

  Research background: Geographical proximity, common historical roots and collaboration within the Nordic Council cause the Nordic countries to be often wrongly treated as monoliths. However, in reality, Nordic regions differ in terms of broadly defined social and economic development. Issues concerning the standard of living are one of the priorities of the Helsinki Treaty signed by Nordic countries. Purpose of the article: The...

  Pełny tekst w portalu

 • PROBLEMY Z WDRAŻANIEM AGILE SCRUM NA PRZYKŁADZIE WOLTERS KLUWER

  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza głównych problemów z wdrażaniem Agile Scrum na przykładzie Wolters Kluwer oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób skutecznie wdrożyć metodykę Scrum w dużej organizacji stosującej tradycyjne metodyki zarządzania. Przedstawiono kluczowe zalety praktyki Scrum, oraz zakres wdrożenia w opisywanym przedsiębiorstwie. W artykule na podstawie badania i doświadczeń autora opisano główne...

  Pełny tekst w portalu

 • Fragmentation of public space - an attempt at recomposition

  Przedmiotem rozważań jest miasto i przestrzeń publiczna jako obszary nieciągłych funkcji i zbiory luźno powiązanych fragmentów. Celem artykułu jest próba pokazania współczesnych wysiłków scalania miejskiej przestrzeni w poszukiwaniu nowych realacji między użytkownikami i otoczeniem.

 • Przestrzeń publiczna nocą - udział światła sztucznego w procesie odnowy przestrzeni publicznej

  W artykule opisano współczesne oświetlenie miasta z punktu widzenia urbanistycznego. Przytoczono przykłady gdzie nowoczesne technologie oświetleniowe były częścią programów rewitalizacji śródmieścia miast i przyczyniły się do ich odnowy.

 • Działania dla rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni

  Publikacja

  - 2015

  Współczesne planowanie mobilności, ze względu na konieczność silnego zaangażowania interesariuszy, szerokich konsultacji społecznych i przygotowania kompleksowego planu, jest procesem niezwykle złożonym i czasochłonnym. W odróżnieniu od tradycyjnego planowania transportu proces ten powinien koncentrować się nie tylko na zapewnieniu lepszych warunków ruchu, ale przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości życia...

  Pełny tekst w portalu

 • Niepokoje i pytania.

  Publikacja

  Kryzys przestrzeni publicznych współczesnego miasta identyfikowany jest z kryzysem całego miasta i jego lokalnej społeczności. Jest to uzasadnione faktem, że to właśnie przestrzeń publiczna stanowi o istocie miasta jako zjawiska kulturowego, zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej. Przyczyn kryzysu dopatrywać się można w rysującej się dysharmonii między potrzebami społecznymi a formą przestrzeni służącą tym potrzebom.

 • Społeczne problemy oraz zagrożenia młodzieży – na podstawie badań w wybranych miejscach województwa pomorskiego oraz obwodu lwowskiego (Ukraina)

  Publikacja

  - 2017

  Tekst opisuje wybrane zjawiska społeczne będące zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju młodzieży. Tekst jest wynikiem prowadzonych badań na Pomorzu oraz w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej z wnioskami.

  Pełny tekst w portalu

 • Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie

  Publikacja

  - 2017

  Diagnoza to uchwycenie na podstawie badań ilościowych i jakościowych mocnych i słabych stron rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy Trąbki Wielkie. Raport obejmuje część diagnostyczną oraz wnioskową dotyczącą postulatów zmian i przeobrażeń w badanych segmentach

  Pełny tekst w portalu

 • Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości

  Publikacja

  - 2008

  Z perspektywy współczesnych zmian technicznych i społecznych umożliwiających nawiązanie natychmiastowej łączności z ludźmi w każdym punkcie na świecie porządek domu nie ustala się w jednym odosobnionym miejscu. Demontaż geografii jako przestrzennej, terytorialnej bazy kultury odwraca pozycję miejsca z uprzywilejowanego na rzecz kulturowej płynności i odprzestrzenniania relacji społecznych w społeczeństwach ponowoczesnych. Na granicy...

 • Introduction = Wstęp

  Publikacja

  - 2007

  ''Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego'' to tytuł sesji seminaryjnej, która odbyła sie w marcu 2005 roku jako spotkanie doktorantów zajmujących sie problemami współczesnego miasta europejskiego. Sesja była dopełnieniem warstztatów międzynarodowych zorganizowanych przez studenckie koło naukowe BUA Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna pt:''Pawilon Europejski. E-pawilon?''. Temat jednoczącej się Europy znalazł...

 • Obiekty handlu targowego w przestrzeni publicznej Gdańska - rozpoznanie problemu badawczego

  Przestrzeń publiczna w swojej historii jak i współcześnie wciąż jest wykorzystywana do funkcji handlowej, stąd zagadnienie handlu targowego w przestrzeni publicznej, nie jest bez znaczenie pod względem wpływów na kształtowanie danego miejsca. Podejście naukowe do form obiektów związanych z handlem targowym za równo w ujęciu historycznym jak i współczesnym, pozwoli usystematyzować jego funkcjonowanie we współczesnym mieście.

 • Gustav Oelsner i Hugo Althoff. W poszukiwaniu godnych warunków zamieszkania w Altonie i Gdańsku

  Celem artykułu jest porównanie aktywności zawodowej dwóch architektów miejskich odpowiedzialnych za przestrzenny i architektoniczny rozwój Gdańska i Altony - Hugona Althoffa i Gustava Oelsnera, oraz porównanie architektury i urbanistyki modernistycznych osiedli socjalnych. Celem porównania jest zbadanie, w jakim stopniu lokalne uwarunkowania i tradycja mogą być nośnikiem uniwersalnych ideałów modernizmu i indywidualnej ekspresji...

  Pełny tekst w portalu

 • Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku

  Publikacja

  - 2012

  Definicja przyjaznej przestrzeni publicznej we współczesnym środowisku miejskim mogłaby brzmieć: przestrzeń publiczna to szczególne, wyróżniające się fragmenty miasta, w których płynący czas aktualnych zdarzeń, przestrzeń przyrody, walory widokowe oraz istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu budzą w odbiorcy pozytywne emocje, gdyż pozostają w wyczuwalnej dynamicznej równowadze. W kontekście tej definicji, należałoby zacząć...

 • Move into the open space – what can we expect from moving artistic interventions to open urban spaces?

  Publikacja

  The paper discuses the role of incorporating creative engagement into the processes of urban and social development using cultural means of action and expression and the potential of artistic interventions in public space. The block of initiatives within the People’s Smart Sculpture EU project, realized by Gdańsk City Gallery, has been named “Move Into The Open Space”. This paper will provide...

  Pełny tekst w portalu

 • Summary = Podsumowanie

  Publikacja

  - 2007

  Publikacja "Public Space - the European City Determinant" jest wynikiem seminarium naukowego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej jako część warsztatów architektonicznych "E-pavilion". Doktoranci zostali poproszeni o wygłoszenie referatów, związanych z ich pracami badawczymi, na temat "Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego". Przedsięwzięcie to miało na celu wieloaspektową analizę jakości przestrzeni publicznej...

 • Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

  Publikacja

  MENTORING URBANISTYCZNY I MIKROSTRATEGIA jako innowacyjne narzędzia w procesie partycypacji społecznej Rosnąca wola włączenia się mieszkańców w proces planowania i współdecydowania o przyszłości miasta wymaga dziś w Polsce nowej formuły planowania partycypacyjnego. Rady dzielnic, stowarzyszenia, grupy inicjatywne poszukują metod pracy w bardziej efektywny sposób integrujących i aktywizujących społeczeństwo dzielnicy wokół wspólnych...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wartość miejsca w małym i średnim mieście

  Publikacja

  Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UN-Habitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described....

 • Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera

  Artykuł przedstawia główne przesłanki podjęcia tematu całego tomu. Jest kluczem do powiązania wszystkich zamieszczonych w tomie prac, poruszających temat współczesnych interpretacji miasta, czerpiących z dorobku modernistycznych planistów i architektów - reformatorów miasta, oraz modernistycznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. Główną postacią nie tylko tego artykułu, ale i całego tomu, jest Gustav Oelsner, architekt miejski...

  Pełny tekst w portalu

 • Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - 2005

  Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury...