Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN PUBLICZNA

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • Anna Golędzinowska dr inż. arch.

 • Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych.

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł dotyczy problematyki kształtowania przestrzeni publicznej, realizowanej jako element wielkoskalowych zamierzeń i projektów urbanistycznych. Poruszono w nim zagadnienia tożsamości tych przestrzeni oraz możliwych zagrożenb dla ich autentyzmu. Kluczowa kwestią jest przy tym zagadnienie tematyzacji przestrzeni publicznej - jej przejawów i zagrożeń, które to zjawosko niesie

 • Miasto i jego obywatele.

  Publikacja

  - 2004

  Tekst stanowi próbę włączenia się w dyskusję nad sensem rozwijania i budowania harmonijnych relacji: mieszkaniec-obywatel a jego miejskie środowisko zamieszkania. Ma to istotne znaczenie w polskich realiach, w warunkach demokratyzującego się systemu zarządzania strukturami miejskimi i często antydemokratycznymi w swej istocie praktykami koncesjonowania i zawłaszczania przestrzeni publicznych. Przestrzenie te wyznaczają ramy obywatelskiego...

 • Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień budowy instrumentarium realizacji współczesnych przestrzeni publicznych miasta. Obejmuje przegląd dostępnych instrumentów działania ora zmożliwości ich stosowania w odniesieniu do procesów kreacji nowych przestrzeni publicznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim kwestie genezy zjawiska tematyzacji a także przegląd najważniejszych rodzajów przestrzeni tematycznych.

 • Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - 2005

  Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury...

 • Przestrzeń publiczna w świetle prawa planistycznego

  Publikacja

  Zasady kształtowania przestrzeni publicznej nie są w Polsce regulowane w bezpośredni sposób przepisami prawa planistycznego. Ustawa z roku 2005 wprowadza wiele zmian do przepisów, kóre nie zabezpieczają euroejskich standartów kształtowania przestrzeni miejskiej. Nie ma jednak zakazów stosowania istniejacych przepisów zgodnie z wiedzą fachową na temat wspólczesnej urabnistyki jakośc przestrzenna powstaje nie poprzez mechaniczne...

 • Poosiedlowe miasto przyszłości

  Publikacja

  - 2005

  Transformacja wielkich dizelnic mieszkaniowych doby powojennego modernizmu zakłada docelową częściową lub całościową wymianę obecnejzabudowy. Jest to naturalny proces miastotówrczy. Zmiana epok . srodowisko mieszkaniowe musi dostosowac sie nowego stylu życia spoełeczeństwa doby postindustrialnej. ''Powrót do miasta' w tych strukturach wymaga nowatorskich strategii i nowych środków urbanistycznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • PRZESTRZENIE HANDLU TRADYCYJNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU REWITALIZACJI – SZKIC PROBLEMATYKI

  Celem opracowania jest przedstawienie problematyki rewitalizacji targowisk w kontekście wyzwań, przed jakimi stoją one we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Problematyka ta została opracowana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego na reprezentatywnym targowisku w Gdańsku Oliwie oraz badaniach literaturowych. Posłużyły one do sformułowania wytycznych do projektu wdrożeniowego zmierzającego do poprawy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sport nie tylko w wielkim mieście. Aktywizujące przestrzenie publiczne

  Publikacja

  W ostatnich latach sport i rekreacja ruchowa coraz śmielej wkraczają w przestrzeń publiczną miast - ludzie aktywni fizycznie stali się stałym elementem miejskiego krajobrazu. Statystycznie wciąż jednak ruszamy się zbyt mało. Przed architektami i urbanistami stoi więc zadanie projektowania przestrzeni w taki sposób, aby atrakcyjne rozwiązania architektoniczne prowokowały ruch i zróżnicowane formy aktywności fizycznej. Artykuł, skupiając...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta

  Publikacja

  - 2017

  Własności i problematyczność samej kategorii „przestrzeń publiczna” opierają się jednej wspólnej definicji dla zróżnicowanych praktyk i zachodzących na siebie aktywności różnych grup społecznych. Żadne z odniesień do „publicznego” nie jest naturalnie uniwersalnym konstruktem, który sumuje zebraną całość. O przestrzeni publicznej mówi się nie tylko w kategoriach dostępności, spotkań, współdziałania, ale coraz więcej miejsca poświęca...

 • Muzeum jako przestrzeń publiczna współczesnego miasta

  Publikacja

  Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że za równo kuratorzy muzeów, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur.Dotyczy to rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne.Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmienić wizerunek miasta. Odejście od modelu muzeum, jako przestrzni skupionej wyłącznie na własnej działalności stanowi istotny czynnik kształtujący...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł dotyczy zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim m.in. omówienie genezy zjawiska oraz amerykańskie procesu rozwoju urbanistycznego jako jego źródło.

 • Światło we współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Artykuł opisuje znaczenie oświetlenia przestrzeni publicznych. Wyróżnione zostały różne podejścia do używania tworzywa jakim jest światło sztuczne w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

 • Summary = Podsumowanie

  Publikacja

  - 2007

  Publikacja "Public Space - the European City Determinant" jest wynikiem seminarium naukowego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej jako część warsztatów architektonicznych "E-pavilion". Doktoranci zostali poproszeni o wygłoszenie referatów, związanych z ich pracami badawczymi, na temat "Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego". Przedsięwzięcie to miało na celu wieloaspektową analizę jakości przestrzeni publicznej...

 • Świetlna przestrzeń jako fenomen miasta nocą

  Publikacja
  • J. Martyniuk-Peczek

  - 2004

  W artykule opisano nowy trend w oświetleniu przestrzeni publicznej i tworzeniu spektakularnych scenografii. Przytoczono przykłady realizacji festiwali i warsztatów oświetleniowych, które zmieniają nocną scenerię miast europejskich.

 • Shopping Centres - a Threat to Public Spaces?

  Publikacja

  - 2007

  Obszary wewnętrznych przestrzeni pieszych w centrach handlowych stają się substytutami śródmiejskich przestrzeni publicznych miast. Mimo ich stylizacji architektonicznej na ulice handlowe nie spełniają takiej samej funkcji jak przestrzenie tradycyjne. Powoduje to zagrożenia związane ze wzrostem znaczenia konsumpcjonizmu i tworzenia zamkniętych przestrzeni prywatnych niedostępnych dla całego społeczeństwa. Mimo to mogą one być elementami...

 • Plaża i Park Nadmorski jako szczególny przypadek kreacji przestrzeni publicznej miasta = The beach and Seaside Park as a special case of city's public space creation

  Przedmiotem rozważań jest plaża miejska i tereny przyległego Parku Nadmorskiego w Sopocie jako szczególny przypadek kreacji przestrzeni wspólnej.

 • The importance of a place in a small or medium - Sized Town.- Vol. 2

  Publikacja

  Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UNHabitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described....

 • Partycypacja społeczeństwa informacyjnego w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta/ Participation of the information society in the modern city creation

  Publikacja

  Niesłabnąca popularność narzędzi służących do kreowania map świadczy o zainteresowaniu społeczeństwa informacyjnego przestrzenią współczesnego miasta i zmianami w niej zachodzącymi. W artykule zostaną omówione nowe możliwości jakie daje ten rodzaj partycypacji. Podkreślony zostanie fakt, iż oddolne inicjatywy digitalizowania przestrzeni nie powinny być ignorowane przez profesjonalistów, gdyż tworzy się nowa przestrzeń dyskusji...

 • Od City Beautiful Movement do Nowego Urbanizmu

  Publikacja

  Praca obejmuje omówienie zjawiska znanego pod nazwą "urbanistyki klasycyzującej" oraz jej historycznych źródęł XIX-wiecznych. Omówiono m.in. City Beautifull Movement oraz jego konsekwencje dla kształtowania współczesnej szkoły "nowego urbanizmu"

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Warsztaty Charrette w Płocku "Nowy Rynek - Nowe Pomysły"

  Publikacja

  W artykule zawarto omówienie warsztatów urbanistycznych jakie odbyły się w Płocku. Dotyczyły one kształtowania przestrzeni Nowego Rynku.

 • Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

  Publikacja

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja
  • K. Krause

  - 2010

  Współczesna przestrzeń publiczna miast europejskich tworzona i zdominowana jest przez funkcję handlową. Jednak nowe formy handlu wraz ze swoimi placami i ulicami zaczęły przynosić się poza granice miast bądź odwróciły się od nich przyciągając użytkowników do swojego wewnętrznego systemu kontrolowanych przestrzeni. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie czy nowo powstałe zjawiska w przestrzeniach nadal można nazwać publicznymi.

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Jak na nowo zapisywać przestrzeń ?

  Publikacja

  - 2009

  Tekst zawiera wyjaśnienie pojęcia krajobrazu jako dobra wspólnego oraz rozważania na temat znaczenia takiego podejścia we współczesnym kształtowaniu przestrzeni publicznych. Podaje przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznych zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i na obszarach wiejskich, na podstawie zgłoszeń do konkursu Marszałka województwa pomorskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa. Prezentuje wnioski...

 • Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera omówienie współczesnych sposobów definiowania przestrzeni publicznej oraz jej przemian. Zaarto w nim także rozważania na temat tożsamości i autentyzmu współczesnej przestrzeni publicznej

 • Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych

  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera omówienie głównych typów współczesnych przestrzeni publicznych, w tym w podziale na ''otwarte'' i ''dośrodkowe''.

 • Zarządzanie rozwojem przestrzennym w kontekście przeobrażeń współczesnej doktryny urbanistycznej

  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera omówienie problemu zarządzania rozwojem przestrzennym miast w kontekście przemian współczesnej doktryny urbanistycznej.

 • Rola małej architektury w tworzeniu tożsamości przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja
  • H. Klementowska

  - 2011

 • Współczesne krajobrazy pamięci

  Założenia pomnikowe są przestrzennymi nośnikami pamięci zbiorowej, wnoszącymi w naturalny krajobraz kompozycje będące wynikiem integracji różnych sztuk plastycznych. Ta wielkoprzestrzenna formuła miejsca pamięci rozwinęła się w polskiej sztuce pomnikowej w latach 60-tych XX wieku. Artyści zainspirowani nowatorskimi koncepcjami projektowymi (min. Formą Otwartą Oskara Hansena) zaczęli kreować przestrzenne wizualizacje pamięci w miejscach...

 • Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - 2010

  Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa...

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

 • Sport dla wszystkich w przestrzeni miasta. Przegląd rozwiązań przestrzennych i programów aktywizujących w wybranych krajach

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie dotyczy identyfikacji współczesnych form aktywności fizycznej w przestrzeni miast, powiązanej infrastruktury (urządzeń, obiektów i terenów sportowych) oraz programów aktywizujących i włączających mieszkańców miast, przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań przestrzennych w wybranych krajach świata (m.in. Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii) oraz możliwości ich implementacji w warunkach...

 • Transformacja tożsamości miejsca jako efekt interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej

  The subject of a paper is connected with art in public space as an element of shaping identity of a place. This issue is related to finding out new and effective urban regeneration’s tools, rebuilding the identity of degraded areas by art. In the article, the idea of an American “creative placemaking” is presented and compared with polish urban regeneration case study. The specific issues discussed in the article are: the role...

 • Przegląd Czytelnia

  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Rozwinięcia przestrzeni publicznej w głąb obiektów architektury : nowe miejsca na styku budynku i miasta

  Publikacja
  • P. Szewczyk

  - 2010

 • Miejskie debaty na gdyńskim forum

  Publikacja

  - 2010

  Sprawozdanie z Forum Gospodarczego w Gdyni, odbywającego się w październiku 2009 roku. Jeden z paneli tematycznych był poświęcony innowacyjnym interwencjom w przestrzeni miejskiej oraz urbanistycznym wymiarze działań ekonomicznych.

 • O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta = About the need of beauty in the public space of a city

  Publikacja
  • M. Porębska

  - Czasopismo Techniczne - 2010

  Przestrzeń odgrywa ważna role w realizowaniu różnorodnych potrzeb współczesnego mieszkańca miasta. Jedną z nich, o której nie należy zapominać ani bagatelizować, jest potrzeba piękna. Tkwi ona głęboko w naturze człowieka. Artykuł wskazuje na wagę piękna w otaczajacej przestrzeni i sygnalizuje kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do zaistnienia tej wartości w miejskim środowisku zamieszkania.

 • Przestrzenie publiczne Starych Miast przed II Wojną Światową i po powojennej odbudowie

  Publikacja

  - 2010

  Dzisiejszy krajobraz miast jest zapisem ich wielowiekowej historii. Autor przedstawia ewolucje staromiejskich przestrzeni publicznych miast Polski od początku ich powstawania. Opisuje skutki działań II Wojny Światowej w świetle socjologicznym i urbanistycznym, by na tym tle przedstawić modele pierwszych odbudów starych miast i charakter przynależnych im przestrzeni publicznych. Na przykładzie Starego Miasta Słupska autor rozróżnia...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • Sztuka w przestrzeni publicznej miasta - konfrontacja czy dopełnienie?

  Publikacja

  - 2010

  Celem artykułu jest próba pokazania języka dialogu sztuki publicznej i przestrzeni miejskiej.

 • Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach

  Publikacja

  W ostatnich latach można zaobserwować intensyfikację wysiłków władz małych i średnich miast na rzecz podniesienia jakości ich przestrzeni publicznych. Coraz częściej nowe lub odnowione przestrzenie publiczne tych miast stają się kluczowym elementem marketingu terytorialnego. Artykuł przedstawia różnorodność strategii inwestycyjnych mających służyć stworzeniu przestrzeni integracji o wysokiej jakości. Podstawowe różnice dotyczą...

 • Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego

  Publikacja

  - 2010

  Przestrzeń publiczna potrzebuje ludzi. Decydują oni o jej uniwersalnej wartości jako forum kontaktów międzyludzkich i jednocześnie o jej scenograficznej aranżacji, która służy zapamiętywaniu i przekazywaniu treści kulturowych zrodzonych w obrębie społeczności.Działalność planisty i projektanta ocenia się dziś także przez pryzmat umiejętności konstruowania przestrzennych ram tożsamości społecznej.Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego,...

 • Kampus uniwersytecki w strukturze śródmieścia

  Publikacja

  Kampus uniwersytecki uznawany jest na świecie jako jeden z najistotniejszych generatorów miejskiej przestrzeni publicznej. Stąd szczególnego znaczenia nabiera sposób wykorzystania tego potencjału dla rewitalizacji struktur śródmiejskich. Kampusy otwiera się na miasto integrując je poprzez atrakcyjny system przestrzeni publicznej, wprowadza się do programu funkcjonalnego ośrodków uniwersyteckich ofertę popularno-naukową atrakcyjną...

 • Odzyskiwanie przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - 2008

  Modernizm wyjałowił przestrzenie publiczne ze znaczeń symbolicznych, a okres po modernizmie rozbił dawną jedność funkcji i miejsca. Tym, co charakteryzuje współczesne podejście do przestrzeni publicznych, jest poszukiwanie nowych tematów i doświadczeń stanowiących scenografię dla niestabilnego i multinarracyjnego życia miejskiego.

 • Symptomy zdrowia czy oznaki choroby czyli próba diagnozy nadmorskiej przestrzeni publicznej uzdrowiska Sopot

  Publikacja