Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

 • Optimal boiling temperature for ORC installation

  Publikacja

  - Archives of Thermodynamics - Rok 2012

  W pracy przedstawiono oryinalne kryterium wyznaczania optymalnej temperatury odparowania czynnika w obiegu ORC w postaci równań analitycznych. Pokazano przykład obliczeniowy na bazie R134a, wody i etanolu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Design of a complex multiplier based on the convolution with the use of the polynomial residue number system

  zaproponowano realizację mnożnika zespolonego opartego na algorytmie dekompozycyjnym skavantzosa i stouraitisa. mnożenie zespolone jest wykonywane jako splot 8-punktowy. przedstawiono przykład obliczeniowy i architekturę mnożnika dla małych liczb.

 • Analiza uderzenia hydraulicznego w przewodach magistralnych

  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodach sieci cieplnej. Model matematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych, które rozwiązano metodą charakterystyk. Zamieszczono przykład obliczeniowy, który dotyczy analizy uderzenia hydraulicznego w przewodzie magistralnym sieci ciepłowniczej, skladającym się z trzech odcinków o różnych długościach i średnicach.

 • Uderzenia hydrauliczne w sieci wodociągowej pierścieniowej

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model natematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych typu hiperbolicznego, które przekształcono do postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono przykład obliczeniowy, dotyczący analizy uderzenia hydraulicznego w sieci pierścieniowej, składającej się z 17 pierścieni, 48 przewodow...

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu kablobetonowego

  W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych. Wytyczne zgodnie z normą PN-EN 12828

  Publikacja

  Przedstawiono zasady doboru naczyń wzbiorczych zamkniętych zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02414: 1999 oraz według nowej normy europejskiej PN-EN 12828. Podano odpowiednie wzory na pojemność użytkową oraz pojemność całkowitą naczyń wzbiorczych. Przedstawiono przykład obliczeniowy doboru naczynia wzbiorczego zamkniętego wg PN-B-02414 oraz wg normy PN-EN 12828. Otrzymano dobrą zgodność pojemności użytkowej i większe różnice w przypadku...

 • Symulacja uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zastosowano w pracy metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny przepływów nieustalonych w przewodach zamkniętych stanowi układ równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego.. Równania te zostały rozwiązane metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych.. W końcowej części pracy zamieszczono przykład...

 • Exchange of radiation in high temperature air combustion furnaces by application of the transfer configuration factors

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono metodę obliczeń pasmowej radiacyjnej wymiany ciepła w układzie otwartym z gazem iztermicznym za pomocą uogólnionych współczynników konfiguracji. Metoda może być użyta do obliczeń wymiany ciepła w piecach z technologią High Temperature Air Combustion gdzie występuje prawie jednorodna temperatura. Podano przykład obliczeniowy.

 • Na jakich palach posadawiać podpory obiektów mostowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza zasadności stosowania pali wierconych wielkośrednicowych i pali wbijanych w posadowieniach mostów. Przykład obliczeniowy posadowienia mostu w dwóch wariantach: na palach wielkośrednicowych i na palach wbijanych Vibro. Analiza porównawcza obu wariantów wykazała przewagę wariantu na palach wbijanych Vibro, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

 • Modele 1D i 2D przepływu w pompie diagonalnej

  W pracy przedstawiono nowe podejście do rozwiązania zadania konstrukcyjnego pompy w ramach modelu osiowo-symetrycznego typu 2D. Przykład obliczeniowy cytowany w artykule przedstawia wirnik pompy diagonalnej poddanej obliczeniom 3D.Przedstawiono także nowy sposób prezentacji procesu tłoczenia w pompie diagonalnej w ramach modelu 1D w postaci wykresu energia - straty energii.

 • Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. - Część 2 : Metoda f-chart w analizie techniczno-ekonomicznej

  Artykuł stanowi drugą część publikacji poświęconej technice solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Tym razem szczegółowo omówiono podstawową odmianę metody f-chart, która jest obecnie najczęściej stosowaną metodą korelacyjną w energetyce słonecznej. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia przedstawiono przykład obliczeniowy efektywności pracy instalacji solarnej wspomagającej układ przygotowania c.w.u. w wybranym wolnostojącym budynku...

 • Ray-tracing analysis of uniaxial birefringent optical components

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono elgorytm pozwalający na wyznaczenie kierunków i natężeń promieni propagowanych w układach optycznych zawierających elemennty wykonane z jednoosiowych materiałów dwójłomnych. Obliczenia w prezentowanym algorytmie są wykonywane na wektorach w globalnym układzie współprzędnych, eliminując konieczność częstych zmian ukłądu współprzędnych. Jako przykład obliczeniowy przedstawiono pełną analizę propagacji promieni...

 • Hydraulic transients analysis in pipe networks by the method of characteristics (MOC)

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analizy numerycznej zjawiska przepływów nieustalonych w przewodach pojedynczych oraz symulacji numerycznych w sieci pierścieniowej. Model matematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych typu hiperbolicznego, które rozwiązano za pomocą metody charakterystyk. Badania eksperymentalne przeprowadzono na modelu w skali laboratoryjnej. Uzyskano dobrą zgodność obliczeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sieci neuronowe jako alternatywny sposób uzyskania modelu obliczeniowego

  W pracy zaprezentowano i omówiono rodzaje sieci neuronowych, obszary ich zastosowań oraz metody uczenia. Przedstawiono teorie działania oraz ich interpretacje matematyczną i numeryczną. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości uzyskania modelu obliczeniowego oraz obszarów jego stosowania przez wzgląd na unikalne cech Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Jako przykład pracy sieci zaprezentowano model obliczeniowy identyfikujący własności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie w warunkach polskich francuskiej metody projektowania nawierzchni asfaltowych o podbudowach związanych spoiwami hydraulicznymi

  Publikacja

  Przedstawiono francuską metodę projektowania konstrukcji nawierzchni o podbudowach związanych spoiwami hydraulicznymi oraz próbę zastosowania jej do polskich warunków. Opisano francuską klasyfikację konstrukcji z warstwami podbudowy związanymi spoiwem hydraulicznym oraz sposób wykorzystania praw zmęczeniowych dla różnych typów takich nawierzchni. Podano przykład obliczeniowy dla konstrukcji kompozytowej według metody francuskiej...

 • Formalna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym na podstawie analizy przyczyn i skutków wypadków

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono elementy formalnej analizy bezpieczeństwa statków w oparciu o analizę przyczyn i skutków wypadków. Do analizy bezpieczeństwa zastosowano metodykę Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Zgodnie z metodyką FSA analize bezpieczeństwa przeprowadzono w następującym zakresie: identyfikacja zagrożeń, ocena zagrożeń, identyfikacja scenariuszy wypadków, ocenaę ryzyka i kontrola ryzyka. Metoda umożliwia podejmowanie decyzji...

 • A Complete Design of Ducted Propellers Using the New Computer System

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2009

  Artykuł przedstawia nowy system komputerowy do projektowania okrętowych układów napędowych dysza-śruba. Obliczenia oparte są na teorii linii nośnej, teorii powierzchni nośnej oraz na wynikach oryginalnych badań eksperymentalnych. System umożliwia optymalizację ukadu dysza-śruba z punktu widzenia maksymalnej sprawności napędowej, wytrzymałości, charakterystyk kawitacyjnych i poziomu wymuszeń niestacjonarnych. Przykład obliczeniowy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich

  Publikacja

  Niniejszy artykuł przedstawia francuską metodę projektowania konstrukcji nawierzchni podatnych oraz próbę przystosowania jej do polskich specyfikacji dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Opisano sposób dobierania parametrów materiałowych oraz obliczania współczynników modyfikujących trwałość zmęczeniową warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo opisano sposób obliczania trwałości nawierzchni ze względu na kryterium...

 • Water hammer analysis in water supply systems

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono metodę analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci pierścieniowej. Model matematyczny opisano za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych I stopnia, które przekształcono do układu równań zwyczajnych. Dla rozwiązania układu równań zastosowano metodę predykator-korektor. Podano odpowiednie równania różnicowe dla węzłów złożonych. Przedstawiono przykład obliczeniowy sieci wodociągowej pierścieniowej, składającej...

 • Zasady projektowania przemieszczeniowych pali wkręcanych w gruntach niespoistych

  W pracy scharakteryzowano współpracę pali przemieszczeniowych wkręcanych z niespoistym podłożem gruntowym na podstawie wyników własnych badań terenowych. Przedstawiono procedurę badań terenowych i zaprezentowano wyniki. Opisano prawidłowości i zależności zaobserwowane w wynikach badań pali w odniesieniu do wyników badań CPT podłoża gruntowego. Zaproponowano metody szacowania nośności i osiadań pali przemieszczeniowych wkręcanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny zjawiska w przewodach zamkniętych stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego. Równania te rozwiązano metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych. W końcowej części pracy zamieszczono przykład obliczeniowy, który...

 • Design of rail-track geometric systems by satellite measurement

  W pracy przedstawiono rezultaty zastosowania ciągłych pomiarów satelitarnych toru kolejowego, z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym. Wykazano, że zastosowana pilotażowo technika pomiarowa umożliwia bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych trasy i jej kąta zwrotu), a także - ze stosunkowo niewielkim błędem - współrzędnych istniejącej...

 • Przepływy nieustalone w sieciach pierścieniowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska przepływów nieustalonych w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny tego zjawiska w przewodach zamkniętych stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego. Równania te zostały rozwiązane metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych. W końcowej części pracy zamieszczono przyklad obliczeniowy,...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...