Wyniki wyszukiwania dla: PUBLIC RELATIONS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PUBLIC RELATIONS

Wyniki wyszukiwania dla: PUBLIC RELATIONS

 • Public relations w społeczeństwie

  Publikacja

  - Rok 2020

  W artykule stawiam tezę – powtarzając za „„Standardami profesjonalnych public relations”- o konieczności wysuwania na plan pierwszy - we wszelkich działaniach w obszarze public relations - ich zgodności z wartościami i normami etycznymi, ponieważ wszelkie działania public relations są nie tylko realizowane w przestrzeni społecznej, ale mają istotny wpływ na kształt, kondycję społeczeństwa, również na budowę demokracji i społeczeństwa...

 • Standardy Profesjonalnego Public Relations

  Publikacja
  • J. Barlik
  • E. Hope
  • J. Olędzki
  • K. Wojcik

  - Rok 2020

  " Standardy przedstawiają wartości i pryncypia uzasadniające konieczność dokonywania odpowiednich wyborów. Public relations ma godzić interesy zleceniodawców, przedstawicieli mediów i różnych grup społeczeństwa, a przy tym pozostawać w zgodzie z normami etycznymi i odwoływać się do takich wartości jak szacunek, godność, rzetelność, uczciwość, prawda, wiarygodność, niezależność, lojalność i zaufanie. Opracowanie "Standardów profesjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Public relations w działalności szkoły

  Publikacja

  - Rok 2005

  Treść rozdziału X książki, przygotowanej pod redakcją Ewy Hope, "Public relations instytucji użyteczności publicznej" obejmuje zagadnienia związane z potrzebami współczesnej szkoły w zakresie przekazu informacji i komunikowania się z zewnętrznym otoczeniem szkoły - środowiskiem społecznym. Praktyka życia codziennego szkoły, placówki oświatowej pokazuje jak celowym zbiegiem kierowniczym jest stosowanie działań public relations....

 • Public relations w służbie demokracji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł pokazuje, jak realizowanie zasad demokracji jest warunkowane stosowaniem narzędzi public relations. Wolność wypowiedzi, możliwość współdecydowania o przyszłości społeczeństwa, udział w wyborach to działania charakterystyczne dla krajów demokratycznych, a urzeczywistnianie ich jest możliwe dzięki i poprzez profesjonalne PR. Historia demokracji pokazuje również, że prowadzenie działań PR jest możliwe tylko w ustroju...

 • Public relations - czy to się sprawdzi?

  Publikacja

  - Rok 2004

  Książka jest analizą najczęstrzych problemów związanych z prowadzeniem działań public relations, ilustrowaną rysunkami Zbigniewa Jujki. Książka zawiera też słownki PR.

 • Public relations - refleksje prawie filozoficzne

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł podejmuje próbę całościowej analizy zjawiska tak bardzo rozpowszechnionego w ostatnich latach w Polsce, nazywanego potocznie czarnym public relations. W artykule przedstawiono nie tylko różne znaczenia tego pojęcia, sytuacje, w których ten rodzaj działalności jest najczęściej stosowany, ale też stosowane na świecie nazwy dla tego rodzaju działań.Artykuł podejmuje próbę całościowej analizy zjawiska tak bardzo rozpowszechnionego...

 • Public relations jako funkcja zarządzania.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł w książce.Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organizacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. artykułm pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych z kreowaniem - komunikowaniem dobrej reputacji, opinii.

 • Główne grzechy polskiego public relations

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł analizuje problemy działalności PR w Polsce, najczęściej popełniane błędy - nieprofesjonalizm działań i wynikające stąd trudności w działaniu przedsiębiorstw, mediów i instytucji kształcących.

 • Etyka w zawodzie specjalistów public relations

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka traktuje o zasadach,wartościach, normach, dylematach etycznych w zawodzie specjalisty PR, analizuje również rolę instytucji i dokumentów, które mogą pomóc w wyborach, podejmowanych decyzjach w pracy public relations.

 • Public relations uczelni: kreowanie tożsamości wizualnej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca jest analizą podstawowych, najczęściej popełnianych błędów, w procesie kreowania tożsamości wizualnej przez uczelnie polskie. Praca jednocześnie podkreśla rangę umiejętnie wykreowanej i stosowanej tożsamości wizualnej jako jednego z elementów public relations.

 • Karta Przejrzystości Mediów - Public Relations a dziennikarstwo.

  Artykuł zawiera analizę nowo powstałego zbioru zasad regulujących pracę dziennikarz - Charter on Media Transparency, wskazującego na najczęściej występujące naruszenia norm moralnych w tym zawodzie i ich przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji: dziennikarz - specjalista public relations.

 • Pola nadużyć w działaniach public relations

  Publikacja

  - Prakseologia - Rok 2008

  artykuł przedstawia i analizuje najczęściej występujące dylematy etyczne specjalisty public relations, stara się nakreślić obszary, w których tych dylematów jest najwięcej i uzasadnia, dlaczego postępowanie zgodne z najwyższymi standardami w tej dziedzinie jest nie tylko gwarantem jej istnienia, ale i w kontekście szerszym - pomyślności społeczeństwa, w którym te działania są prowadzone.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Public relations w hotelarstwie - kaprys czy konieczność?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł pokazuje konieczność prowadzenia działań public relations w polskicj hotelach - jak i w całej turystyce, biorąc za punkt wyjścia prognozy oi analizy ekonomiczne dotyczące tej branży gospodarki.

 • Nowe media w działaniach public relations uczelni

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł analizuje wykorzystanie nowych mediów w działaniach PR przez uczelnie polskie;: zakres ich wykorzystania, korzyści płynące z umiejętnego posługiwania się nowymi kanałami komunikacyjnymi w budowaniu reputacji i kształtowaniu wizerunku uczelni, najczęściej popełnianych w tym względzie błędach. Stawiam tezę, ze uczelnie polskie - mimo tego, że są generatorami i inicjatorami najnowszych trendów w nauce, technologii oraz rozwiązań...

 • Etyczność działań w public relations - między amoralizmem a kazuistyką

  Publikacja

  Artykuł jest refleksją filozoficzną dotyczącą problemów moralnych public relations i dziennikarstwa. Autorka stawia w nim tezę, że dziennikarze i specjaliści public relations – wykonując profesje, których fundamentem jest informacja, komunikacja i zaufanie społeczne - współcześnie bardzo wiele swoich działań wyłączają ze sfery tych, które mogłyby być oceniane z punktu widzenia moralności. Uznają też, że ocenie etycznej można...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł porusza niezmiernie ważny problem - jak przekazywać wiedzę o fundamentalnych zasadach etycznych w prowadzeniu wszelkiej działalności gospodarczej, jak kształcić postawy odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Dziedzina Public relations w ostatnich latach cieszy się bardzo złą opinią - tak w Polsce jak i na świecie - autorka artykułu porusza ten problem wskazując, że istotą public relations są działania , mające na...

 • Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozdział w książce ''Public relations instytucji użyteczności publicznej'', poruszający problem prowadzenia działan PR na uczelniach wyższych, W rozdziale autorka analizuje specyfikę tych działań, pokazuje dziedziny i narzędzia PR, które z punktu widzenia istoty uczelni winny być realizowane i używane, analizuje też najczęściej popełniane błędy w realizacji zadań PR na uczelnich.

 • Public relations jako narzędzie wspierające działalność przedsiębiorstwa budowlanego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Referat stanowi syntetyczne przedstawienie problematyki public relations (PR). Omówiono podstawy teoretyczne obejmujące: krótki rys historyczny, podstawowe definicje, pojęcie wizerunku i tożsamości oraz model budowy wizerunku firmy jak również otoczenie przedsiębiorstwa. Następnie zaproponowano metodykę postępowania, jaką należy zastosować w przypadku wdrażania PR w przedsiębiorstwie obejmującą: działania początkowe, budowę programu...

 • Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations

  Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR [Corporate Social Responsibility] i public relations - występujących tak w literaturze przedmiotu jak i w praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale też i wyjaśniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczna odpowiedzialność firm - narzędzie public relations czy coś więcej?

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł stawia pytanie o miejsce działań Corporate Social Resposibility [ CSR} w strategii przedsiębiorstw i zależności między public relations a CSR w realizacji celów przedsiębiorstwa - między innymi kreowania wizerunku, budowania reputacji.

 • Dziennikarz jako specjalista public relations - problem tożsamości czy nadużycie etyczne?

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł analizuje często występujące w Polsce zjawisko łączenia zawodu dziennikarza i specjalisty public relations. Czyni to rozpatrując problem z p punktu widzenia etyki dziennikarskiej, rzetelności pracy specjalisty public relations i opinii publicznej, jej prawa do rzetelnej informacji.

 • Public relations w Polsce - funkcje, zadania, perspektywy w zjednoczonej Europie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł pokazuje tendencje w działaniach public relations - w Polsce i Europie ostatnich 10 lat, wskazując jednocześnie kierunek zmian w tej dziedzinie w Polsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 • Standardy nauczania na studiach podyplomowych na przykładzie podyplomowych studiów public relations.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule stawiam pytanie o możliwość konstruowania standardów nauczania na studiach podyplomowych- standardów związanych nie tylko z ilością godzin, lecz raczej konstrukcji programu, proponowanych przedmiotów , na przykładzie studiów Public Relations.

 • Czy mamy kryzys w edukacji public relations w Polsce? Problem standaryzacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł stawia podstawowe pytania dotyczące konstruowania standardów w w edukacji public relations. Autorka widzi konieczność podjęcia pracy nad takimi standardami w Polsce, proponując skorzystanie z istniejących juz podobnych doku,mentów na świecie np. ameruykańskiego dokumentu Port of Entry.

 • Public relations jako funkcja zarządzania - zarządzanie komunikacją i budowanie reputacji organizacji

  Publikacja

  Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organizacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. Zysk nie jest już postrzegany jako główny cel funkcjonowania firmy, lecz jej usytuowanie w systemie społecznym i rola, jaką w tym systemie pełni. Artykuł pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych nie tyle z kreowaniem wizerunku, lecz z zarządzaniem komunikacją, działań...

 • Społeczny charakter public relations- praca specjalisty PR w społeczeństwie i dla społeczeństwa

  Artykuł podkreśla społeczny charakter działań public relations, wzajemne oddziaływanie organizacji i społeczeństwa i stawia tezę, że kryterium etyczności działań public relations jest ich stopień zaangażowania lub wpływu na społeczeństwo: jeśli realizowana na rzecz podmiotu zlecającego strategia PR jest korzystna tylko dla jednej lub dwóch stron tzw trójkąta etycznego – zleceniodawcy i podmiotu realizującego, z pominięciem...

 • Public Relations Inquiry

  Czasopisma

  ISSN: 2046-147X , eISSN: 2046-1488

 • PUBLIC RELATIONS REVIEW

  Czasopisma

  ISSN: 0363-8111 , eISSN: 1873-4537

 • Journal of Public Relations Research

  Czasopisma

  ISSN: 1062-726X , eISSN: 1532-754X

 • Asia Pacific Public Relations Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1440-4389 , eISSN: 1839-8227

 • Romanian Journal of Communication and Public Relations

  Czasopisma

  ISSN: 1454-8100

 • Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

  * społeczne i polityczne otoczenie biznesu * społeczne i polityczne aspekty globalizacji * społeczno-polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej * wybrane zagadnienia z historii filozofii i filozofii kultury * public relations i komunikacji społeczna * etyka równoważnego rozwoju * zarządzanie edukacją i problematyką reform bolońskich

 • Ewa Hope dr

 • Polski PR-owiec w świecie ponowoczesnym – wyniki badań i ich analiza. Poza dobrem i złem

  Publikacja

  - Rok 2020

  W artykule analizuję wyniki badania Profesjonalizm public relations w Polsce, przeprowadzonego na potrzeby budowanego dokumentu Standardy profesjonalnego public relations – prezentowanego w tej pracy. Stawiam również pytanie o przyczynę częstych odpowiedzi respondentów „czasami” czy „nie mam zdania” i wykazuję niespójność systemów wartości respondentów zestawiając ich odpowiedzi na poszczególne pytania. Stawiam tezę, że niespójności...

 • Public spaces connecting cities. Green and Blue Infrastructures potential.

  Publikacja

  A city fragmentation causes a lot of negative effects in urban environment such as: disconnecting the environmental, functional and compositional relations, a loss of urban compactness, chaotic development, visual chaos, a domination of technical landscape, reduction of security. This is why one of main challenges for urban planners is to connect the fragmented structures by creating friendly, attractive and safe public space....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Etyczne dylematy PR-owca

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca jest analizą wybranych dylematów etycznych osoby pełniącej funkcję specjalisty public relations, podstawowych wartości i zasad koniecznych do pełnienia tych funkcji.

 • Public Spaces - Coexistence and Participation

  Publikacja

  The paper is an attempt to answer two questions: (1) how to develop positive social relations and citizenship among residents of cities in Poland and (2) howsuitable shaping of public space affects the activation and integration of local residents.The specificity of the post-war process of urbanization in Poland - a country traditionally agricultural - was its political dimension (forced 'nationalisation' of agriculture and industrialization...

 • The networking of the justice system as part of public court networks

  Publikacja

  - Rok 2015

  The goal of this paper is to look at the organizational structure of the justice system and provide the answer to the basic question of the possible network relations, their force, and imapct. As part od the paper, I have defined public inetrorganisational court network, dividing them into regulatory inter-organisational networks nad voluntary inetrorganisational networks. Emphasis has also been placed on the benefits and threats...

 • Distinctive facades of commercial buildings and the quality of public space,

  Publikacja

  Mutual relations between the retail center and public spaces of the city are varied. They depend on the type and size of the commercial structure. Other ones are for multifunctional shopping centers and other for high streets. In megastores and shopping malls the essential for their functioning is their interior and entrance, which is sometimes the only place of interpenetration of the commercial structure with the surrounding...

 • Possibilities of applying standard tools of promotion in place marketing

  The purpose of this article is to present the tools of promotion that can be used by local government units in the developing and implementing of marketing strategies. The article evaluates a set of four basic tools of promotion comprising advertising, public relations and publicity, sales promotion and personal selling. This group was supplemented by direct marketing, presented from the point of view of communication via the Internet.

 • Activating Public Space: How to Promote Physical Activity in Urban Environment

  Physical activity is an essential component of a healthy lifestyle. The quality and equipment of urban public space plays an important role in promoting physical activity among people (residents, tourists). In order for recreation and sports activities to be undertaken willingly, in a safe and comprehensive manner, certain spatial conditions and requirements must be met. The distinctive feature of contemporary large cities is the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Marketing zewnętrzny : promocja

  Publikacja

  - Rok 2005

  W opracowaniu omówiono pojęcie promocji, a także miejsce, jakie zajmuje ona w marketingu-mix. Szczególną uwagę poświęcono rozróżnieniu pomiędzy promocją a często utożsamianą z nią komunikacją marketingową. W dalszej części scharakteryzowano instrumenty promotion-mix: reklamę, public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą i sponsoring.

 • Andrzej Klimczuk

  Osoby

  Andrzej Klimczuk, doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT...

 • Promotion and its tools in territorial marketing

  Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw pięciu podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupe rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • METHODOLOGICAL IDENTIFICATION OF OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF SMART SPECIALISATION IN POMERANIAN VOIVODESHIP IN POLAND

  Publikacja

  The subject of the presented research was projects co financed with European Union funds realised in years 2007–2013 in small towns of Pomeranian Voivodship. Projects which were included belong to 3 programmes: Innovative Economy Programme, Infrastructure and Environment Programme and Regional Operational Programme. The aim of the researches was study of the structure of projects according to its kind and town division. The other...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • NETWORKS, STAKEHOLDERS AND ENTREPRENEURIAL ECOSYSYSTEMS IN CURRENT POLISH ECONOMYGUT

  Publikacja
  • B. Detyna
  • A. Gardocki
  • S. Kaczyński
  • M. Kaszubowski
  • U. Kobylińska
  • A. Mroczek-Czetwertyńska
  • Ł. Siemieniuk

  - Rok 2019

  This book is dedicated to widely understood entrepreneurship and financial system in different polish ecosystems. In particular, there is described influence of supporting entrepreneurship to investment development in Walbrzych agglomerations communes with the results of questionnaires for varied groups of inhabitants, entrepreneurs and territorial self-governments. There is also presented analysis of relations within academic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Re-thinking the city in the context of suburban landscapes. The case of Visula River delta water - landscapes and urban transformation processes in Gdańsk

  Publikacja

  The text draws attention to the significant role of landscape formations surrounding the city and their role in marking out directions for the transformation and development of urban areas with the particular emphasis on public spaces. The article presents the need for a more conscious design strategies that are based on connectedness of urban spaces, which is built on landscape's characteristics, as an essential starting point...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MIEJSKIE PROJEKTY OŚWIETLENIOWE W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI

  Urban Lighting in the Context of Regeneration Processes. The article presents how multi-layered urban lighting projects fi t into the programs of integrated activities to improve the living conditions of the local community, the surrounding space, and its economic relations. The role of the electric lighting in revealing the night image of the city, its promotion and public spaces transformations off ering new impressions to city...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z komunikacją marketingową w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. Opisano w nim pojęcie komunikacji marketingowej, elementy procesu komunikacji marketingowej oraz funkcje pełnione przez komunikację. Przybliżono też rodzaje strategii (w tym strategie przekazu) i omówiono kanały komunikacji. Scharakteryzowano również metody ustalania budżetu na realizację...