Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE CYFROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE CYFROWE

Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE CYFROWE

 • Identyfikacja i przetwarzanie cyfrowe sygnałów szumów RTS występujących w przyrządach półprzewodnikowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody identyfikacji szumów RTS. Zaproponowano graficzną metodę identyfikacji tych szumów oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania inpulsów. Metodę oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania impulsów opisano na przykładzie oceny szumów własnych przyrządów półprzewodnikowych z zakresu małych częstotliwości.

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Miernictwo cyfrowe i przetwarzanie sygnałów w pomiarach [Moduł dyscyplinarny grypy A i B]

  Kursy Online
  • G. Lentka

  Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG Terminy realizacji: 10 kwietnia od 10:00-12:30, 7 maja od 13:30 do 16:00, 8 maja od 10:00 do 12:30, 4 czerwca od 14:00 do 16:30, 5 czerwca od 10:00 do 12:30 Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Wprowadzenie do miernictwa cyfrowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów Akwizycja i wstępne przetwarzanie sygnałów pomiarowych: próbkowanie, kwantowanie i kodowanie sygnałów,...

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań

  Publikacja

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Ocena jakościowa aplikacji

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Opis aplikacji rozpoznawania obiektów i zdarzeń

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Charakterystyka algorytmów

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Zestaw narzędzi wspomagających weryfikację koncepcji cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest szeroko stosowane. Zagadnienia wydajnościowe złożonych filtrów powodują konieczność szukania nowych rozwiązań. Opracowywanie i weryfikacja filtrów z wykorzystaniem systemu resztowego czy przetwarzanie w systemach wieloagentowych nie ma aktualnie wsparcia w gotowych narzędziach. Planuje się stworzenie modułów programowych do weryfikacji koncepcji opartych o powyższe techniki, w języku C.

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki w 1991 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe obejmują architektury sieciowe i protokoły telekomunikacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, między innymi: Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB 2020 i Internet na Bałtyku. Publikacje...

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Impact of dielectric deterioration on the conducted EMI emissions in the DC-DC boost converter

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2011

  W artykule przedstawiono wpływ starzenia kondensatorów elektrolitycznych na poziom zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układ podwyższający napięcie w oparciu o metody symulacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału (filtracje Wienera). Wyniki przedstawiono w formie widm zaburzeń generowanych przez układ oraz transmitancji pomiędzy źródłem zaburzeń a zaburzeniami. (Wpływ starzenia się dielektryków na poziom zaburzeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie tranzystorów IGBT w napędach maszyn wibracyjnych

  Publikacja

  Przedstawiono układ elektroniczny stopnia mocy maszyny wibracyjnej i przetwarzanie cyfrowe sygnałów sterujących. W rozwiązaniu tym zastosowano układ mostka tranzystorów IGBT sterowany mikroprocesorowo przy użyciu generatora PWM, który wytwarza sygnał o przebiegu prostokątnym z cyfrowo regulowanym wypełnieniu oraz z możliwością zmiany częstotliwości w dużym zakresie. Wykonany stopień mocy zastosowano do zasilania wzbudnika drgań...

 • Demonstrator technologii wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule opisano budowę i zasadę działania laboratoryjnego stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto przedstawiono charakterystykę oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. Podano również wybrane wyniki przeprowadzonych badań, które pozwalają na oszacowanie możliwości detekcji przy założonym stosunku mocy sygnału...

 • Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

  Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej...

 • Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...

 • Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach coraz większa liczba systemów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi zasilanymi z przemienników częstotliwości instalowana jest na statkach morskich. Wadą przemienników częstotliwości są generowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwościowym, które przyczyniają się do znaczącego przyrostu hałasu emitowanego przez systemy napędowe. Przedstawiono cyfrowy system pomiarowy,...

 • System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono sposób przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy w formie prostego w obsłudze i relatywnie niedrogiego urządzenia do nagrywania sygnału akustycznego oraz przetwarzania cyfrowego wyselekcjonowanych fragmentów i wizualizacji uzyskanych rezultatów przekształceń. Zastosowano do tego celu komputer z kartą dźwiękową. Przetwarzanie cyfrowe oraz wizualizacja dokonywana była w oparciu o program MATLAB bezpośrednio...

 • Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z wykrywaniem zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. Proces detekcji zniekształconych próbek sygnału fonicznego jest etapem poprzedzającym ich rekonstrukcję. Polega ona na odtworzeniu nieznanych wartości próbek w oparciu o znane fragmenty sygnału. W pracy omówiono różne rodzaje zakłóceń impulsowych typowe dla archiwalnych i współczesnych sygnałów...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Pomiary zakłóceń w sieciach niskiego napięcia

  Publikacja

  Dla pomiarów zakłóceń w sieciach niskiego napięcia zaproponowano procedurę rozdzielenia składowych deterministycznych i losowych sygnałów zakłóceń co pozwala na ich dokładniejszą analizę. Przedstawiono wirtualny system do pomiaru zakłóceń małoczęstotliwościowych. Podano algorytm rozdzielenia składowej okresowej i losowej napięcia sieci. Omówiono dokładność cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych.